یکشنبه, 09 فروردین 1394

آخرین بروز رسانی08:05:16 PM GMT

عناوین

تعبیر خواب ریش - محاسن

فرستادن به ایمیل چاپ

محمدبن سيرين گويد: ريش درخواب، آرايش مردان و كدخدائي آنان بود و در خبر است كه حق تعالي را فرشته اي است كه تسبيح او اين است: پاك است آن خداوندي كه مردان را بياراست به ريش ها و زنان را به گيسوها. اگر كسي ريشهاي خود را دراز بيند به اندازه، دليل كه كار و كدخدائي او ساخته گردد، اما چون درازي وي از ناف گذشته باشد، دليل بر غم و اندوه كند. اگر بيند ريش خود را به ناخن پيراي مي ساخت، دليل است كدخدائي خويش تيمار دارد. اگر بيند ريش را خضاب كرد و خضاب نمي پذيرفت، دليل كه حال خويش را به مردمان نپوشد. اگر بيند كه ريش خودرا بر زمين مي كشيد، دليل كه اجلش نزديك آمده باشد. اگر بيند همه ريش را بريده است، دليل هم بر زيان مال است و هم بر زيان حرمت. اگر ريش خود را كوسه بيند حرمت و مالش كم گردد.

ابراهيم كرماني گويد: اگر بيند ريش او سياه و سرخ بود، دليل است او را داوري افتد به شغل كدخدائي. اگر بيند ريش او سفيد گشته است، دليل كه آهستگي و بردباري او زياده گردد، ولكن غمگين شود. اگر بيند ريش به دندان ببريد، دليل است اهل بيت او را زيان رسد. اگر بيند كه ريش آيينه شد، دليل كه كدخدائي و زينت او ساخته گردد. اگر بيند كه ريش او از بيماري فروريخت، دليل است او را از مرگ مفاجات بيم بود و آبرو و مالش برود. اگر بيند ريش را شانه مي كرد و بخور و گلاب بر وي مي زد، دليل كه كسي را شغل كند و مردمان را شكر باشد.

جابر مغربي گويد: اگر بيند ريش او دراز شد، چنانكه در زير ناف او بود، دليل است درويش و وام دار گردد يا غم و اندوه به وي رسد و بعضي از معبران گويند: اگر كسي ريش خود را دراز بيند، نه چنانكه تا ناف بود، دليل كه مال يابد. اگر كسي ريش خود را به اندازه اي بيند كه ريش پدرش بود. دليل است از پدر ميراث يابد. اگر بيند كه دست در ريش خود كرد و پاره اي برگرفت و آن را بينداخت، دليل كه مالش از دست برود. اگر بيند كه پاره اي از ريش در چيزي نهاده و نگاه داشته بود، دليل است مال خود را نگاه دارد و به كس ندهد.

حضرت دانيال گويد: اگر بيند كه ريش او كوتاه و كوچك بود، دليل است وام او گذارده گردد. اگر غمگين بود بي غم گردد. اگر بيند ريش او تراشيده است، دليل كه از بهر معيشت ذليل گردد. اگر بيند كه ريش او بر زمين افتاده بود، دليل كه زود هلاك گردد. اگر بيند ريش او كنده شده است، دليل كه حرمتش بشود و حقير و خوار گردد. اگر بنيد كه كسي سر و ريش او بسترد، دليل كه حرمت و آبروي او برود. اگر بيند كه موي سفيد از ريش خود بركند، دليل است مخالفت سنت پيغمبر كند.

اسماعيل بن اشعث گويد: اگر بيند كسي او را در حرم به وقت موسم سر بتراشيد، دليل كه اگر وام دارد، وام او گذارده گردد، اگر غمگين است شادمان شود، اگر بيند كه بي سببي اندك ريش او مي افتاد، چنانكه نقصان در وي ظاهر گرديد، دليل است از رنج و سختي فرج يابد. اگر بيند كه ريش او تمام سفيد گرديد و هيچ سياهي در وي نبود، دليل كه لختي از حرمت وي نقصان گردد. اگر بيند ريش او تمام بتراشيدند و جايگاه روي و ريش او خسته بود، دليل است حرمت و جاه او نقصان گردد. اگر زني بيند كه او را ريش بود دليل كه غمگين و مستمند شود و باشد كه كاري كند كه از آن رسوا شود. اگر مردي بيند زن او را ريش است، دليل كه آن زن هرگز فرزند نياورد. اگر او را فرزند بود، دليل است كه محتشم قوم خويش گردد. اگر كودكي نابالغ خود را به ريش بيند، دليل بر غم و اندوه وي كند. اگر بيند كه كسي ريش او را بگرفت و مي كشيد، دليل است كه كسي مال او را به ميراث ستاند و بخورد. اگر وي ريش كسي را بگرفت و مي كشيد، دليل است كه مال آن كس را به ميراث بستاند. حضرت امام جعفر صادق فرمايد: ديدن ريش در خواب بر ده وجه است. اول: تيغ. دوم: عز و جاه. سوم: مرتبه. چهارم: هيئت. پنجم: منزلت و مرمت. ششم: نيكوئي. هفتم: تزويج. هشتم: مال. نهم: فرزند. دهم: گرامي شدن.

منوچهر مطيعي تهراني گويد: نوشته اند که خداي تعالي را فرشته اي است که تسبيح او اين است: سبحان من تزين الرجال باللحي و الناء بالذاوائب. روي هم رفته ديدن ريش در خواب خوب است به شرطي که به اندازه باشد. ريش به طور کلي در خواب حرمت و عزت و آبروي مرد تعبير مي شود ولي اگر ريش را در وضعي غير طبيعي ببينيد خوب نيست. مثلا يک طرف ريش بلند باشد و يک طرف آن کوتاه يا ريش را به طور دالبر قيچي کرده باشند. نوشته اند اگر ريش آن قدر بلند باشد که به زمين کشيده شود نشان مرگ صاحب ريش است. ابن سيرين معتقد است که صاحب ريش به مرگ بدي گرفتار مي شود. اگر ببينيد که ريش خود را شانه مي زنيد و به عطر و گلاب مي آلائيد خوب است و بر شان و حرمت شما افزوده مي شود. اگر ببينيد که ريش خود را قسمتي مي کنيد و دور مي ريزيد بخشي از مال خود را از دست مي دهيد. اگر ريش داريد و در خواب ببينيد که ريش شما را تراشيده اند آبرو و مال شما نقصان مي يابد.

لوک اويتنهاو مي گويد :

ريش

بلند : ناراحتي

کوتاه : شکست

تراشيده شده : ضرر

براي دختر مجرد : ازدواج

براي زن متاهل: امکان زايمان يک فرزند پسر

ريش خاکستري : تمسخر، استهزا

ريش قرمز : شرمساري

کوسج : تمسخر، استهزا

 

يوسف نبي عليه السلام گويد:

ديدن موي ريش مال باشد

نظرات  

 
+5 ممنونمسعیده جمعه 26 آبان 1391 ، ساعت 15:35
مرسی...چند بار خواب دیدم که ریش بلند در آوردم...و الان تعبیرشو دیدم....واقعا متشکرمممممممممم مممممم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: تعبیر خواب ریش - محاسنbehi دوشنبه 11 شهریور 1392 ، ساعت 06:34
تشکر خیلی خوب بود
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 تعبیر خواببی نام یکشنبه 28 اردیبهشت 1393 ، ساعت 06:06
سلام
من دختری مجرد هستم خواب دیدم ریش و سیبیل دارم و داشتن برام مرتب و شیو میکردنش ولی وقتی من خودمو دیدم گفتم این چیه شبیه مردا شدم من دخترم باید لطافت دخترونمو داشته باشم اینو ک گفتم برام زدنش و چهره دخترونه بدون ریش و سیبیلم برگشت. میشه بگین تعبیر این خواب چیه؟ ممنون میشم ازتون
اگه لطف کنین جواب رو به ایمیلم ارسال کنید
با تشکر
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-1 تراشیدن ریشحسین دوشنبه 02 تیر 1393 ، ساعت 09:54
من یک پسر نوجوان هستم که تازه کمی ریش در آورده ام.
در خواب دیدم کسی گفت بیا تا ریشت را بتراشم (و می خواست این کار را با پوست کن آشپزخانه انجام دهد :o )اما من نپذیرفتم با اینکه بعد از آن کمی احساس پشیمانی کردم.لطفا بگویید تعبیر این خواب من چیست
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+2 ریشاحمد شنبه 24 آبان 1393 ، ساعت 13:17
سلام.. من خواب دیدم دختر جوانی که بهش علاقه دارم ریش کوتاهی در اورده.. در حد ته ریش.. میخواستم تعبیرشو بدونم.. لطفا تعبیرشو به ایمیلم ارسال کنید.. ممنون..
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 

افزودن نظر

قدرت گرفته از جی‌کامنت فارسی ، ترجمه و بازنویسی : سی‌ام‌اس فارسی

مطالب اتفاقی مرتبط

خواب هایی را که دیده اید تعریف کنید !

محل تبلیغات شما
تعرفه قیمت تبلیغات شما در این محل : هفته ای فقط 8 هزار تومان !