سه شنبه, 11 خرداد 1395

آخرین بروز رسانی08:05:16 PM GMT

محل تبلیغات شما
تعرفه قیمت تبلیغات شما در این محل : هفته ای فقط 8 هزار تومان !

تعبیر خواب بادام -خشکبار

فرستادن به ایمیل چاپ

محمدبن سيرين گويد: بادام در خواب ديدن نعمت و روزي بود. لكن به خصومت به دست آيد. اگر بيند كه بادام فرا گرفت، دليل بود كه به قدر آن وي را نعمت و روزي است و دشوار به دست آيد.

معبران مي گويند: تاويل بادام در خواب علم بود و شفا از رنج و چون مغز آن بيند بهتر بود.

ابراهيم كرماني گويد: اگر بيند كه بادام با پوست داشت يا كسي به وي داد، دليل كه از مردمي بخيل چيزي يابد به سختي، اگر بيند كه از مغز بادام تلخ روغن بيرون آيد. دليل كند كه از مردي بخيل وي را بقدر آن روغن منفعت رسد.

جابرمغربي گويد: ديدن بادام در خواب نعمت و مال است، اما اگر بادام با پوست بيند، دليل كه مال قدري به رنج و سختي بدست آورد و چون بادام بدون پوست بيند، دليل كه مال به آساني به دست آورد.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد: ديدن بادام در خواب بر دو وجه بود. اول: مال نهاني حاصل گردد، دوم: از بيماري شفا يابد.

لوک اويتنهاو مي گويد :

بادام

خوردن : حرص و آز کار بدستت خواهد داد

بادام تلخ : ضعف ، سستي

بادام شيرين : شخصي از شما تعريف خواهد کرد

يوسف نبي عليه السلام گويد:

ديد جوزوپسته وبادام و فندق و ميوهاي ديگربامرد سفيد با گفتگوي بسيار و مناقشه در ميان ايشان واقع شود

نظرات  

 
0 بسیار سایت اموزنده است.diana دوشنبه 20 تیر 1390 ، ساعت 13:23
بسیار سایت اموزنده است.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-1 diana دوشنبه 20 تیر 1390 ، ساعت 13:24
سایت خوبی دارید
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 diana دوشنبه 20 تیر 1390 ، ساعت 13:25
خیلی بد شد که
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-1 diana دوشنبه 20 تیر 1390 ، ساعت 13:26
لطفا خواب مرا تعبیر کنید
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 

افزودن نظر

قدرت گرفته از جی‌کامنت فارسی ، ترجمه و بازنویسی : سی‌ام‌اس فارسی

مطالب اتفاقی مرتبط

خواب هایی را که دیده اید تعریف کنید !

محل تبلیغات شما
تعرفه قیمت تبلیغات شما در این محل : هفته ای فقط 8 هزار تومان !