دوشنبه, 03 آبان 1395

آخرین بروز رسانی03:05:16 AM GMT

محل تبلیغات شما

تعبیر خواب در - درب

فرستادن به ایمیل چاپ

حضرت دانيال گويد: در به خواب ديدن زن است. اگر بيند درهاي معروف در برابرش گشاده شد، دليل كه درهاي نعمت و مال دنيا بر وي گشاده شود. اگر بيند آن درهايي كه گشاده شد بر جانب راه بود، دليل كه مال و نعمتي كه دارد به زودي هزينه كند بر خاص و عام. اگر بيند بر دَرِ سرا در برابرش گشاده شد، دليل كه مالي كه بدو رسد از جهت پادشاه بود و بر عيال خود نفقه كند. اگر بيند كه درِ سرايِ او بشكست، يا بيفتاد يا ضايع شد، دليل است بر مصيبت و رنج عظيم كه بدو رسد.

محمدبن سيرين گويد: اگر بيند دَرِ سراي كسي بشكست و ببردند و نداند كه به كجا بردند، دليل كه در محنت و مصيبت افتد، خداوند خانه. اگر بيند دَرِ سرايش از جايگاه خود زايل شد، دليل كه حال او از نيكي به بدي زايل گردد، به سبب اهل او. اگر بيند در سراي او انباشته است، دليل كه اهل آن سراي را مصيبت رسد. اگر بيند در ميان سراي او در كوچك بود، دليل كه آفتي و مكروهي به عيال او رسد. اگر بيند در سراي او بزرگ و قوي گرديد، دليل بود بر نيكي اهل و عيال او. اگر بيند در سرايش چنان فراخ بود كه هيچ در به آن فراخي نبود، دليل كه قومي بي فرمان او در سراي او شوند، به هنگام مصيبت يا به وقت خصومت. اگر بيند حلقه در سراي كسي مي جنبانيد، اگر جوابش داد، دعاي او مستجاب شود و باشد كه گنجي طلبكند و بيابد. اگر بيند چون حلقه بجنبانيد زود در سراي بگشادند، دليل كه حق تعالي البته دعاي او مستجاب كند و بر دشمن ظفر يابد.

ابراهيم كرماني گويد: اگر بيند كه ددگان در خانه او بر مي جهند، دليل كه جوانان قصد عيال او كنند. اگر ديد در خانه او دو حلقه داشت، يا بر در خانه او ددگان بودند، دليل كه زنان او را دوست دارند. اگر بيند در آسمان گشاده گرديد، دليل است كه بر مردم آن ديار در خير گشاده شود.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد: ديدن در به خواب بر سه وجه است. اول: خداوند سراي. دوم: زن. سوم: خادم. و هر كه دروازه شهر به خواب ديد، دليل بود بر حاجت و درباني پادشاه و مرديِ بزرگ است.

منوچهر مطيعي تهراني گويد: اگر در خواب ببينيد که خانه شما همان است اما در آن عوض شده زني ناشناس راه را بر شما مي بندد و مانع کار شما مي شود و سدي پيش راه تان به وجود مي آورد. اگر آن در را گشوده ديديد و به درون رفتيد آن موانع را از ميان بر مي داريد و اگر هم چنان بسته ماند مشکل شما باقي مي ماند. معبران قديم نوشته اند در، در خواب زن است و برخي معتقدند که در خواب هاي ما در مراد و مقصود است و هدف است و هر دوي اين ها مي تواند باشد زيرا زن هم يکي از هدف هاي مرد است. اگر به جائي رسيديد که در بزرگي وجود داشت و شما آن در را نمي شناختيد، چنان چه آن در پيش روي شما گشوده شد يا خودتان آن را گشوديد راه زندگي شما باز و هموار مي شود و کامياب مي گرديد و اگر در بسته ماند و نتوانستيد باز کنيد مشکل شما باقي مي ماند. اگر در خواب ديديد در خانه شما و يا در خانه ايکه شماحس مي کنيد متعلق به شما است شکسته يا تغيير شکل داده و شما از ديدنش ناراحت شديد اتفاق نا مطلوبي براي شما مي افتد و معبران نوشته اند ابتلا و بلائي پيش مي آيد. اگر بيننده خواب ببيند که در خانه اش را با تير و تخته و آت و آشغال و چوب و آجر انباشته اند. براي اهل خانه غمي پيش مي آيد. اگر بيننده خواب ببيند در خانه اش دو تا شده يعني يک در ديگر هم به وجود آمده زني در زندگيش پيدا مي شود و به همين علت با همسرش اختلاف پيدا مي کند. اگر بيننده خواب ببيند در خانه اش کوچک شده همسرش بيمار يا غمگين مي شود و اگر ديديد بزرگتر از حد معمول و متعارف شده براي بيننده خواب مهمان ناخوانده مي رسد. اگر در خواب ببينيد که در خانه شما را رنگ زده اند و آن رنگ سياه است عزت و حرمت شما افزوده مي شود. اگر در خانه شما را رنگ زرد زده باشند همسرتان بيمار مي شود. اگر سرخ يا سفيد بود شادي و نشاط براي همسرتان ايجاد مي گردد و شما هم خوشحال مي شويد. اگر ديديد در کوچکي در شکم در بزرگ خانه شما به وجود آمده همسرتان فرزند دختر مي آورد که آن دختر از هر جهت به مادرش شبيه مي شود.

لوک اويتنهاو مي گويد :

در

در باز : سود

در بسته : يک موقعيت ناخوشايند

دري که جيرجير ميکند : يک ملاقات ناخوشايند

 

1ـ اگر خواب ببينيد از دري تو مي رويد ، نشانة آن است كه دشمناني كه بيهوده سعي مي كنيد از آنها بگريزيد به شما تهمت مي زنند .

2ـ اگر خواب ببينيد از در خانة كودكي تو مي رويد ، علامت آن است كه روزهاي لبريز از نعمت و شادماني در انتظار شما است .

3ـ اگر خواب ببينيد در شبي باراني از دري تو مي رويد ، نشانة آن است كه قرار ملاقاتهايي خواهيد داشت و از ثروت خود براي انجام كارهايي غير قانوني استفاده خواهيد كرد . اگر زنان چنين خوابي ببينند ، نشانة آن است كه به اعمال نابخشودني دست خواهند زد .

4ـ اگر خواب ببينيد ديگران به سوي در مي روند ، علامت آن است كه براي كسب ثروت ، كوششهايي بيهوده و بي ثمر انجام مي دهيد . اگر كشاورزان و سياستمداران چنين خوابي ببينند ، علامت تغيير و تحول در زندگي است . اگر نويسنده اي چنين خوابي ببيند ، نشانة آن است كه خوانندگان آخرين اثر او ، روش او را در بيان واقعياتها به باد انتقاد مي گيرند .

5ـ اگر خواب ببينيد هنگامي كه سعي مي كنيد دري را ببينديد در از لولا جدا مي شود و به كسي آسيب مي رساند ، علامت آن است كه با پند و اندرز  مهرباني دوستي را بدبخت مي كنيد .

6ـ اگر خواب ببينيد كسي سعي مي كند دري را قفل كند ولي نمي تواند ، علامت آن است كه از بدبختي دوستي آگاه مي شويد اما توان كمك به او را نخواهيد داشت .

نظرات  

 
0 Guest شنبه 07 اسفند 1389 ، ساعت 03:09
تعبیر خواب ها به چه صورت انجام میشوند؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+3 tabeer khabtina پنجشنبه 16 خرداد 1392 ، ساعت 12:30
خوب بود ولی تعبیر خواب خانه را هم بگذارید
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+7 تعبیر خوابدریا چهارشنبه 08 آبان 1392 ، ساعت 20:33
با سلام اگه ممکن تعبیر لولای در رو هم بفرمایید ممنون
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+4 تعبیر خوابدریا چهارشنبه 08 آبان 1392 ، ساعت 20:35
تعبیر لولای در رو هم بفرمایید لطفا ممنونم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+3 تعبیر خوابمرجان سه شنبه 05 آذر 1392 ، ساعت 05:17
سلام دوستم خواب دیده به خانه ی من آمده و شب بوده ودیروقت بعد درب خانه ی من باز بوده یا به نوبه ای قفل آن را کنده بودند و من گفتم نمی دانم من که آمدم خانه درب را باکلید بازکردم وکلید خودرا نشان دادم و درخانه بودم و رختخواب برای دوستم آماده کرده بودم که بخوابیم .باتشکر از شما
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 تعبیر درب منزلسیمین جمعه 01 فروردین 1393 ، ساعت 04:57
سلام شب دیدم البته نزدیک صبح کسی با صذای بلند درب منزلمانرا می زند گفتم چرا صبح به این زودی در میزند بلند دم دررا باز کنم از خواب پریدم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 درپريس سه شنبه 31 تیر 1393 ، ساعت 04:25
سلام
من خواب ديدم با خواهرو همسرم در نمايشگاه بين الملي هيتيم براي خريد. در يكي از اين سوله ها كه وارد شديم دو تا درداشت. همسرم ازيك در به داخل رفت و من نفهميدم از كدام در رفت. و منتظرش بودم تا بيايد ولي نيامد. من خودم از يكي از درها رفتم دنبالش. ولي پيداش نكردم. باخودم گفتم بالاخر بر ميگرده بيرون.
تعبير چيست؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 تعبیر خوابمینا *#*#*# سه شنبه 31 تیر 1393 ، ساعت 13:08
سلام من دیشب خواب دیدم تو خونه ی خودمون هستم بعد دیوار حیاط و دارن خراب میکنن به جاش یه در بزرگ بذارن بعد من رفتم رودیوار دیوار کج شد اما نریخت بعد چندتا مرد بود میخواستن یه تابلو ببرن بالا جوش بزنن بعد من رفتم تو کوچه دیدم کوچه اینقدر بزرگ شده اما کوچه خاکی بود
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 تعبير خواب درالهه پنجشنبه 18 دی 1393 ، ساعت 11:37
با سلام شبي خواب ديدم مردي كه به اوعلاقه داشتم و سال گذشته منو ترك كرد در خانه ام راميزند جواب دادم گفت درخانه ام قفل شده اجازه بده ازخانه شما وارد شوم در را باز نكردم و گفتم فقط حق داري از روي ديوارمان به حياطتان وارد شوي او از ديواربالا امد به طرف خانه شان رفت همراه او چند مرد ديگر كه ظاهرا از دوستانش بودند هم به دنبتلش وارد حياط خانه انهاشدند و ازمن طلب چاي و صبحانه داشتند كه برايشان تهيه كردم، مدتي پيش خواب برادر اين ادم رو ديدم كه معترض بود من در خانه شان رابسته ام درحالي كه من نبسته بودم بااينحال درخواب باگريه رو به امامزاده نزديك خانه تقاضاي بازشدن در خانه انهارا داشتم، لطفا تعبير اين دوخواب را برايم ارسال كنيد باتشكر
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 در یه خونه کوبیدنحمیده پنجشنبه 12 شهریور 1394 ، ساعت 04:23
سلام
خواب دیدم با شدت دارم در یه خونه رو میزنم تا باز کنن. بعد از م تی یه زن یواش در را باز کرد تعبیر این خواب چی میشه. ممنون
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 محکم کوبیدن درخانهمهین جمعه 02 بهمن 1394 ، ساعت 19:20
سلام دیشب خواب دیدم زنی که انگارمیشناسمش ولی نمیدونم کیه فقط دستهای تپلشوفقط دیدم محکم در خانه ام رامیزدتعبیرش چیه؟؟؟؟؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 پاسخ: تعبیر خواب در - دربمرضيه یکشنبه 23 اسفند 1394 ، ساعت 06:13
سلام من خواب ديدم كه ميخواستم از يه اتاق به يه اتاق ديگه برم ما هم چي در هارو باز ميكردم ميرفت توي يه اتاق يا حتي خونه ي ديگه :( انگار كه بين يه سري در تو در تو گير افتاده بودم...تعبير اين خواب چي ميتونه باشه؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 لولای درریحانه چهارشنبه 08 اردیبهشت 1395 ، ساعت 12:00
سلام .من خواب دیدم یه ماشین به در خورد و لولای بالایی در کنده شد و افتاد زمین .میشه خوابمو تعبیر کنید
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 لولای درریحانه چهارشنبه 08 اردیبهشت 1395 ، ساعت 12:03
سلام .من خواب دیدم ماشین خورد به در لولای بالایی در کنده شد به زمین افتاد تعبیرش چیه .؟؟؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 پاسخ: تعبیر خواب در - درببهناز پنجشنبه 23 اردیبهشت 1395 ، ساعت 14:04
درخواب دیدم که از امامزاده ای دست در دست بچه ای خارج میشوم .درآهنی وقفل شده بود ولی یکباره بازشد ومن با بچه خارج شدم.من باردارم تعبیرش چیه.ممنون
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 

افزودن نظر

قدرت گرفته از جی‌کامنت فارسی ، ترجمه و بازنویسی : سی‌ام‌اس فارسی

مطالب اتفاقی مرتبط

خواب هایی را که دیده اید تعریف کنید !

محل تبلیغات شما