چهارشنبه, 12 فروردین 1394

آخرین بروز رسانی08:05:16 PM GMT

عناوین

تعبیر خواب انار - میوه

فرستادن به ایمیل چاپ

حضرت دانيال گويد: اصل انار به خواب مال است. ليكن به قدر همت مردم خاصه كه به وقت خود بود. اگر نه به وقت خود بود بد بود. اگر بيند انار از درخت ببريد و بخورد، دليل كه از زني صاحب جمال منفعت يابد.

محمدبن سيرين گويد: اگر انار شيرين به خواب بيند، مال جمع كردن است و بعضي از معبران گفته اند يك انار شيرين خوردن در خواب، هزاردرم است كه بيابد و انار ترش غم و اندوه است و اناري كه نداند ترش يا شيرين بود، تعبيرش چون انار شيرين است.

جابر مغربي گويد: اگر كسي بيند انار شيرين به وقت همي خورد. دليل كه هزار درم بيابد، يا اين كه كمترش پنجاه دينار است اگر بيابد و باشد آن چه در بيان گفتيم درم بيابد، پس معبر بايد كه به قدر همت و بزرگي مردم تاويل نمايد. اگر بيند انار به زمستان همي خورد، دليل كه به عددهر دانه او را چوبي بزنند در همه چيز انار ترش خوردن در وقت و بي وقت بد است و حكم انار شيرين ميانه است.

ابراهيم كرماني گويد: اگر كسي بيند انار شيرين به وقت خود مي خورد، اگر بازرگان است قماش و متاع او رواج يابد. اگر مسافر است، دليل كه سفرش مبارك است و با سود و منفعت است، اگر بيند دانه هاي انار يافت يا كسي بدو داد، دليل كه به وقت آن وي را رنجي رسد اگر به وقت بود و اگر بي وقت. اگر انار شيرين با پوست و پيه آن مي خورد، دليل كه از همه چيز برخورداري يابد. حضرت امام جعفر صادق فرمايد: خوردن انار شيرين در خواب بر سه وجه است. اول: مال جمع كردن، دوم: زن پارسا، سوم: شهر آبادان. ليكن انار ترش غم است.

اسماعيل بن اشعث گويد: اگر پادشاه بيند اناري داشت ولايت شهر يابد و بازرگان را ده هزار درم و بازاري راهزار درم و مردم درويش را ده درم يا يك درم است.

منوچهر مطيعي تهراني گويد: انار ميوه اي است بهشتي و ديدن آن در خواب نيکو است. معبران کهن انار را به مال و پول تعبير کرده اند و حتي برخي از آن ها مقدار پولي را که به دست بيننده خواب مي رسد برآورد کرده و هر انار را هزار درم نوشته اند که مثلا مي توانيم بگويم هزار تومان. اين تعبير از آن جهت شده که انار دانه دانه است و در قديم که اسکناس و چک وجود نداشت معاملات صرفا با سکه انجام مي گرفت لذا هر انار راهزار سکه بر آورد کرده اند. انار لهيده و گنديده انساني است احمق و ابله و مزاحم چنانچه کسي در خواب ببيند اناري لهيده در دست دارد يا انار گنديده و شلي را در راه يافت با انساني احمق و ابله برخورد مي کند . داشتن انار شيرين و با طراوت، اندوختن پول است و چنانچه ببينيد تعداد زيادي انار در ساک نهاده ايد يا در خانه خود داريد گوياي آن است که مال اندوزي مي کنيد و به جمع آوري پول مي پردازيد. برخي از معبران انار شيرين و با طراوت را به زن خوب روي و مهربان تعبير کرده اند. چنانچه کسي ببيند اناري شيرين و تازه دارد يا از ديگري مي گيرد زني خليق و خوبروي سرراهش قرار مي گيرد. اگر اناري از درخت کنديد و خورديد و به دهان شما خوش آمد از جانب همسري خوب روي و خوش خلق بهره مند مي گرديد. روي هم رفته ديدن انار در خواب به وقت خود يعني در فصل انار خوب است و در بي وقت خوب نيست. انار ترش غم و اندوه است اما اگر اناري خورديد که ديديد طعم آن را نمي دانيد، شيرين است يا ترش همان تعبير انار را دارد. چنانچه کسي ببيند که در خواب انار شيرين مي خورد اگر تاجر است سود مي برد و اگر مسافر است به سلامت به خانه باز مي گردد و اگر جوان و مجرد است همسري دل خواه مي يابد و بخصوص اگر بيمار است شفا حاصل مي کند. ديدن دانه هاي انار بدون پوست و پي خوب نيست و چنانچه در خواب از دست کسي بگيريد نشان آن است که از جانب او به شما غمي ميرسد و زياني وارد مي آيد. در بيداري اگر کسي اناري پوست بکند و دانه کند و نمک و گلپر بزند و مقابل ما در بشقابي بنهد محبت کرده است اما اگر در خواب کسي اين کار را بکند گوياي آن است که براي ما توطئه اي ترتيب داده که بايد هشيار و بينا و آگاه باشيم. ما نيز اگر در خواب انار دانه کنيم و در بشقاب پيش روي کسي قرار دهيم خواب ما مي گويد که درباره او حسن نيت نداريم و کاري مي کنيم که به او زيان مي رسد چه آن شخص در خواب ما شناخته باشد چه ناشناخته.

 

1ـ ديدن انار در خواب ، نشانة آن است كه از استعدادهاي خود در راهي درست بهره برداري مي كنيد و پيوسته به دانش خود مي افزاييد .

2ـ گرفتن انار از دست نامزد خود در خواب ، علامت آن است كه با تمامي نيرنگهايي كه پيرامون شما را فرا گرفته است ، با اتكا به نيروهاي دروني خود از اسارت آنها جان سالم به در مي بريد .

3ـ خوردن انار در خواب ، علامت آن است كه اسير و تسليم زيباييهاي فردي خواهيد شد .

نظرات  

 
+21 تعبیر خوابمهدی غیاثی چهارشنبه 13 مرداد 1389 ، ساعت 21:28
در خواب دیدم توی جوی آب تکه ای یخزده ای از گوشت انسان که من از آن خوردم لطفا تعبیرش را بفرمائید مرسی.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 پاسخ: تعبیر خوابمحمد چهارشنبه 17 مهر 1392 ، ساعت 13:01
زیادی به خواهر کوچکت گیر میدی با او مهربان باش
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+2 پاسخ: تعبیر خوابمريم یکشنبه 28 مهر 1392 ، ساعت 09:40
بأمن ازدواج ميكني
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 تعبیرخوابmahnaz سه شنبه 24 دی 1392 ، ساعت 21:07
خواب دیدم که مامانم اومده تو اتاقم داشت واسم تعریف میکرد که خوب دیده به داداشم انار داده 'بعد مامانم تعریف کرد رفت' بعد داداشم اومد تو اتاق داشت از اعضای بدنش دونه های انار تشکیل میشد بعدش رفت من داشتم از اتاقم میرفتم بیرون که یه سینی که یه نصفه انار خیلی خوشمزه بود دیدم برداشتمو شروع کردم به خوردن واقعا زیبا و خوش خوشمزه بود وقتی رفتم از اتاقم بیرون دیدم مامانم هم کنارش یه سینیه که چندتا انار نضف شده کنارشه ولی با تعجب از من پرسید تو از کجا انار اوردی

لطفا تعبیر کنید برام
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-3 جوابرضا یکشنبه 28 اردیبهشت 1393 ، ساعت 18:43
قطعا غیبت کسی را کرده اید توبه نمایید
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 پاسخ: تعبیر خواب1234 سه شنبه 28 مرداد 1393 ، ساعت 17:21
تعبیر خواب خوردن گوشت انسان خیلی واضع است. عزیزم حتما در بیداری غیبت میکنی. غیبت کردن کار درستی نیست
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+31 تعبیر خوابمهسا شنبه 23 مرداد 1389 ، ساعت 08:52
خواب دیدم که پسر همسایه به من یک ظرف پر از انار با دانه های ضورتی داده است . خواستم ببینم که تعبیر آن چیست.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 پاسخ: تعبیر خوابمحمد جمعه 06 بهمن 1391 ، ساعت 14:14
تعبیرش اینکه پسر همسایتون میاد شمارا میسونه :ِ :دی :دی

همین چند هفته میاد خواستگاریدون
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+31 ندا شنبه 06 شهریور 1389 ، ساعت 06:36
در خواب دیدم از درخت انار اناری را که باز شده بود کنده و خوردم و شیرین بود تعبیر آن چیست :-?:
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+11 re:Guest سه شنبه 30 شهریور 1389 ، ساعت 21:41
نقل قول از ندا:
در خواب دیدم از درخت انار اناری را که باز شده بود کنده و خوردم و شیرین بود تعبیر آن چیست :-?:
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 ایلین یکشنبه 30 مرداد 1390 ، ساعت 11:12
تو خواب دیدم که انار شیرین و قرمزی روبرومه ومیدونستم که باید شیرین باشن ویکی از بستگان به من گفت یکی رو ببده به من.لطفا تعبیرشو بگین .ممنونم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 خواب انارمریم دوشنبه 07 شهریور 1390 ، ساعت 16:07
سلام. در خواب دیدم به مشهد رفته ام/ در انجا روی گاری مردی انار میفروخت و انارهای نیمه بریده سفیدرا به عنوان نمونه گذاشته بود/به او گفتم اگر میخواهی فروش خوبی داشته باشی باید انارهای دانه قرمز را به عنوان نمونه بگذاری/وردشدم بعد خانمی به دنبالم امد و گفت بقیه انارهای ان مرد قرمز هستندو تو نبایدفقط ظاهر قضیه را نگاه کنی و مشتی ازانارهای دانه قرمز را به من داد/ میخواستم بدانم تعبیرش چیست؟ممنونم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+2 @m3 چهارشنبه 29 آذر 1391 ، ساعت 17:39
نقل قول از مریم:
سلام. در خواب دیدم به مشهد رفته ام/ در انجا روی گاری مردی انار میفروخت و انارهای نیمه بریده سفیدرا به عنوان نمونه گذاشته بود/به او گفتم اگر میخواهی فروش خوبی داشته باشی باید انارهای دانه قرمز را به عنوان نمونه بگذاری/وردشدم بعد خانمی به دنبالم امد و گفت بقیه انارهای ان مرد قرمز هستندو تو نبایدفقط ظاهر قضیه را نگاه کنی و مشتی ازانارهای دانه قرمز را به من داد/ میخواستم بدانم تعبیرش چیست؟ممنونم

kash ma az ein khaba bebinim!
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 انارپدرام شنبه 30 مهر 1390 ، ساعت 20:04
خواب دیدم در خواب پیر زنی به من انار داد
گرفتن انار در خواب آن هم از دست پیرزن چه تعبیری دارد؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: انارمحمد چهارشنبه 17 مهر 1392 ، ساعت 13:03
امده باش پیرزن میاد خواستگاریت
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 تعبیر خوابفاطمه شنبه 14 آبان 1390 ، ساعت 07:47
دیدم در خواب که از مادرم دانه های انار قرمز را گرفتم و به مردی دادم و خودم هم خوردم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+3 تعبیر خوابزهرا بیاتی پنجشنبه 26 آبان 1390 ، ساعت 11:05
سلام. من خواب دیدم که با دوستی در حال قدم زدن در باغ اناری هستیم من چند تا انار بزرگ خوب و شیرین چیدم وقصد خوردن انها را داشتم انار ها خیلی زیبا بودن .میشه تعبیر کنید برام؟ مرسی
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-1 مریم دوشنبه 07 آذر 1390 ، ساعت 12:23
یه میز پر از انار بود که اکثر دوستام و خانواده بودن ولی انار من خیلی خیلی سرخ و دونه های درشت داشت و خیلی شیرین و خوشمزه
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+2 تعبیر خوابمحمد دوشنبه 14 آذر 1390 ، ساعت 16:55
در خواب دیدم کسی از فامیل هایمان که حال بسیار بدی دارد و در بیمارستان است باغ اناری را به من هدیه کرد تعبیر ان چه میتواند باشد
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+4 در خواب دیدم اناری نیمه باز بر روی زمین افتاده لطفالهام جمعه 18 آذر 1390 ، ساعت 11:30
:sad:
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-1 درخت اناراكرم یکشنبه 28 آبان 1391 ، ساعت 11:49
نقل قول از الهام:
:sad:

درخت بزرگ أنار ديدم كه بيشتر ميوه ان بر سر درخت نيمه خورده شده بود البته توسط پرندگان. من منتظر شدم ميوه خودش از ان درخت كنده شود و بيفتد همين هم شد برداشتم ومقداري خوردم لطفا تعبيرش را بگوييد
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 انارسارینا سه شنبه 29 آذر 1390 ، ساعت 18:17
در خواب درخت انار دیدم که انار هایش رسیده درزیر درخت افتاده بودند حتی بعضی ها برک داشتند. ولی از آنها نخوردم .
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 ترکیبیسارینا سه شنبه 29 آذر 1390 ، ساعت 18:19
سیل وکاه چه مفهومی داره سیلش زیاد بود . :-?: :-?: :-?: :-?:
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+2 پاسخ: تعبیر خواب انار - میوهامیر شنبه 17 دی 1390 ، ساعت 06:15
سلام
خواب دیدم تو باغ انار بابا بزرگم می گشتم ، انارهایش هنوز نرس و کوچک بودن یک انار ترک خورده باز بود چیدم و انداختمش دور دونه هاش پخش شد روی زمین و یک انار دیگه چیدم رسیده بود اندازش هم متوسط بود . بد شانسی ساعتم زنگ خود و از خواب بیدار شدم
لطفا بهم بگید تعبیرش چی می شه .
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 سلام,تو خواب دیدم,کنار خونمون یه باغ انار هست که فکر میکردم واسه خودمونه,انارای زیادی از درخت آویزون بودن و کمی هم روی زمین افتاده بود,از کسی شنیدم اناری که روی درخته شیرین و سالمه اما اناری که روی زمینه سمی هست و خواهرم یه انار که فکر میکردم سمی هست رو بمهسا پنجشنبه 08 تیر 1391 ، ساعت 05:52
تعابیر خیلی خوب معنی شدن,ممنون.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 سلام,تو خواب دیدم,کنار خونمون یه باغ انار هست که فکر میکردم واسه خودمونه,انارای زیادی از درخت آویزون بودن و کمی هم روی زمین افتاده بود,از کسی شنیدم اناری که روی درخته شیرین و سالمه اما اناری که روی زمینه سمی هست و خواهرم یه انار که فکر میکردم سمی هست رو بمهسا پنجشنبه 08 تیر 1391 ، ساعت 05:53
تعابیر خیلی خوب بودن,ممنون.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 درخواست تعبير خواب انارپروين چهارشنبه 14 تیر 1391 ، ساعت 06:26
يكي از دوستان در خواب پدر خدابيامرز مرا ديده بود كه يك سبد پر انار در دست داشت و آن را به دوستم داد و سفارش كرده بود كه اين انارها را به مادر و برادرم برساند. و دوستم با اصرار از پدرم انار خواسته بود كه پدرم به مادرم اشاره اي كرده و از او خواسته بود كه به او انار بدهد. تعبيرش چيست؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+3 پاسخ: تعبیر خواب انار - میوهفروغ پنجشنبه 12 مرداد 1391 ، ساعت 13:33
سلام.خواب دیدم از جلوی میوه فروشی داریم رد میشیم و من چشمم افتاد به انارایی بزرگ اندازه ی طالبی.سررررررخ و براق و خیلی زیبا.اگه میشه لطفا"برام تعبیرش کنین.مرسی
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-1 خواب اناراسماعیل یکشنبه 02 مهر 1391 ، ساعت 22:25
خواب دیدم از درخت نخلی که هر خوشه ی آن یک میوه میداد از خوشه انارهایش بسیار میچیدم و جمع میکردم انارها تازه و تمیز بودند.ب همراه برادرم جمع میکردم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+3 تعبيرفري چهارشنبه 03 آبان 1391 ، ساعت 19:50
سلام خواب ديدم كه زمين بالا وپايين شده بعضي جاها شيب زيادي دارد وبعضي جاها انقدر تنگ است كه نميتوان عبور كرد درخواب ميگفتم آخرت رسيد وحسرت ميخوردم بعضيهارو درحال تماشا ميديدم كه هنوز وقت داشتن ومارو نگاه ميكردم ميگفتم خوشابه حالشان.ممنون ميشم اگرمرا از تعبير اين خواب اگاه كنيد
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 تعبير خوابمهدي یکشنبه 12 آذر 1391 ، ساعت 08:18
سلام .من خواب ديديم كهدرخت اناري ديدم ميوهي اونو با تيكه چوبي زدم افتاده پايين و موقع خوردن پوست اونو كندم ديدم له شده نشانه چيست؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-1 تعبیرmahdieh1 دوشنبه 04 دی 1391 ، ساعت 08:43
با سلام 5سال پیش در خواب دیدم به پسر جوانی چند دانه انار دادم وبعد دقیقا آن پسر که هرگز ندیده بودمش اکنون 5سالست همسر دوست داشتنیم شده است واینبار باز خواب دیدم در صندوقچه سفیدرنگی دانه های اناررا با برگ گل میریختم وقصد داشتم برای همسرم که در سفر بود بفرستم لطفا بفرمایید تعبیرش چیست متشکرم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 پاسخ: تعبیر خواب انار - میوهابوبکر شنبه 16 دی 1391 ، ساعت 08:12
س.در خواب دیدم یک ماشین بار انار اورد البته بصورت امانت،ولی ب ما هم داد تا بخوریم.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-1 انار و سیبفاطمه چهارشنبه 11 بهمن 1391 ، ساعت 07:34
خواب دیدیم یخچالم پر انار و سیب قرمز است و با هواپیما از بالا شکلات مینداختن پایین.
این که گفتم تعیبرش چیه؟
وبلاگ من :
shaherik.persianblog.ir
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 پاسخ: تعبیر خواب انار - میوهاحسان دوشنبه 16 بهمن 1391 ، ساعت 14:26
سلام دیدن انارتو خونه یکی دیگه چطوره
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 میوهفاطمه جمعه 21 تیر 1392 ، ساعت 19:10
شب اول ماه رمضان خواب دیدم از درخته پشت ساختمونمون اناره قرمز و بزرگی کندم تقریبا اندازه یه طالبی بود بعد بدو بدو از پله هایه ساختمون بالا رفتم انقد با عجله از پله ها بالا می رفتم که کسی انارو تو دستم نبینه که پسر همسایمون در خونشونو باز کرد یه دفعه ای منو دید همین طوری بهم نگاه می کرد منم راهمو کشیدم رفتم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 خواب انارmohammad پنجشنبه 28 شهریور 1392 ، ساعت 20:26
سلام من خواب دیدم که انار تو دستامه از آن نخوردم ولی اب انار که خیلی قرمز هم بود روی لباسم ریخت :-?
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: تعبیر خواب انار - میوهmahsaa دوشنبه 29 مهر 1392 ، ساعت 07:34
سلام من خواب دیدم که یه کوه بزرگی روبرومه ومن با لای ی پشت بام خوابیده بودم یه دفعه نگاه کردم از کوه روبرو داره حباب های زیبایی سرازیر میشه وقتی اون حبابها نزدیک شدن دیدم انار وسیب های زیادی داره از کوه سرازیر میشه و یکی یکی میامدن رو پشت بوم ما و من یکی یکی اونهارو برمیداشتم و بعددیدم به غیر از پشت بوم ما همه پشت بومهای اطراف پراز انار وسیب شده لطفا تعبیرش رو بمن بگین ممنون میشم عزیزان
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 اناراسماعیل جمعه 24 آبان 1392 ، ساعت 13:14
تو خواب دیدم رفتم سراغ یخچال از سبد انار ی انار ورداشتم خوردم خیلی دانه و ابدار بود تو سبد یخچالم 10تا 15تا انار بود
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: انارعلی یکشنبه 18 آبان 1393 ، ساعت 18:31
بزودی مالی بهت میرسه
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 ترشی انارنازنین دوشنبه 27 آبان 1392 ، ساعت 09:13
خواب دیدم با جمعی که میشناختم و پسری که بهش فکر میکنم و دوست دختر قبلیش نشستیم و جلومون انواع و اقسام ظرفهای ترشی هست که هرکی یکیش رو اورده و ظرف ترشی اناری هم بود که پیاز و قارچ هم توش بود و فوق العاده خوشمزه بود و هممون بیشتر به این ظرف میل داشتیم و من از بقیه هم چشیدم اما فقط از این ظرف حسابی خوردم و در نهایت هم زودتر از همه تمام شد چون همه ترشی انار رو خیلی دوس داشتن و من و اون پسر تقریبا داشت سرش دعوامون میشد. وسطای کار هم پرسیدم کی این رو اورده و گفتن دوس دختر قبلی پسره. تعبیرش چی میتونه باشه؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 khabe ye anare kheyli sorkho doroshto shirin:ali جمعه 15 آذر 1392 ، ساعت 14:07
Dar 15.9.1392 shamsi khabe ye anari ke aslan nemidonam az koja oomad didam too dastame!! Anari ba danehaye kheyli dorosht v kheyli sorkho abdaro shirin!!! Morgan befarmaid tabirash chist, mamnonam.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 انارمرضیه یکشنبه 08 دی 1392 ، ساعت 05:32
خواب دیدم در یخچال رو باز میکنم و توش میوه های نصفه نیمه میبینم.انار نصفه، انگور که خوشش نصفش سالم بود و نصف دیگش لهیده بود. بعد انارای نصفه رو بیرون آوردم تا برای مهمونام دون کنم اما در همین لحظه دختر داییم اونا رو ازم گرفت و باهاشون آش انار درست کرد و من فقط نگاش میکردم. این یعنی چی؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 انار دانه دانهپری دوشنبه 25 فروردین 1393 ، ساعت 05:53
من خواب دیدم صورتم میخواره وقتی صورتمو خاروندم رفتم جلو اینه دیدم نصف صورتم که خارش داشت همش دونه انار چسبیده بعد دبدم رو گردن و تا وسط های شکمم هست.( البته همش از بدن خودم رشد کرده بود) حالا هیچ سایتی تعبیر درست حسابی نداره میشه شما تعبیرشو بگین ؟؟؟؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-1 انارمنیره سه شنبه 20 خرداد 1393 ، ساعت 09:10
خواب دیدم داریم میریم مشهددرراه یه امامزاده بودرفتیم زیارت یه درخت اناربودخیلی قرمزکه یهوافتادجلوی پای ما....تعبیرش چیست
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: تعبیر خواب انار - میوهفاطمه جمعه 06 تیر 1393 ، ساعت 07:30
خواب دیدم که به مادربزرگم انارمیدهم.مادربزرگم چندسالیست مرده
لطفاجواب
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 پاسخ: تعبیر خواب انار - میوهنیما جمعه 06 تیر 1393 ، ساعت 07:37
زنی ازاقوام خواب پدرم رادیده که به زنه میگه به بچه هام به هفت نفرشون بگوتاالان هرکاری برام انجام دادیددیگه بسه هرنفرتون یک لیوان. ازادرارخودبخوری د.دوتاازبچه هام خوردن بقیه هم بخورن
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 سلام دعوا كردن با پدر درخواب چيست؟سيد فواد پنجشنبه 01 آبان 1393 ، ساعت 09:51
ديدن دعوا با پدر چيست ؟ خوابهاي زياد دراين مورد ديدم. تشگر
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 تعبیر خواب انارنسترن پنجشنبه 15 آبان 1393 ، ساعت 05:48
سلام،مادرم سه شنبه شب(یعنی روز عاشورا شبش) خواب دید که رفته مسجد یه آقایی بلند قد و هیکلی بهش یه انار بزرگ و قشنگ داده .همون آقا به من هم یه انار داد. تعبیرش چیه؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 انار در دست مردهمریم پنجشنبه 22 آبان 1393 ، ساعت 22:33
دوسشتم خواب دیده بود مادر مرحوم من عکسش روی یه پرچم بزرگ زده ان تو خیابون ویه دونه انار دستش بوده تعبیرش چی میشه؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 

افزودن نظر

قدرت گرفته از جی‌کامنت فارسی ، ترجمه و بازنویسی : سی‌ام‌اس فارسی

مطالب اتفاقی مرتبط

خواب هایی را که دیده اید تعریف کنید !

محل تبلیغات شما
تعرفه قیمت تبلیغات شما در این محل : هفته ای فقط 8 هزار تومان !