امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

محمدبن سيرين گويد: خوردن امرود به وقت خود، چون سبز و شيرين بود، دليل آن كه مال حلال يابد. اگر به گونه زرد بود بيماري است. اگر بيند امرود مي خورد و زرد بود، دليل كه بيمار شود كه نه به هنگام او بود. اگر امرود به گونه سبز باشد، يا  سرخ چون به طعم شيرين باشد مال است. اگر ترش و ناخوش بود اندوه است.

ابراهيم كرماني گويد: امرود سبز و شيرين به وقت خود ديد يافتن مراد است. اگر بيند امرود را همي خورد، دليل برمنفعت است.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد: خوردن امرود در خواب بر پنج وجه است. اول: مال حلال، دوم: توانگري، سوم: زن، چهارم: يافتن مراد، پنجم: منفعت. اگر بيند پادشاه امرود مي خورد، دليل كه از مردي بزرگوار ، به همانقدر كه خورده، نفع يابد.

مجموع رتبه (0)

0 از 5 ستاره
  • اولین نظر را شما بدهید

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید

مطالب مرتبط اتفاقی

تعبیر خواب متورم

1ـ اگر خواب ببينيد صورتتان متورم گشته است ، علامت آن است كه با كسب ثرو

تعبیر خواب جشنواره

اگر خواب ببينيد در جشنواره اي حضور داريد ، علامت آن است كه به ديگران ب

تعبیر خواب گناه - معصیت

محمدبن سيرين گويد: اگر بيند گناه مي كرد و ندانست چه گناه بود، دليل است

برای آقایان

loading...

برای خانمها

loading...

راهنمای خرید

loading...