یکشنبه, 02 آبان 1395

آخرین بروز رسانی03:05:16 AM GMT

تعبیر خواب انگور

فرستادن به ایمیل چاپ

يوسف نبي عليه السلام گويد:

ديدن انگور سفيد روزي حلال بود

 

و دو جوان با او به زندان درآمدند [روزي] يکي از آن دو گفت من خويشتن را [به خواب] ديدم که [انگور براي] شراب مي‏فشارم و ديگري گفت من خود را [به خواب] ديدم که بر روي سرم نان مي‏برم و پرندگان از آن مي‏خورند به ما از تعبيرش خبر ده که ما تو را از نيکوکاران مي‏بينيم. سوره يوسف آيه «36»

اي دو رفيق زندانيم اما يکي از شما به آقاي خود باده مي‏نوشاند و اما ديگري به دار آويخته مي‏شود و پرندگان از [مغز] سرش مي‏خورند امري که شما دو تن از من جويا شديد تحقق يافت. سوره يوسف آيه «41»

حضرت دانيال گويد: خوردن انگور سياه به وقت خود غم و اندوه بود و بي وقت، ترس و بيم بود. معبران گفته اند: به عدد هر انگور كه خورده بود زخم چوب ياتازيانه بر او زنند و خوردن انگور سفيد به وقت خود نعمت و خير دنيا بود، بيش از آن كه اميد دارد و به غير وقت، دليل كند كه از دهان خداوند خوب سخن خيري بيرون آيد و دليلش بر حرف و مال بود. اگر انگور سرخ بيند همين دليل كند.

محمدبن سيرين گويد: انگور سفيد به وقت خوردن، دليل بر مالي است كه به دشواري به دست آيد و انگور سرخ به وقت خود خوردن، دليل بر منفعت اندك بود و هر انگوري كه پوست او سخت بود، دليل كه مالي به دشواري بدست آيد و هر انگوري كه پوست او روشن بود، دليل بر مال حلال كند و هر انگوري كه آب او تيره بود، دليل بر مال حرام بود و هر انگوري كه به ديدار سرخ نمايد، دليل بر عز و جاه كند و هر انگوري به ديدار سياه نمايد، دليل بر غم و اندوه كند و هر انگوري كه شيرين تر و تازه تر بود، دليل بر مال و جاه نمايد و عز وي بيشتر گردد. جابر مغربي گويد: اگر كسي بيند كه انگور بر معصر چوبين همي فشرد، دليل كه خدمت پادشاه ستمگر كند. اگر بيند كه آن معصر، از خشت و گل بود، دليل كه خدمت پادشاه باديانت كند. اگر معصر از خشت پخته يا از گچ و سنگ و آهك بود، دليل كه خدمت پادشاه با سياست و با هيبت كند. اگر بيند كه انگور در طشت همي فشرد، دليل كه خدمت زني بزرگ كند. اگر بيند كه انگور در كاسه همي فشرد، دليل كه خدمت شخصي خسيس كند. اگر بيند كه انگور همي فشرد و شيره هاي آن در خم ها همي جمع كرد، دليل كه از جهت خود، مال بسيار به سبب پادشاه حاصل كند. اگر بيند كه انگور در معصر با اهل و عيال مي فشرد، دليل كه او را و عيال او را در خدمت پادشاه منفعت رسد. اگر بيننده خواب در ضرر خدمت پادشاه نباشد، دليل كه كاري از سبب مردي حاصل كند.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد: انگور سياه و سفيد به وقت خود و بي وقت، بر سه وجه بود. اول: فرزند نيك، دوم: علم فرائض، سوم: مال حلال. و فشردن انگور در خواب هم آن حضرت فرمايد: بر سه وجه بود، اول: مال باخير وبركت، دوم: فراخي نعمت، سوم: از قحط و بلاامان يافتن.

لوک اويتنهاو مي گويد :

خوردن : تب مختصر
چيدن آن : جدايي غير منتظره
انگور سفيد : شادماني
انگور سياه : غصه
ديدن آن : شما به هدفتان خواهيد رسيد
کسي آنرا به شما بدهد : آشناييهاي تازه
کشمش : دعوا در همسايگي

منوچهر مطيعي تهراني گويد: در خواب هاي ما تاک خوب است و به اميد تعبير شده است. ريشه اميدي است که در زمين مي نشانيم و از بر و ميوه آن ساليان دراز استفاده مي کنيم. ابن سيرين درخت انگور را زني کريمه تعبير کرده و برخي ديگر از معبران مرد بزرگوار دانسته اند ولي تاک در خواب ما فرزندان ما هستند که به ايشان دل بسته و به خود اميد داده ايم . براي افراد بي تفاوت ميراث است و ملک وقفي. براي بيمار شفا است و براي تهي دست ثروت و اين بستگي به آن دارد که تاک در خواب ببينيم و خودمان در بيداري چه وضع و موقعيتي داشته باشيم. تاک نشان بي خردي و سرمستي هم مي تواند باشد . اگر بيننده خواب مرفه و مال دار باشد و ببيند در خانه اش تاک روئيده اين خواب هشدار سرمستي است و احيانا تند روي چون از انگور شراب مي گيرند و شراب مستي مي آورد و مستي علت گمراهي و تباهي است لذا ديدن تاک ممکن است هشدار باشد که تشخيص آن با معبر است.

 

1ـ اگر خواب ببينيد انگور مي چينيد ، علامت آن است كه بعد از دردسر به شادي دست مي يابيد . و در آينده به كارهايي دست خواهيد زد .

2ـ خوردن انگور سبز در خواب ، علامت آن است كه براي كسب لذت مرتكب خطايي خواهيد شد و سرنوشت خود را به دست احساسات خواهيد سپرد .

3ـ ديدن انگور در خواب ، علامت آن است كه از كار سختي فرار مي كنيد .

4ـ اگر دختري در خواب ببيند انگور مي خورد ، علامت آن است كه نسبت به آرزوهاي خود اندكي دلسرد خواهد شد .

نظرات  

 
+12 Guest جمعه 21 اسفند 1388 ، ساعت 15:53
به نظر من عالیه
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-1 افشار سه شنبه 29 شهریور 1390 ، ساعت 19:13
من تو خواب دیدم تاک انگور دادم تا پدرم اونو بکارد.2تا تاک از قبل بود که خیلی پر بار بود ولی تاکی که من دادم کوچیک بود.درضمن ما سه فرزندیم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-3 بابا یی جمعه 23 بهمن 1394 ، ساعت 02:10
من خواب دیدم مثل قدیم توی میدان میوه پیش صاحب کارم کار می‌کنم یک ماشین انگور قرمز داریم که من به مشتری قیمت گفتم ومشتری نظر خودگفت یکدفه یکی چند خوشه انگور که به سبزی میزد انداخت روی سبدانگوری که مشتری نگاه کرده بود سرم بلند کردم یه اخوند بود یه مشما انگور قرمز سواء کرده وبرد
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+23 لطفا تعبیر کنیدم الف چهارشنبه 21 مهر 1389 ، ساعت 08:51
انگور سفیدی داشتم می خوردم که عالم سیدی ازمن انگور طلب کرد و خورد.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+14 انگورelahe دوشنبه 26 مهر 1389 ، ساعت 07:11
من در خواب ديدم زميني پر از ميوه هاي قشنگ و بزرگ و براق بود كه من مقداري انگور قرمز خريدم و يك گلابي برداشتم و خوردم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-2 RE: تعبیر خواب انگورسهيلا شنبه 02 بهمن 1389 ، ساعت 08:01
با سلام و احترام لطفاخواب مرا تعبير نماييد . خواب ديدم مردي انگور مي فروخت كنار خيابان و چند گوني انگور سبز و يك گوني هم پهن كرده بود كه مردم بخرند و من با ماشينم آمدم از كنار آن رد شدم ولي مرد گفت همه انگورهاي مرا له كرده اي و هيچي ندارم من عذاب وجدان گرفتم و رفتم ديدم همسايه پدرم است كه مرا مي شناسد و گفت دختر فلاني است و من هم گفتم اشكالي ندارد هرچه قدر هزينه اش باشد مي دهم پيش خودم گفتم اگر دويست هزار تومان هم بشود مي دهم كه ضرر نكند در ضمن هر دو زن و شوهر، پير مرد و پير زن بودند و من انهارا نمي شناختم و در نهايت اينكه بيدار شدم و به مرحله پول دادن و گرفتن نرسيد.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+8 من این خوابو دیدمعلیر ضا رحمانی شنبه 02 بهمن 1389 ، ساعت 15:12
من در خواب دیدم که مقدار بسیار زیادی انگور زرد وسفید داخل جعبه را بردم محل کارم وبعد از اینکه خودم سیر خوردم بقیه را بین همکاران خودم تقسیم کردم ولازم به ذکر است که این خوابو به روشنی ووضوح دیدم چون من اکثر حوابامو بعد از بیدارشدن نمیتونم بیاد بیارم ولی این یکی رو به وضوح به خاطر دارم ممنون میشم تعبیر خوابمو بهم بگید با تشکر
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: من این خوابو دیدمMia_xo جمعه 19 شهریور 1395 ، ساعت 09:34
احتمالا یعنی مال زیادی رو به دست میاری و خودت سهمی از اون بر میداری و بعد بین همکارانت تقسیم میکنی
این کارتون میتونه سبب روزی بیشتر هم بشه
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+12 Guest شنبه 16 بهمن 1389 ، ساعت 22:31
در خواب دیدم دخترم در چاهی افتاد و عمویم مرا با طنابی مرا به داخل چاه فرستاد و من دخترم را سالم بیرون اوردم.فقط پشت سرش کمی زخم و کمی خونی شده بود .او را نجات دادم و خوشحال شدم .همسرم نیز همین خواب را دیده است که خواهرش در چاه افتاده است.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+9 خوردن کبابفرداد چهارشنبه 27 بهمن 1389 ، ساعت 21:51
در خواب دیدم یک دانه گوسفند بزرگ که کباب شده است در یک قاب با شش کله سرخ کرده بالای یک بلند منزل نیمه کاره دارم با دو نفر از دوستام میخورم و تمام میکنم .
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+52 تعبیرخواب انگورساحره سه شنبه 03 اسفند 1389 ، ساعت 12:33
سلام من درخواب دیدم که انگورسبز میخورم وانگوربقدری رسیده بود که رنگش به زردی میزد
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+24 تعبير خواب انگوراعظم شنبه 14 اسفند 1389 ، ساعت 13:42
با سلام

خواب ديدم شرايط جامعه تغيير كرده و همه زنها بي جحاب شده اند و دو خواهر داشتم كه هردو بي حجاب به بيرون از منزل رفتند و كساني كه حجاب داشتند را بي حرمت مي كردند اما من بي توجه به اين موضوع مثل هميشه با حجاب كامل چادر و مقنعه بيرون رفتم و از مغازه داري كه حاضر نبود به من چيزي بفروشد يك نايلون كوچك انگور سرخ درشت گرفتم ،نخوردم و بيدار شدم.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 .Mia_xo جمعه 19 شهریور 1395 ، ساعت 09:38
احتمالا ناحنجاری بزرگی در زندگیتون به وجود میاد که شما نمیتونید باهاش کنار بیاین
ولی راه حل های زیادی رو پیدا میکنید
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+21 انگور دزرشت و سرخمسعود - ش یکشنبه 14 فروردین 1390 ، ساعت 07:59
در بالای یک بالکن نشسته بودم و ظرف انگور در جلویم بود، از پایین کسانی که میشناختم، صدایم زدند و دست تکان دادند - من هم انگورها را برداشتم و از آن هم خود خوردم و هم به آنها دادم، حتی به کسی که با او مشکل دارم هم دادم.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 .Mia_xo جمعه 19 شهریور 1395 ، ساعت 09:41
شما در موقعیت خوبی قرار میگیرید اطرافیان از شما کمک میخواهند اما شما به آنها غم و ناراحتی خواهید داد
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+40 انگور یاقوتی(سرخ و سفید)hestia شنبه 20 فروردین 1390 ، ساعت 10:49
سلام .لطفا به من بگید معنای دقیق خوابی که دیدم چی بوده؟
:-?: دیدم تو یه باغ انگور هستم و ازیکی از باغدارها که رو چرخ داشت محصولاتشو میفروخت برای خانوادم انگور خریدم( انگوراش از این یاقوتی ریزا بود کمی سرخ و سفید) و همینجور که تو کوچه باغ راه میرفتم از همون انگورا میخوردم و باغدارها و مردم اونجارو که از درختای تاک بالا رفته بودن و انگور میچیدن و میخوردن تماشا میکردم :!:
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+16 قوره انگورآناهیتا چهارشنبه 15 تیر 1390 ، ساعت 23:17
سلام خسته نباشید.من خواب دیدم قوره انگور میچینم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+47 تعبير خواب ديدن انار و انگورpari سه شنبه 18 مرداد 1390 ، ساعت 08:17
سلام خواب ديدم وارد باغي شدم پر از درخنهاي انار و انگور كه يعضي از درختان انار سبز و انگور سفيد داشتن و بهضي درختان هم انار درشت و قرمز و انگورهاي قرمز .
زير درخت انار و انگور قرمز ايستادم و مي گفتم چقدر درشت و شفاف هستند و بهشون خيره شدم . ولي پيرزن صاحب باغ بهم اجازه نداد بچينم و منم بهش گفتم از خسيسي مثل شما چيزي نمي خوان ميشه بگيد تعبيرش چيه ممنون
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-1 انگورسمی یکشنبه 11 دی 1390 ، ساعت 08:15
همیشه خواب انگور خوب بوده و هست . خودمان تعبیر خوب برداشت کنیم که به هدفمان می رسیم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+4 تعبيرخوابمينا جمعه 28 مرداد 1390 ، ساعت 10:55
سلام
من خواب ديدم به حرم امام رضا رفتم و موقع برگشتن انگور و خيار به عنوان سوغات اوردم
لطفا تعبير كنيد
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+3 تعبیر خوابسکینه شنبه 29 مرداد 1390 ، ساعت 13:01
من خواب دیدم که درپوهنتون بسیار با شجاعت صحبت میکنم رو گپ میزنم ورئیس دفترمان را به اشتراک کننده گان معرفی میکنم تعبیرش چیست؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-1 Guest سه شنبه 01 شهریور 1390 ، ساعت 14:59
خواب دیدم که یه ناشنای به من انگور سفید داد ومن اونو بین فامیل پخش می کنم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 تعبیرخوابالهه یکشنبه 10 مهر 1390 ، ساعت 10:55
سلام در خواب دیدم پدر یکی از دوستان که به تازگی فوت کرده اند من ودوستم که البته پسر هم است را به خوردن صبحانه دعوت کرده بود که نان تازه وانگور شیرین وسفید بود
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-2 مهدي پنجشنبه 28 مهر 1390 ، ساعت 00:46
خواب ديدم در باغ انگور با دوستم انگور ميچينيم و صاحب باغ امد و دوستم پولي به او داد كه من اعتراض كردم و به انگور چيدن ادامه دادم همه نوع انگور در باغ بود
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-2 انگور در خوابنادر یکشنبه 01 آبان 1390 ، ساعت 08:13
با سلام

در خواب دیدم که با ماشین و بهمراه خانواده به شهر خود می رفتیم در وسط راه یک نفر با وانت بار انگور می فروخت. البته من این شخص را می شناختم. برای خریدن انگور نگهداشتیم آن شخص ابتدا انگوری بسیار گلی به من می داد که من نخواستم و بعد سه خوشه انگور را به قیمت زیاد به من داد.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-1 انگورشبنم جمعه 06 آبان 1390 ، ساعت 16:14
خواب ديدم مادر بزرگم كه به رحمت خدا رفته اند به من خوشه بزرگ انگورقرمزي ميدهند كه به اندازه خوشه هاي خرما بزرگ است و مي گويند بخور و من آنرا خوردم اما آنقدر دانه هاي انگور بزرگ است كه مجبور شدم اول گاز بزنم و انگور را دو نيمه كنم. بعد از مادر بزرگم پرسيدم اين انگور از كجا آمده كه اينقدر بزرگ است مادر بزرگم خنديد و گفت بخور از بهشت آمده
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-4 خواب انگور یاقوتی قرمزپگاه حجتی دوشنبه 12 اسفند 1392 ، ساعت 22:41
من خواب. دیدم مادربزرگم که به رحمت خدا رفته برای من از مغازه سبزی خوردن و انگور یاقوتی قرمز خرید ومن دانه ای از آن انگور را خوردم،ودر کیفی که در ستم بود چیزهای دیگری هم خریده بود که فقط سنگینی کیف مشخص بودولی محتویات مشخص. نبود ن
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 خواب انگور یاقوتی قرمزپگاه حجتی دوشنبه 12 اسفند 1392 ، ساعت 22:46
خواب دیدم مادربزرگم که به رحمت خدا رفته از مغازه برای من سبزی خوردن انگور یاقوتی قرمز خرید ومن یک دانه از آن انگور را خوردم،دوز کیفی که در دستم داشتم چیزهای دیگری هم خریده بودبود که فقط سنگینی کیف مشخص بود مابقی محتویات آن مشخص نبود،لطفا خواب مرا تعبیر کنید،
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 تعبير خوابمهدي یکشنبه 29 آبان 1390 ، ساعت 11:17
سلام خواب ديدم رفتم سر يخچال تك دانه انگور سرخ بود هر چقدر مي خوردم سير نمي شدم تا جايي كه احساس كردم شايد از خوردن زياد اون به بلايي دچار بشم.. اگه مي شه تعبيرش رو بگيد
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+6 خوردن انگور سبز و تعارف به اطرافیانمحمدرضا الهی شنبه 05 آذر 1390 ، ساعت 03:13
سلام در خواب دیدم که ظاهرا انگور سبز رنگ را در ظرفی گلی به رنگ آبی میخورم و به اطرافیان نیز تعارف میکنم،تعبیر این خواب چیست؟ :!:
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-3 ملیسا سه شنبه 15 آذر 1390 ، ساعت 09:05
من خواب دیدم انگور له و شل میخوردم.این یعنی چی؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-4 انگورسارا شنبه 19 آذر 1390 ، ساعت 11:34
سلام من خواب دیدم من به زیارت قبر یکی از امامان رفته بودم در انجا یک خانم ظرفی پر از میوه به من تعارف کرد م ومن از انگورهایی قرمز وریز ان خوردم و اتفاقا مزه خیلی خوبی هم داشت .لطفا تعبیرش را برای ارسال نمایید .با تشکر
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 سپیده یکشنبه 20 آذر 1390 ، ساعت 11:46
با سلام
من خواب دیدم به باغ خودمان در شهرستان رفتم که در آنجا مادرم وبسیاری از فامیل های در آنجا بودن .همه در حال جمع کردن انگور من آن باغ را خیلی سر سبز دیدم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+6 rozeflower78@yahoo.com چهارشنبه 30 آذر 1390 ، ساعت 12:40
سلام
من خواب دیدم پدرم که به رجمت خدا رفتن یک سبد انگور زرد به من دادن ،نشونش چیه؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+2 الهه یکشنبه 04 دی 1390 ، ساعت 11:27
خواب ديدم يه نفر در حال چيدن انگور سبز است خيلي زياد هم هست من از آن انگور خوردم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+7 چيدن انگور از درختميلاد جمعه 23 دی 1390 ، ساعت 09:03
سلام. من خواب ديدم كه به خواهش كسي دارم از درخت انگور حياطمان انگور زرد مي چينم كه بعضي از آنها خيلي درشت هستند.
لطفا خواب مرا تعبير كنيد
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 شرابفرشید شنبه 20 اسفند 1390 ، ساعت 11:25
من خواب شراب دیدم که روی زمین ریخت همچنین خواب یک کاسه انگورسیاه.لطفاخواب مراتعبیرکنید.تشکر.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-1 زنبورعلی دوشنبه 25 اردیبهشت 1391 ، ساعت 04:31
خواب دیدم توی خونه قبلیمون یه درخت انگور(انگور سفید) است و من از اون میچینم و میخورم که موقع خوردن یکی یک دفعه متوجه شدم توی دهنم چندتا زنبور کوچلو رفته که با آب همه رو خارج کردم البته نیشم نزدن. خونمون به تغییر اساسی کرده بود قسمتی از اون چوبی شده بود(خیلی منظم) سقف راه رو. قبلا ففط یکی از اتاقامون چوبی بود.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-2 خواب تاكستان وچيدن انگورمنصور پنجشنبه 26 مرداد 1391 ، ساعت 08:41
خواب ديدم درب خانه مادر بزرگم هستم ولي ان تبديل شده به تاكستان وجواني در آن كار ميكند سپس به تاكستان رفتم وخوشه اي انگور قرمز چيدم بسيار خوشه اي بزرگ بود ولي انگار هنوز كمي نارس بود سپس آن خوشه را براي همسرم بردم واو خوشحال شد
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-1 عبیر کنیداریاناز م جمعه 10 شهریور 1391 ، ساعت 07:58
مادرشوهرم خواب دیده درخت انگور تو خونه داره و اون درخت انگور درشت وتپل داشته از انگوراش خورده
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 تعبیر خوابعلم بیگی پنجشنبه 16 شهریور 1391 ، ساعت 06:12
سلام .من در خواب دیدم سر کلاس .دوستم به من یک مشمای پر انگور زرد داد وبا هم خوردیم وبه بچهی هم انگور دادیم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-1 angurman شنبه 01 مهر 1391 ، ساعت 16:50
salam man khabe angur khordane bachei ro didam k dandoon nadare {angure sefid}
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-1 پاسخ: تعبیر خواب انگورسارا پنجشنبه 25 آبان 1391 ، ساعت 06:59
خواب دیدم روی سرم خوشه های بزرگ انگور است . در خواب برایم کاملا طبیعی بود . می دیدم دیگران از ان انگورها می خورند و من شاخه هایی که انگورهایش خورده شده بود را می بردیم و دوباره جای خالی آنها را مرتب می کردم. در خواب قار ربود به مهمپانی بروم و از خالی شدن شاخه ها ناراحت می شدم چون انگار موهام بود
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-2 خوردن انگور درخوابعبدالقدیر دوشنبه 09 بهمن 1391 ، ساعت 10:57
خواب دیدم که دریک جای نا آشنا هستم ویک خانه با محوطه کلان که تمام محوطه را تاک انگورکاملاً پوشانیده است که درآن انواع مختلیف انگور بود ومن یک نوع آنرا انتخاب کردم برنگ سفید وخال های سیاه بعداً باآب پاک شسته بسیار زیاد خوردم ودلم بد شد. امید تعبر آنرا برایم بگوئید. تشکر
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 تعبیرباران سه شنبه 14 خرداد 1392 ، ساعت 13:28
سلام خسته نباشی
خواب دیدم که داشتم انگورسفید میچیدم که بعضی ازدانه های انگور خراب شده بودن لطفا تعبیر این خواب رو برام یفرستین
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-1 تعبير خواب انگورنازنين م یکشنبه 02 تیر 1392 ، ساعت 13:28
سلام.،من خواب ديدم پدرشوهر و مادرشوهرم كه هر دو هم سيد هستني يه شاخه انگور سفيد تازه و شيرين بهم دادند و گفتند اين انگور رو شوهرم زمان بچگي تو دست گرفته بوده و اونا نگه داشتند تا حالا درصورتي كه هنوز تازه تازه مونده!!!و من چندتاشو خوردم لطفا خواب منو تعبير كنيد
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+4 انگور سیاهشیدا پنجشنبه 03 مرداد 1392 ، ساعت 06:17
من در خواب دیدم مرده ای انگور سیاه به ادم های زنده پخش میکند تعبیرش چیست
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+2 تعبیر فوریفاطمه یکشنبه 10 شهریور 1392 ، ساعت 14:28
سلام
من در خواب دیدم پدربزرگم که فرد سیدی هست یک خوشه انگور بزرگ مابین رنگ بنفش و صورتی به من داده است خواهشا فورا تعبیر آنرا به من بگویید.ممنون.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 انگوروحید دوشنبه 08 مهر 1392 ، ساعت 03:04
سلام.تعبیر این خواب که همه انگورهای سبز درشت می خوردند ومن هم می خواستم ولی کسی به من نداد
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-1 دادن انگور به پرندگانشهاب چهارشنبه 27 آذر 1392 ، ساعت 06:45
سلام
در خواب دیدم که به تعداد زیادی پرنده و جوجه که در قفس بودند انگور می دادم و بعد که دیگه نمی خوردندو سیر شدند خودم هم از آن انگور که به صورت خوشه ای بود و قرمز رنگ و درشت چند تایی خوردم. البته خوابم مربوط میشه به بعد از نماز صبح و حدود ساعت 9 صبح
ممنون میشم اگه تعبیری داره بفرمایید
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-2 انگورعارف یکشنبه 15 دی 1392 ، ساعت 21:58
خواب دیدم یکی از اشنامون انگورزیادی به بغل گرفته میریزه توی کیسه ای تعبیرش چیه؟ممنون میشم جواب بدید :shock: :-?
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 انگور سبزsheyda پنجشنبه 19 دی 1392 ، ساعت 02:26
خواب ديدم رفتيم شهرستان مادربزرگم يه عالمه انگور سبز از باغ آورده و من خواستم يكيشو بخورم اما توش كرم بود و حركت ميكرد!
لطفا تعبير كنيد
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-2 خواب انگورmosa چهارشنبه 13 فروردین 1393 ، ساعت 14:58
با سلام خدمت همه دوستان...
خدا نصیب همه بکنه بنده عید رو در مشهد بودم...
اولین بارم بود و به خاطر یه مشکلی تنهایی رفته بودم پابوس آقا...
شب آخری که از زیارت برگشتم و تو هتل خوابیدم... خواب دیدم که تو یه تاکستان هستم که همه انگور هاشو چیدن فقط چند خوشه خیلی بزرگ انگور سفید در یه ارتفاع بلندی مونده بودن که من رفتم اونارو چیدم...
لطفا اگه میشه تعبیرشو بگین... ممنون"
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-1 پاسخ: تعبیر خواب انگورگیتا یکشنبه 21 اردیبهشت 1393 ، ساعت 04:59
سلام
من خواب دیدم که مهمون داریم بعداین که مهمونارو بدرقه کردمو رفتن برگشتم خونه دیدم روی مبل چنتا انگور هست منم یکی شو برداشتمو خوردم انگور به رنگ بنفش تیره بود وقتی گذاشتمش تو دهنم خیلی آبدار بود.

لطفا جوابشو به میلم بفرستید برام خیلی مهمه
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-1 تعبیر انگورspring چهارشنبه 15 مرداد 1393 ، ساعت 09:56
با سلام
من یه مریضی دارم و خواب دیدم ایشون یخچالش پر از انگور سبزه و مقدار کمی انگور سیاه و کمی هم گوشت قرمز هم داره میشه شما بگید نظرتون چیه ؟؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-1 انگور دو رنگرضا یکشنبه 23 شهریور 1393 ، ساعت 12:41
دیدم دارم انگوری دورنگ میخورم و خیلییییییییییی شیرین هست و به دوستم هم تعارف میکنم
یعنی چی خوبه
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-1 انگوررضا یکشنبه 20 مهر 1393 ، ساعت 05:30
باسلام
خواب دیدم انگور سبز خیلی شیرین با دانه بود که هیچ کس بجز من نمیتونست بخورشون. هر کس میخورد میگفت مصنوعیه ولی من که میخوردم خیلی آبدار بود.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 پاسخ: تعبیر خواب انگورelham جمعه 07 آذر 1393 ، ساعت 05:51
من در خواب دیدم مرد جوان سیدی به من انگور داد
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 دیدن خوابعلی جمعه 12 دی 1393 ، ساعت 13:35
من و پدرم در حال خراب کردن خانه اشنایان بودیم که درخت انگوری در روی ساختمان بود وانگوری های سبز داشت و یک انگور ابی که من به سختی قسمتی از انگور ابی را خوردم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 تعبیرخوابرویا سه شنبه 30 دی 1393 ، ساعت 06:22
سلام
خواب دیدم مادرم وبرادرم ومن به سختی انگور همسایه رامی چینیم یعنی دزدی می کنیم ازپشت بام
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+2 انگور سیاهباران پنجشنبه 16 بهمن 1393 ، ساعت 08:53
سلام پدرم خوابی دیده که در روستایشان پیرمردی که چند چند چندسالیست مرده بخوابش امده درحالیکه مشغول احوالپرسی بودن من از کنارشان رد شده ام که پیرمرد صدام زده وگفته از اون انگور بردار من برای تو اوردم صهم توام هست منم از انگور به اندازه صهمم برداشته ام لطفا جوابشو برام بفرستین
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-1 انگور قرمز دانه دانهشهرام پنجشنبه 23 بهمن 1393 ، ساعت 13:08
سلام من خواب دیدم پیرزن و پیرمرد بیماری در ی خانه ان و مرد رنجور و بیمار بود و زن به من گفت برایش مقداری انگور بخرم و ی سکه به من داد منتها در ی جایی بودم که پول خودمون ارزش نداشت منتها با راضی کردن فروشنده برایش با هزار تومن انگور بصورت دانه دانه خریدم و به زن گفتم با پول خودتون خریدمش...ولی یادمه اطراف خونه چند تا درخت انگور خیلی تنومد وپربار وجود داشت
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 تعبیر خواببهروز شنبه 05 اردیبهشت 1394 ، ساعت 20:01
با سلام دیشب خواب دیدم توی یه باغ داشتم آب زلالی می خوردم کبوتری یا مرغی تشنه از راه رسید و از دستم آب نوشید و سیراب شد در ان باغ مرغی خانگی را هم دیدم سپس خودم را در باغی پر از انگور سرخ بی دانه دیدم با درختان زیاد یکی از خوشه های انگور را چیدم با آب زلال شستم و مقداری خوردم بقیه را به کبوتر ان یا مرغان ریختم تا بخورند آنها هم می خوردند خواهشمند م خواب مرا تعبیر کنید و ایمیل بزنید . منتظرم با سپاس
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-2 خواب انگور سیاهحجت چهارشنبه 28 مرداد 1394 ، ساعت 12:20
سلام! من خواب دیدم که انگور سیاه داخل یه کاسه در دستم هست که برای شخصی بردم وبه او دادم.
من تعبیر این خواب را پیدا نکردم اگر کسی میدونه در تعبیراین خواب کمکم کند
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 پاسخ: تعبیر خواب انگورعلی جمعه 06 شهریور 1394 ، ساعت 06:00
با سلام درخواب دیدم مقدار زیادی انگو به من هدیه داده شده است تعبیرش چیست
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 خواب انگورآیدا جمعه 09 بهمن 1394 ، ساعت 05:02
با سلام
من حامله م و اوایل بارداریم هس تقریبا هرروز تو خواب میبینم که انگور سفید درشت میخورم یا کشمش و مویز،میخاستم ببینم تعبیرش چیه؟ممنون
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: تعبیر خواب انگورسارا یکشنبه 16 اسفند 1394 ، ساعت 04:27
با سلام میخواستم ببینم دیدن خواب یک جعبه انگوروفهمیدنش که مال کس دیگری باشدتعبیرش چیست؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 پاسخ: تعبیر خواب انگورپارمیدا شنبه 07 فروردین 1395 ، ساعت 20:54
در خواب دیدم که مرده ای شراب می خورد تعبیرش چیست؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 خواب انگورمحمد شنبه 25 اردیبهشت 1395 ، ساعت 06:00
سلام
من خواب دیدم پدرم که فوت کرده وسط یه مهمونی به خونه اومد. خیلی خوش حال بود کنار من نشست. هر چی اسرار کردن غذا نخورد و گفت من مهمان ناخونده هستم شما منو دعوت نکرده بودین.برام انگور و نون بیارین.نون پنیر و انگور سفیدش رو خورد و با خوش حالی رفت.
خواهش می کنم تعبییر کنید.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: تعبیر خواب انگوررز راد پنجشنبه 08 مهر 1395 ، ساعت 13:31
من توخواب دیدم داداشم که فوت شده اومده داره انگور قرمز وزرد میخره منم میرم پیش اون بهش کمک میکنم یهوارحال میره ومن جیغ میکشم وبعدبه هوش میاد لطفابرام تعبیرکنید
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 دادن انگور به پدرم که تازه فوت کردهمرتضی دوشنبه 12 مهر 1395 ، ساعت 05:28
سلام
من تو خواب دیدم که به پدرم که هشت ماهی میشه فوت کرده انگور انگور زرد تعارف کردم و پدرم از انگور برداشت و خوشحال بود تعبیر خواب را می خواستم لطفا
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 

افزودن نظر

قدرت گرفته از جی‌کامنت فارسی ، ترجمه و بازنویسی : سی‌ام‌اس فارسی

مطالب اتفاقی مرتبط

خواب هایی را که دیده اید تعریف کنید !