شنبه, 01 آبان 1395

آخرین بروز رسانی03:05:16 AM GMT

تعبیر خواب بهشت

فرستادن به ایمیل چاپ

محمدبن سيرين گويد: بهشت در خواب ديدن، دليل خرمي و مژده است از خداي تعالي. اگر بيند از ميوه هاي بهشت فرا گرفت يا كسي به وي داد و بخورد، دليل كه آنقدر كه ميوه بهشت خورده بود، علم و دانش آموزد و سيرت دين بداند؛ ليكن سود ندارد. اگر بيند با حوران بهشت همي بود، دليل كه نزع بر وي اسان شود. اگر بيند در بهشت مقيم شد، ليكن وي نگذاشتند، دليل كه در دنيا ميلش به فساد و عصيان است. اگر بيند در بهشت به روي او بسته شد، دليل كه مادر و پدر از وي ناخوشنود باشند. اگر بيند به نزديك بهشت شده، بازگرديد، دليل كه بيمار شودبه حال مرگ، ليكن از آن شفا يابد. اگر بيند فرشتگان دست وي را گرفتند كه در بهشت برند و برفت و در زير درخت طبي بنشست، دليل كه مراد دو جهاني يابد. اگر بيند وي را از خردن شراب و شر منع كردند، دليل بود بر تباهي دين وي. اگر بيند از ميوه هاي بهشت كسي بدو داد، دليل كه آن كس را از علم وي بهره بود. اگر بيند دربهشت آتش انداخت، دليل كه از باغ كسي چيزي به حرام بخورد. اگر بيند از حوض كوثر آب خورد، دليل كه بر دشمن ظفر يابد. اگر بيند كوشكهاي بهشت يكي به وي دادند، دليل كه دلارامي يا كنيزكي به زني بخواهد.

جابرمغربي گويد: اگر بيند رضوان در برابر او خرم و شادمان است، دليل كه از كسي خرم و شادمان شود و نعمت يابد. اگر بيند در جايگاه بلند نيكو بود، كه صورت بهشت داشت و او پنداشت كه بهشت است، دليل كه با پادشاه عادل پيوند گيرد، يا با توانگري يابا عالمي بزرگوار. اگر بيند سوي بهشت مي رفت، دليل كه به راه حق پيوسته است. حضرت امام جعفر صادق فرمايد: ديدن بهشت در خواب بر نه وجه است اول: علم، دوم: زُهد. سوم: منت، چهارم: شادي. پنجم: بشارت. ششم: ايمني. هفتم: خيروبركت. هشتم: نعمت. نهم: سعادت. اگر به خواب ديد كه در بهشت است، دليل بر مرادت دو جهاني است و به دست او خيرات بسيار رود، چون مصلح است. اگر نه به بيماري يا به بلائي مبتلا شود، چنانكه ثواب اهل بهشت بيابد و عالم شود ومردمان از علم او منفعت يابند.

منوچهر مطيعي تهراني گويد: بهشت نيز مثل بهار ديدني نيست و ما مختصات و مشخصاتي از بهشت در دست نداريم که وقتي در خواب خود باغي بزرگ را ديديم بدانيم آن جا همان بهشت موعود است ليکن آن چنان که به تجربه آموخته ايم اين احساس در ما ايجاد مي شود و در عالم خواب مي فهميم که آن باغ بيکران و زيبا بهشت است. زياد اتفاق افتاده که در خواب يکي از بستگان و دوستان متوفاي خويش را مي بينيم و با او حرف مي زنيم، حالش را مي پرسيم ولي در باطن مي دانيم که او مرده است حتي در همان عالم خواب به خود مي گوئيم که او مرده پس چگونه به اينجا امده و با ما حرف ميزند. اين ذهن مضاعف است که فقط در خواب زنده مي شود و جان مي گيرد . به کمک همين احساس يعني ذهن مضاعف است که در خواب مي فهميم اين جا بهشت است. پس وقتي در خواب احساس کرديم جائي که هستيم بهشت است بسيار نيکو است و اگر درون بهشت باشيم خيلي بهتر است تا بيرون آن باشيم. اگر خويشتن را در بهشت ديديد اما حيواناتي آن جا مشاهده کرديد که بر مبناي گمان و تصور ما نبايد آن جا باشند مثل گرگ، روباه، کفتار، کرکس، موش و خفاش، گوينده اين است که در آينده نزديک با مردمي محشور مي شويد که از آن ها مي ترسيد. از کساني مجبور مي شويد خواهش بکنيد که به ناحق بر آن مقام و مرتبه رسيده اند يا شما اين طور فکر مي کنيد. اگر هيچ کس جز شما در بهشت نباشد و شما احساس تنهائي بکنيد خواب شما مي گويد انسان خود خواهي هستيد و اگر احساس تنهائي کرديد خواب شما خبر مي دهد که اطرافيانتان را از خود آزرده ايد که بايد جبران کنيد. اگر خود را بيرون بهشت ديديد و با حسرت به آن جا نگاه کرديد موردي پيش مي آيد که مي تواند براي شما سود بخش و افتخار آفرين باشد اما در خود شايستگي رسيدن به آن را سراغ نداريد. اگر شما ديديد بيرون بهشت هستيد و در به روي شما بسته در راه پيشرفتتان مانعي پيش مي آيد که برداشتن آن مانع و حل آن مشکل در قدرت شما نيست. اگر کسي شما را به بهشت دعوت کرد مژده اي مي شنويد و اگر کسي شما را به بهشت هدايت کرد از ياري و مساعدت يک نفر بهره مند مي گرديد. به طور کلي ديدن بهشت خوب است و مبارک.

لوک اويتنهاو مي گويد :

بهشت

ديدن آن : آرامش و خوشبختي

نظرات  

 
-2 بهشتكاوه مرادي مقدم دوشنبه 04 دی 1391 ، ساعت 08:39
ديشب خواب ديدم به يه جائي وارد شدم .احساس كردم بهشته. ولي شبيه تفسيرهائي كه از بهشت ميشه نبود. يعني اونجا شبيه يه سالن بود كه پرا زا بخار بود. ولي تو خواب ميدونستم بهشته. اولش آدمهاي روسياه و بد شكل و بسيار غمگين ديدم ولي برايم جالب بود كه تو اون لحظه هم ميدونستم كه رد ميشم از اونها. و رد شدم رسيدم به جائي كه آدمهاي روسفيدو شاد بودن و اونجا مين با آدمهاي شاد نشستم و گفتم و خنديدم.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: بهشتآنتي‌كاوه سه شنبه 17 شهریور 1394 ، ساعت 06:19
نقل قول از كاوه مرادي مقدم:
ديشب خواب ديدم به يه جائي وارد شدم .احساس كردم بهشته. ولي شبيه تفسيرهائي كه از بهشت ميشه نبود. يعني اونجا شبيه يه سالن بود كه پرا زا بخار بود. ولي تو خواب ميدونستم بهشته. اولش آدمهاي روسياه و بد شكل و بسيار غمگين ديدم ولي برايم جالب بود كه تو اون لحظه هم ميدونستم كه رد ميشم از اونها. و رد شدم رسيدم به جائي كه آدمهاي روسفيدو شاد بودن و اونجا مين با آدمهاي شاد نشستم و گفتم و خنديدم.

نقل قول از كاوه مرادي مقدم:
ديشب خواب ديدم به يه جائي وارد شدم .احساس كردم بهشته. ولي شبيه تفسيرهائي كه از بهشت ميشه نبود. يعني اونجا شبيه يه سالن بود كه پرا زا بخار بود. ولي تو خواب ميدونستم بهشته. اولش آدمهاي روسياه و بد شكل و بسيار غمگين ديدم ولي برايم جالب بود كه تو اون لحظه هم ميدونستم كه رد ميشم از اونها. و رد شدم رسيدم به جائي كه آدمهاي روسفيدو شاد بودن و اونجا مين با آدمهاي شاد نشستم و گفتم و خنديدم.


كاوه جون تو و بهشت؟ ما كه ميشناسيمت
همون خواب ديدي خيره :D
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 o,hfمیلاد دوشنبه 30 اردیبهشت 1392 ، ساعت 01:33
دیشب خواب دیدم من از پله های بهشت با لا میرفتم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: تعبیر خواب بهشتجواد جمعه 28 تیر 1392 ، ساعت 20:26
چن وقت پیش خواب دیدم دارم توی ی شیشه شفاف دارم بهشتو میبینم ی اسمون ابی ابی و ی زمین سبز سبز ک خیلی بزرگ بود ک تهش معلوم نبود
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 تعبیر خوابعذرا دوشنبه 01 مهر 1392 ، ساعت 19:07
دیشب خواب دیدم که دارم به سمت بهشت بالا میرم (شبیه آسانسور) وقتی وارد بهشت شدم یه حسی پیدا کردم که تا الان تجربه نکرده بودم واقعا نمیتونم با کلمات زیبایی اونجارو توصیف کنم و داشتم فکر می کردم که این شانس فقط یکبار تو زندگی ادم اتفاق می افته که بتونه وارد بهشت بشه . لطفا این خوابو برام تعبیر کنین ،خیلی ممنون
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: تعبیر خواب بهشتحلن چهارشنبه 16 اردیبهشت 1394 ، ساعت 10:45
خواب دیدم که با همه ی خانواده در بهشت بودیم و در یک خانه ی بزرگی همه باهم زندگی می کردیم.همراه دختر خاله هایم به بیرو ن از خانه رفتم و آرزو هایی کردیم که همان موقع آرزو هایمان برآورده می شد.تعبیر این خواب چیست؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 

افزودن نظر

قدرت گرفته از جی‌کامنت فارسی ، ترجمه و بازنویسی : سی‌ام‌اس فارسی

مطالب اتفاقی مرتبط

خواب هایی را که دیده اید تعریف کنید !