سه شنبه, 04 آبان 1395

آخرین بروز رسانی03:05:16 AM GMT

محل تبلیغات شما

تعبیر خواب آتش 2

فرستادن به ایمیل چاپ

 

حضرت دانيال گويد: اگر كسي آتش بي دود در خواب بيند دليل كه به پادشاهي نزديك شود و كار بسته او گشاده شود. اگر بيند كه كسي وي را در آتش افكند و وي را سوخت دليل كند كه پادشاه بر وي ستم كند، ليكن زود خلاصي يابد و بشارت و نيكوئي يابد. و اگر بيند كه آتش وي را نسوخت، دليل كند كه روي به كراهت، سفري كد و اگر آتش را با تف و سوز بيند، دليل كند كه از علت تب، بيمار گردد و اگر بيند كه آتش اندام وي را بسوخت، دليل كند كه به قدر آن سختگي وي را رنج و مضرت رسد، و اگر بيند كه آتش در خانه وي افتاد و همه اندام وي را بسوخت و زبانه همي زد و از او سهم و ترس در دل او نيامده، دليل كند كه محنت و مصيبت بدو رسد و سبب بيماري و ضعف بود، چون سرما و طاعون و آبله و سرخچه و آن چه بدين ماند، و اگر بيند كه از آن آتش فرا گرفت، دليل كند كه به قدر آن، از مال حرام به وي رسد و اگر بيند كه آتش را دود بود، دليل كند كه به قدر آن مال حرام، وي را به رنج و تيمار حاصل گردد يا جنگ و خصومت و اگر بيند كه از آتش، گرمي و تيس به او رسيد دليل كه كسي وي را در روز غيبت كند

.ابراهيم كرماني گويد: اگر بيند كه شعله آتش به مردمان همي انداخت، دليل كند كه در ميان مردم، عداوت و دشمني افكند و اگر بازرگاني بيند كه آتش در دكان و كالاي او افتاد، دليل كند كه كالائي كه دارد بر باد دهد، يا آن چه به دُر مي ارزد، به سه درم فروشد و بر كسي شفقت نبرد، و اگر بيند ك آتش در خانه كسي افتاده، دليل كه آن كس در جنگ و فتنه و جور سلطان افتد. و اگر بيند كه آتش جامه او را به سوخت، دليل كه با خويشان جنگ و خصومت كند، يا از سبب مال اندوهگين گردد. و اگر كسي آتشي عظيم در زمين بيند، دليل كند كمه در آن موضع فتنه و جنگ افتد و اگر چيزي سوخته بيند دليل كند كم از جهت زنان وي، را با كسي خصومت كند و اگر بيند در شهري يا محلي يا در سرائي آتش افتاد، چنانكه هر چه بود همه را بسوخت و آن آتش زبانه مي زد و او را سهمگين همي داد، دليل كند كه در آن موضع، جنگ و كارزار بود، يا بيماري صعب افتد. اگر بيند كه آتش برخي چيزها را بسوخت و برخي رها كرد و اورا سهمگين بداشت، دليل بود بر جنگ و كارزار در آن موضع. اگر زبانه و فروغ نداشت، دليل بر بيماري صعب كند. اگر آتش را با دود بيند دليل كند بر ترس و بيم اندر كارها.اگر بيند كه آتش از آسمان بيفتاد، شهري يا محله يا سرائي بسوخت، دليل كند كه آن بلا و فتنه كه گفته شد، بر اهل آن موضع شهر بود. اگر بيند كه آواز سهمگين داشت و زبانه همي زد و درجائي افتاد، ليكن گزند نمي كرد، دليل بود كه در ميان اهل آن موضوع، گفتگوي و خصومت افتد به زبان. و اگر بيند كه از زيرزمين آتش سهمگين برآمد سوي آسمان شد، دليل بود كه اهل آن موضع يا دوستان حق تعالي حرب كند به دروغ و بهتان گفتن بر وي، به قدر و قوه آن آتش كه ديده بود. اگر بيند آتشي از جائي به جائي افتاد و آن آتش هيچ گزند نمي كرد، دليل بود كه در آن منفعت يابد و اگر درويش بود توانگر گردد

.اسماعيل بن اشعث گويد: اگر كسي بيند كه از آسمان، مانند باران آتش مي باريد، دليل بر بلا و فتنه و خونريزي بود، از جهت پادشاهان در آن موضع و اگر بيند كه آتشي از آسمان بيامد و چيزهاي خوردني كه از آن او بود بسوخت، دليل كند كه طاعتهاي وي، نزد حق تعالي پذيرفته شود. و اگر بيند كه از آسمان آتش همي آمد و كسي را نسوخت، بيم عذاب حق تعالي باشد. و باشد كه از پادشاه وي را بيم بود و اگر بيند كه بر سر آتشي بزرگ گرم مي شد، دليل كند كه به پادشاهي بزرگ نزديك گردد و اگر بيند كه بر آتشي چيزي همي ريخت، دليل كند كه شغل دنياي وي تمام گردد. و اگر بيند كه آتشي از آسمان فرود آمد و نبات زمين را بسوخت، دليل كند كه در آن ديار مرگ مفاجات بسيار بود. و اگر بيند كه آتشي بزرگ، قبّه يا مناره بسوخت، دليل كند كه پادشاه آن موضع هلاك گردد. بعضي از معبران گويند: اگر كسي بيند كه آتشي از زمين برآيد و فروغ مي داد، دليل كند كه در آن موضع، گيج بود.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد: اگر بيند پاره هاي آتش مي خورد، دليل كند كه مال يتيمان خورد و اگر بيند كه از دهان وي آتش بيرون مي آيد، دليل كند كه سخن دروغ و بهتان گويد. و اگر بيند كه از هر جايي آتشهاي سوزنده مي گرفت، دليل كند كه از هر جائي ميانجي كند، ميان رعيت و مردمان پادشاه. اگر بيند كه در پهلوي او آتشي افروخته بود او را زيان داشت، دليل كند كه بدو خير و نيكي رسد.اگر بيند هيزم آتش عظيم مي سوخت، دليل كند بر جنگ و فتنه در آن ديار. اگر بيند كه آتش در مردم مي زد، دليل نصرت بود او را بر دشمنان. و اگر بيند كه آتش وي را بسوخت و آن آتش را نور نيست، دليل است كه كسي را از خويشان و فرزندان وي فرزندي آيد، كه مردمان بر وي ثنا گويند و مال و بزرگي يابد به قدر آن آتش. اگر در رزمگاه، آتش بيند، دليل كند بر بيماريهاي صعب، چون آبله و طاعون وسرسام و مرگ مفاجات. اگر آن آتش را با دود بيند، دليل كند كه از پادشاه، او را ترس و بيم بود. اگر آتش را در بازار بيند، دليل كند بر بي ديني اهل بازار و آن كه اهل بازار در تجارت، انصاف ندهند و در خريد، دروغ گويند. اگر در درياي آتشي افتاده بيند، دليل كند كمه در مردم آنجا، مصادره بود از پادشاه، و از اوبر رعيت ظلم رسد. اگر در راه مجهول آتش بيند، دليل بر بي ديني بود. و اگر آتش در جامه كسي افتاده بيند، دليل كند كه آن كس را مصيبت و ترس و بيم بود و اگر خويشتن را بر آتش ايستاده بيند، دليل كه او را رنج رسد.

لوک اويتنهاو مي گويد :

آتش : اعلان خطر در مقابل يک دزد
شعله هاي آتش : مبلغ زيادي پول به دستتان خواهد رسيد

منوچهر مطيعي تهراني گويد: اگر بيننده خواب ببيند که آتش را براي روشنائي افروخته يا ديگران افروخته اند و يا به سبب افروختن آتشي که افروزنده آن ناشناس مي باشد اتاق يا محيط روشن شده نشانه آن است که جستجو و کنجکاوي مي کنيم که به سبب اين تفحص و پيگيري معنا سود مي بريم و بينائي و هشياري حاصل مي کنيم. اگر بيننده خواب ببيند که با آتش افروخته شده لباسش سوخت زياني به او مي رسد و اگر دستش سوخت به يکي از اعضا بدنش آسيب مي رسد. اگر در خواب ديده ايد که کنار آتش نشسته ايد ولي از شدت حرارت آتش چنان گرم شده ايد که احتمالا مي سوزيد و خود را در کنار کشيديد نشان آن است که پشت سر شما بد مي گويند و در زبان مردم مي افتيد و اينجا و آن جا از شما عيب جويي مي کنند. معبران کهن متذکر شده اند که برداشتن آتش خوردن مال حرام و تصرف و غصب مال يتيم است. آتش سوزندگي دارد ولي اگر در خواب ببينيم که آتش برمي داريم و ما را نمي سوزاند توفيقي بزرگ حاصل مي کنيم و به اوج موفقيت مي رسيم. اگر بيننده خواب ببيند که او را در آتش افکندند و از هول و هراس بيدار شد نشان آن است که از منبع قدرتي به او ستم مي شود و اگر آتش او را نسوزاند نشان آن است که با بي رغبتي به سفري مي رود که از آن سفر هيچ سودي عايد او نمي شود.

 

يوسف نبي عليه السلام گويد:

ديدن آتش فتنه بود

ديدن سوختن آتش مصيبه بود

ديدن  در ميان آتش بينه باشد

ديدن خانه سوختن يا در آتش افتادن  دليل بر افتادن دراندک زحمتي از سلطان باشد

 

نظرات  

 
+6 اتش بعد خاموش بشهتاللسس پنجشنبه 23 اردیبهشت 1389 ، ساعت 09:51
خواب ببيني اتش روشن كني بعد خاموش بشه
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 پاسخ: اتش بعد خاموش بشهمریم یکشنبه 27 مرداد 1392 ، ساعت 09:02
فکر کنم چیزی می گی که باعث می شه بین چند نفر دعوا بشه یعنی بخوای چیزی بگی که که بین چند نفرو به هم بزنی اما این اتفاق نمی افته و آتیشو روشن می کنی اما خودش خاموش می شه و اتفاقی بین کسی نمی افته
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+5 آتش و خوردن انگور سبزنیلوفر جمعه 29 مرداد 1389 ، ساعت 11:13
سلام من خواب دیدم که یک جرقه از آسمان فرود آمد و یک دفعه آتش زبانه کشید و من دویدم و به جایی رسیدم که می شد مزرعه ها را دید گنرم های مزرعه سوخت و اون گندم ها متعلق به ما بود گندم ها می سوختن اما حد و مرز داشتن انگار گندم های ما می سوخت و بعد مردها با موتور هاشون رسیدن و دختر عمه من برامون انگور آورد انگار خیلی ناراحت نبودم و شروع کردیم به انگورهای سبز بزرگ و خیلی خوش مزه کردیم و تقریبا همه اقوام پدری اونجا بودن
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+11 شقايق دوشنبه 08 شهریور 1389 ، ساعت 10:43
با سلام
ممنون از تعبير خواب ها
لطفا ميشه خواب منو تعبير كنيد و به ايميل ام بفرستيد
من خواب ديدم كه لباسم كمي اتش گرفت و اون رو در اوردم و خاموش شد اما بدنم تقريبا روي شكمم كمي اثار سوختگي بود
لطفا اگه ميشه تعبير خواب واقعي منو بهم بگين
ممنونم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+17 تعبير خوابمحمد یکشنبه 21 شهریور 1389 ، ساعت 17:21
كسي براي من خواب ديده است كه در ميان آتش افتاده ام و هيچ كس به من كمك نمي كند. و همه نظاره گر هستند.
مانند: پدرم خواهر.... ولي مادرم بيمار يه گوشه ايي نظاره گر است با چشم گريان و خود اون شخص هم كه براي من خواب ديده تنها نفری است که دارد به من كمك مي كند و از ديگران مي خواهد كه به من كمك كنند.

از شما مي خوام كه خواب را تعبير كنيد خيلي سر درگم هستم . خواهش مي كنم .
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+2 ناشناس سه شنبه 23 آذر 1389 ، ساعت 03:05
khab didam atishi hast sade rahe man va doostam dashtim az daste kasi farar mikardim k atish o didim va ye ghayee nejatemoon dadan monteha daste doostam o gereftan ama man chon na mahram boodam atish o b samte dge i hedayat kardan k man betoonam farar konam .. lotfan tabir konid..

ba sepas montazere tabir dar email hastam .
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-1 باران گلوله های آتشهومن دوشنبه 18 بهمن 1389 ، ساعت 12:06
اسمان صاف بود همه ستاره ها دیده میشدند سرم بالا گرفتم که انارو مث همیشه نگا کنم یهو بخودم گفتم وای خدای من همون که فکرشو میکردم ستاره ها پرنورتر شدند و هزار هزار شهاب سنگ آتشین با سرعت به زمین خوردند.حوصلم سر رفت :D آخرش اینکه من زنده موندم.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+2 خوابmohammad پنجشنبه 05 اسفند 1389 ، ساعت 07:23
:-?: با سلام و خسته نباشيد

در خواب ديدم كه زلزله اي رخ داد و خانواده خود را محكم در بغل گرفتم تا در امان باشند و زلزله تمام شده و هيچ كدامشان اسيب نديدند در اين هنگام از آسمان شروع به بارش شهاب شد كه به صورت گلو له هاي آتشي به خانه ما ميخوردند و لي هچكداممان طوري نشديم وقتي برگشتم ديدم تمام آن شهاب سنگهاي كوچك تبديل به بلورهاي بسيار زيبا و درخشنده شده بودند خواهش ميكنم اگر امان دارد تعبير آن را برايم اميل كنيد متشكرم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+2 پاسخ: خوابy چهارشنبه 30 بهمن 1392 ، ساعت 05:57
من خواب دیدم با اعضای خانوادم و پدرم که فوت شده در خانه ی قبلی هستیم یهو آسمون پر از شهاب سنگهای آتیشی میشه و پرتاب میشه به زمین و از پرتابشون خونمون میلرزه ما همه همو سفت نگه میداریم تکونها تموم میشه اونوقت وقتی از پنجره بیرون رو نگاه میکنم همه جا صافو زیباست پر از برکه مانند های شفاف طوریه که انگار بعد از برف بوجود اومدن تمیزو شفاف مثل آب اقیانوس آبی و شفاف و زیرشم پیدا بود تصویر کشیدن همچین صحنه ی زیبایی خیلی سخته خیلیی زیبا بود
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+6 گوسفند گرگ آتیشفخرالدین 32 ساله شنبه 07 اسفند 1389 ، ساعت 07:40
من در خواب دیدم که با یک گله گوسفند در حدود 10 الی 20 راس.گرگها به ما حمله کردند ولی من با حسار کشیدن به دور گوسفندان و مراقبت از آنها وبا آتشی که در دستم بود و به طرف گرگها پرت میکردم مانع از این شدم که گرگها به گوسفندان صدمه بزنند.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+7 تعبیر خواب گوسفند گرگ و آتشفخرالدین 32 ساله شنبه 07 اسفند 1389 ، ساعت 07:59
سلام
من خواب دیدم که با یک گله گوسفند در حدود10الی20راس که گرها به ما حمله کردند ولی من با حصار کشیدن به دور گوسفندان و پرتاب کردن آتشی که در دستم بود مانع رسیدن گرگها به گوسفندان شدم و نگذاشتم هیچ گوسفندی آسیب ببیند


ممنون می شوم که تعبیر خواب را برای من بفرستید
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+3 گلوله هاي آتشهدي شنبه 07 اسفند 1389 ، ساعت 08:47
خواب مي ديدم كه داشتم در حياط منزل بچگي ام به آسمان نگاه مي كردم. شب بود كه ديدم در آسمان آتش بازي راه انداخته اند. خوشحال و شاد خواهرانم را صدا كردم كه آتش بازي را ببينند ولي يك دفعه آسمان گشوده شده و گلوله هاي آتش به سمت زمين روانه شدند.سخت در تلاش بودم تا خواهرانم را نجات دهم. دقيقاٌ دو گلوله آتش به داخل منزل ما آمد كه من با تلاش و دلشوره و نگراني آنها را از خواهرها و شوهر خواهرهايم دور كردم. خيلي نگرانم :sad:
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+9 آتش گرفتنعلیرضا صفائی پنجشنبه 12 اسفند 1389 ، ساعت 19:51
سلام .بنده به شخصی اعتماد کردم و ایشان از اعتماد من سوء استفاده کرد و ضرر هنگفتی به من وارد کرد.در خواب دیدم که قصد کشتن او را ئاشتم ولی وقتی خواستم این کار را بکنم متوجه شدم که در خانه ای که سکونت دارد ،آن خانه آتش گرفت و این شخص فوت کرد و من خدا را شکر کردم که دستم به خونش آلوده نشد و او نیز ای بین رفت .لطفا تعبیر آنرا برای من بگوئید . با تشکر
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-1 Guest شنبه 27 فروردین 1390 ، ساعت 13:48
:sad:
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 تعبیر خوابنگین چهارشنبه 12 مرداد 1390 ، ساعت 14:13
با سلام لطفا این خواب را تعبیر کنید :
خواهرم خواب دیده که با خانواده در جایی هستیم که از آسمان گلوله های آتش به شکل ذغال گداخته می آیدو تن و بدنمان را می سوزاند البته در خواب همه بوده ایم به غیر از پدرم بعد ما بچه های به طرف مادرم می رویم و او را پیدا میکنیم مادرم حالش خوب نبوده و ناراحت بوده و می گفته تقصیر من شد که اومدیم اراک (خانواده ما تا حالا به آن شهر نرفته است ) بعد ما به او می گفتیم که اشکالی نداره ما همه زنده هستیم(ممنون)
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+12 آتشیاس دوشنبه 17 مرداد 1390 ، ساعت 11:50
من ودو تا از همکارهام تو شرکت بودیم یکیشون روغن میریخت تا شرکت رو آتیش بزنه من پا به فرار گذاشتم اما کمی اتیش گرفتم ولی خاموشش کردم اما دوستم اتیش گرفت وصداش زدم که بیرون بیاد نیومد ورفت داخل شرکت لطفا تعبیرش رو برام بفرستین ممنون :confused:
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+6 درخت آتش گرفتهاتي پنجشنبه 27 مرداد 1390 ، ساعت 15:34
خواب ديدم كه درختي در خانه ي مجاور آتش گرفته و شاخه هاي درخت كه شعله ور بودن مي افتاد توي خانه ما . من در حياط ايستاده بودم و اتش در نزديكي من مي افتاد اما آتش نگرفتم.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+3 کیانا یکشنبه 30 مرداد 1390 ، ساعت 15:16
سلام.ما یه تابلوی "بسم الله الرحمن الرحیم" داریم و من خواب دیدم این تابلو اتیش گرفته!خیلی بابت این خواب ناراحت وترسیده شدم!اگه میشه تعبیرشو بگین ممنون.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 تعبیر خوابمتین چهارشنبه 16 شهریور 1390 ، ساعت 10:19
سلام . دیدم : چادرماشین را که کنار میزنم بخار کمی در حال انتشار است! وقتی کامل چادر برداشته شد روی صندوق ماشین آتش گرفت و باعلم براینکه میدانستم آتش باریختن آب شعله ورتر میشود روی ماشین آب ریختم × آتش بیشتر شد ولی قبل ازاینکه سراغ خاک بروم خاموش شد و غیر از صندوق عقب بجای دیگر هم سرایت نکرد.... ممنون
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+2 تعبیر خواب دستان سوختهسالار پنجشنبه 24 شهریور 1390 ، ساعت 02:11
پدرم خواب دید که دستانم را کیبرد کامیوتر سوخته است لطفا دستان سوخته مفهومش چیست کامل بفرس
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 تعبیرخواب صندوق صدقات وسط اتشصحرا دوشنبه 29 شهریور 1395 ، ساعت 04:30
باسلام خدمت شما
خواب دیدم وسط یه مسافر خونه یهو زمین یک قسمت چال شد و از وسطش کوره اتش وحشتناک بیرون زد چند نفر توی آتش مردن من رفتم بیرون یه اقای رو پیدا کردم بردمش سر کوره ایشون یهو یه صندوق صدقات از اتش کشیدن بیرون یهو کورع اتش جمع شد همه چی عادی شد ازشون پرسیدم این چیه گفت صندوق صدقات ولی داخلش بجای پول برگ یا یچیزی شببیبرگ بود خواهش میکنم جواب رو برام ایمیل کنید ممنون
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+2 آتش سوزیbehzad az پنجشنبه 07 مهر 1390 ، ساعت 16:35
خواب دیدم که آتش محل کار شریک قدیم پدرم را ویران کرده و ما در پی کمک رساندن به شریک پدرم هستیم و او ناراحت و خسته با سر روی سیاه از آنجا بیرون آمده

ممنون میشوم اگر برایم تعبیرش کنین
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 آتشامین یکشنبه 10 مهر 1390 ، ساعت 07:53
خواب دیدم که شعله های آتش مثل رود طغیان کرده دنبالمه با هر مکافاتی بود فرار کردم اون وقت دیدم که یکی که از سادات هست داره منو نگاه میکنه
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-3 اتشفهیمه پنجشنبه 14 مهر 1390 ، ساعت 12:27
سلام خواب دیدم صحن حرم حضرت معصومه (س)اتش گرفته مادر وخواهرم تواتش بودندوکمی سوختند منم تو اتش بودم ولی نسوختم .میشه خوابمو تعبیر کنید
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+15 مليحه دوشنبه 18 مهر 1390 ، ساعت 12:07
با سلام
خواب ديدم با يكي از همكارانم بالاي درختي نشسته بوديم وشعله اتش پايين درخت رو در بر گرفته بود ولي به ما اسيبي نميرسيد و ما با خيال اسوده نشسته بوديم لطفا تعبيرش كنيد.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 آتشامیر جمعه 09 خرداد 1393 ، ساعت 11:43
می ی ری مکه
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 خواببلبل شنبه 07 آبان 1390 ، ساعت 09:42
من توی خواب دیدم که خونه مادربزرگم که فوت کرده اتش گرفته اما خیلی زیاد نبود ولی توی عالم خواب اون خونه خونه خود ما بود ولی من توی خواب خیلی نگران نبودم تعبیرش چیه ؟ :sad:
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 آتش گرفتن درختانaghil دوشنبه 09 آبان 1390 ، ساعت 14:18
با سلام
خواب ديدم شعله اتش پايين درختان رو در
بر گرفته بود وزیاد می شودولي به ما اسيبي نميرسيدلطفا تعبیرش کنید.باتشکر
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+8 Guest دوشنبه 16 آبان 1390 ، ساعت 17:45
سلام من خواب دیدم خونمون اتیش گرفته بعد فقط من تو خونه هستم به هر طرف میدوم فرار کنم باز اتیش میگیره و هر چی داد میزنم کسی صدای منو نمیفهمه
و از اتیش دود میاد البته من نسوختم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+7 خواب آتشسيد همايون سه شنبه 17 آبان 1390 ، ساعت 10:39
خواب ديدم كه در يك مكان تاريخي بودم كه آتش گرفته.من دم در بودم و با همراهانم سريع فرار كرديم.مردم هم داشتن فرار ميكردن.دود دنديدم و فقط از دور شعله ي آتش را ديدم.
اين خواب را ديشب ديدم كه يك روز از عيد قربان گذشته است.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+2 تعبیر خوابsarya شنبه 28 آبان 1390 ، ساعت 11:51
خواب دیدم تو خونه ای هستم که گویا عاید خودمه. بعد یه شومینه ای هست که به بیرون بازه. و اونور شومینه که بیرون میشه، سه یا چهار زن دراز کشیدن که رو آتیشن و دارن میسوزن و از سوخته شدن آنها اینور برای من عسل درست میشه. اما من خیلی دلم براشون میشوخت .
داشتم عسلهایی که اینور میریخت رو تو شیشه ها جمع میکردم و خواستم یه شیشه ش رو برای خواهرم بفرستم
زنایی که رو آتیش بودن، قرار بر این بود که اگه تا آخر کار بتونن مقاومت کنن میتونین زنده بمونن واگه نتونستن که میمیرن و بین اونا من یه فامیل داشتم که نمیخواستم بمیره البته نمیخواستم هیچکدام از اونا بمیرن و اتفاقا اون فامیلم زنده موند بقیه نمیدونم شاید مردن. خواهشا برام تعبیرش رو بنویسین :roll::
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+5 خواب آتششهاب یکشنبه 06 آذر 1390 ، ساعت 21:52
سلام
خواب دیدم دوست صمیمی من تو یه دشت پر از آتیش هست و آتش تا بالای زانوی اون هست.هر چی داد می زنم و گریه می کنم که بیاد بیرون فقط منو نگاه می کنه. بالاخره از کنار دستم یه چوب برداشتم و باهاش اونو از آتیش آوردم بیرون.
لطفا برام تعبیر کنید
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 آتشحکیمه جمعه 02 دی 1390 ، ساعت 16:27
خواب دیدم یه جایی آتیش گرفته... دوستم هم اونجاست میگفتن بیا بیرون نمیومد منو صدا میزد میگفت تا من نیام اونم نمیره بیرون...آخر سر بیرونش آوردن سالم بود همدیگه رو بغل کردیم گریه میکردیم.
تعبیرش چیه؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+3 پاسخ: تعبیر خواب آتش 2لیلی شنبه 17 دی 1390 ، ساعت 11:19
خواب دیدم ابگرمکن خونمون اتیش گرفته
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+3 من خواب ديدم دخترم حدود ٤ ماهه در اتش در جاي سر بسته ميخواهد بسوزد و من از بيرون تماشا مي كنم و كاري نميتوانمزهرا یکشنبه 25 دی 1390 ، ساعت 15:32
اتش سوختن دخترم ٤ ماه است و من از بيرون تماشا ميكنم و كاري از دستم ساخته نيست و بيرون ان ادرار ميكنم تا دخترم تمام كند و دوباره نكاة ميكنم از شيشه در اغوش زني است و هنوز اسيبي نرسيدنرسيده و اتش نزدكش رسيدة و از شدت كرمي كريه ميكرد و من بيرون از شيشة خيلي نكران بودم لطفا تعبيرش جيست
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+4 شهاب سنگهيمن دوشنبه 26 دی 1390 ، ساعت 20:37
با عرض سلام.من يه خواب ديدم كه تو خوابم هزاران شهاب سنگ به زمين بر خورد كردند وزمين در حال نابودي بود لطفا خوابم راتعبير كنيد وبه ايميلم بفرستيد
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 salammaryam یکشنبه 02 بهمن 1390 ، ساعت 04:35
ba arze salam mishe lotf konid in khabe manro ham taabir konid?mamnon misham,man khabe ye atashfeshane bozorgo didam k vasate shahr bud va ehsas mikardam hameja dare nabud mishe,tabire khabe man chiye?
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+2 زلزلهالی دوشنبه 04 اردیبهشت 1391 ، ساعت 18:37
من توی خواب دیدم که زلزله اومده و من بابامو که حالش خوب نبود کول کردم و از خونه رفتیم بیرون خواهش میکنم زود جوابمو ایمیل کنید مرسی
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+2 آتش گرفتنaz چهارشنبه 06 اردیبهشت 1391 ، ساعت 18:06
خواب دیدم که یک نور از آسمون اومد و خواهرم رو برد به بالا و یک شعله آتش بزرگ اومد بابا و زن بابای منو برد به آسمون ...اگه میشه معنی اینو بهم بگین ...
باید بگم که هم پدر و هم زن بابای من آدمهای خوبی هستن ...ممنونم اگه جواب بدین تعبیرش چیه ...
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+6 آتشجعفر سه شنبه 19 اردیبهشت 1391 ، ساعت 06:48
سلام در خواب دیدم که از آتش که یکی از اسما خداوند که بر روی کاغذ نوشته شده بود در حال سوختن بود در آوردم لطفا تعبیر آن را به ایمیلم بفرستید
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 آتش گرفتن سرمریم پنجشنبه 21 اردیبهشت 1391 ، ساعت 04:32
سلام
من در خواب دیدم سرم آتش گرفته بود و اصلا احساس سوختگی هم نداشتم .
اگه تعبیر خوابم را به ایمیلم بفرستید ممنون میشوم .
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 آتشمریم پنجشنبه 21 اردیبهشت 1391 ، ساعت 14:38
سلام
من در خواب دیدم که سرم آتش گرفته
میشه بگین تعبیر این خواب چیه ؟
اگه به ایمیلم بفرستین ممنون میشم .
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+2 آتش گرفتن شخصليلي پنجشنبه 04 خرداد 1391 ، ساعت 20:22
من خارج ازكشورزندگي ميكنم،خواب ديدم من وبرادرم ومادرم درآشپزخانه هستيم(زمان قديم)ازسن الانم كوچكتربودم وخانه چندسال پيشمان بودنه خانه فعلي پدرومادرم ومشغول غذاخوردن كه من ديدم ازپشت گازشعله بالا ميزندوآشپزخانه روشن شددراين هنگام مامانم گفت چرااين كارروكردي وبنزين روي خودش ريخت وفقط شعله گرفت وباهمان شعله ها راه مي رفت وبه من گفت چراگازروآتش زدي،توكردي
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 تعبیرمجتبی یکشنبه 14 خرداد 1391 ، ساعت 19:01
سلام من خواب دیدم دوفرزندم داخل خانه ای هستند که در حال سوختن است (من آنها را نمی بینم ) تلاش می کنم و بامقداری آب شعله های آتش را کمتر میکنم لطفا تعبیر خواب مرا به ایمیلم بفرستید ممنون
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-2 تعبیر تبدیل شدن زغال به میوهسودابه توکلی دوشنبه 12 تیر 1391 ، ساعت 11:51
باسلام
درخواب دیده شد در 4 گوشه سقف زغال آویزان شده است که زغال ها خود به خود سوخته و تبدیل به میوه هایی مانند انگور و سیب شده است. تعبیر این خواب چیست؟ممنون
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 آتشسامان دوشنبه 06 شهریور 1391 ، ساعت 08:03
باسلام
خواب ديدم برادرم مشكلي داره كه همه رو عاصي كردن و من با پاشيدن مايعي روي او و انداختن كبريت شعله ور اونو به آتيش كشيدم.دستاي خودم هم آتيش گرفت اما زود خاموش شد.برادرم به آرومي ميسوخت و به اين ور اونور ميزد ومن نظاره گر بودم اما نهايتا آتيش خاموش شد و با دست وپاي سوخته اومد كنار خودم..
لطفا تعبيرش رو به ايميلم بفرستيد..ممنون ميشم
با تشكر.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+4 آيه قرآنسامان دوشنبه 06 شهریور 1391 ، ساعت 08:08
باسلام
درعالم خواب ديدم كه براي گشايش كار و حل مشكلم آيه يازدهم از سوره توبه توصيه شد..
شب قبلش دندان درد داشتم و آبسه كرده بودم
در عالم خواب پس از خواندن اين آيه سريعا ورم دندانم خوابيد.هرچه فكر ميكنم ميبينم بي حكمت نبود اين خواب..لطفا تعبيرش را به ايميلم بفرستيد..ممنون ميشم
با تشكر
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+4 آتششورانگیز شنبه 29 مهر 1391 ، ساعت 04:27
باسلام

شب قبل در خواب دیدم که آتشی از (دقیقاً نمی دانم از آسمان بود یا کجا) به طرف فرزندانم آمد و پسرم رابا خود برد ولی دخترم کمی از موهاش سوخت . لطفاً تعبیرش را برام جی میل کنید با تشکر فراوان
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+2 atashمرجان یکشنبه 14 آبان 1391 ، ساعت 17:12
slm lotfan tabire khabamo begin. dadasham khab dide man toye atish daram misozam va aho nale mikonam aya tabiresh ine k in atishe jahanam bode??????
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 ماه در اتشجواد پنجشنبه 18 آبان 1391 ، ساعت 04:35
من خواب دیدم که چند پرنده بزرگ مانند جغد و کرکس از کنارم رد می شدند.و هم زمان ماه اتش گرفته بود اما اتش نمی توانست ماه را بسوزان و هم چنان ماه درخشندگی خود را داشت.و پدر و مادرم که در خواب بودند نمی توانستند ماه را ببینند و فقط من میدیدم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 اتشمحمد دوشنبه 06 آذر 1391 ، ساعت 12:50
با سلام من خواب دیدم که به خاطر اینکه از فامیلم ناراحت بودم رفتم داخل حیاط و کمی بیرون خانشان را اتش زدم اما خودم بعدش با اب خاموش کردم با تشکر محمد
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+2 اتشمحمد دوشنبه 06 آذر 1391 ، ساعت 12:53
باسلام خواب دیدم در ایستگاه راه اهن با بلیط در دست داشتم منتظر قطار بودم که سوار شم و مطمئن بودم که اسمم ثبت شده و میدونم که سوار میشم اما هنوز سوار نشدم با تشکر محمد
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+2 اتشهما شنبه 23 دی 1391 ، ساعت 19:55
باسلام اگه خواب منم تعبیر کنید خیلی ممنون میشم،خواب دیدم دخترداییه 10سالم باکبریت پای منو اتش زد و باسختی تونستیم اونو خاموش کنیم و بعد اثار سوختگی روی پام مونده بود.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+3 آتشاکرم چهارشنبه 04 بهمن 1391 ، ساعت 10:48
با سلام
اگه خواب منم تعبیر کنید ممنون میشم.
خواب دیدم انگار قیامت هستش و شعله های آتش همه جا هستش و همه مردم دارن فرار میکنند.اون شعله ها به ما نرسید ما جلوتر از اونا بودیم تا اینجاش یادم هست.
با تشکر.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: آتشطاها چهارشنبه 17 دی 1393 ، ساعت 02:39
خوابتون مثل خواب منه
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+2 خوابنسترن جمعه 13 بهمن 1391 ، ساعت 10:36
سلام.خواب دیدم یه طرف قران اتیش گرفته.لطفأ تعبیرشو بهم بگین
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+5 اتشنسترن جمعه 13 بهمن 1391 ، ساعت 10:38
سلام.خواب دیدم یه طرف قران اتیش گرفته.لطفأ تعبیر خواب منو بگین.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+3 پاسخ: تعبیر خواب آتش 2ساحل سه شنبه 17 بهمن 1391 ، ساعت 15:13
سلام.خسته نباشید. خواهرم برای من خواب دیده که من کاغذی برمیدارم و موهای بلند مشکی دارم که با کاغذ آتیش میزنم.و خودش هم فقط نگاه میکرده و سرمن سوخته و قسمتی از سرم مشخص شده و به همین منوال آتیش میگیرم و کسی کمک نمیکنه. ممنون میشم خیلی زود جوابمو بدید
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+2 خاموش کردن اتش کلبه کوچکسیما چهارشنبه 09 اسفند 1391 ، ساعت 06:56
سلام من ساعت 9 صبح بعداز صرف صبحانه این خوابو دیدم که توی یه کلبه چوبی که متعلق به یکی از فامیلامون بود کاری انجام میدادم که یه چیزی مثل دعا یه طلسم رو دیوار بود از دستم افتاد و کلبه اتش گرفت رفتم بیرون و کمک خواستم اما کسی نیومد با دستپاچگی یه سطل نصفه اب پیدا کردم واتیشو خاموش کردم البته شعلش خیلی بزرگ نبود اما باز اتیش به دیوار کشید ومن رفتم بازهم اب اوردم وروش ریختم و همش نگران خونه اون شخص بودم اما هیچ اسیبی به من نرسید وانگار اتیش خاموش شد
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-1 پاسخ: تعبیر خواب آتش 2زهرا چهارشنبه 15 خرداد 1392 ، ساعت 04:04
اگه میشه خوابم رو تعبیر کنید:
خواب دیدم شخصی از برارد هشت ساله ام ناراحت است (در حالی که برادرم در جعبه ای اهنی خوابیده بود) واو دستور داد که برادرم را آتش بزنم و من و خواهر دیگرم اورا اتش زدیم (هنوز نسوخته بود) که متوجه شدم همه ی ما هستیم درون اتاق و من میگویم دلم برای برادرم میسوزد ومیخواستم پتو را از سرش بگیرم که او نسوزد ولی خواهرم مانع شد و نگذاشت ولی من اهمیتی به او ندادم و پتو را برداشتم و برادرم را نجات دادم (درحالی که یک پایش سمت چپ تا برآمدگی سوخته بود وهیچ چیزی از آن نمانده بود) و من بسیار بسیار ناراحت و غمگین بوذم.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 شیر دادننیلوفر پنجشنبه 23 خرداد 1392 ، ساعت 06:08
سلام من 2 شبه که خواب میبینم تا خود صبح به پسر خواهرم که یک ماهش هست شیر میدم و خواهرم هم کنار من حضور داره .من مجرد هستم واین خواب رو دیدم .تو رو خدا جوابم رو هرچه زودتر ایمیل کنید.ممنونم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 تعبير خوابپازل یکشنبه 02 تیر 1392 ، ساعت 06:12
با سلام ان شا الاه ميخواي ازدواج كني
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 در آتش سوختننیلوفر پنجشنبه 23 خرداد 1392 ، ساعت 06:11
سلام من چند شب پیش خواب دیدم توی آتیش جهنم دارم میسوزم ولی این آتیش شعله نداشت فقط داغ تر از قبل میشد و چند شب بعد از اون همش خواب میبینم که راهم رو گم کردم و به مقصد نمیرسم .ممنون میشم سریع جوابم رو بدید
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 jufdv o,hf hjaنفیسه جمعه 07 تیر 1392 ، ساعت 10:45
زندایی ام مرا در خواب دیده که میدویدم داشتم به اتش نزدیک میشدم همه دنبال من میامدند در اتش نروم و بعد در نزدیکی اتش میشوم که مرا در اب می اندازند.... تعبیرش چیست؟ :sad:
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: تعبیر خواب آتش 2سروش چهارشنبه 12 تیر 1392 ، ساعت 06:49
سلام وقت بخیر من زیاد به خواب اهمیتی نمیدم اما خواب دیشبم...حس خاصی دارم...خواب دیدم جایی مثل دشت باز نه دشت ..پر از درخت با فاصله...درختا به نوبت نه اما اتفاقی میسوختن یه شعله ای از توشون میزد بیرونو میسوزوند اما خاموش میشد باز..هیچ دودی هم نداشت..ممنون میشم لطف کنین تعبیر صحیحشو بگید..وقت بخیر...
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 خاموش کردن آتشمیرویس چهارشنبه 26 تیر 1392 ، ساعت 07:09
خواب دیدم جای رفتم وقتی برمیگردم خونه من آتیش گرفته . تا میبینم شعله آتش از خونه داره میره بالا . میخام وارد خونه بشم در خونه با سنگ چیده شده سری در را خراب میکنم وارد اتاق میشوم با آب آتش را خاموش میکنم هیچی نه سوخته بود .فقط تخت خابم افتاده بود میرم بالا پشت بوم میبینم مادر بزرگم با دایی و خاله همه نشستن بالای سقف اتاق من گفتم اتاقم آتش گرفته شما اینجا نشستن گفتن نفهمیدم اما زیر پا مون گرما حس کردیم. با تشکر
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 خواهش ميكنم اين حتمي هست جوابش را برام پيدا كنيدناصر كرمي یکشنبه 13 مرداد 1392 ، ساعت 07:03
خواهش ميكنم كمكم كنيد تعبيرش را بدانم
خواب ديدم :
نخل بزرگي كه حدوداً 15 به متر بيشتر ارتفاع دارد خم شده و حدود يك متر زير شاخه برگهاش قطع شده از تنه اش و هر دو قسمت آتيش گرفته اند و مثل دو كله قند كه تو مراسم عقد بهم كشيده ميشند به همدبگه كشيده ميشند تا اين كه آتيش قسمت بالايي كه نزديك شاخه و برگ هست قسمت پاييني يعني تنه خود را خاموش كرد.
لطفاً خيلي با دقت اگه ميتونيد جوابش بهم بديد
بزرگواري ميكنيد
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 خواب آتش زدن سنگزهرا یکشنبه 27 مرداد 1392 ، ساعت 12:34
من خواب دیدم که توی حیاط خونه قبلی مون یه تخته سنگ بزرگ هست و من با کبریت اونو آتیش زدم و اون سنگ شعله ور شد و داشت می سوخت و پودر می شد من چون شعله هاش رو دیدم با یه لیوان آب سرد اونو خاموش کردم و به راحتی هم خاموش شد. ممنون می شم اگه تعبیرشو به ایمیلم بفرستید.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+2 آتش گرفتن سرو گردن و شانهویدا شنبه 02 شهریور 1392 ، ساعت 18:32
با سلام و احترام
من خواب دیدم یکی از همکارام در محل کار داره حالش بد میشه و میخوره زمین ٰدویدم پیشش و دیدم از سرش شعلهای آتش روشن میشه اونارو تند تند خاموش میکردم اما بعد شونه هاش شروع به اتش گرفتن کرد و وقتی سرو بدنشو دیدم کاملا سالم بود و فقط شعله آتش ازشون بالا میزدٰٰ خیلی نگرانم و خواهش میکنم بگید تعبیرش چی هست؟؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 خوابیاور پنجشنبه 07 شهریور 1392 ، ساعت 02:53
سلام.من خواب دیدم ک تو مدرسه ای درس میخونم ک خونمون کنارشه وقتی از مدرسه اومدم بیرون یه موشک یه چیز نورانی انداخت تو مدرسه و بعدش وقتی من از مدرسه دور شدم کل اون محل اتیش گرفت همه سوخته بودن خونه ما هم اتیش گرفته بود ولی فقط خواهر کوچیکم اونجا بود ک اونم سوخته بود. ممنون میشم اگه تعبیرشو بفرستید ب ایمیلم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 خاموش کردن اتشپیام دوشنبه 11 شهریور 1392 ، ساعت 10:29
سلام خواب دیدم رفتیم خاستگاری مادر دختر همه چیزو میسوزوند ولی من همشو خاموش میکردم.
اخه تو واقعیت مادرش مخالف ازدواج ماست.
ممنون میشم تعبیرشو ایمیل کنین.تشکر
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 تعبير خوابزهرا پنجشنبه 21 شهریور 1392 ، ساعت 10:55
سلام. من خواب ديدم كه در درون گودالي به مانند قبر بدنم سوخت بدون اينكه آتش آشكاري در خواب ببينم فقط سوختنم را ديدم . بعد از آن يك نفر ديگر كه او هم خانم بود را ديدم كه او هم سوخت ولي سوختن او خيلي شديد تر از من بود طوري كه من با ديدن آن درد خود را فراموش كردم گويي كه اصلا نسوختم. لطفا اگه امكان داره تعبير خوابم رو به ايميلم بفرستيد.. با تشكر .
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 تعبير خوابزهرا - ز پنجشنبه 21 شهریور 1392 ، ساعت 11:01
سلام من خواب ديدم كه در درون گودالي كه شبيه قبر بود بدنم سوخت بدون اينكه آتش آشكاري را در خواب ببينم . بعد ديدم كه يك نفر ديگر كه او هم خانم بود در آنجا سوخت و سوختن او خيلي شديد تر از من بود به طوري كه من با ديدن او درد خود را فراموش كردم . لطفا اگه امكان داره تعبير خواب منو ب ايميلم بفرستيد.. ممنون ..
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 تعبیر خوابسمیه شنبه 18 مرداد 1393 ، ساعت 07:47
باسلام خواب دیدم بزی پر مو از میان آتش گداخته حرکت کرد
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 آتشپریسا جمعه 22 شهریور 1392 ، ساعت 04:38
سلام
همسرم خواب دیده که مشاجره میکرده با من با من را با دستش به دهانم زده بعد یک آتش از آسمان برداشته برده در یک خرابه و کسی نمیتوانسته به من نزدیک شود. تعبیرش چیست
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-1 lمرده ای که در خواب زنده شد ودر آتش سوختالهام یکشنبه 31 شهریور 1392 ، ساعت 06:53
سلام میشه خوابمو تعبیر کنید وبهم ایمیل بزنید ممنونم
یه هفته مونده تا چهلمه مامانم دیشب خواب دیدم دختر دایی ام عروسی کرده منو خونوادم با مامانم وفکو فامیل داریم میریم خونشون تبریک بگیم مامانمم زنده بود هی تو خواب میگفتم مامان تو که مردی چی جوری پس زنده ای کسی جوابمو نمیداد خلاصه رفتیم تو مجتمع پسر خالم مسوله چایی بود یه هو زیر گاز آتیش میگیره کل خونه میسوزه مامانم بابام وخالم و شوهر خالم تو آتیش میسوزن میبرنشون بیمارستان داداشم به هم خبر میده کمی سوختن اما نمردن من گریه مکنم میگم مامان مگه نمردپس چرا اینجا زنده اس وتو آتیش سوختن همراه بابام کس یجوابمو نمی داد منم از خواب یه هو پاشدم دیدم سه نصفه شبه
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 تعبير خواب آتشlini شنبه 27 مهر 1392 ، ساعت 12:01
خواب ديدم شاخه هاي درختي كه روي پشت بام خونه پدرم هست مثل زغال افروخته قرمز شده انگار همه درختاي اون دور و بر آتش گرفته بود بعد رسيده بود به شاخه هايي كه روي پشت بام خونه پدرم بود اما شعله اي نبود فقط شاخه هاي درختان سرخ سرخ بودن حتي انگار برگ و شكوفه هم داشتند و چيزي ازشون رو پشت بوم نمي ريخت منم تو خواب نگران نبودم اما بعد از خواب خيلي نگرانم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 آتش گرفتن درختمهسا دوشنبه 27 آبان 1392 ، ساعت 08:36
سلام
ممنون میشم اگه کسی تعبیراین خواب رو واسم ارسال کنه
خواب دیدم یه درخت اتیش گرفته منوعشقم هرچی آب میریزیم خاموش نمیشد
خیلی ممنون میشم ک تعبیراین خواب بدونم
مرسی
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 آتیش گرفتنمریم دوشنبه 04 آذر 1392 ، ساعت 05:03
سلام یه نفر خواب دید من گوشه پایین جادرم آتیش گرفته ولی خاموشش کردن از دهنم آتیش میاد بیرون خوابو بعد از نماز صبح دیده
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-1 تعبیر خوابسارا66 جمعه 08 آذر 1392 ، ساعت 11:52
سلام من خواب دیدم که درخت کناری را اتش زده ام و خانه مان اتش گرفت میخواستم بدانم تعبیرش چیست :idea:
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+2 آتش گرفتن فردی دیگرمیترا شنبه 16 آذر 1392 ، ساعت 12:10
در خواب دیدم فرد دیگری که زن بود خود ب خود آتش گرفت و خونین و نیمه سوخته شد اما به من آسیبی نرسید فقط نگاه کردم.لطفا تعبیر آنرا برایم ایمیل کنید . ممنون
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: تعبیر خواب آتش 2afson یکشنبه 15 دی 1392 ، ساعت 17:38
سلام دو تا خواب ديدم لطفا تعبيرش رو برام ميل كنيد,ممنون.
1-خواب ديدم تو گلوم يه چيزى گير كرده وقتى دستمو بردم تو دهنم يه رشته نخ گرفتم و از گلوم كشيدم بيرون.رشته نخ گاهى پاره ميشد ولى همچنان بود.
2-خواب ديدم توى يه شهرم كه همه مردم تو خيابون جمع شدن بعد با فاصله زمانيهاى مختلف توى آسمون يه نور زيادى ديده ميشد ما با تعقيب مسير نور ميفهميدم كجا فرود مياد و فرار ميكرديم.كل شهر داشت متلاشى ميشد!اتفاقى براى من نيفتاد,خيلى وحشت زده و سرگردان بودم.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: تعبیر خواب آتش 2مریم جمعه 20 دی 1392 ، ساعت 09:14
سلام خواب دیدم در حیاط خانه ای آبگرمکن بسیار بزرگی بود که از شدت حرارت صدای گر گرفتن آن می آمد و مادرم به طرف آن رفت تا آن را خاموش کند و من از شدت حرارت و از ترس اینکه منفجر نشود نمی توانستم به آن نزدیک شوم و به مادرم می گفتم زود خاموشش کن درجه آن را می بینم که روی 5 است و بالاخره مادرم آن را خاموش کرد
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 تعبیر خواب آتشمریم جمعه 20 دی 1392 ، ساعت 09:21
سلام خواب دیدم در حیاط خانه ای آبگرمکنی بزرگ روشن بود که از شدت حرارت و گر گرفتن صدای آن تا داخل اتاقها می آمد من و مادرم به طرف آن دویدیم تا دسته گاز را پایین بزنیم از شدت حرارت و از ترس انفجار من عقب ایستادم و به مادرم می گفتم درجه آن روی 5 است زود بیا تا منفجر نشده و بالاخره مادرم آن را خاموش کرد و آمد
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 اتشعلی 021 یکشنبه 22 دی 1392 ، ساعت 09:52
:eek: اتیش اتیش اتیش بسه دیگ اه اه .
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 اتشعلی 021 یکشنبه 22 دی 1392 ، ساعت 09:54
من دیدم که اتش داره به خونمون میباره :cry:
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 تعبیر خواب آبگرمکنمونا سه شنبه 24 دی 1392 ، ساعت 13:34
سلام خواب دیدم در حیاط خانه ی نشسته بودیم که آبگرمکنی در حیاط خانه بود صدای حرارت بالای آبگرمکن شنیده شد من و مادرم به طرف آن دویدیم من دیدم درجه آبگرمکن روی 5 بود سر جایم ایستادم به مادرم می گفتم مواظب باش حرارت روی 5 است مادرم به سرعت دسته گاز را پایین آورد و به طرف اتاق رفتیم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 سوختن در اتششیدا جمعه 27 دی 1392 ، ساعت 16:51
من توخواب دیدم خودم به خواست خودم خود را سوزانده ام وبعد به راحتی اتش راخاموش کردهام
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 اتش در خورشيدسميه پنجشنبه 08 اسفند 1392 ، ساعت 15:08
سلام خسته نباشيد. من خواب ديدم اسمون رنكش سياه و قرمزو كبود ميشد اخر هم خورشيد با اين كه ميتابيد تو اسمون سياه؛ اتيش كرفت. خورسيد توي اتيش ميسوخت. دود اما نبود. ممنون ميشم به ايميلم جواب بدين. مرسي
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+2 سوختن قرآنحامد چهارشنبه 06 فروردین 1393 ، ساعت 08:40
با سلام
خواب ديدم كه يه قرآن در حال سوختنه و من با چوب دارم آتيش رو خاموش ميكنم در همون حين از لا به لاي قرآن موجوداتي شبيه شيطان خارج مي شدند
لطفأ راهنمايي كنيد خيلي نگرانم :(
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 اتشپرند سه شنبه 26 فروردین 1393 ، ساعت 10:29
سلام.می خواستم بدونم تعبیر خوابی که خودم فرش و اتیش بزنم و از ترس که شعله ور بشه با دستم خاموشش کنم.با تشکر.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 پاسخ: تعبیر خواب آتش 2سمانه دوشنبه 15 اردیبهشت 1393 ، ساعت 17:14
سلام من خواب دیدم دربیرون از خانه هستیم ومادرم وداییم باهم دارند یک خر را اتیش میزدند ومن هم تماشا میکردم ولی خرنمی سوخت دراتش لطفا تعبیرش رابه من بگویید ممنون ;-) :zzz :-|
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: تعبیر خواب آتش 2سمانه دوشنبه 15 اردیبهشت 1393 ، ساعت 17:25
سلام من درخواب دیدم که دربیرون خانه مادر ودایی ام خری را اتش میزنند ولی خر هنوز زنده بود ومن فقط تماشا میکردم ممنون میشم اکه تعبیرش برام بنویسین
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 سوختن مفاتیحامیر قاسمی یکشنبه 28 اردیبهشت 1393 ، ساعت 08:29
دیدم که مفاتیح سوخت و من ان را خاموش کردم ولی نوشته ها سیاه شده بودند لطفا تیبیر
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 سوختن سر بدون دودموسب چهارشنبه 18 تیر 1393 ، ساعت 15:25
سلام خیلی ار تون ممنونم که خوابها رو تعبیر میکنید
میشه خواب منو هم تعبیر کنید و به ایمیلم بفرستید
من خواب دیدم که سرم آتش گرفت فقط جلو مو هام خیلی
کم کم داشت می سوخت بدون درد و دود بعد بدو بدو آمدم مسجد
در آنجا چاه بود و با آب چاه خاموشش کردم
ایمیلم
با تشکر از سایت تون
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+2 پاسخ: تعبیر خواب آتش 2میلاد یکشنبه 22 تیر 1393 ، ساعت 15:59
خواب دیدم از اسمان گلوله های اتشین به زمین می امد من و پدرم فرار می کردیم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-1 پاسخ: تعبیر خواب آتش 2ﻓﺎﻃﻤﻪ سه شنبه 24 تیر 1393 ، ساعت 23:20
ﺳﻼﻡ ﺑﺮﺍﺩﺭﻡ ﺧﻮﺍﺏ ﺩﯾﺪﻩ ﻣﻦ ﺍﺗﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻢ ﻭ ﻣﺮﺩﻡ ﻭ ﻧﻪ ﺩﻫﻦ ﺩﺍﺭﻡ ﻭﻧﻪ ﺑﯿﻨﯽ ﺗﻌﺒﯿﺮﺵ ﭼﯽ ﻣﯿﺸﻪ ﻭ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﻣﺎﺩﺭﻡ ﭼﻬﺎﺭ ﺑﺎﺭ ﻣﯿﮕﻔﺘﻪ ﮐﺎﺵ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﻧﻤﯿﺪﺍﺩﻡ ﺑﺮﻩ
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 سوزاندن بچهالهام دوشنبه 30 تیر 1393 ، ساعت 09:11
سلام
من خواب دیدم که عده ای سرباز جلوی مردم را گرفته اند و یک کسی که کمی دیوانه به نظر می رسد یک پسر بچه را آتش می زند و من نمی توانم کمکش کنم ولی به نظرم یک بچه آشنا بود برام قابل تشخیص نبود بجه شروع به سوختن کرد و کباب شد در ابتدا دست وپا زد و بعد صدای جلز و ولزش خیلی وحشنتاک بود به حدی ناراحت بودم که از خواب پریدم و نفس نفس می زدم خیلی ترسیدم می تونید بگید تعبیرش چی می تونه باشه؟ ممنون میشم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 اتشارتین شنبه 22 شهریور 1393 ، ساعت 06:29
پدرم خواب میبیند که من در اتش افتادم و بچه های خواهرم که یتیم هستند مرا نجات میدهند...لطفا تعبیر کنید.ممنون
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 AtishiiiiAtefe پنجشنبه 17 مهر 1393 ، ساعت 04:51
ﺧﻮاﺏ اﻳﻦ ﺟﻮﺭﻱ ﺑﻮﺩ
ﻣﻦ و ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ اﺯ ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ و اﺷﻨﺎﻳﺎﻥ ﺑﻮﺩﻳﻢ
ﻣﻦ ﻳﻪ ﺩﭼﺮﺧﻪ ﺻﻮﺭﺗﻲ ﺩﻳﺪﻡ ﺑﻘﻴﻪ ﺑﺎ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺑﻮﺩ ﻭﻟﻲ ﻣﻦ ﺳﻮاﺭ ﺩوﭼﺮﺧﻪ ي ﺧﻮﺩﻡ ﺑﻮﺩﻡ
ﻣﻦ ﺩﭼﺮﺧﻤﻮ ﻭﺳﻄ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﻭﻝ ﻛﺮﺩﻡ و ﺭﻓﺘﻢ ﺑﺒﻴﻨﻢ ﻣﺎﺭﻙ ﺩﭼﺮﺧﺶ ﭼﻴﻪ اﻭﻥ ﺭﻓﺘﻪ ﺑﻮﺩ ﺑﺎﻻ ﺗﺎ ﻛﺴﻲ ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺒﻴﻨﺪ ﻳﻚ ﻣﺎﺷﻴﻦ اﻧﮕﺎﺭ اﺗﻴﺶ ﮔﺮﻓﺖ و ﭼﻨﺪﻱ اﺯ اﺷﻨﺎﻳﺎﻥ ﺩاﺷﺘﻴﻢ ﻣﻴﺮﻓﺘﻢ ﺗﻮ ﺧﺎﻛﻲ و ﻓﺮاﺭ ﻣﻴﻜﺮﺩﻳﻢ ﺑﻌﺪ ﻓﻘﻄ ﻳﺎﺩﻡ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﺑﭽﻪ ﺑﻮﺩﻥ. ﭼﻬﺎﺭ ﻧﻔﺮﻱ ﺭﻓﺘﻴﻢ ﺗﻮ اﻳﻦ ﺗﺨﺖ ﺑﭽﮕﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﺑﺎ ﻫﻢ ﺣﺮﻑ ﺯﺩﻳﻢ اﻧﮕﺎﺭ ﻛﻪ اﺷﻨﺎ ﺑﻮﺩﻥ ﻭﻟﻲ ﻗﻴﺎﻓﺸﻮﻧﻮ ﻳﺎﺩﻡ ﻧﻴﺴﺖ ﻫﻴﭽﻲ ﭘﻮﻝ ﻧﺪاﺷﺖ ﻫﻤﻪ ﭘﻮﻻﻣﻮﻥ ﺳﻮﺧﺘﻪ ﺑﻮﺩ. ﺭﻓﺘﻴﻢ ﻳﻪ ﻣﺴﺠﺪ ﺩﻳﺪﻳﻢ ﮔﻔﺘﻦ اﮔﻪ ﺑﺮﻱ اﻭﻥ ﺟﺎ ﻧﻤﺎﺯ ﺑﺨﻮﻧﻲ ﭘﻮﻝ ﻣﻴﺪﻥ ﻧﺎ ﭼﻮﻥ ﭘﻮﻝ ﻧﺪاﺷﺘﻴﻢ ﺭﻓﺘﻴﻢ و ﺗﺎ ﺩﺭ ﺑﺎﺯ ﺷﺪ ﭼﻨﺪ ﺗﺎ اﺯ ﺩﻭﺳﺘﺎﻣﻮ ﺩﻳﺪﻡ و ﺩﻳﮕﻪ ﻫﻴﭽﻲ ﻳﺎﺩﻡ ﻧﻴﺴﺖ
ﺧﻮاﻫﺸﻦ ﺗﻌﺒﻴﺮﺷﻮ ﺑﻔﺮﺳﺘﻴﺪ ﺗﻮ اﻳﻦ اﺩﺭﺱ ﺟﻤﻴﻠﻢ
ﺑﺒﺨﺸﻴﺪ ﺧﻴﻠﻲ ﻃﻮﻻﻧﻴﺎاا ;-)
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: تعبیر خواب آتش 2sara جمعه 23 آبان 1393 ، ساعت 07:10
سلام خانه ی ما دو طبقه است و ما بیشتر در طبقه ی اول زندگی میکنیم و خواهر من در حال تهیه ی جهیزیه است خواب دیدم که طبقه ی دوم ما در حال سوختن ایاست و ما که در طبقه ی اول بودیم همین که فهمیدیم در طبقه ی دوم آتش سوزی شده است و از خانه خارج شدیم وقتی برگشتیم تمام خانه(طبقه ی دوم)سوخته بود و خاکستر شده بود بجز جهزیه ی خواهرم
میشه تعبیر خوابم را برایم ارسال کنید
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: تعبیر خواب آتش 2زن سه شنبه 18 آذر 1393 ، ساعت 16:56
سلام من خواب دیدم که با خانوادم آتش روشن کردیم برای گرم شدن ومن با یکی از دوستانم برای جمع آوری چوب رفتیم اطراف که یکی از اقوامم به من 2 تکه چوب خوش تراش داد تا به آتش بياندازم من راغب به گرفتن چوب نبودم ولی گرفتم ودر آتش انداختم ميشه تعبیرش رو برام ایمیل کنید ممنون
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 تعبیر خواب آتش گرفتنمهتاب سه شنبه 09 دی 1393 ، ساعت 06:45
سلام. من دیشب ساعت هول و هوش یک و نیم از خواب پریدم. خواب خیلی بدی دیدم. خیلی ترسیدم. تو خوابم پریز برق خونمون آتیش گرفت. اول مامانم جلو بود که اتیش شعله زد و شعله اتیش مامانمو گرفت. البته یکمی از بدن مامانم بود. بعدش بابام سریع مامانمو کشید کنار. خودش رفت جلو و گفت من اتیشو خاموش میکنم. انگاری که چنگ مینداخت به دیوار تا اتیشو خاموش کنه. ولی هی بدتر شد. شعله های آتیش بیشتر و بیشتر شدن. ظوری که یهو یه عالمه اتیش اومد و بابامو تو خودش پنهون کرد. خیلی شعله بدی داشت آتیش. وقتی آتیش بابامو تو خودش گرفت انگار همه چی تموم شد. من با ناله از خواب پریدم. خیلی ترسیدم. خیلی. میخوام بدونم معنی خاصی داره خوابم یا نه؟ لطفا کمکم کنید. مرسی.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 سوختن درخت انارمریم چهارشنبه 24 دی 1393 ، ساعت 10:37
سلام ببخشید اگه میشه خواب من رو هم تعبییر کنید توی حیاط خانه پدرم یک درخت انار هست که اتفاقا پدرم خیلی علاقه داره بهش خواب دیدم من
دسشویی رفتم اولش دسشویی بود بعد انگار که شبیه اتاق شد
هر چه هم تمیزش میکردم فایده نداشت اتاق کثیف شد که صدای
جیع خواهرم رو شنیدم از اونجا توی حیاط دویدم دیدم
رعد و برق به ان درخت زد و اتش گرفت و سوخت من رفتم به مادرم گفتم امااو فقط جیع میزد و شیون میکرد و کسی هم ان اتش را خاموش نکرد از وسط
دو نصف شد وسوخت
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 خوابفرناز یکشنبه 19 بهمن 1393 ، ساعت 06:57
خواب دیدم زمین لرزید و از دور آتش و ماشین و سنگ می ایدبه ما نزدیک شد خواستم برم آب و وسایل بیارم یک خانه ای که قدیمی بود و خانه ما نبودآتش گرفت لطفا تعبیران را برایم ایمیل کنید
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: تعبیر خواب آتش 2tans دوشنبه 20 بهمن 1393 ، ساعت 11:49
سلام من در خواب دیدم وسط کوهی هستم پسرهام که فوت کرده اند سرشون مثله شمع میسوختن ودوتاگاوزنده در اب جوش پخته میشد من هم ناراحت بودم میگفتم چقد نامردین گاو رو زنده زنده میپذین تعبیرش چیست ممنون میشم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 آتشمجید یکشنبه 26 بهمن 1393 ، ساعت 08:10
با سلام اگه کسی ببینه یه جای اتش گرفت چند تا از فامیل تو ش دارن می سوزن چه معنی داره ؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 پاسخ: تعبیر خواب آتش 2عرفان پنجشنبه 28 اسفند 1393 ، ساعت 19:20
خواب آتش گرفتن موی سر چیست؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: تعبیر خواب آتش 2بهار مرادی شنبه 08 فروردین 1394 ، ساعت 22:44
خواب دیدم ک از موهام دود بلند میشه این تعبیرش چیه با تشکر
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 آتشمحمدkh پنجشنبه 13 فروردین 1394 ، ساعت 15:59
سلام من معمولا خواب نمی بینم، ولی چند شب پیش یه خوابی دیدم که خیلی ذهنمو مشغول کرده. موضوع اینکه : من خواب دیدم داخل شعله های آتیشم که همه طرفم بود و زیانه میکشید و فکر کنم کمی دود هم داشت از طرفی یه نفر با شمائل سفید نورانی جلوم واستاده بود و پشتش به من بود و منم هرچی که داد می زدم ولی صدام در نمی اومد مثل اینکه لال باشم و اون فرد اصلا نگاهی به من نمی کرد. تو رو خدا لطفا خیلی ذهنم مشغوله اگه میشه تعبیرش رو برام میل کنید خدا خیرتون بده
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 خوابممريم یکشنبه 23 فروردین 1394 ، ساعت 05:40
سلام و خسته نباشيد
من خواب ديدم دختر عمم اون ظرف تررفته و داره تو غروب خورشيد راه ميره
منم زود خودمو بهش رسوندم و اجيم هم امد پيشمون بعد تو بازار بود انگار داشتيم نگاه ميكرديم به لباسا و اونا ك خوشگل بودن ميخريدمشون
دختر عمم رفت حالا ديگه منو اجيم مونده بوديم گفتم تا شب نشده بيا برگرديم اجيم هم گفت بريم داشتيم ميرفتيم ك نگاه كردم ديدم دمپاي هام پام نيستن يهو غيب شدنه :-x منم هراسان داشتيم تمام بازار رو ميگشتم ك يهو چشمم به يه خونه قديمي افتاد ك با گل درست شده بود
واردش شدم و اونحا همش دمپاي بود رفتم تو يكي از اتاقا و به فاطي گفتم بيا اين دمپاي رو ببريم البته فقظ يه دونه بود و يه جفت نبود
بعد يواشكي دزديديمش قايمش كردم و داشتم ميرفتم ك صاحب خونه و بچه هاشو ديديم يه لحظه وايسادم پيش صاحب خونه ك ديدم خونه از پاييثن از پله ها اتيش گرفته منم ترسيده بود بخاطر اين كفشي ك دزديده باشم اتيش به پا شده دمپاي رو دادم خواهرم گفتم زود ببرش همونجا ك بود و خواهرم هم همين كارو كرد
ديدم اتيش خاموش شد
همين بود ممنونم ك تعبير خوابم رو بگيد :wink:
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 در آتش سوختنسید مسعود موسوی شنبه 29 فروردین 1394 ، ساعت 10:33
خواب دیدم با ماشینم رفتم عراق شب بود یک دفعه یه خمپاره به ماشینم برخورد کرد وآتش گرفت من خودمو تو خواب از دور میدیدم که از ماشین پیاده شدم و کل بدنم در اتش میسوخت و میدویدم به سمت یه دریاچه وخود را به داخل آن پرت کردم آتش خاموش شد بعدا صورت خود را دیدم ولی زیاد نسوخته بود فقط ابروهام وقسمتی از پیشانی ولی در خواب اصلا فکر نمی کردم خوابم حتی صبح که پاشدم از خواب فکر میکردم سوختم اینم بگم اصلا احساس سوختن وحرارت نداشتم
با تشکر از شما اگه امکانش هست تعبییر کنید
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 سوختن در آتشسید مسعود موسوی شنبه 29 فروردین 1394 ، ساعت 10:56
خواب دیدم با ماشینم رفتم عراق شب بود یک دفعه یه خمپاره به ماشینم برخورد کرد وآتش گرفت من خودمو تو خواب از دور میدیدم که از ماشین پیاده شدم و کل بدنم در اتش میسوخت و میدویدم به سمت یه دریاچه وخود را به داخل آن پرت کردم آتش خاموش شد بعدا صورت خود را دیدم ولی زیاد نسوخته بود فقط ابروهام وقسمتی از پیشانی ولی در خواب اصلا فکر نمی کردم خوابم حتی صبح که پاشدم از خواب فکر میکردم سوختم اینم بگم اصلا احساس سوختن وحرارت نداشتم
با تشکر از شما اگه امکانش هست تعبییر کنید
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 سوزاندن دسته جمعی بچه هاالناز پنجشنبه 24 اردیبهشت 1394 ، ساعت 00:28
سلام،،،، من دو ساعت پیش خواب دیدم که تو یه محله ای که نمیدونم مال کدوم
شهر بود یه گروه از آدما که انگار کمونیسم بودن داشتن بزرگارو با اسلحه
میکشتن و بچه هارو میگرفتن تو همون خیابونا به شکل 5-6 نفری خمشون
میکردن بعد میسوزوندنشون من خیلی سعی کردم بچه هارو فرازی بدم
ولی فکر کنم همشونو سوزوندن منم خیییییلی تو خاب سردرگم شده بودم
حالا این یعنی تعبیرش چیه؟؟ :sad: :cry:
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 تعبير خوابدخترك یکشنبه 03 خرداد 1394 ، ساعت 06:20
سلام من خواب ديدم باطري دوربينم اتيش گرفت و هي اين انيش بيشتر شد هي فووووت كردم خاموش شه نشد هي اتيش بيشتر وبيشتر شد اخرش انداختمش زمين با پا محكم ميكوبيدم تاخاموش شد
قبلش هم خواب ديدم تو يه آب راكد وايساده بوده يه دفه موج به طرفم ميومد...، و بعد هم اين خواب! ميشه تعبيرشو با توجه به هم بگين؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 تعبير خوابمهدي نوري پنجشنبه 11 تیر 1394 ، ساعت 06:47
خواب ديدم مادرم جلوي موهاش اتيش گرفته من و خواهر بزرگم يه كمك مردم اب اورديم خاموشش كرديم خواهش مينم جواب بدين ممنون
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: تعبیر خواب آتش 2سیما سه شنبه 30 تیر 1394 ، ساعت 06:49
سلام بااحترام
ببخشید من خواب دیدم که خونمون اتیش گرفته البته خیلی زیاد نبود ولی باید خاموش میکردیم که به جاهای دیگه نرسه هیچکس خاموش نمیکرد فقط من درحال خاموش کردن اتیش بودم,درضمن نمیدونم چطور اتیش شروع شده بود به سختی خاموشش کردم چون میخواستم به برق و اب گرمکن خونه اتیش نرسه,وقتی ازخواب پریدم ساعت چهارصبح بود,ممنون میشم جوابم را بدید.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: تعبیر خواب آتش 2ترنم جمعه 15 آبان 1394 ، ساعت 12:46
سلام، خاب دیدم باد میوزید و شمعی که در اتاق روشن بود افتاد روی کیف مسافرتی و کیف یکم آتش گرفت ولی من خیلی میترسیدم که زیادتر بشه و مادرم کیف را انداختن داخل حیاط ولی باز از ترس آتش سوزی از خاب پریدم و خیلی ترسیده بودم. اگه تعبیرش را بهم بگین ممنون میشم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-1 آتشحمید شنبه 21 آذر 1394 ، ساعت 11:10
اگر خواب ببینید که در آتش هستید اما نمیسوزید اما یکی شما را از انجا دور میسازد به فکر انکه شما شاید میسوزید
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 گلوله های آتشین آتشفشانندا دوشنبه 23 آذر 1394 ، ساعت 00:29
سلام من خواب دیدم که از یه آتشفشان فعال گلوله های آتشین پرتاب میشه به طرف مردم و همه فرار میکنن و منو خانوادم با هم داریم فرار میکنیم و یه جایی پناه گرفتیم و آسیبی به هیچ کدوم نرسید اگه میشه لطف کنید تعبیرش رو برام ارسال کنید متشکرم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 کشتن من اتش زدن نامزدممیلاد چهارشنبه 09 دی 1394 ، ساعت 22:21
نامزدم خاب دیده باباش اینا منو کشتن خودشو هم اتیش زدن میشه معنیش کنید
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 آتش گرفتن قرآنمهدی دوشنبه 20 اردیبهشت 1395 ، ساعت 10:08
خواب دیدم همسرم قرآن و نماز می خواند و من صفحات را برایش ورق می زدم که ناگهان قرآن آتش گرفت و یک برگ آن سوخت. ولی بعد سریع آتش را خاموش کردم و غصه می خوردم که چرا دیر جنبیدم و همان یک برگ هم سوخت
ممنون می شوم تعبیر آن را به من ایمیل کنید
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 کلیدmz شنبه 01 خرداد 1395 ، ساعت 06:42
خواب دیدم دو کلید دارم که هر دو یک قفل باز کرد
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 کلیدmz شنبه 01 خرداد 1395 ، ساعت 06:47
خوابدیدم دو کلید دارم که با هر دو یک قفل باز میشد
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 تعبیر خواب درختهای آتشینمحمد مهدی شنبه 12 تیر 1395 ، ساعت 03:58
من خواب دیدم در یک مکلن پر دود و اسمان سیاه درحال رد شدن هستم نتگهان چشمم به درختان اتشین و مردمان زیرش افتاد پرسیدم که چرل چگونه است جواب دادند که اینجا برای مردمان بد پوش‌است تو باید از کنار ااینها بگذری‌بدون این که اسیب ببینی من پرسیدم مگر اینجا جهنم است؟جواب دادند ۲۹تا بهشت!؟لطفا تعبیرش رو بفرستید
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: تعبیر خواب آتش 2narjes چهارشنبه 23 تیر 1395 ، ساعت 04:30
سلام،من خواب دیدم که درختان شهرمان کامل دارن اتش میگیرن که به حکم خدا تو فصل تابستون باران امد و خاموش کرد اتش رو
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 تعبیرآهو شنبه 17 مهر 1395 ، ساعت 08:02
سلام.
من خواب دیدم که وقتی میرم، توی دستشویی یکی از اقواممون، اولش از چاهش دود بلند شد که بوی سوختگی میداد، و من آب ریختم رووش، درست شد، دوباره، به مدت دو دفعه رفتم دستشوی، یکبار،زیر بغل آستین راستم آتیش گرفت، ولی زود خاموشش کردم، دفعه دوم همونجا ولی آستین سمت چپ آتیش گرفت، و به سختی خاموش شد، وقتی هم که خاموشش کردم، جای سوختگی روی پالتوی سفیدیکه پوشیده بودم، بود.اینا چه معنی میده؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 

افزودن نظر

قدرت گرفته از جی‌کامنت فارسی ، ترجمه و بازنویسی : سی‌ام‌اس فارسی

مطالب اتفاقی مرتبط

خواب هایی را که دیده اید تعریف کنید !

محل تبلیغات شما