جمعه ۰۴ فروردين ۱۳۹۶ ساعت ۱۹:۳۰

آخرین بروز رسانی03:05:16 AM GMT

محل تبلیغات شما

تعبیر خواب دندان

نامه الکترونیک چاپ

1ـ اگر خواب ببينيد دندانهايتان لق شده است ، نشانة آن است كه در زندگي شكست تلخي خواهيد خورد و به نوميدي دچار خواهيد شد .تعبیر خواب دندان

2ـ اگر خواب ببينيد دكتر دندان شما را مي كشد ، نشانة آن است كه به بيماري سخت و درد ناكي مبتلا خواهيد شد .

3ـ اگر خواب ببينيد دكتر دندان شما را پر مي كند ، نشانة آن است كه پس از نگراني بسيار اشياء قيمتي خود را پيدا خواهيد كرد .

4ـ مسواك زدن دندانها در خواب ، نشانة آن است كه براي حفظ ثروت خود كوشش و تقلايي بسيار خواهيد كرد

5ـ اگر خواب ببينيد تعدادي از دندانهاي خود را پر كرده ايد ، نشانة آن است كه با درگيريهايي شديد مواجه مي شويد و مي كوشيد از كنار آنها بگذريد .

6ـ اگر خواب ببينيد دندانهاي مصنوعي خود را گم كرده ايد ، نشانة آن است كه مسئوليتهايي سنگين به دوش خواهيد گرفت ، كه موجب لگدمال شدن غرور شما مي گردد .

7ـ اگر خواب ببينيد در اثر ضربه اي دندانتان مي شكند ، نشانة آن است كه با مرگ و مير و حوادثي تلخ روبرو خواهيد شد .

8ـ اگر خواب ببينيد دندانهايتان را دكتر معاينه مي كند ، نشانة آن است كه دشمنان مخفيانه به شما نزديك مي شوند .

9ـ اگر خواب ببينيد دندانهايتان خراب و كرم خورده است ، نشانة آن است كه سلامتي شما در معرض خطر قرار خواهد گرفت .

10ـ اگر خواب ببينيد دندانهايتان را به بيرون تف مي كنيد ، نشانة آن است كه يكي از اعضاي خانوادة  شما بيمار خواهد شد .

11ـ اگر خواب ببينيد يكي از دندانهايتان پوسيده و شكسته است ، نشانة آن است كه در موقعيت بدي قرار خواهيد گرفت . طرحها ، نيمه تمام متوقف خواهد شد ، بيماري گريبانتان را خواهد گرفت . و سيستم عصبي اندامتان دچار اختلال خواهد گرديد .

12ـ اگر خواب ببينيد يكي از دندانهاي شما مي افتد ، نشانة آن است كه خبرهايي بد به گوش شما خواهد رسيد

اگر خواب ببينيد دوتا از دندانهاي شما مي افتد ، علامت آن است كه ناخواسته به اوضاع بدي كشانده خواهيد شد . و اگر خواب ببينيد كه سه تا از دندانهاي شما مي افتد ، نشانة آن است كه اتفاقات خيلي بدي برايتان رخ خواهد داد .

13ـ اگر خواب ببينيد تمام دندانهاي شما مي افتد ، نشانة آن است كه مرگ و قحطي در اجتماع رواج خواهد داد

14ـ اگر خواب ببينيد دندانهاي كرم خورده خود را مي كشيد ، علامت آن است كه به فقر و تنگدستي دچار خواهيد شد .

15ـ اگر خواب ببينيد جرم دندانهايتان پاك مي شود ، نشانة آن است كه موقتأ به بيماري دچار خواهيد شد . وظايفي كه به عهدة شما گذاشته شده است عاقلانه به پايان خواهيد رساند .

16ـ اگر خواب ببينيد از تماشاي دندانهاي زيبا و سفيد خود لذت مي بريد ، نشانة آن است كه در پي برآورده شدن آرزوهاي خود به شادماني بزرگي دست مي يابيد .

17ـ اگر خواب ببينيد يكي از دندانهاي خود را مي كشيد و آن دندان را گم مي كنيد ، نشانة آن است كه به كاري رو مي آوريد كه چندان دلپذير و سودآور نيست .

18ـ اگر خواب ببينيد دندانپزشكي ، دندانهاي شما را جرم گيري و تميز مي كند ، نشانة آن است كه در مقابل افراد مختلف اجتماع از منافع شخصي خود دفاع خواهيد كرد .


افزودن نظر


جوملا فارسی توسعه و پشتیبانی توسط شرکت نوید ایرانیان

خواب هایی را که دیده اید تعریف کنید !

محل تبلیغات شما