شنبه, 01 آبان 1395

آخرین بروز رسانی03:05:16 AM GMT

تعبیر خواب آیینه 3

فرستادن به ایمیل چاپ

محمد بن سيرين گويد: آيينه در خواب جاه و ولايت بود. اگر بيند كه آيينه به كسي داد، دليل كند ه مال و متاع خويش پيش كسي نهد. اگر بيند كه در آيينه سيمين نگاه مي كرد، دليل كه ازحرمت و جاه خويش كراهت بيند، زيرا كه معبران آيينه سيمين رامكروه بينند و دانند.

ابراهيم كرماني گويد: اگر مردمي در آيينه آهنين همي نگرد، دليل بود كه اگر زن وي حامله بود، پسر آورد كه به همه چيزها مانند پدر بود. اگر زن بيند كه در آيينه مي نگريست و آبستن بود، دليل كه دختري آورد كه به همه چيزها مانند مادر بود و اگر زن آبستن نباشد، دليل است شوهر او را طلاق دهد و زن ديگر بخواهد و آن زن شوهري ديگر كند. اگر پسر بيند كه در آيينه نظر مي كرد، دليل است او را برادري آيد و اگر دختري نگاه كند، وي را خواهر آيد و اگر پادشاه يا عاملي نكاه كند،معزول شود و ولايت از دست او برود و كسي ديگر به جاي او نشيند.

جابر مغربي گويد: روي نيكو در خواب،اگر در آيينه ديد، چون معروف بود پادشاه بود واگر معروف نباشد، تاويل نيك و بدهر چه ديده باشد به ايينه باز گردد.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد: ديدن آيينه به خواب شش وجه بود. اول: زن، دوم: پسر، سوم: جاه و فرمان، چهارم: يار و دوست، پنجم: انباز، ششم: كار روشن. اگر مردي غريب آيينه در خواب بيند، دليل كه زن خواهد و بزرگي يابد و اگر دختر بيند دليل است شوهر خواهد و بر شوهر عزيز و گرامي بود. اگر بيند كه مردي مجهول آيينه بدو داد و در وي نگريست، دليل كند كه به ديدن دوست غائب، شادمان شود.

لوک اويتنهاو مي گويد :

آئينه : خبرهاي ناخوشايند ، اتفاقات شوم
شکستن آثينه : با اميدهاي خود خداحافظي کنيد

منوچهر مطيعي تهراني گويد : آينه در خواب دوست و همدم و يار و مونس بيننده خواب است. نگريستن در آينه خوب است چنان چه بيننده خواب خودش را ببيند. اگر بيننده صورت خودش را ببيند خداوند به او پسري عنايت مي فرمايد و چنان چه سن فرزند داشتن او گذشته باشد از جانب فرزندش به او سود مي رسد و اين فرزند غالبا بايد پسر باشد. اگر زني چهره خودش را در آينه ببيند خداوند به او دختري عنايت مي فرمايد يا از جانب فرزند به او سود مي رسد و محبتي چشمگير مي شود. اگر آينه داشتيد و آن را در عالم خواب به ديگري داديد نشان آن است که از مال خود بذل مي کنيد يا موجباتي فراهم مي آوريد که ديگري به درآمد و پول خوبي مي رسد. چنان چه آينه اي که داريد قاب نقره داشته باشد بي حرمت مي شويد زيرا معبران اسلامي داشتن آينه نقره را مکروه دانسته اند.عده اي از معبران نگريستن در آينه را نشان غرور و خود خواهي مي دانند. پنهان کردن آينه عيب پوشي خويش است. امام صادق _ ع _ مي فرمايد اگر دختري در آينه نگاه کند شوهر مي کند و نزد شوهر عزيز و گرامي مي شود و چنان چه آن دختر ببيند که مردي بيگانه آينه اي به او مي دهد و در چهره او نگاه مي کند به ديدن دوستي غايب خشنود مي گردد.

 

 

1ـ اگر خواب ببينيد در آينه اي به خود مي نگريد ، نشانة آن است كه بيمار خواهيد شد و رنج و درد زيادي تحمل خواهيد كرد.

2ـ ديدن آينة شكسته در خواب ، علامت شنيدن خبر مرگ ناگهاني يكي از نزديكان است.

3ـ ديدن ديگران در آينه ، نشانة آن است كه ديگران براي رسيدن به منافع خود با شما رفتاري غيرمنصفانه خواهند داشت.

4ـ ديدن حيوانات در آينه ، نشانة نوميد شدن و زيان مالي است.

5ـ اگر دختري ببيند آينه اي را مي شكند ، علامت آن است كه ازدواجي نامبارك خواهد داشت و همچنين روابط دوستانة ناموفق.

6ـ اگر دختري در خواب چهرة رنگ پريدة نامزد خود را در آينه ببيند ، علامت آن است كه خبر مرگ عزيزي را خواهد شنيد. يا با پيمان شكني نامزد خود روبرو خواهد شد. اما اگر چهرة نامزد خود را شاداب ببيند ، نشانة آن است كه عدم تفاهم و بيگانگي مدتي كوتاه به طول خواهد انجاميد.

7-اگر زني يك آينه در خواب ببيند ، نشانة آن است كه بزودي با صحنه هايي غم انگيز روبرو خواهد شد.

نظرات  

 
0 خواب بعد از نماز صبحنوشین احمدی پنجشنبه 24 تیر 1389 ، ساعت 07:04
خواب کسی رو دیدم که مدتی ارتباطمون قطع شده.اون شخص اومده بود دم خونم و من متوجه اون شدم.امد در حیاط و با هم سلام و علیک گرمی کردیم.سپس قرار بود به جایی بره البته نه به سفر ولی یک کیف شبیه ساک داشت و با هم خداحافظی کردیم البته با حالت خوب و انگار که قراره دوباره هم دیگر رو ببینیم و اون رفت.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+11 nafiseh پنجشنبه 27 آبان 1389 ، ساعت 13:04
سلام من پدرم تازه فوت کرده . توی خواب عکسشو توی آینه دیدم که به نظر حلش خوب بود و مثل همیشه می خندید. به مرور دور چشماش یه حالتی پیدا کرد که انگار سرمه کشیده .
میتونید توی تعبیرش بهم کمک کنید
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+10 نسترن دوشنبه 18 بهمن 1389 ، ساعت 13:15
سلام
من تو خواب ديدم هر چي آينه تو خونمون داشتيم پاك مي كردم اما از بغل پاك مي كردم خودم رو تو آينه نديدم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+3 ayeneghazal شنبه 23 بهمن 1389 ، ساعت 01:27
salam, man khabe ayne didam va az namzadam khahesh mikardam ke ino baram bekhare ghabe ayne ba mizesh sheshye bod ono az samte pahlo mididam va jaleb in ja bod ke on ayne to khone khodam bod dar sorati ke esrar dashtam baram bekharatesh,, lotfan javabe tabire khabe mano bedid merCi
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+2 Guest شنبه 04 تیر 1390 ، ساعت 13:35
به نظر ميرسد كه شما ادم صادقي هستيد و دوست داريد كه نامزدتان هم مثل خود شما باشد.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+11 پیشانی در آینهبابک سه شنبه 21 تیر 1390 ، ساعت 08:29
سلام،

من توی خواب دیدم که دارم توی یک آینه ی شکسته ی خاک گرفته پیشونیم رو نگاه می کنم و روی پیشونیم چند تا جوش بود. در ضمن به جز پیشونیم (و فکر کنم قسمتی از ابرو و چشام) چیز دیگه ای توی آینه دیده نمی شد. موقعی که این خواب رو می دیدم یادمه که از این که روی پیشونیم جوش دراومده ناراحت بودم.

اگر امکان داره، لطفاً تعبیر این خواب رو به من بگید. متشکرم. :sad:
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+3 پریا سه شنبه 10 آبان 1390 ، ساعت 17:48
من خواب دیدم که تو یه جایی بودم که اطرافم سراسر آینه بود و من فقط خودمو تو اونا میدیدم :!:
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 تعبیر خوابم را میخواهمهستی پنجشنبه 17 فروردین 1391 ، ساعت 07:05
خواب دیدم در حوضی از آب آینه ای است و من روی آینه بالا و پایین می پرم آینه به تکه های کوچک تر تقسیم شد در گوشه حوض یک سوراخ مستطیلی شکل بود من هر تکه از آینه را به داخل آن سوراخ می انداختم و یک آرزویم را میگفتم سپس فریاد زدم این چاه آرزوهاست ای چاه آرزوها همه را برآورده کن
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+2 تعبیر خوابمالهام شنبه 06 آبان 1391 ، ساعت 12:06
خواب دیدم که از فردی که چند ماهی است فوت کرده هدیه گرفتم که این شخص شوهر عمه من بود که چند ماهی است فوت کرده میخواستم بدانم تعبیرش چیست ممنون میشم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+2 خوابياس پنجشنبه 09 آذر 1391 ، ساعت 04:54
سلام من خواب ديدم كه ميخواستم اينه اي را بلند كنم اما نمي توانستم و چندين بار ان را شكستم ميتونين در تعبير ان به من كمك كنيد؟ ممنون
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 حنامسائلی سه شنبه 12 دی 1391 ، ساعت 05:20
مهمان داشتیم و من می خواستم اماده شوم دیدم چیزهایی به صورتم مالیده دقت کردم دیدم حناست که به موهایم نیز هست چادر سر کردم وبه نزد مهمانان رفتم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 تعبیر خوابshabnam جمعه 06 بهمن 1391 ، ساعت 13:38
من خواب دیدم که لباس نو گرفته بودم و پوشیده بودم و تو آینه نگاشون میکردم و کسی که تو خواب انگار شوهرم بود کنارم بود.من ازدواج نکردم لطفا تعبیر خوابمو بگید
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 خوابگلناز سه شنبه 16 مهر 1392 ، ساعت 10:38
خواب ديدم تو اينه ياد جك اقوام ميفتم از خنديدم! بعد اذانم بود!تعبيرش چيه لطفا بگيد :D راستي تو واقعيت هم گاهي تو اينه اينجوريم!
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+4 تعبیر خوابنادر یکشنبه 21 مهر 1392 ، ساعت 06:09
سلام
من بابام 4 روزه پیش فوت کرده و در طول این مدت به خواب 3 نفر اومده گفته من تشنمه .تعبیرش چیه؟ ترو خدا بیا به ایمیلم بهم جواب بده منتظرم خیییییییییلیییی ییییی ضروریه.مرسی
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 پاسخ: تعبیر خوابج ن پنجشنبه 14 آذر 1392 ، ساعت 19:18
حتما یه جای کارش میلنگه خیرات بدید
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 mneda دوشنبه 18 آذر 1392 ، ساعت 12:07
salam man khab didam mard gharibe az dor be ,man ayne mindaze
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 tabir khabneda دوشنبه 18 آذر 1392 ، ساعت 12:09
salam man khab didam ye mard gharibe be man az dor ayne mindaze merccc
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 تعبیر اینهلیلا شنبه 09 فروردین 1393 ، ساعت 05:56
با سلام
سال نو بر شما مبارک
من یک خواب دیدم که ممنون میشم تعبیرشو بم بگید
من خواب دید م حال بدی داشتم و فریاد میزدم و مادرم حالت دیوانه هارو بخودش گرفته با صدای عجیبی فریاد میزدم و میگفتم اینه باعث این بیماری مادرم شده و صدام به طرز عجیبی تغییر کرده بود یکه اینه را شکستم ازش یک نور سفید رنگی بیرون امد و در هوا سرگردان شدو مجدد در خواب فریاد میزدم و میگفتم اینه که در زمان سال تحویل بر سر سفره هفت سین بوده را باید بشکنم تا این موجود خبیث از اینجا بره
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-1 پاسخ: تعبیر خواب آیینه 3ziba پنجشنبه 18 اردیبهشت 1393 ، ساعت 13:07
سلام من ظهر خوابيده بودم خواب ديدم آينه عروسي پدرمادرم خرد شده و روي زمين ريخته و كسي نيست جمع كنه و همه روى خرده شيشه ها راه ميرن.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: تعبیر خواب آیینه 3ziba پنجشنبه 18 اردیبهشت 1393 ، ساعت 13:10
لطفا به ايميلم بطور خصوصي جواب بديد و بصورت عمومي عنوان نكنيد.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+2 پاسخ: تعبیر خواب آیینه 3سانی چهارشنبه 24 اردیبهشت 1393 ، ساعت 10:19
سلام من خواب دیدم تو آینه به خودم نگا می کنم اما تصویری که تو آینه دیدم یه زن بود که نمیشناختمش؟؟؟؟؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-2 شیشهسحر* پنجشنبه 29 خرداد 1393 ، ساعت 06:23
سلام-در اینه داشتم خودمو میدیدم و ابرو یکیو میگرفتم و رفت تو بعد خودمو دیدم رفت تو دستم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-1 شیشهسحر* پنجشنبه 29 خرداد 1393 ، ساعت 06:24
در اینه ابروی یکیو میگرفتم و بعد ک خودمو دیدم اینه تو دستم رفت
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 آیینهفری مافیا سه شنبه 04 شهریور 1393 ، ساعت 09:29
8) خواب آیینه را دیدم که قاب نقره ایی داشت طرفش اومدم تا خودم رو توش ببینم آیینه کمی کوچک بود تونستم بالهای عقاب قهوه ایی رنگی رو ببینم که یک شنل سیاه ترسناکم تنش بود و همینطور بهش نگاه میکردم و بال زدن عقاب رو میشنیدمو لذت میبردم احساس میکردم خودم اونم چونکه واقعا اونم :| :)
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-1 شیشهزهرا ح پنجشنبه 06 شهریور 1393 ، ساعت 04:35
سلام
من خواب دیدم که تو یه اتاقی هستم تو طاقچه اتاقه لباسای نامزدم با یه آینه بود گفت این آینه ماله اونه بید من داشتم لباساشو ور میداشتم آینه جا به جا شد اومدم درستش کردم بعد ترس داشتم خراب بزارم بفهمه دعوام کنه ..!!خواهش میکنم تعبر خواب بهم بگید !!!
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 آینهنازنین سه شنبه 13 آبان 1393 ، ساعت 06:28
سلام خواب دیدم دستمال قهوه ای رنگ میخوام بخرم توآینه نگاه میکردم انگارسایه رو نیمه صورتم افتاده بود. لطفاتعبیرخواب بگید.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 آینهپریوش چهارشنبه 21 آبان 1393 ، ساعت 03:22
در خواب دیدم شخصی به پدرم آینه کادو داده ولی اینه غبار آلود کثیف بود ومن آن را پاک کردم ولی خودم را در خواب در آینه نمی دیدم وان نقره ای رنگ نبود،
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 آینهمریم سه شنبه 16 دی 1393 ، ساعت 04:52
خواب دیدم آینه عروسی مادرم دستم هست و آن را رو به بالا نگه داشته بودم. وقتی خواستم به آن نگاه کنم، دیدم که آینه کدر بود و صفحه آن از وسط تا شد. نگاه کردم دیدم پشتش از کاغذ است نه از جیوه. لطفا تعبیر کنید
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+4 پاسخ: تعبیر خواب آیینه 3نورين پنجشنبه 18 دی 1393 ، ساعت 11:30
سلام من خواب ديدم به اينه نگاه ميکنمو خودمو آرایش ميکنم که خوشگل شده بودم تعبيرش چيه?ممنون
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: تعبیر خواب آیینه 3مسعود پنجشنبه 09 بهمن 1393 ، ساعت 20:06
سلام
پسرمجردی هستم ودختری رامی خواهم
تازه ازخواب بیدارشده بودم ان دخترنیزامد درحالی که احساس می کردم قبلا گریه کرده رفتم جلوی ایینه خودم نگاه کردم درحالی که اون دختر کنارم نشسته بود
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-1 خواب آیینهشبنم پنجشنبه 16 بهمن 1393 ، ساعت 08:56
من دیدم که دارم باشوهرم ازدواج میکنم واون کل مسیر منو آیینه های ریز و درشت چیده و من روشون قدم بر میدارم وهمه میگن ببین داره واسش چکار میکنه پسره بعد میان پشت سرم آیینه ها رو بردارن و چندتا صدای شکستن اومد.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 صورت سیاه در آیینهزینب یکشنبه 25 مرداد 1394 ، ساعت 07:28
خواب دیدم مراسم عروسیمه وقتی اومدم تو مجلس خودمو تو آیینه نگاه کردم اندازه یه بییضی وسط صورتم سیاه بود تعبیرش چیه؟؟؟ در ضمن یکماه دیگه عروسمه
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 خواب دیدم دوست پسرم قبلیم ایینه خونمومیشکنه لطفاتعبیرش کنیداسما سه شنبه 05 آبان 1394 ، ساعت 08:27
خواب دیدم کسی ایینه خونموشکست
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 کمکم کنیدلیرا چهارشنبه 20 آبان 1394 ، ساعت 21:11
سلام من از ده سالگیم یه نفرو دوست داشتم که مادرمن میدونه الان هج ه سالمه و مادرم تو خواب دیده که اون شخص اومده و چند شب پیشم خواب دیده من درحالی که دارم به ایینه نکاه میکنم اون فرد انگتتر زرد در دست راستشه و داره به سمت من نشونش میده ولی یه سری گرفته بودنش که نذارن من ببینم لطفا تعبیر خواب مادرمو که راجع بهمه برام بگید
با تشکر
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: تعبیر خواب آیینه 3زهرا پنجشنبه 05 آذر 1394 ، ساعت 05:47
سلام من خواب دیدم که انگشتری را که پییدا کرده بودم در دست پدر مرده ام بود لطفا تعبیر کنید
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 تعبیر خوابسارا یکشنبه 27 دی 1394 ، ساعت 07:19
لطفا تعبیر خوابم به ایمیلم بفرستید
من خواب دیدم یک اینه جیبی داشتم که یک دختر بچه میخواست از من بگیرتش ولی من اینه رو بهش ندادم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 ریزشده آینهشبنم پنجشنبه 22 بهمن 1394 ، ساعت 18:52
سلام دیدم شیشه های ریز ریز به حالت دعوا من به صورت برادرم وبرادرم به من پرتاب اما هیچ خراشی تو صورتم نبود.تعبیر چیه؟؟؟؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-1 خواب آینهمریمی پنجشنبه 05 فروردین 1395 ، ساعت 15:43
با سلام
من خواب دیدم با خواهرم توی صحن حرم امام رضا آینه می فروختیم.اما آینه ها شکست.ممنون میشم اگه تعبیرش رو بگید.من مجردم و خواهرم ازدواج کرده.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 پاسخ: تعبیر خواب آیینه 3arezu شنبه 11 اردیبهشت 1395 ، ساعت 10:06
تو خواب دیدم آینه اتاقم کلا شکسته
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 آینهناشناس یکشنبه 19 اردیبهشت 1395 ، ساعت 14:44
سلام
من خواب عجیبی دیدم . خواب دیدم که لباس قدیمی رو پبدا کردم وتو
جیباش چند تا سنحاق سر قدیمی زنانه بود. اون ها روبرداشتم. بعد بع آینه اب که رودیوار بود نگاه کردم. یهو آینه تاریک شد.من با سرعت صورتم رو طرف اتاقی که توش بودم کردم. دیدم تمام اتاق سیاه و تاریکه! خیلی ترسیده بودم انگار یه نفر دبگه هم تو اتاق بود. یهو از خواب پریدم. می تونید بگید تعبیرش چیه؟
ممنونم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ تعبیر خوابممعصومه رنجه یکشنبه 30 خرداد 1395 ، ساعت 08:35
دیدم جلوی آیینه نشستم میخوام آرایش کنم برادر زادم اومد بدون اجازه آینه رو برداشت برد یک طرف دیگه اتاق نشست که آرایش کنه ظاهرا داشتیم همگی آماده میشدیم بریم عروسی که رفتم از یه گوشه اتاق آینه ی دیگری آوردم به ارایشم ادامه دادم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 شبیه شدن به کسی دیگر در آیینهسانا چهارشنبه 16 تیر 1395 ، ساعت 12:00
سلام.من خواب دیدم انگار باشگاه یا جایی بودم که حسابی هم عرق کرده بودم و حسابی خسته شده بودم.بعد از اینکه یکم استراحت کردم رفتم خودمو تو ایینه نگاه کنم.بعد از دیدن خودم باز عرق صورتمو خشک میکنم. ولی وقتی حوله رو برداشتم بجای تصویر خودم،تصویر کسی که دوسش دارمو با لباسایی دیدم که هیچوقت با اون لباسا از نزدیک ندیده بودم.یعنی در واقع چهره ی من یا حتی انداممم مثل اون ادم شده بود.انقدر ترسیدم که یهو از خواب پریدم.تعبیر این خواب چیه ؟اصلا تعبیری داره؟؟؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 آینهشکیل دوشنبه 18 مرداد 1395 ، ساعت 08:12
سلام من خواب دیدم تو خونه جلو آینه میز توالت وایسادم با لبخند دارم به موهام که تو خواب بلندتر شده بود نگاه میکردم و راضی بودم از قد موهام.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 تعبیر چنگ زدن شخصی به آینهنازنین جمعه 22 مرداد 1395 ، ساعت 18:09
سلام من خواب دیدم که در یک جای تاریک روبروی آینه ایستادم دارم به خودم نگاه می کنم و در سمت راستم یک شخصی رو می بینم (چهره اش معلوم نبود )که داره آینه رو چنگ می زنه و انگار می خواد یک چیزی بگه و من هم هیچ حرکتی نمی کنم. :sad: ممنون میشم تعبیرشو بگید
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 فروختن آینه در خوابنیلوفر سه شنبه 20 مهر 1395 ، ساعت 21:42
سلام..
من خواب دیدم که آینه ی بزرگی رو از خونمون برداشتم و دارم میبرم بیرون که بندازمش دور..گذاشتمش یه جا وسطه خیابون رو زمین ولی دودل بودم که کجا بزارمش. همون لحظه یک پسربچه اومد و بهم گفت چرا میزاریش اینجا..گفتم دیگه لازمش ندارم میخام بندازمش..گفت چرا نمیفروشیش ؟ قیمتش زیاده..۳۰۰،۴۰۰ هزارتومنی حداقل می ارزه گفتم اخه کجا میخرن اینو ازم ؟! گفت من بابام واسه مغازش لازم داره بیا بریم اونجا...رفتیم و من فروختم بهشون ب سیصدوخورده ای...جالبه که من خابام زیاد یادم نمیمونه ولی این دقیق یادمه و خیلی حسه عجیب و‌ناخوشایندی دارم بهش..
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 

افزودن نظر

قدرت گرفته از جی‌کامنت فارسی ، ترجمه و بازنویسی : سی‌ام‌اس فارسی

مطالب اتفاقی مرتبط

خواب هایی را که دیده اید تعریف کنید !