پنجشنبه, 08 مهر 1395

آخرین بروز رسانی08:05:16 PM GMT

محل تبلیغات شما
تعرفه قیمت تبلیغات شما در این محل : هفته ای فقط 8 هزار تومان !

تعبیر خواب - حرف د

تعبیر خواب دیوانگی
تعبیر خواب دیوار
تعبیر خواب دیگ بخار
تعبیر خواب دیگ
تعبیر خواب دهنه اسب
تعبیر خواب دوقلو
تعبیر خواب دوغ
تعبیر خواب دوست داشتن
تعبیر خواب دوست
تعبیر خواب دوربین
تعبیر خواب دوده
تعبیر خواب دودکش
تعبیر خواب دود
تعبیر خواب دوچرخه
تعبیر خواب دندان پزشک
تعبیر خواب دندان
تعبیر خواب دمپایی
تعبیر خواب دم
تعبیر خواب دلفین
تعبیر خواب دلقک
تعبیر خواب دکمه سردست
تعبیر خواب دکمه
تعبیر خواب دکتر
تعبیر خواب دکان
تعبیر خواب دعا
تعبیر خواب دشت
تعبیر خواب دسته گل
تعبیر خواب دستمال سفره
تعبیر خواب دستمال
تعبیر خواب دستکش
تعبیر خواب دست دادن
تعبیر خواب دست
تعبیر خواب دست پرمو
تعبیر خواب دزد دریایی
تعبیر خواب دزد
تعبیر خواب دریاچه
تعبیر خواب دریا نورد
تعبیر خواب دریا
تعبیر خواب دره
تعبیر خواب درو
تعبیر خواب درمانگاه
تعبیر خواب درشکه
تعبیر خواب درزدن
تعبیر خواب درد
تعبیر خواب درخت گردو
تعبیر خواب درخت بید
تعبیر خواب درخت بلوط
تعبیر خواب درخت
تعبیر خواب در آغوش گرفتن
تعبیر خواب در
تعبیر خواب دختر ناتنی
تعبیر خواب دختر
تعبیر خواب دبیرستان
تعبیر خواب دانشگاه
تعبیر خواب دانشکده
تعبیر خواب دامن
تعبیر خواب دام
تعبیر خواب داس
تعبیر خواب دارو
تعبیر خواب دارایی


تعبیر خواب دیوار -- 2

فرستادن به ایمیل چاپ

ديوار

محمدبن سيرين گويد: ديوار در خواب، حال بيننده خواب است در دنيا. اگر بيند بر ديوار نشسته است و آن ديوار محكم و با قوت است، دليل كند كه حالش در دنيا نيكو و محكم است. اگر بيند كه ديوار خراب مي كرد و ديوار كهنه است، دليل كه مال يابد. اگر نو بود، دليل بر غم و مصيبت است. اگر بيند كه بر ديوار به پاي بود، دليل كه حالش مستقيم و نيكو نباشد. اگر بيند كه از ديوار بيفتاد، دليل است حالش متغير شود. اگر بيند كه از ديوار آويخته است، دليل بود پراكندگي حال و زوال عيش او را. اگر بيند كه ديوار را برداشت، دليل كه مردي را به درجه بلند برساند. اگر بيند كه ديوار را فرو افكند، دليل كه آن را از معيشت بيفكند، تا هلاكش كند

. ابراهيم كرماني گويد: اگر بيند كه ديوار كج را راست كرد يا ديوار خراب را عمارت كرد، دليل كه حال تباه شده او به صلاح باز آيد. اگر بيند كه ديوار شهر يا ديوار مسجد جامع بيفتاد، دليل كه والي شهر هلاك شود.

جابر مغربي گويد: ديوار به خواب ديدن، مردي بزرگوار است به قدري كه بزرگ بود. اگر بيند كه ديوار كهنه را نيكو كرد و نيك را خراب نمود، دليل بر غم و اندوه است.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد: اگر بيند به دست خود ديوار بنا كرد، اگر ديوار از گل و خشت است، دليل است بر مال و دين امانت. اگر ديوار از گچ و آجر بيند، دليل بر خويشتن بيني و تباهي او كند، اگر آن ديوار از سنگ و آهك بيند، دليل كه به دنيا مغرور و فريفته شود و طالب راه آخرت نباشد.

منوچهر مطيعي تهراني گويد: اگر در خواب ببينيد که به راهي مي رويد و ديواري سر راه شما هست که نمي توانيد از آن بگذريد مشکلي خواهيد يافت که رفع آن در قدرت خودتان تنها نيست. اگر ديديد بر ديواري محکم و استوار نشسته ايد در موقعيتي که داريد و مطلوب شما است مستقر خواهيد شد يا موقعيت خوبي به دست مي آوريد. اگر ديديد ديواري که روي آن نشسته ايد لرزان است موقعيت شما متزلزل خواهد شد. معبران نوشته اند ديوار در خواب حال بيننده خواب است در زندگي و در دنيا. اگر ديديد ديواري را بنا مي کنيد کاري مفيد و موثر انجام مي دهيد ولي اگر ديديد ديواري نا به جا مي سازيد کاري خلاف عقل و تدبير مي کنيد که گرفتار ندامت و پشيماني مي شويد. اگر ديديد از ديواري پائين جستيد زندگي شما دچار تحول مي شود و اگر از ديوار پرت شده يا افتاديد تنزل مقام مي يابيد. اگر از ديواري بالا رفتيد بر مشکلي توفيق مي يابيد ولي اگر در نيمه راه مانديد يا افتاديد شکست مي خوريد و با عدم کار روبه رو مي گرديد. اگر ديديد که در خانه خويش ديوار مي سازيد روابط خانوادگي خوبي خواهيد داشت و اگر ديوار خانه را خراب کنيد با همسرتان اختلاف پيدا خواهيد کرد. چنانچه اين خواب را زني ببيند از شوهرش جدا مي شود زيرا شوهر قوام زندگي زن است و خراب کردن ديوار براي زن خوب نيست.

لوک اويتنهاو مي گويد :

ديوار : شما يک حامي خواهيد داشت

ديوار کوتاه : موانع

پريدن از روي آن : پس از کوششهاي بسيار شادماني پايا خواهيد داشت

روي ديوار بودن : بوسيله پشتکارت به محبوب خود دست خواهي يافت

ساختن يک ديوار : موانع بر روي راهي که بسوي پيروزي است

ديوار مخروبه : خطري در کمين يکي از نزديکان است

 

1ـ اگر خواب ببينيد از ديواري بالا مي رويد ، نشانة يافتن پاداش و به دست آوردن موفقيت از تلاشي است .

2ـ اگر خواب ببينيد از روي ديوار بر زمين مي افتيد ، علامت آن است كه مسئوليت پروژه اي را به واگذار مي كنند كه شما شايستگي انجام آن را نداريد و در عمل متوجه مي شويد كه تلاشهاي شما بي نتيجه است .

3ـ اگر خواب ببينيد روي ديواري با ديگران نشسته ايد و ديوار از سنگيني وزن شما فرو مي ريزد ، علامت وقوع تصادفي است كه فردي در آن به شدت مجروح مي شود .

4ـ اگر خواب ببينيد از ميان دو ديوار بالا مي رويد ، علامت آن است كه براي رسيدن به اهداف خود دست به كارهاي غيرقانوني مي زنيد .

5ـ اگر خواب ببينيد پرچيني را به سويي مي اندازيد و به سمت ديگر مي رويد ، علامت آن است كه با قدرت و شهامت بر موانع چيره مي شويد .

6ـ اگر خواب ببينيد حيوانات مزرعه اي از روي پرچين مي پرند ، نشانة آن است كه از جايي ناشناس به شما كمك مي رسد .

7ـ اگر خواب ببينيد مشغول ساختن ديواري هستيد ، علامت آن است كه شما با استفاده از علم اقتصاد و صنعت ، پايه هاي بدست آوردن ثروت را بنا مي كنيد . اگر دختري چنين خوابي ببيند ، نشانة آن است كه به آرزوهاي خود دست خواهد يافت . اما اگر ببيند از روي ديوار سقوط مي كند يا ديواري فرو مي ريزد ، نشانة آن است كه به رؤياهاي خود دست نخواهد يافت .

8ـ اگر خواب ببينيد ديواري مانع پيشروي شما شده است ، علامت آن است كه در مقابل تأثيرات بد روحي تسليم مي شويد و پيروزي هاي مهمي را از كف مي دهيد .

9ـ اگر خواب ببينيد از روي ديواري مي پريد ، علامت آن است كه از موانعي كه جلوي راه شما قرار خواهد گرفت ، عبور خواهيد كرد .

10ـ اگر خواب ببينيد با وسيله اي در ديوار سوراخي ايجاد مي كنيد ، علامت آن است كه با پشتكار و تلاش به هدف مورد نظر خود خواهيد رسيد .

11ـ خراب كردن ديوار در خواب ، علامت آن است كه بر دشمنان خود چيره خواهيد شد .

12ـ اگر دختري خواب ببيند از روي ديوار راه مي رود ، علامت آن است كه آينده برايش شادماني فراهم خواهد ساخت .

13ـ اگر دختري خواب ببيند پشت ديواري پنهان گشته است ، علامت آن است كه با كسي روابطي ايجاد مي كند كه از بر ملا شدن آن شرمنده خواهد شد .

14ـ اگر خواب ببينيد از كنار ستونهاي ديواري راه مي رويد ، علامت آن است كه شخص مورد اعتماد شما ، به هنگامي كه به او احتياج داريد شما را تنها خواهد گذاشت

// //

تعبیر خواب دیوانگی - جنون

فرستادن به ایمیل چاپ

محمدبن سيرين گويد: ديوانگي در خواب، مال حرام است بر قدر ديوانگي وي، لكن آن مال را به خيرات هزينه كند و از مردمان ملامت يابد.

ابراهيم كرماني گويد: هر كه بيند كه ديوانه شد است، دليل كه به فساد گرايد و ربا خوردن.

جابر مغربي گويد: اگر بيند كه با ديوانه هم صحبت شد، دليل كه با مردي رباخواره و مفسد هم صحبت گردد و از صحبت وي ملامت و بدنامي و فساد دين او را حاصل گردد.

منوچهر مطيعي تهراني گويد: اگر در خواب ديوانه اي را ببينيم که او را مي شناسيم کاري نادرست انجام مي دهيم که مورد سرزنش و شماتت واقع مي شويم. اگر ديوانه اي را ديديم که نمي شناختيم احتمال لغزش براي ما پيش مي آيد که بايد هوشيار و آگاه باشيم. اگر در خواب ديديم که خودمان ديوانه شده ايم سر زبان ها مي افتيم و کاري خلاف انجام داده يا انجام خواهيم داد.

لوک اويتنهاو مي گويد :

ديوانگي : امور جهت مثبتي به خود خواهند گرفت

ديوانه زنجيري

بودن : خود را به دردسر انداختن

تيمارستان : سرتان کلاه خواهد رفت

 

1ـ اگر خواب ببينيد تعادل روحي خود را از دست داده ايد ، علامت آن است كه مسئوليتي را به دوش خواهيد گرفت كه نتايج خوبي به بار نمي آورد .

2ـ اگر خواب ببينيد كساني ديگر تعادل روحي خود را از دست داده اند ، نشانة آن است كه قرار دادي نامطلوب با كسي خواهيد بست ، كه بعدها درد و رنج برايتان به همراه خواهد داشت .

تعبیر خواب دینارها

فرستادن به ایمیل چاپ

حضرت دانيال گويد: دينارها به خواب اگر عددش بيش از چهار است، دليل كه او را كاري از كراهت رسد، يا سخني شنود كه او را از آن سخت آيد، به قدر بسياري و كمي دينار. اگر دينار معروف بود، آن چه گفتيم كمتر است. محمدبن سيرين گويد: اگر بيند كه دينار به عدد پنج بود، دليل كه كاري نيكو و پسنديده كند. اگر بيند با او يك دينار بود نه بزرگ و نه كوچك، دليل كه سراي كوچك نو به وي برسد، از كسي معروف كه آن دينار به وي بدهد. اگر با وي صد دينار بود، يا هزار دينار، دليل بود كه علمي اختيار كند كه او را حاصل شود، ليكن عددش بايد زوج باشد، نه فرد. اگر بيند دينار به كسي داد يا از وي ضايع گرديد، او را علم به قدر آن ضايع شود. ابراهيم كرماني گويد: اگر بيند يك دينار ببافت يا كسي به او داد، دليل كه او را فرزندي آيد. اگر بيند دينار از وي ضايع شد، دليل كه ازجهت فرزند او رامصيبت رسد. اگر بيند دينار بسيار داشت، رنجي به او رسد. معبران گويند: دينار به خواب ديدن، دليل بر گذاردن امانات است. اگر در كف خويش پنج دينار بيند، دليل كه پنج نماز بجا آورد. اگر بيند از آن پنج دينار دو دينار ضايع شد، دليل كه از نماز چندي بجاي آورد و قياس كمتر و بيشتر هم بر اين قياس بود. اگر بيند دينارهاي بسيار يافت و به جاي محكم گذاشت، دليل كه امانت مسلمانان نگاهدارد، خاصه نمازها. اگر بيند كه دينارها همي زد، دليل است در ميان مردمان امر معروف كند و امانت گذارد. اگر بيند يك دينار بيافت، دليل كه بر وي قباله نويسند و دوزند از بهر امانت كه بدو سپارند و بسيار است كه در خواب دينار يابند و به بيداري همان باشد. اسماعيل بن اشعث گويد: دينار نيكو به خواب ديدن دين است و راه راست، خاصه كه بر وي صورت نكرده باشد، چون دينار خلفاء بيند و دينار بد كه بر وي صورت كرده است بي ديني و راه كج بود و بدره دينار مال بسيار است. اگر كسي بيند كه يك دينار داشت و بر يك رويش صورت بود، از بت و بر روي ديگر، نام خداي تعالي، دليل كه اگر مسلمان است مرتد و اگر كافر است مسلمان شود. حضرت امام جعفر صادق فرمايد: ديدن دينار، چون به عدد پنج بود، پنچ نماز است. اگر به عدد جفت است، دين پاك و علم با منفعت بود، اگر به عدد فرداست، به خلاف اين است. اگر بيند دينارها به كسي داد يا ضايع شد، يا دزديدند اين جمله، دليل بر زوال غم واندوه كند و اگر از يك دينار تا چهار بستاند يا كسي به وي دهد دليل بر عز و جاه و رفعت است، از قِبَل زنان. معبران گويند: دينار به خواب زن و كنيزك و فرزندان است و دينار بسيار مال است، كه به رنج و خصومت بدست آورد.

تعبیر خواب دیدار - ملاقات

فرستادن به ایمیل چاپ

لوک اويتنهاو مي گويد :

ديدار اتفاقي يک دوست : اتفاق غير منتظره

تعبیر خواب دیو - 2

فرستادن به ایمیل چاپ

ديو

محمدبن سيرين گويد: ديو در خواب دين دشمني بزرگ است مكار و فريفته. اگر كسي بيند كه ديو او را دنبال كرد، دليل كه توبه بايد كردن از كارهاي ناصواب تا دشمنان قصد او نكنند و بر وي ظفر نيابند. اگر بيند كه با ديو جنگ كرد و بر وي غلبه كرد، دليل كه دين او درست و قوي است.

ابراهيم كرماني گويد: اگر كسي ديو را خرم و شادمان بيند، دليل كه به فساد آيد و به هو ا و شهوت مشغول شود. اگر ديو را غمگين بيند، دليل كه به صلاح و عبادت مشغول شود. اگر بيند كه ديو جامه از تن بركشيد، دليل كه اگر عامل بود از عمل معزول شود. اگر دهقان بود، وي رامحنت رسد. اگر بيند كه ديوان او را اسيري بردند، دليل كه به رسوائي مشهور شود. اگر بيند كه با ديو صحبت كرد، دليل كه گناهي بزرگ از وي صادر شود. اگر بيند كه با ديوان سخن گفت، دليل است با دشمن اهل صلاح يكي بود و ايزد تعالي مراد ايشان ندهد.

اسماعيل بن اشعث گويد: اگر بيند كه با ديو طعام و شراب ميخورد، دليل بود كه بر فساد گرايد و مطاوعت ديو كند. اگر به خلاف اين بيند، دليل است كه بر راه صلاح و خير آيد و تابع دين شود. اگر بيند ديو را بگرفت يا ديو در شكم او شد، دليل كه به فساد مشغول شود.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد: ديدن ديو در خواب بر شش وجه است. اول: ديار دشمن. دوم: فساد دين. سوم: شهوت و هواي نفس. چهارم: از طاعت دور بودن. پنجم: از اهل اصلاح دوري جستن. ششم: خوردن چيزي حرام.

منوچهر مطيعي تهراني گويد: ديو نفس پليد است چه مال خودمان و چه شخصيت نهفته و کثيف ديگران که گاه چهره نشان مي دهد و فتنه و آشوب مي آفريند. به زبان ديگر ديو شخصيت دوم و مضاعف ماست. نفس اماره ماست که گاه کنترل مي کنيم و گاه عنان آن از دستمان بيرون مي رود. اگر ديديم که ديو خوشحال است و مي خندد به فساد و تباهي ميل مي کنيم و اگر ديو غمگين بود کارهاي خير و خوب انجام مي دهيم. اگر ديو ما را گرفت تسليم هواي نفس مي شويم و اگر ديو در تعقيب ما بود وسوسه مي شويم. اگر بر ديو سوار شديم يا غلبه کرديم به صلاح مي گراييم.

// //

صفحه 1 از 12

محل تبلیغات شما
تعرفه قیمت تبلیغات شما در این محل : هفته ای فقط 8 هزار تومان !