یکشنبه, 04 مهر 1395

آخرین بروز رسانی08:05:16 PM GMT

محل تبلیغات شما
تعرفه قیمت تبلیغات شما در این محل : هفته ای فقط 8 هزار تومان !

تعبیر خواب ریش - محاسن

فرستادن به ایمیل چاپ

محمدبن سيرين گويد: ريش درخواب، آرايش مردان و كدخدائي آنان بود و در خبر است كه حق تعالي را فرشته اي است كه تسبيح او اين است: پاك است آن خداوندي كه مردان را بياراست به ريش ها و زنان را به گيسوها. اگر كسي ريشهاي خود را دراز بيند به اندازه، دليل كه كار و كدخدائي او ساخته گردد، اما چون درازي وي از ناف گذشته باشد، دليل بر غم و اندوه كند. اگر بيند ريش خود را به ناخن پيراي مي ساخت، دليل است كدخدائي خويش تيمار دارد. اگر بيند ريش را خضاب كرد و خضاب نمي پذيرفت، دليل كه حال خويش را به مردمان نپوشد. اگر بيند كه ريش خودرا بر زمين مي كشيد، دليل كه اجلش نزديك آمده باشد. اگر بيند همه ريش را بريده است، دليل هم بر زيان مال است و هم بر زيان حرمت. اگر ريش خود را كوسه بيند حرمت و مالش كم گردد.

ابراهيم كرماني گويد: اگر بيند ريش او سياه و سرخ بود، دليل است او را داوري افتد به شغل كدخدائي. اگر بيند ريش او سفيد گشته است، دليل كه آهستگي و بردباري او زياده گردد، ولكن غمگين شود. اگر بيند ريش به دندان ببريد، دليل است اهل بيت او را زيان رسد. اگر بيند كه ريش آيينه شد، دليل كه كدخدائي و زينت او ساخته گردد. اگر بيند كه ريش او از بيماري فروريخت، دليل است او را از مرگ مفاجات بيم بود و آبرو و مالش برود. اگر بيند ريش را شانه مي كرد و بخور و گلاب بر وي مي زد، دليل كه كسي را شغل كند و مردمان را شكر باشد.

جابر مغربي گويد: اگر بيند ريش او دراز شد، چنانكه در زير ناف او بود، دليل است درويش و وام دار گردد يا غم و اندوه به وي رسد و بعضي از معبران گويند: اگر كسي ريش خود را دراز بيند، نه چنانكه تا ناف بود، دليل كه مال يابد. اگر كسي ريش خود را به اندازه اي بيند كه ريش پدرش بود. دليل است از پدر ميراث يابد. اگر بيند كه دست در ريش خود كرد و پاره اي برگرفت و آن را بينداخت، دليل كه مالش از دست برود. اگر بيند كه پاره اي از ريش در چيزي نهاده و نگاه داشته بود، دليل است مال خود را نگاه دارد و به كس ندهد.

حضرت دانيال گويد: اگر بيند كه ريش او كوتاه و كوچك بود، دليل است وام او گذارده گردد. اگر غمگين بود بي غم گردد. اگر بيند ريش او تراشيده است، دليل كه از بهر معيشت ذليل گردد. اگر بيند كه ريش او بر زمين افتاده بود، دليل كه زود هلاك گردد. اگر بيند ريش او كنده شده است، دليل كه حرمتش بشود و حقير و خوار گردد. اگر بنيد كه كسي سر و ريش او بسترد، دليل كه حرمت و آبروي او برود. اگر بيند كه موي سفيد از ريش خود بركند، دليل است مخالفت سنت پيغمبر كند.

اسماعيل بن اشعث گويد: اگر بيند كسي او را در حرم به وقت موسم سر بتراشيد، دليل كه اگر وام دارد، وام او گذارده گردد، اگر غمگين است شادمان شود، اگر بيند كه بي سببي اندك ريش او مي افتاد، چنانكه نقصان در وي ظاهر گرديد، دليل است از رنج و سختي فرج يابد. اگر بيند كه ريش او تمام سفيد گرديد و هيچ سياهي در وي نبود، دليل كه لختي از حرمت وي نقصان گردد. اگر بيند ريش او تمام بتراشيدند و جايگاه روي و ريش او خسته بود، دليل است حرمت و جاه او نقصان گردد. اگر زني بيند كه او را ريش بود دليل كه غمگين و مستمند شود و باشد كه كاري كند كه از آن رسوا شود. اگر مردي بيند زن او را ريش است، دليل كه آن زن هرگز فرزند نياورد. اگر او را فرزند بود، دليل است كه محتشم قوم خويش گردد. اگر كودكي نابالغ خود را به ريش بيند، دليل بر غم و اندوه وي كند. اگر بيند كه كسي ريش او را بگرفت و مي كشيد، دليل است كه كسي مال او را به ميراث ستاند و بخورد. اگر وي ريش كسي را بگرفت و مي كشيد، دليل است كه مال آن كس را به ميراث بستاند. حضرت امام جعفر صادق فرمايد: ديدن ريش در خواب بر ده وجه است. اول: تيغ. دوم: عز و جاه. سوم: مرتبه. چهارم: هيئت. پنجم: منزلت و مرمت. ششم: نيكوئي. هفتم: تزويج. هشتم: مال. نهم: فرزند. دهم: گرامي شدن.

منوچهر مطيعي تهراني گويد: نوشته اند که خداي تعالي را فرشته اي است که تسبيح او اين است: سبحان من تزين الرجال باللحي و الناء بالذاوائب. روي هم رفته ديدن ريش در خواب خوب است به شرطي که به اندازه باشد. ريش به طور کلي در خواب حرمت و عزت و آبروي مرد تعبير مي شود ولي اگر ريش را در وضعي غير طبيعي ببينيد خوب نيست. مثلا يک طرف ريش بلند باشد و يک طرف آن کوتاه يا ريش را به طور دالبر قيچي کرده باشند. نوشته اند اگر ريش آن قدر بلند باشد که به زمين کشيده شود نشان مرگ صاحب ريش است. ابن سيرين معتقد است که صاحب ريش به مرگ بدي گرفتار مي شود. اگر ببينيد که ريش خود را شانه مي زنيد و به عطر و گلاب مي آلائيد خوب است و بر شان و حرمت شما افزوده مي شود. اگر ببينيد که ريش خود را قسمتي مي کنيد و دور مي ريزيد بخشي از مال خود را از دست مي دهيد. اگر ريش داريد و در خواب ببينيد که ريش شما را تراشيده اند آبرو و مال شما نقصان مي يابد.

لوک اويتنهاو مي گويد :

ريش

بلند : ناراحتي

کوتاه : شکست

تراشيده شده : ضرر

براي دختر مجرد : ازدواج

براي زن متاهل: امکان زايمان يک فرزند پسر

ريش خاکستري : تمسخر، استهزا

ريش قرمز : شرمساري

کوسج : تمسخر، استهزا

 

يوسف نبي عليه السلام گويد:

ديدن موي ريش مال باشد

نظرات  

 
+5 ممنونمسعیده جمعه 26 آبان 1391 ، ساعت 15:35
مرسی...چند بار خواب دیدم که ریش بلند در آوردم...و الان تعبیرشو دیدم....واقعا متشکرمممممممممم مممممم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-2 پاسخ: تعبیر خواب ریش - محاسنbehi دوشنبه 11 شهریور 1392 ، ساعت 06:34
تشکر خیلی خوب بود
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+2 تعبیر خواببی نام یکشنبه 28 اردیبهشت 1393 ، ساعت 06:06
سلام
من دختری مجرد هستم خواب دیدم ریش و سیبیل دارم و داشتن برام مرتب و شیو میکردنش ولی وقتی من خودمو دیدم گفتم این چیه شبیه مردا شدم من دخترم باید لطافت دخترونمو داشته باشم اینو ک گفتم برام زدنش و چهره دخترونه بدون ریش و سیبیلم برگشت. میشه بگین تعبیر این خواب چیه؟ ممنون میشم ازتون
اگه لطف کنین جواب رو به ایمیلم ارسال کنید
با تشکر
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: تعبیر خوابارش یکشنبه 02 اسفند 1394 ، ساعت 22:56
احتمالا میخواست براتون خواستگار بیاد یا ازدواج کنید ولی خودتون مانع میشید
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 soalm چهارشنبه 05 اسفند 1394 ، ساعت 03:43
کسانی که برات مرتب کردند چه جور آدمایی بودن؟!
مشابه این خواب رو دیدم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-3 تراشیدن ریشحسین دوشنبه 02 تیر 1393 ، ساعت 09:54
من یک پسر نوجوان هستم که تازه کمی ریش در آورده ام.
در خواب دیدم کسی گفت بیا تا ریشت را بتراشم (و می خواست این کار را با پوست کن آشپزخانه انجام دهد :o )اما من نپذیرفتم با اینکه بعد از آن کمی احساس پشیمانی کردم.لطفا بگویید تعبیر این خواب من چیست
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+8 ریشاحمد شنبه 24 آبان 1393 ، ساعت 13:17
سلام.. من خواب دیدم دختر جوانی که بهش علاقه دارم ریش کوتاهی در اورده.. در حد ته ریش.. میخواستم تعبیرشو بدونم.. لطفا تعبیرشو به ایمیلم ارسال کنید.. ممنون..
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 ریشامیر شنبه 22 آذر 1393 ، ساعت 13:18
سلام من خواب دیدم در صورتم ریش های بسیار کوچک ظاهر شده ومن ان ها را با ناخن از صورتم می کنم (پسر هستم.20 سالمه)
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+2 زن ریش دارvahid جمعه 18 اردیبهشت 1394 ، ساعت 02:37
در خواب دیدم با زنی صحبت می کردم که ریش بلندی داشت.خیلی واقعی به نظر می آمد
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+2 ریشسارا شنبه 27 تیر 1394 ، ساعت 09:22
سلام.من یه دختر مجرد هستم.در خواب برام دیدن که ریش دارم و دارم ریشمو میزنم با تیغ و با کنون ریش صورتمم کنده میشه.ممنون میشم تعبیرشو به ایمیلم بفرستید
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 ریش و سیبیلحمید شنبه 25 مهر 1394 ، ساعت 06:30
سلام
من در خواب دختری رادیدم که بهش علاقه مندم و زمانی که به چهرش دقت کردم دیدم سیبیل دارد و ریش و وقتی ازش پرسیدم که مشکلی پیش امده گفت پدرم مریض است
میشه تعبیر این خواب و بهم بگید
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 محاسنبهار چهارشنبه 13 آبان 1394 ، ساعت 06:16
باسلام
پدربزرگم چند سالی است از دنیا رفته، در جمعی که دیگر مردگان نشسته بودن . دیدم همه خوشحالن و میخندن و لباس فک کنم سفید رنگ بود (روشن بود) فقط دربزرگم در حالیکه محاسن داشت ( متوسط) فقط به من نگاه میکرد، هیچ صحبتی نمیکرد فقط نگاه میکرد و سکوت . لطفا زحمت تعبیرش و میکشید؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-1 پاسخ: تعبیر خواب ریش - محاسنامین پنجشنبه 12 آذر 1394 ، ساعت 05:09
خواب دیدم دختری که دوسش دارم ریش و چادر مشکی تنش بود لطفاً تعبیرش رو بم بگید.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 ریش و مو ی بلند که مصنوعی بودندانیال جمعه 13 آذر 1394 ، ساعت 08:40
یکی از اقوام در مورد من خوا دیده بود که ریش و سیبیل و مو های زیادی دارم بعد به من گفت چه خبرته ریش و موهات بلنده بعد من سریع رفتم موها و ریشمو درآوردم وگفتم که اینا مصنوعیه. تعبیر این خواب چیه بیزحمت جوابشو برا ایمیلم بفرستید
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 زن ریش دارhamze یکشنبه 11 بهمن 1394 ، ساعت 15:25
من خواب دیدم زنی که عاشقشم ریش خیلی کوتاه سیاه(ته ریش ) که به سختی میتونستم ببینم در اورده بود...معنی این خواب چیه
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-1 پاسخ: تعبیر خواب ریش - محاسنشیما چهارشنبه 12 اسفند 1394 ، ساعت 17:33
سلام من خواهرم نامزده خواب دیدم یه بچه پسر داشت خیلی خوشگل و تپل بود ریشم داشت بچه هشت ماهه بنظر میرسید خواستم تعبیر اینکه بچه ریش داشتو بدونم توروخدا تعبیرشو بگید بهم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 بچه ریش دارشیما چهارشنبه 12 اسفند 1394 ، ساعت 17:35
سلام من خواهرم نامزده دوماهی
خواب دیدم بچه داشتن بچش خیلی خوشگل و تپل بود ولی ریش هم داشت توروخدا تعبیر ریش بچه رو بهم بگید
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 ریش زدناحمدی دوشنبه 02 فروردین 1395 ، ساعت 08:35
سلام ...دیدن کسی که قبلاً دوستت بوده ( ولی حالا دشمن)ریش بلند داشته...خیلی بلند

ولی توی خواب بدون ریش بوده شاید یه کمم جونتر
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 ریش برای دخترDiar پنجشنبه 26 فروردین 1395 ، ساعت 16:53
سلام.. من خواب دیدم دختر جوانی که بهش علاقه دارم ریش کوتاهی در اورده.. در حد ته ریش.. میخواستم تعبیرشو بدونم.. لطفا تعبیرشو به ایمیلم ارسال کنید.. ممنون..
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 ریشمهسا جمعه 24 اردیبهشت 1395 ، ساعت 07:04
سلام من نامزد هستم خواب دیدم اول موهای صورتم بلند بود بعد تبدیل شد به ریش سیاه کم پشت که خیلی بهم‌میومد و زیبا بود میشه تعبیرشو برام ایمیل کنید ممنون
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 خیلی آشفته شدم لطفا کمک کنیدخیلی مهم لطفا کمک کنید چهارشنبه 29 اردیبهشت 1395 ، ساعت 08:20
در خواب دیدم که یکی از بزرگان دین به شهرما آمده است و وقتی میخواهد سخرانی کند به خواطر صدای مداحی نمی تواند بعدش سوار بر ویلچر به بیرون میرود من هم از او اجازه میگیرم که پشت سرش بروم
او اجازه می دهد ولی میگوید با کمی فاصله به دنبال من بیا من به دنبالش می روم وقتی که دارد با ویلچر عجیبش از پله ها باین می رود ریش خود را میکند و ماسک را از صورت خود بر میدارد و زیر اون ماسک یک فرد سیاه پوست قرار دارد و بعد او میگوید من شاپما را گول زدم لطفا تعبیرش را به من بگویید خیلی برای من مهم است
بخواطر این خواب خیلی پریشان شده ام
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 

افزودن نظر

قدرت گرفته از جی‌کامنت فارسی ، ترجمه و بازنویسی : سی‌ام‌اس فارسی

مطالب اتفاقی مرتبط

خواب هایی را که دیده اید تعریف کنید !

محل تبلیغات شما
تعرفه قیمت تبلیغات شما در این محل : هفته ای فقط 8 هزار تومان !