جمعه, 07 آبان 1395

آخرین بروز رسانی02:05:16 AM GMT

محل تبلیغات شما

تعبیر خواب دندان - 2

فرستادن به ایمیل چاپ

حضرت دانيال گويد: دندان به خواب اهل بيت صاحب خواب است و دندانهاي بالا دلالت كند بر نرينه و دندان زيرين، دلالت كند بر مادينه و دندان پيشين دلالت بر فرزندان و خواهران و برادران كند يا بر مادر و پدر است و دندانهائي كه بر جنب آن باشند، دليل بر عم و فرزندان و عمان كند و دندانهائي كه بر جنبِ دندانهاي ديگر است كه آن را ثنايا خوانند، دليل بر مهتر و بزرگ خاندان كند و دندانهاي ديگر، دليل بر خالان و فرزندان خال كند و دندانهاي پسين، دليل بر كسي كند كه از خويشانِ دور باشد و بعضي از معبران گويند: دندانهاي پيشين و آن چه از جانب دست است، دليل بر پدر و مادر كند. اگر بيند دندان پيشين او مي جنبيد، دليل كه از اين جماعت كه وصف كرديم يكي بيمار شود.

محمدبن سيرين گويد: اگر بيند دندان پيشين او بر كف دستش افتاد يا بر كنار يا بر زمين افتاد و به خاك آلوده نگرديد، دليل كه او فرزندي يا خواهري يا برادري آيد، اگر بيند دندان پيشين او بر زمين افتاد و در ميان خاك ضايع گرديد، دليل كه از اين جماعت يكي هلاك شود، يا جدا شود، چنانكه هيچكس از وي نشان ندهد. اگر بيند بعضي از دندان بشكست يا ضايع شد، دليل كه به يكي از ايشان بلا و آفتي رسد. اگر بيند دندان پيشين او كوفته شد، دليل كه او را با چنان كسان خصومت افتد. اگر بيند يكي از دندان پيشين او كنده شد، دليل كه يكي از اين جماعت را سخني زشت گويد و از وي مفارقت جويد. اگر بيند دندانهاي پيشين او زياده شد يا خوب و پاكيزه شد، دليل كه يكي از كسان را خير و خرمي و زيادي رفعت و منزلت است. اگر بيند در جنب دندان پيشين او دندان زيرين است، دليل كه او دختري آيد. اگر بيند جمله دندانهايش بر دندانهاي ديگر، چون تاويل دندانهاي پيشين بايد كرد و هر دنداني كه تعلق بدان كس دارد. اگر بيند دندانهاي او از آبگينه بود يا از سيم يا از سفال و مانندآن، دليل كه اجل او نزديك آمده باشد. اگر بيند كه از دل او دندان رسته است، دليل كه زود هلاك شود و بعضي از معبران گويند: افتادن دندان، گذاردن وام است و بعضي گويند، دليل كه زود هلاك شود و بعضي گويند، دليل بر جنگ و خصومت است.

ابراهيم كرماني گويد: دندان بالا در مقابل چشم است، دليل بر نرينه كند و دندان زيرين در مقابل پيشاني است، دليل بر مادينه كند. اگر بيند دندانهايش جمله در كنارش افتاد، پس جمله را در كف خود گرفت، دليل كه خويشان خود را جمع كند و نگذارد كه از او جدا گردند. اگر بيند از دندانهاي او بوي خوش مي آمد، دليل كه خويشان بر وي ثنا گويند. اگر به خلاف اين بيند، دليل كه خويشان بر وي غيبت كنند. اگر بيند دندانش درد مي كرد و بركند، دليل كه مال يابد. اگر بيند دندان او سياه شد، او را غم و اندوه رسد. اگر بيند كه دندانهايش افتاده بود و در كهنه بست، دليل كه او راعمري دراز است، چنانكه همه تبارِ خويش را در گور كند.

جابر مغربي گويد: اگر بيند كه دندانش درد مي كرد و در دست فرا گرفت، دليل كه منفعت يابد و منفعت از سي درم كمتر نباشد و زياده از صد درم نباشد، به دست چپ گرفتن آن منفعت كم از سيصد درم نبوده و زياده از ده هزار درم نباشد. اگر به هر دو دست گرفت، دليل كه مال فراوان يابد. اگر بيند كه از دهان دنداني خون آلود فرا گرفت، دليل كه منفعت را از آن كس است كه آن دندان برگيرد، لكن او مصيبتي رسد. اگر بيند كه بعضي از دندانهايش ناپديد شد، دليل كه به عدد آن از خويشان وي به غربت روند و به سلامت باز آيند. اگر بيند كه همه دندانهاي وي در ميان زبان جمع شد و ديگر باز جاي خود نشست، دليل كه خويشان وي شكايت كنند از او. حضرت امام جعفر صادق فرمايد: ديدن دندان ها در خواب بر شش وجه است. اول: اهل بيت. دوم: مال. سوم: منفعت. چهارم: غم و اندوه. پنجم: مصرف. ششم: مفارقت از خويشان.

علامه مجلسي ( ره) گويد: سقوط دندانهاي بالا تعبير شده به مرگ خويشان پدري و دندان پايين به خويشان مادري

منوچهر مطيعي تهراني گويد: در جائي ديگر نوشته ام که دندان ها افراد خانواده ما هستند. معبران سنتي اعتقاد داشتند که دندان هاي فک بالا مردان خانواده هستند و دندان هاي فک زيرين زنان.اما نسبت دادن نرينگي و مادينگي به دندان ها درست نيست چرا که هيچ دليلي وجود ندارد که ثابت کند که دندان هاي بالا نر هستند و دندان هاي فک پائين ماده. دندان ها ازاعضا حساس بدن ما هستند و ارزش و استحکام شان در دهان معرف ارزش و استحکامي است که افراد نزد ما دارند. اين درست تر مي تواند باشد تا آن ها را نر و ماده بدانيم. به نظر من دندان هاي کرسي همسر و پدر و مادر هستند و دندان هاي جلو فرزندان. دندان هاي پيشين زينت چهره به حساب مي آيند و فرزندان نيز زيب و زينت زندگي ما محسوب مي گردند. اگر بيننده خواب ببيند که دندانش کف دست يا روي زمين افتاده دو حالت دارد: اگر دندان با خاک کثيف و آلوده نشد و مفقود نگرديده باشد يکي از خويشانش بيمار مي شود يا آسيبي به او وارد مي آيد ولي اگر در خاک آلوده و يا مفقود شده او مي ميرد. با توجه به اين که آن دندان کدام است. گفتم که دندان هاي کرسي همسر و پدر و مادر هستند و دندان هاي پيشين فرزندان و خواهران و برادران. اگر بيننده خواب ببيند که دندانش را کرم خورده و درد مي کند گرفتار دشمني شود. اگر فقط درد دندان داشت گرفتار قرض و بدهي مي شود و وامدار مي گردد. اگر بيننده خواب ببيند که دندان هايش سفيد و براق است زندگي خانوادگي رونق و جلا مي يابد و حادثه اي خوب براي او و خانواده اش اتفاق مي افتد. اگر ببيند که دندانهايش کثيف و زشت است غمي به آن ها مي رسد که جنبه خانوادگي دارد. اگر بيننده خواب ببيند که همه دندان هايش کثيف است يا حداقل عادي است يا يکي از دندان ها زياد سفيد و براق شده شخصي که دندان به او انتصاب مي يابد شاخص مي شود و ممتاز مي گردد و اگر دندان کرسي شما درد مي کرد و متورم و آماسيده شده بود با همسرتان اختلاف پيدا مي کنيد و اگر آن را کشيديد و به دست خود يا پزشک بيرون آورديد از همسرتان جدا مي شويد. براي زن نيز همين تعبير هست يعني اگر دندان کرسي خود را بکشد از شوهرش جدا مي شود.

 

يوسف نبي عليه السلام گويد:

ديدن افتادن دندان يکي از خويشان از او جدا گردد

ديدن شکستن دندان بزرگ مصيبت و جدل باشد

نظرات   

 
محمد
+19 # تعبیرمحمد 1389-11-05 21:09
نوزاد با دندان
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
مهدی
+12 # خواب دندانمهدی 1391-09-07 22:59
سلام و ارادت من یک روز غروب دیدم که دندان جلوی من و سمت بایین افتاد البته کمی هم از فلز قبلا بر شده بود حالا تفسیر ان حیست
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
زهرا
+2 # شکستن دندان بالا نیش که قبلادرست شده وپایه دندانم شدهزهرا 1394-09-07 06:39
  • لق شدن دندان بالا نیش که قبلا پایه دندانم بود وبا لق شدنش دندانهای دیگرم ناخود اگاه بایستی میافتاد
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
زهره
+24 # تعبیر خواب دندانزهره 1392-09-10 23:44
با سلام پسر 10ساله ام خواب دیده که دندانهای جلو وپیشینش لق شده وخودش دندانها را در آورده تعبیرش را میخواهم سپاسگزارم
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
محمد
+37 # محمد 1389-11-05 22:18
نوزادی که تازه به دنیا امده وتمام دندان هایش کامل درامده است
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
فريبا
+44 # در امدن دندانفريبا 1390-07-20 17:31
من خوابي ديدم كه پسر٤ ماهه من ٢ دندان
پايين اش در امده :-?: :roll::
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
امین
+6 # تعبیردیدن پدری درخواب که دخترخردسالش دندانهایش درامده وکامل شده اند وکاملا ردیف هستند چیست؟امین 1394-09-16 02:06
درخواب دیدم که دختریازده ماهه ام هشت دندان دربالا وهشت دندان درپایین دراورده است وهمه ردیف بودند. تعبیرش چیست.؟؟
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
زهرا
+25 # نوزادی که تازه متولدشده وتمام دندانهایش کامل درآمدهزهرا 1392-06-12 06:20
نوزادی که تازه به دنیا امده وتمام دندان هایش کامل درامده است
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
محسن روضاني
+38 # خواب دندان ديدنمحسن روضاني 1389-11-06 14:15
خواب ديدم كه دندان قبل از كرسي بالا سمت چپ درد ميكند وبا دست كشيده وبيرون آوردم ومشاهده نمودم كه دندان شكسته ولي خارج شده است كه در دستهايم بود ميخواهم بدانم تعبيرش چيست
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
نیما
+43 # کندن دندان لقنیما 1389-11-19 17:47
سلام
خواب دبدم یکی از دندان های پایین کنار دندان نیش، لق است و سپس خودم با دستانم آن را کندم و بعد، یک مایع سیاه (شبیه خون مانده) از دهانم تف کردم بیرون. در اطرافم هم چند نفر بودند (ناشناس) که بعد از کندن دندان شروع به دلجویی از من کزدند.
تعبیر این خواب چیست؟
با سپاس
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
ashkan
+2 # salamashkan 1391-08-03 12:21
nima manam mesle to didam
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
شاني
-2 # خواب دندونشاني 1394-07-11 00:23
سلام
من خواب ديدم دندان پايين جلويي لغ شده وبعد خودم كندم انداختم رو زمين روي خاك ديدم دندانم خراب و كرم بوده روش گفتم چه خوب شده كه كندم خيلي خراب بود خيلي خوب شد افتاد،
ممنون ميشم تعبيرشو برام بگين دلم خيلي شور ميزنه
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
Guest
+2 # dandan pezeshki k dandanash ra neshan dadGuest 1389-12-07 15:35
dandan pezeshki k dandanash ra neshan man dad mesl iinke baray neshan dadan dandanam rafte boodam migoft dandan mra bebin bayad dandan ein tori bashad
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
khatereh
+10 # dandankhatereh 1389-12-23 15:18
:sad: [salam man khab didam dandone nish samte rast paiin aval lagh mishan va bad baradarm ono mikeshe va bad dandone nish balaro ham mikeshe darzemn poshte dandonam siyah shode bod.va radife paiin dandonaye jeloim poshteshon dandon dar avorde bod mikhastam bebinam tabiresh chi mishe ba sepas
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
Guest
+11 # Guest 1390-01-21 10:39
سلام خواب دیدم
دندون عقل پایین سمت راستم سوراخ شده تعبیرش چیه؟
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
سارا
+27 # داندان لق شدن وکشیدن ان(خود )خون امدنسارا 1390-01-31 22:22
سلام
خسته نباشین
من الان خواب دیدم که توی خونه اقوام هستیم با خانواده و درحال از ان محل، بعد من میخواهم دهانم را بشویم که دندانم خون می اید سپس درحال شستن هستم که مبینم لق شده است کمی که به ان دست میزنم با تلنگری دندان کنده شده و در دستم قرار میگیرد و دهانم پرازخون میشود. سپس دندان را به بیرون که میزبان مرا راهنمایی میکند پرتاب میکنم.
لطفا به من کمک کنید انرا تعبیرکنم.
خیلی نگران هستم
با تشکر زیاد[/color]
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
مهوش
+3 # پاسخ: داندان لق شدن وکشیدن ان(خود )خون امدنمهوش 1392-09-02 11:38
دیدن خون در خواب باعث باطل شدن خواب میشود.
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
اره
0 # پاسخ: پاسخ: داندان لق شدن وکشیدن ان(خود )خون امدناره 1395-01-13 16:39
نقل کردن مهوش:
دیدن خون در خواب باعث باطل شدن خواب میشود.
. بله باعث باطل شدن میشود خون
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
سارا
+13 # سارا 1390-01-31 22:24
دندان بالا و فکرمیکنم دندان نیشم بود
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
الهام
+18 # تعبير خواب عجيب دندانالهام 1390-02-01 17:42
سلام
من خواب ديدم دندانم افتاد خود به خود و تو دهانم كمي خوني شد.سريع خون دهانم رو شستم.عجيب آن بود كه دندان جلو فك پايينم افتاد اما شبيه دندان هاي آسياب سمت چپ فك بالام بود.البته نه آسيابهاي آخري.
يه سوال من مدتيه دوتا از دندونام خراب شده و همش فكر پر كردن دندونامم.ممكنه به خاطر اون باشه كه چون فكرمو مشغول كرده اين خواب و ديدم؟
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
فرهاد
+27 # تعبير شكستن دندانفرهاد 1390-04-25 14:01
سلام..
من امشب خواب ديدم كه نصف از دو دندان بالاي جلو شكست و در دستم بود، در خواب با خود فكر ميكردم خوب شد چون كمي عيب داشت در عين حال در خواب كمي نگراني داشتم كه آيا خوب شد يا بد و باز از كسي آينه گرفتم و ديدم و با خود گفتم خوب شد حالا هردو تاش برابر شد ولي كمي كوتا شده. نمي تعبير اين خواب چيه؟

تشكر
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
fazi
+37 # dandanfazi 1390-05-22 20:41
سلام من دیشب خواب دیدم یکی از دندان هام کنده شد و بعدش خیلیی خون اومد به طوری که از دردش از خواب بیدار شدم.
لطفا راهنمایی کنیید
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
عسل
+9 # شايانعسل 1390-06-08 14:25
با سلام من خواب ديدم كه حدود 7 تا 8 دندان از دندانهايم كم شده بدون اينكه ببينم چطور. فقط در خواب ديدم كه جلوي آيينه رفتم و وقتي دهانم را باز كردم تعدادي از دندانهايم نبود و انگار يكي از دندانهاي جلو لق شده بود با سپاس.
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
رضا
0 # رضا 1390-07-04 22:17
سلام
من خواب دیدم که دو تا از دندانهای آسیایی
که سیاه شده بودند افتادن کف دستم.
می خوام بدونم تعبیرش چیه؟
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
vahidb2007
+4 # vahidb2007 1390-08-10 17:08
سلام من خواب دیدم که دو تا ازدندان های بالا قسمت عقب کرم خورده شده اند و سوراخ کوچکی دارند
دندان عقل بالا پوسته اش با دست کنده شد بعد با چسب چسباندم سر جاش
تعبیر اش چیست ؟
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
Anil
+1 # DandanAnil 1390-08-14 11:28
salam man khowab dedam k chand dandan pishro wa chand dandan bghal mihskana tabirish che ast
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
Guest
+2 # Guest 1390-08-16 19:26
خواب دیدم دندان بالا یکی مونده به اخر سوراخ است :-?:
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
محمد حسين واجد خياوي
0 # محمد حسين واجد خياوي 1390-08-17 04:24
مادرم در خواب ديده است يكي از دندان آسياب سمت راست بالا در دستش افتاده و در خواب به دستش نگاه كرده و گفته دنداني كه نپوسيده چگونه افتاده است و بعد در خواب گفته است كه خوب شد دندان مصنوعي خوب مي ماند. باتشكر :roll:: :roll:: :roll::
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
shirinnilian
+6 # دندانshirinnilian 1390-08-19 15:59
سلام من خواب دیدم 1هزدندان های بالا لق شده خودم ان را کندم خون نیومد بعد چندبار دهانم را با اب شستم بعد تو آینه دیدم زیرش 1 دندون کوچک هست تعبیرش چیه؟؟
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
فاطمه
+9 # داندانفاطمه 1391-02-11 13:06
من هم شبیه همین خواب رو دیدم .البته دندانی که در آمده بود بجای دندان قبلیم خیلی کوچک هم نبود .یک دندان تمییز و سفید وخوشگل تو خوابم هم تعجب کردم تو این سن دندانم افتاده هم خوشحال ک عجب دندان خوبی جاش در اومده. دندان افتاده رو هم تو خواب چال کردم.تو حیاط خونمون.اگه کسی تعبیرش رو میدونه ممنون میشم بهم بگه.خیلی فکرم رو مشغول کرده
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
محمدعلی
+4 # افتادن قسمت سالم دندانمحمدعلی 1390-08-22 14:16
خواب دیده ام که قسمت سالم دندان پیشینم افتاده است :-?:
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
ایئدا
+3 # ایئدا 1390-08-23 17:11
خواب دیدم که خودم دندان خودم را کشیدم تقییرش چیه :-?:
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
ایئدا
-1 # ایئدا 1390-08-23 17:12
لطفا زود جوابشو بدین من دارم از ناراحتی دق می کنم
:oops: :oops:
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
نسترن
+5 # تعبیر دنداننسترن 1390-09-02 01:00
سلام
خواب دیدم دندون پیش دندون نیشم تا نصف شکستن وخیلی ناراحتم وبه محض اینکه به دندون پیشم دست میزنم میافته همراه با خون خیلی زیاد و همزمان خون بالا میارم و این خون بالا آوردن به حدی شدید بود که می بینم زبونم هم از حلقم داره کنده میشه و با خون به بیرون میافته که زبونم رو با فشار سر جاش قرار میدم
لطفا جوابم رو حتما بدین خیلی وحشتناک بود :cry::
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
sara
+9 # دندان پایین جلو افتادsara 1390-09-03 12:19
سلام
دیدم که دندانم اول لق شد و اروم افتاد بدون درد خیلی ناراحت بودم و فکر اینکه چکار کنم درست بشه بودم :sad: احسا س خیلی بدی داشتم :evil:
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
فرهاد
+4 # دندانهای هر دو فکفرهاد 1390-09-10 20:47
خواب دیدم که انگار فکم کوچک می شد و دندانهایم به هم فشرده می شدند و از بغل توی هم فرو می رفتند تا جایی که کل دندانهایم بصورت یکجا و چسبیده به هم از دهان بیرون و توی دستم افتاد.
آب دهانم سرازیر شده بود و با دستمال آنرا پاک می کردم. لثه هایم درد گرفته بود. دندانها را دوباره توی دهانم ریختم. از خواب پریدم.
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
قاسم
+6 # خواب دندانقاسم 1390-09-12 12:48
خواب ديم كه تمام دندانهاي خانومم پر شده است . و يكي از دندانهاي خودم كه پر شده است مواد داخلش كنده شده و مواد داخلشش
را در كف دستم گرفته ام


با تشكر
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
reza
+9 # افتادن دندان نیش سمت راستreza 1390-09-12 22:23
خواب دیدم دندان نیش سمت راستم کنده شد ودر دستم بود ودوباره آن را سرجاش گذاشتم
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
mina
+5 # mina 1390-09-14 14:52
سلام . خواب دیدم دندانهی پیشین پهن شدندیعنی خیلی بزرگ شدن
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
مازیار
0 # مازیار 1395-05-10 06:12
سلام میشه لطف کنید و تعبیر این خواب رو بگید چون منهم همین خواب رو دیدم
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
زاله پوراحمد
+4 # زاله پوراحمد 1390-09-22 21:06
سلام خواب دیدم تمام دندانهای بالا وپایینم لق شده ان
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
پروین
+3 # تعبیرخوابپروین 1392-09-13 08:59
سلام.خواب دیدم دندان بالا یکی لق شدی ودیگری شکسته بدون درد وخون ریزی تعبیرش؟
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
سحر
+2 # سحر 1390-09-23 19:59
من خواب دیدم که وقتی دارم صحبت میکنم دندان های کرسی بالا سمت راست در دهانم میافتد و من از دهانم در میارم و باز دوباره یکی دیگر از دندان هایم میافتدیادمه همه کرسی بودن!!!
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
عماد
+5 # خواب افتادن دندانعماد 1390-10-04 11:53
خواب ديدم دندانم افتاده و تكيه اي از آن توي دستانم مي بينم و بعد تو آيينه جاش رو نگاه كردم كه ببينم چي شده يكدفعه ديدم ريشه دندانم (تيكه دومش) خود به خود از لثه ام جدا ميشه و افتاد.
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
اعظم
+5 # افتادن دنداناعظم 1390-12-01 14:30
سلام من خواب دیدم که 5 تا از دندان هایم را در دست گرفته ام و به آنها نگاه می کنم دندان هایی سفید و بدون کرم خوردگی.
هفته پیش هم خواب دیدم که یک پسر را که می گفتند پسر خودم هست را شیر می دادم البته ازسینه چپم شیر نمی آمد و با سینه راست به او شیر دادم اسمش هم یاسین بود.
درضمن دختری هستم 28 ساله و مجرد.ممنون میشم اگه تعبیر این دوتا خواب رو به ایمیلم ارسال کنید.
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
m♥m
+9 # دندان لقm♥m 1391-01-12 12:17
یادم نمیاد دقیقا خوابم چی بود ولی یادمه دندونم لق بود!!
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
دینا
0 # پاسخ: دندان لقدینا 1394-02-16 00:56
کسی اینجا نیست جواب بده؟؟اخه منم مثل تو خواب دیدم و فقط یادمه اینقد پیشم جالب بود که تکونش میدادم بیوفته اما نیوفتاد انگار که سفت شد سر جاش
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
دینا
-1 # پاسخ: دندان لقدینا 1394-02-16 01:02
منم مثل تو خواب دیدم و بقط یادمه اینقد پیشم جالب بود که با سادی بخ همسم نشونش دادم و تکونش دادم و نیوفتاد تازشم انگار سفت شد.
حالا اینجا کی جواب تعبیر خوابامون قرار بگه
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
رضا110
+1 # دندان دوسترضا110 1391-01-16 11:17
اگر کسی ببین دندان بالای دوستش نیست تعبیرش چی میشه لطفا بگوید.
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
مریم
+6 # پاسخ: تعبیر خواب دندان - 2مریم 1391-01-16 15:30
به نظر من حرف چرت من خیلی دیدم هیچی نشده خیر انشالله
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
مسعود
+2 # کشیدن دندانمسعود 1391-01-28 07:46
با سلام
ببخشید من خواب دیدم یک دکتر تمام دندان هایم را کشید و دندان

جدید برایم گذاشته و خون زیادی اومد تعبیرش چیه
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
مقدم
+6 # پاسخ: تعبیر خواب دندان - 2مقدم 1391-02-31 10:31
اگر همه خوابهای عالم تعبیر می شد دیگر عالمی باقی نمی ماند. خواب نوعی الهم است به صاحب خواب، بنابراین اگر فکر می کنید که خوابتان بد است به کسی نگویید و کمی صدفه بدهید و یک ایه الکرسی بخوانید تا رفع بلا شود
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
Mohammed Wasim Iqbal
0 # پاسخ: تعبیر خواب دندان - 2Mohammed Wasim Iqbal 1391-05-13 14:16
من خواب دیدم که دندان حخیری بالهیم حفثیده
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
کمند
+5 # افتادن دندان عقل بدون خونریزیکمند 1391-06-05 10:44
سا سلام دیشب خواب دیدم که دندان عقلم(که یکی از دندانهای عقب است) افتاده است ولی خونریزی نمیکند. واقعا ممنونتون میشم که تعبیر این خواب رو واسم ایمیل کنید.
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
آرمان
+2 # کندن دندان پوسیده و اضافه بادستآرمان 1391-07-01 10:45
درخواب دیدم دندان اضافه وکوچکی درقسمت دندانهای بالا وکناردندان نیش بود که بادست آن راکندم ووقتی ازدهان بیرون آوردم دیدم که قسمتی ازآن پوسیده بوده.
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
آرمان
+2 # کندن دندان پوسیده و اضافه بادستآرمان 1391-07-01 10:45
درخواب دیدم دندان اضافه وکوچکی درقسمت دندانهای بالا وکناردندان نیش بود که بادست آن راکندم ووقتی ازدهان بیرون آوردم دیدم که قسمتی ازآن پوسیده بوده.
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
عباس
+1 # در آوردن دنداني كه درد ميكرد توسط خودم با خونعباس 1391-07-30 10:19
ممنون ميشم اگه يكي از دوستان آگاه به تعبير خواب منو راهنمايي كنه:
در خواب ديدم كه يكي از دندانهاي آسياب بالا كه پوسيدگي ديرينه داشت شروع به درد كردن گرفت و من با دست چپ اون رو لق كرده و براحتي بيرون كشيدم درضمن بعد از بيرون آوردنش خون آلود بود.
(اگه حدس صحيح شما بعد از گذشت زمان ثابت بشه حتما بشما اطلاع خواهم داد)
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
فرزانه
+1 # دندانفرزانه 1391-08-13 21:33
با سلام
من ساعت 7 یا 8 نیمه شب امروز خواب دیدم که یکی از دندان های ته و بالا سمت راست شاید هم عقل یا کناریش.
لق بود و حسابی سوراخ شده بود.با تکان کمی که دادم تونستم در بیارمش بدون اینکه خونی بیاد.
خواهشن تعبیرشو بگین
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
حامد
0 # دندانحامد 1392-03-24 15:02
نقل کردن فرزانه:
با سلام
من ساعت 7 یا 8 نیمه شب امروز خواب دیدم که یکی از دندان های ته و بالا سمت راست شاید هم عقل یا کناریش.
لق بود و حسابی سوراخ شده بود.با تکان کمی که دادم تونستم در بیارمش بدون اینکه خونی بیاد.
خواهشن تعبیرشو بگین

سلام.من در خواب دیدم که با تکان دادن دندان لقم دندان درآمد.تعبیرش چیست؟
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
pari
-2 # دندانpari 1391-09-05 15:31
با سلام وخسته نباشید من شب عاشورا خواب دیدم دندانی که قبلا پر کرده بودم کنده شده و افتاده هیچ خونی هم ندیدم در خوابم خواهشن تعبیرش را بگید؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
سمیرا
-2 # دندانسمیرا 1391-09-08 10:55
سلام من خواب دیدم دوای دندونم میخواد بیوفته من با انگشتم فشار میدم که نریزه انگاری خیلی فشار میاد اونوقت میبینم از دندون بالای نیش به بعدهی میترکن بعد یکی یکی میریزن بدون خون تعبیرش چی میشه؟
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
migmig
+4 # vidvidmigmig 1391-09-15 10:19
salam man khab didam ke dandan asiab fak balay samte chap dahanam ro feshar dadam dandanam hamrah ba khon oftad sepas khodam an ba dast miram va mikhaham biandazam in tabirash chist?
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
مریم
0 # تعبیر خوابمریم 1391-09-19 23:38
خواب دیدن تولد نوزاد با دنذان
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
ronia
+3 # دندانronia 1391-09-23 09:39
slm mn tu khab didam dandune joloyim oftadeo khoshal budam!ag mishe j bediiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiii iid
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
ronia
+2 # دندانronia 1391-09-23 09:39
slm mn tu khab didam dandune joloyim oftadeo khoshal budam!ag mishe j bediiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiii iid
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
شکوه
-1 # خوابشکوه 1391-10-23 15:50
سلام من یک باردرخواب دیدم که دندان جلوم افتادوچندروز بعدازاون هم درخواب دیدم که دندان اسیاب بزرگم افتاده بود تعبیرخوابم چیه ممنون
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
فرزانه
+1 # پاسخ: تعبیر خواب دندان - 2فرزانه 1391-12-02 10:55
سلام .خواب دیدم نامزدم دندون مصنوعی داشت با عجله اومد دندونای ردیف بالا یا پایینشو داد به خواهرمو رفت خیلی تعجب کردم که نامزدم دندون مصنوعی داره
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
maryam
+1 # لثهmaryam 1391-12-03 17:11
سلام من خواب دیدم که تمام لثه های بالا وپایینم جداشده و در دستم گرفتم نه خون میاد ونه دردی دارم. لطفا تعبیر این خواب رو بهم بگین...ممنون!!!
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
maryam
+1 # لثهmaryam 1391-12-03 17:14
سلام من خواب دیدم که لثه هایم جداشده ودر دستم هست بدون هیچ خونریزی ودردی لطفا تعبیر این خواب رو بهم بگین ممنون...
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
zahra
+1 # پاسخ: تعبیر خواب دندان - 2zahra 1392-03-13 15:01
سلام, خواب دیدم دندون نیشم کنده شد و روی زمین افتاد ولی تمیز تمیز بود و خیلی بزرگ شده بود و کاملا سفید و وقتی که نگاش میکردم هم گریه میکردم و هم اینکه از دیدن دندونم لذت میبردم... تعبیرش چیه?!!!!?
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
سوگند
0 # كشيدن دندانسوگند 1392-03-18 08:50
خواب ديدم دكتر دو تا از دندانهايم را كشيد تا دندانهاي ديگه جايشان باز شود و روي هم قرار نگيرند، در خواب دندانهايم همه سالم و سفيد بودند.
در صورتي كه من چندين سال قبل ارتوتنسي كرده بوده ام نه الان
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
sh f
-1 # oftadane dandane payinish f 1392-04-22 13:21
man khab didam dandune joloyie payinam lagh mishe o b moroure zaman laghtar mishe!k akharesh miram joloye ayne va yedafe miofte!!bedune hich khunrizi..manam az narahatie ziad partesh mikonam!
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
پریسا
-1 # دندانپریسا 1392-05-23 07:03
سلام
من خواب دیدم دندان آسیاب بالا طرف چپم افتاده ولی خودم دندون رو ندیدم که بیوفته یعنی یادمه تو خواب زبون زدم دیدم نیست.تو رو خدا زود جواب بدین.البته نمی دونم ربطی دارن به هم یا نه اون موقع که داشتم زبونم رو می زدم داشتم با یکی از استادام حرف می زدم که اصلاً تو فکرش نبودم.
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
mahsoon
0 # دندان هیولاmahsoon 1392-05-29 16:18
خواب عجیبی دیدم
دندان های عجیب و غریب و کثیف وکج وکوله ایی در دهن داشتم. به شکلی که بجای یک ردیف در دو ردیف بودند وهمپوشانی عجیب و غریب و کاملی داشتند. ودر هم چفت میشدند. در هنگام بسته بودن دهانم مثل یک انسان معمولی ولی هنگام باز کردن دهان حالت فک من تغییر میکرد و دهانم دو برابر بیشتر باز میشد و دو ردیف دندادن به یک ردیف در شعاع بزرگتری تبدیل میشد و ماده ای لزج رنگ زبانم را سبز کرده بود کفی زرد و سفید در دهان داشتم
درست مثل یک هیولای وحشی فیلم های هالیوودی
( برای درک بهتر سیستم دندان هایی که در خواب دیدم دستان خود را مشت کنید از قسمت مچ دست آنها را روی هم بذارید در این حالت با باز کردن انگشتان شکلی مشابه دهان من پیش خواهد آمد چیزی شبیه فک کوسه ولی عجیب تر و غیر عادی تر از آن )

آیا کسی هست که تعبیر کند خوابم را؟
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
سید پوریا موسوی
0 # منم همینطورسید پوریا موسوی 1395-02-06 07:01
منم دقیقا همینو دیدم با این تفاوت که جلوی آینه وایساده بودم هنوزم تعبیرشو پیدا نکردم
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
مريم مهاجری
+1 # دندانمريم مهاجری 1392-06-23 15:34
سلام ،من خواب ديدم که از لثه ی دندان های بالايم کرم بيرون مياد لطفا جواب منو زودتر بدين؟؟؟؟؟؟


:o
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
زهره
0 # دو دندان کنار همزهره 1392-06-28 12:59
من 23 ساله ام،دارم دندونای عقلمو در میارم.دیروز یکیشونو که تو فک پایینم سمت راست بود دست میزنم احساس کردم داره کج در میاد،شب خواب دیدم کنار این دندونکه سمت راسته و دندون سمت چپ و دندنای نیشم هر کدوم یه دندون شبیه دندونای آسیاب درومده وخود دندونای نیشمم شبیه دندونای آسیاب بود،بعد این صحنه رو که دیدم با ناراحتی رفتم به مامانم دندونامو نشون دادم و یکی از اونایی که کنار نیش بودو کندم و یه مقدار آبو خون قاطی ریخت،لطفا سریعتر جوابمو بدید
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
میلاد
+1 # پاسخ: تعبیر خواب دندان - 2میلاد 1392-07-18 23:03
دندونام فلزی شده بود اجلم نزدیکه
خدارو شکر
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
شادی
0 # دندانشادی 1392-07-22 07:17
سلام
من خواب دیدم که به جز دندانهای اسیابم,تمام دندانهای بالا و پایینم یهو لق شد و افتاد کف دستم.دندانهایم در خواب بسیار سفیدتر از دندانهای واقعی ام بود.خیلی ناراحت شدم و با خودم می گفتم کاش خواب باشد...وقتی بیدار شدم و دیدم خواب بود خیالم بابت دندانم راحت شد اما الان نگران تعبیرش هستم
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
مهسا
+1 # پاسخ: تعبیر خواب دندان - 2مهسا 1392-08-29 01:24
دیدن افتادن دندان آسیاب چیه دوشب پشت سرهم خاب دیدم یک شب خون داشت وتکه شد یک شب دندانم کامل وبزرگ دود لطفآ جواب دیدنقل کردن شادی:
سلام
من خواب دیدم که به جز دندانهای اسیابم,تمام دندانهای بالا و پایینم یهو لق شد و افتاد کف دستم.دندانهایم در خواب بسیار سفیدتر از دندانهای واقعی ام بود.خیلی نقل کردن شادی:
سلام
من خواب دیدم که به جز دندانهای اسیابم,تمام دندانهای بالا و پایینم یهو لق شد و افتاد کف دستم.دندانهایم در خواب بسیار سفیدتر از دندانهای واقعی ام بود.خیلی ناراحت شدم و با خودم می گفتم کاش خواب باشد...وقتی بیدار شدم و دیدم خواب بود خیالم بابت دندانم راحت شد اما الان نگران تعبیرش هستم

ناراحت شدم و با خودم می گفتم کاش خواب باشد...وقتی بیدار شدم و دیدم خواب بود خیالم بابت دندانم راحت شد اما الان نگران تعبیرش هستم
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
sepideh
-1 # پاسخ: تعبیر خواب دندان - 2sepideh 1392-10-02 11:30
salam man khab didam dandoone bala samte rastam yani dandoone aghab lagh shode vali naioftad va dastmal ham ke gozashtam khoni shod khahesh mikonam tabirash ra begooed mamnoon
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
sepideh
+2 # dandansepideh 1392-10-02 11:31
salam man khab didam dandoone bala va samte rast aghabam lagh shode bood vali naioftad bad dastmal ke behesh zadam khoni shod lotfan tabirash ra begooed
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
محمد
-2 # دندانمحمد 1392-10-05 11:12
خواب دیدم که دندان بزرگ جلوم لق است من ان را جلو عقب میکنم
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
مریم
0 # دندانمریم 1393-03-09 10:31
خواب دیدم دندان جلوی بالای دخترن با خوردن صورتش به دیوار افتاد کف دست من و من از قصه مدام گریه میکردم و دنبال راه چاره بودم

لطفا هر چه زودتر تعبییر خوابمو بگید
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
نیلوفر
+1 # دندوننیلوفر 1392-11-12 16:43
خواب دیدم دندون جلوم لق شد تا بهش دست زدم افتاد تو دستم بعد یهو فهمیدم هر دو دندون جلوم تو دستمه.من به همه نشونش دادم
این خوابو 7 صبح دیدم آیا تعبیر داره؟خیلی می ترسم چون تا حالا هر وقت خواب دندون دیدم تعبیر شده.
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
نیلوفر
0 # دندوننیلوفر 1392-11-12 16:51
با سلام
امروز صب ساعت 7 خواب دیدم دندون جلوم لق شده تا بهش دست زدم افتاد تو دستم بعد فهمیدم هر دو تا دندون جلو تو دستمه(فک بالا) و من به همه نشون دادم
لطفا بگین با توجه به زمانش تعبیر داره؟خیلی می ترسم تاحالا. هر وقت خواب دندون دیدم تعبیر شده!!!!!!
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
ملیحه
0 # خواب دندانملیحه 1392-11-21 09:28
سلام دیشب ساعت4 خواب دیدم دندان نیش بالایم که کرم خورده بود اول لق شد بعد با بازو بسته کردن دهنم اون افتاد بعد مثل اینکه دندان کناریش هم داشت می افتاد ولی با دستم درست کردم.لطفا تعبیر کنید من فرزند پسر ندارم
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
اًريا
0 # پاسخ: تعبیر خواب دندان - 2اًريا 1392-12-02 07:52
خواب ديدم دندان جلوم از بالا افتاد ودر جايي أن دندان ديگري بود !
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
سمیه
-1 # دندانسمیه 1392-12-11 09:33
با سلام
من یه دختر مجرد هستم. خواب دیدم که درون عورت م چندتا دندون دراومده، لطفا میشه تعبیرش کنید
انشاالله که خیر باشه برام
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
سمیه
+2 # دندانسمیه 1392-12-11 09:35
ب سلام
من یه دختر مجرد هستم که خواب دیدم تو عورتم چندتا دندون درومده. میشه تعبیرش کنید
انشاالله که برام خیر باشه
ممنون
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
سمیه
0 # دندانسمیه 1392-12-11 13:24
سلام
من یه دختر مجرد هستم، خواب دیدم تو صورتم چندتا دندون دراومده
انشاالله که تعبیر خوبی داشته باشه
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
nazi
+4 # دندان بالاnazi 1392-12-12 09:28
سلام من خواب دیدم دوتادندان بالادندان خرگوشیم که جلوی دهانمه زیرهرکدوم دندان درامده تعبیرش چیست ممنون
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
nazi
0 # دندان بالاnazi 1392-12-12 09:31
سلام من خواب دیدم دوتادندان خرگوشیی جلو بالازیرش دندان درامده تعبیرش چیست ممنون
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
سونا
0 # دندان نيش شكسته شدهسونا 1392-12-25 07:21
باسلام
من خواب ديدم دندان نيش بالا ، به چند تيكه شكسته شده ولي در جاي خود قرار داشت و در واقع من توي آينه فقط تركهاي عميق دندان رو كه خون بين آنها جريان داشت ميديدم ،
ممنون ميشم تعبيرش رو بگيد
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
زهرا
+4 # دندان نوزاد همه اش درآمدهزهرا 1393-03-20 10:07
باسلام
مادر من خواب دیده ک برادر کوچکم ک 11ماه دارد تمام دندان هایش درآمده/تعبیرکام ل و درست رالطف کنید بنویسید
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
حسین
0 # دندان شکستحسین 1393-04-29 06:09
سلام.من خواب دیدم که داشتم با لیوان شیشه‌ای اب میخوردم که لیوان به دندون جلوی خرد و شکست لطفاً در جواب راهنمایی کنید.با تشکر
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
حسین
0 # دندان شکستحسین 1393-04-29 06:15
سلام.من خواب دیدم که میخواستم اب بخورم با لیوان شیشه‌ای که لیوان به دندان جلوی خورد و لیوان و دندان جلوی شکست
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
elnaz
+1 # نوزادelnaz 1393-04-29 11:17
با عرض سلام و خسته نباشید من خواب دیدم نوزادی در خانه مان است که برای مادرم است یعنی نوزاد برادرم بود خیلی آرام بود ولی با اینکه چند روزه بود دندان داشت تمام داندان هایش درآمده بود به جز دندان های جلوی فک پایین
این کودک در خوابم دو بار حرف زد زمانی که در آغوشم بود اما متوجه نشدم چه میگوید در واقع با من حرف نزد با خانمی در خیابان صحبت کرد لطفا تعبیرش رو بگید ممنون
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
مهسا
-1 # پاسخ: تعبیر خواب دندان - 2مهسا 1393-05-05 11:39
سلام من خواب ديدم که رفتم دندونپزشکى تا يکى از دندوناى خرابمو درست کنم اما دکتر همه ى دندونهامو دونه دونه کشيد اما نه درد داشت نه خونريزى و کشيدن دندانها برام لذت بخش بود.بعد هم به جاى بعضى از انها دندان مصنوعى کاشت.تعبيرش چيه؟
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
حنا
+1 # دندانحنا 1393-05-23 17:31
سلام خواب دیدم یکدونه ازدندونای پایین خیلی خیلی لق شده درحد افتادن ولی نیوفتاد وبدون خون
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
الهام
0 # عجیبالهام 1393-06-19 10:10
یکی از دندونای جلوییم که یادم نیست بالا بود یا پایین،پشتش یک تیکه کوچیک دندون اضافه داشت که لق شد و افتاد. توی دستم انداختم و نگاش کردم. بعد همون دندون جلویی که پشتش دندون اضافه درامده بود لق شده بود!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!! !!یعنی تعبیرش چی میشه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
مژگان
+1 # اگر خون نیامد صدقه دهیدمژگان 1393-07-05 22:37
سلام من به شخصه خواب دندان زیاد دیدم از بچگی تا به امروز و بسیار پی گیر تعبیرهای مختلف آن بودم..خواب دندان درکل فقط زمانی تعبیر بسیار بدی دارد که دندانتان در خواب بدون خونریزی بیوفتد یا آن را وقتی کشیدید خونی از آن نیایید.اگر خون زیادی بیایید اتفاق خاصی نیوفتاده و خطر رفع شده و جای ترسی نیست ولی اگر خون کم و غلیظی در حد لکه بیاید یا اصلا خونریزی نداشته باشد تعبیر بسیار بدی من جمله از دست دادن یکی از خویشان حال اینکه از طریق اختلاف و دعوا باهم قطع رابطه میکنین یا اینکه یکی از خویشاوندانتان میمرد.که توصیه میشود به محض خواب دیدن افتادن دندان بدون خونریزی صدقه بدهید.لق شدن دندان و ... تعبیر آنچنانی ندارد.
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
معصوم
0 # دندان هی بالا سمت چپمعصوم 1393-07-20 12:56
سلام من خواب دیدم که تو آیینه نگاه کردم دیدم دقیقا نصف دندونام سمت چپ بالا نیستن.انگار یه کی کشیده بودش اما همه دندونام که کشیده بودن سالم بودن .بعد که کشیده بودن دندونامو دندون جلوییم یه تیکش شکسته بود که درش نیاورده بودن.
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
بهاره
0 # دندان شکستهبهاره 1393-07-21 08:55
با سلام ممنون میشم خوابمو برام تعبیر کنید.
دیشب خواب دیدم دوتا فکمو به هم فشار میدم که ناگهان دندونای اسیابم میشکنه ولی سر جاشون هستن هنوزاما انگار فکم یکم کج میشه.بعد یکم تمام دندونام مثل شیشه خورده خورد میشه توی دهنم همراه با خون زیاد.بعد همشونو میریزم کف دستم و از دهنم خارج میکنم.
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
مرضیه
0 # پاسخ: تعبیر خواب دندان - 2مرضیه 1393-08-03 17:13
سلام من خواب دیدم که دوتا از دندانهای جلو وبالایم پودر شد و از بین رفت و دو تا دندان نو بجای آن در آمد لطفا برایم تعبیرکنید.
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
فاطمه
0 # افتادن دندانفاطمه 1393-08-16 13:50
سلام.من یه دختره 17ساله هستم..خوابهای متعددی درباره دندان دیدم.. هردفعه هم در خواب میبینم که دکی از دندان هایم افتاده مثل دندان های شیری..خیلی معمولی..این خوابهای پشت سر هم منو نگران کرده..لطفا خوابهامو تعبیر کنین.ممنون :sad:
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
مریم
0 # پاسخ: افتادن دندانمریم 1394-01-30 11:21
روایت هست وقتی مومن خواب بد میبیند با دعا و صدقه شر و آفت آن را از خود دور میکند
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
mahsa
0 # dandanmahsa 1393-08-19 20:56
man khab didam khuneye 1i az aqvam budam tu rushuii o jolo ayne...bad 1i 1i 3ta az dandunaye asiya paiin samte chapam va 2 ta dandune nishe bala laq shod o khodam kandameshun aslanam dard o khun nadasht ba inke jashun mese inke ba zur kande bashi zakhm shode bud.........tu khabam narahat budam o gerye mikardam k ina dide mishan...maman o khaharamam seda kardam ta neshuneshun bedam
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
negin
+1 # تعبیر خواب دندانnegin 1393-10-06 06:19
سلام همین الان از خاب پریدم صدای اذان صب رو شنیدم خاب دیدم دندان پایین عقبیم سمت چپ در حال حرف زدن افتاد و خون هم داشت و زودی رفتم خون و شستم .ممنون میشم هرج زودتر جواب بدید چون نگرانم
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
zahra
0 # کندن دندانzahra 1393-10-15 14:09
خواب دیدم دندون بالاییم ک نیش بود یا پیش رو خودم کندم و خونی هم نیومد .جنس دندونم هم آهنی یا نقره ای بود .تعبیرش چیه?!
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
zahra
+1 # پاسخ: تعبیر خواب دندان - 2zahra 1393-10-15 14:32
خواب دیدم دندان بالایی نیش یا پیشم ک از جنس فلز "احتمالا آهن یا نقره"بود رو خودم کندم و هیچ خونی هم َََََََنیومد. ازشونازشونزشواز شازالطفا تعبیر کنید!
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
فرح
0 # ؟خواب دندانفرح 1393-10-19 11:34
سلام وخسته نباشی دیشب خواب کنده شدنه دندانم رودیدم واین منونگران کرده دندان پایین سمت چپ بی دلیل افتاد توی دستم وهمینطوربدیهاپس ته هم درحال لق شدن وافتادن.تعبیرش چیه خیلی نگرانم
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
ماریا
0 # افتادن دندان های پسین خراب در دستماریا 1393-11-10 07:47
سلام من خواب دیدم ک برادرم دندان اضافه تولثه اش دراومده خیلی ناراحت بود رفت دوتا از دندان هاشو کند دندون های تودستش سفیدولی خون آلودبودن.همون لحظه دندون های پسین من هم ب ترتیب شروع ب کندن کردن حدودپنج تا افتاد تودستم ک وقتی افتادن تودستم خونی وسیاه بودن.تعبیرش چی هست؟
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
شکوفه
0 # پاسخ: تعبیر خواب دندان - 2شکوفه 1393-11-10 13:13
سلام .من دیشب خواب دیدم پسرم که 7 ماهشه و هنوز دندون در نیاورده ، از پایین 4 تا دندون در آورده.میخاستم خواهش کنم بهم بگین تعبیرش چیه.چون نگرانم.مرسی
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
هایلا
0 # دندان اضافی درآوردنهایلا 1394-01-16 10:39
سلام. من خواب دیدم با لای دندان های جلوم دوتادندان پشت سرهم در آوردم. لطفا تعبیرشوبه این. شماره اسمس کنید 09189335979
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
محبوب
0 # سوراخ دندانمحبوب 1394-01-19 13:12
خواب دیدم ک دندان بالا جلو ام سوراخ شده.تعبیرش چیست؟درد نداشتم فقط تو اینه دیدم ک دندونم سوراخ شده
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
haniye
0 # خواب افتادن هر دو دندان نیشhaniye 1394-02-20 18:55
خواب دیدم هر دو دندان نیشم می افته تو دستم..تعبیرش چیه؟ :eek: :-|
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
نیما
+1 # دندان آسیابنیما 1394-03-05 05:26
سلام من خواب دیدم که یکی از دوستانم با مشت به دندان من زد و سه تا از دندان های آسیاب پایین سمت راست فکم افتاد و بهد آن ها را در دست راستم گرفتم روی یکی از ندان هایم خون مایل به صورتی بود تعبیر آن چیست؟ لطفا جواب بدید
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
رکسانا
+2 # دندان آسیابرکسانا 1394-03-23 09:48
با سلام خدمت شما
من خواب دیدم که دندان آسیا در سمت چپ و پایین من افتاده در دستم و سپس به فاصله خیلی کم در جای آن دندان دندانی به شکل دندان پیش درامد
خواستم بدانم تعبیر چیست
با تشکر
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
امین
0 # پاسخ: تعبیر خواب دندان - 2امین 1394-04-02 01:22
سلام
پدر من خواب دیده که یکی از دندان های عقب سمت راست اسیابش می افتد بیرون ولی خون نمی اید
تعبیرش را میخواستم خیلی خیلی نگران هستیم
لطفا جواب بدهید

ممنون
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
عادله
0 # پاسخ: تعبیر خواب دندان - 2عادله 1394-04-15 14:59
سلام من در خواب دیدم لثه بالاییم دو طبقه شده و من یه ردیف دندان اضافی در اوردم تعببیرش چی
میشه.
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
فاطی
0 # دندانفاطی 1394-04-31 17:31
من خواب دیدم خودم دندان لق را بادست راستم دراوردم تعبیرش چیست؟واجبه لطفا جواب دهید
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
ايدا
0 # پاسخ: تعبیر خواب دندان - 2ايدا 1394-05-14 12:12
سلام خواب ديدم دندان بالام لق شده ودرد ميكند لطفا تعبيرش كنيد
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
خادم سادات
-1 # دندان درآوردن نوزاد در خوابخادم سادات 1394-05-17 13:29
سلام
همسرم و زن عموش هر دو خواب دیدند که تمام دندان های پسرم که نوزادی 2 ماهه هست درآمده
تعبیرش چی می شه ؟
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
Sami
0 # tabire khabe dandanSami 1394-05-26 16:03
Salam man emroz saat 8sob khabdidam dandone nishe fake paein samte rastam o khodam kandam kheyli ham sefido baragho salem bod dar zemn rishe ham nadasht to khab mimididam ke dandonam shirie lotfan begid tabiresh chie
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
لادن
0 # دندان اضافیلادن 1394-06-16 07:13
سلام من دیشب قبل از اذان صبح خواب دیدم برادرم دندان اضافی در آورده ناراحت نبود تعبیرش چی میشه؟ان شاءالله که خیره
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
حديث
0 # كندن دندانحديث 1394-07-03 10:58
سلام، من ديشب خواب ديدم كه ٤،٥ تا از دندان هاي پسين خودم رو كندم و در كف دست راستم گذاشتمشون، بعد كمي دقت كردم ديدم همه دندونام لقن و تك تك همرو كندم، ميشه راهنمايي كنين
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
fateme
+1 # پاسخ: تعبیر خواب دندان - 2fateme 1394-07-13 11:57
سلام 20 سال سن دارم خواب دیدم ک دندون اسیاب بالام افتاد و به همراهش خون زیادی امد و من با دست راستم دهنم رو گرفتم ک خون نریزه تعبیرش چی میشه
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
مهدی
0 # پاسخ: تعبیر خواب دندان - 2مهدی 1394-08-02 06:19
سلام من خواب دیدم چهار تا دندان اسیاب پایین که یکیش دندان عقل بود درد میکرد با دست خودم کندم ولی با لثه با هم کنده شد البته لثه کنده شده اندازه همون چهار تا دندان بود خون اصلا نیامد ولی خود دندانهای کنده شده هم سالم بود کمی دورو برش خون داشت روی زمین هم نیفتاد تو دستم بود تو خواب به دیگران نشان میدادم
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
مونا
0 # پاسخ: تعبیر خواب دندان - 2مونا 1394-08-04 08:40
سلام من دیشب خواب دیدم دندونم عقب پایین ازش چرک اومدبیرون تعبیرش چیه؟؟؟؟؟
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
مهسا
0 # تعبیرخوابمهسا 1394-09-16 10:35
من امروزصبح خوابی دیدم اصولا خوابام تعبیردارن وبی دلیل نیست خواب دیدم کهتقریباهمه اعضاخانواده یک بچه دارن وزن داداشم تازه زایمان کرده وهمه خوش بودن می خندیدن میرقصیدن بحثی پیش اومدوخواهرزن داداشم,گریه میکرد خواهرم داشت ازاینکه چرازن داداشم نگفته کی زایمان کرده خبرنداده شکوه میکرد یکهوهمه چی عوض شدهمه درحال بحث وغرغربودن دراین بین من نشسته بودم دندناموبهم فشردم دودندنان بالاجلوبزرگا یکیش شکست یکیشم کلاکنده شد ودهنم پرخون شدرفتم جای دسشوردندونارواو ل ریختم تودستم شستم بعدریختم تودسشوریکعالمه هم خون میامد توآینه نگاه کردم دیدم یکی ازدندونای نیشم قبلاافتاده وظاهردندونام خیلی بدشده توخوابم صدای سگ هم میامددرونیم کش,کردم نیادتوفقط سایشو دیدم که ردشد.خوابم خیلی عجیب وپریشان بودلطفاتعبیرشوه رچه زودتربگیدنگرانم ممنون
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
سعید
+1 # محکم شدن دوباره دندان پیشسعید 1394-11-02 08:58
خواب دیدم دندان پیش بالا لق شد و تلاش کردم مجددأ سر جاش گذاشتم و خیالم کمی راحت شد چون حس کردم سفت و محکم شد. روز قبلترش با برادرم بحثمون شده بود اما روز قبل خواب باهاش خوب شدم و فکر کنم درست شد.
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
زهرا
+1 # دندانزهرا 1394-12-02 13:19
سلام من چند شب پیش خواب دیدم که کودکی به دنیا آوردم و وقتی دهانش رو باز کردم دیدم بیشتر دندانهاش جوانه زدن و دارن در میان ولی بعضی هاشون حالت خرابی و قرمزی داشتن و بقیه سالم بودن همون موقع تو خواب تو دلم گفتم عیب نداره دندون شیریه اگه خراب هم بشه بعد جاشون سالم در میاد
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
مهرداد
-1 # پاسخ: تعبیر خواب دندان - 2مهرداد 1395-01-23 02:37
سلام
خواب ديدم ك دندان هاي نيش را به هم ميكشم
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
فرناز
0 # لق شدن دندانفرناز 1395-03-19 11:19
باسلام من دیشب خواب دیدم دندان نیش سمت چپ بالایی لق شده به طوری که تکان میخورد اما من بهش دست نمیزدم که ببینم باید چیکارش کنم که یک دفعه دیدم دندونم محکم شده مثل روز قبلش راهنمایی کنید :cry:
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
زهرا خاوری
0 # خواب دندان لق وافتادن انزهرا خاوری 1395-03-25 12:33
سلام من تقریبا 3 هفته هست که 3 بار خواب دیدم دندان بالایی نزدیک دندان عقل اول لق شده وبعد نگاه میکنم که افتاده وکف دستم میزارم ونگاه میکنم که خیلی کم دو طرفش پوسیده شده .تقریبا هفته ای یک بار این خواب رو دیدم میشه لطفا زود جوابش رو بهم بدید خیلی نگرانم .
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
یاسمن
0 # پاسخ: تعبیر خواب دندان - 2یاسمن 1395-04-15 17:14
سلام من خواب دیدم یکی از دندونای آسیاب بالام خراب بود اما دندون کناریش یهو چند تیکه شد و کنده شد بخشیش روی زمین افتاد بخشیش توی دستم و بخشیش توی شیر خواهش میکنم تعبیرشو بگید
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
باب
0 # پاسخ: تعبیر خواب دندان - 2باب 1395-05-12 16:50
خواب دیدم دندان های اسیاب ژپایین کف دستم شل شدن و ربختن کف دستم
:-?:
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
ندا
0 # افتادن دندان و دوباره در آمدن آنندا 1395-05-27 11:20
خواب ديدم دندان نيشم افتاد و بعدش به جاش يك دندان نيش زِد معناي اين خواب چيست؟؟؟
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 

اضافه کردن نظر


مطالب اتفاقی مرتبط

خواب هایی را که دیده اید تعریف کنید !

محل تبلیغات شما