دوشنبه, 10 فروردین 1394

آخرین بروز رسانی08:05:16 PM GMT

عناوین

تعبیر خواب زن - 2

فرستادن به ایمیل چاپ

محمدبن سيرين گويد: زن جوان درخواب، شادي و مقصودي مرد باشد و زن پير، دنيا باشد و شغل اين جهان و نيز ديدن زنان بر قدر و نيكوئي و جمال و فربهي و لاغري و زشتي بود. بهترين زنان را كه در خواب بيند، زناني باشد كه معروف نباشند و زن خوب فربه، فراخي نعمت باشد زن زشت لاغر قحطي و تنگي بود و زن شادمان آراسته، مرادهاي اين جهاني بود و پيرزن ترش روي چركين، بدحال و بد مرادي باشد.

ابراهيم كرماني گويد: اگر زني بيند كه او را چون مردان قضيب بود، دليل بر خير و صلاح دين و دنياي او بود. اگر زني بيند كه او را قضيب بود و مجامعت مي كرد، دليل كه او فرزندي بود يا آبستن شود و فرزند آورد. اگر زني جوان بيند، كه پير شده بود، دليل كه از او كاري زشت دروجود آيد. اگر مردي بيند زنش از سوي پس با او جماع مي كرد، دليل است حرمت و بزرگي او زايل شود. اگر زني بيند كه مرد شد و جامه مردان را پوشيد، اگر آن زن مستور بود، دليل خير و صلاح او بود. اگر زن مفسد باشد، دليل است بر شر و فساد او.

جابرمغربي گويد: زن مفسد درخواب، اهل دنيا را زيادتيِ دنيا بود و اهل صلاح را، زيادتيِ صلاح و علم و زن غريب بهتر از زن آشنا باشد. اگر مردي بيند كسي دست درازي با زن او كرد، دليل باشد كه اهل آن زن توانگر گردند. اگر بيند زن او به نزد مردمان بيگانه به فساد باشد، دليل است بدو منفعت و نيكي رسد وي را با شوهر دار از آن مرد و اگر بيند كسي زن او را نيزه يا شمشير داد، دليل كه پسري آورد، اگر بيند كه كسي او را دوا داد، دليل كه دختري آورد. حضرت امام جعفر صادق فرمايد: ديدن زن درخواب بر شش وجه است. اول: شادي و مقصود. دوم: دنيا. سوم: شغل اين جهان. چهارم: فراخي نعمت. پنجم: قحطي و تنگي. ششم: توانگري.

محمدبن سيرين گويد: اگر زني بيند كه دختري دارد، دليل كه خير و نيكي بدو رسد و از خويشان و اهل خود خرم شود. اگر بيند پسري آورد، دليل كه غمگين و اندوهناك شود. اگر مردي بيند كه زنش پسر آورد، دليل كه به رنج و صعب چيزي بدست آورد به روزگار دراز. اگر بيند كه دختر زاد، منفعتش بيشتر باشد.

ابراهيم كرماني گويد: اگر زن پادشاه بيند كه دختري به زاد، دليل است شوهرش گنج يابد. اگر بيند پسر زاد، دليل غم و انديشه بود. اگر مردي بيند كه دختري بزاد، دليل كه غمگين و مستمند شود. اگر بيند كه پسرزاد، دليل كه كارنيكوئي از وي صادر شود و از آن كار او نام نيكو در عالم منتشر شود. اگر دختري دوشيزه بيند كه فرزندي زاد، دليل و تاويلش اين است كه گذشت. حضرت امام جعفر صادق فرمايد: اگر زني بيند كه پسري زاد و در زمان با آن پسر سخن گفت، دليل مرگ او باشد، اگر بيند دختر زاد، دليل است كه از نسل او فرزندي پديد آيد كه مهتر اهل بيت خويش بود.

منوچهر مطيعي تهراني گويد: ابن سيرين نوشته زن جوان در خواب شادي و مقصود مرد است و گرفتاري هاي آن مرد . معبران ديگر نيز تقريبا همين نظر را ابراز داشته اند. خانم آيتانوس مي گفت زن در خواب براي مرد هدف است و براي زن دشمن و رقيب. ديدن زن شناخته شده و معروف در خواب هيچ تعبيري ندارد. حتي اگر زني را در خواب ببينيد که هيچ شباهتي بين او و زن شناخته شده نباشد اما در عالم خواب فکر يا احساس کنيد که مثلا او آن زن معروف است باز هم خواب شما بي تفاوت و قابل تعبير مي باشد. زن موقعي در خواب صاحب تعبير مي شود که مجهول و نا شناخته باشد و شما در خواب فقط او را به عنوان زن ببينيد و بشناسيد. در چنين صورتي ديدن زن در خواب براي مرد هدف و مقصود است و براي زن رقيب و دشمن. زيبايي و زشتي آن زن عظمت يا حقارت هدف را باز مي گويد و همين طور براي زنان بي خطر يا خطرناک بودن رقيب و دشمن را حکايت مي کند.معبران حتي چاقي و لاغري زن را دخيل دانسته اند ولي چون معيار پسند زن در زمان هاي مختلف فرق مي کند ، چاقي و لاغري را معيار نمي گيريم. مثلا نوشته اند زن خوب و فربه فراخي نعمت باشد و زن زشت و لاغر قحطي و تنگي. از امام صادق عليه السلام نقل مي کنند که زن در خواب شادي و مقصود است و شغل موفق و فراخي نعمت. توضيح درباره زن بسيار طولاني مي شود لذا با درک معني زن در خواب تعبير و تشخيص خواب ها را به خود بينندگان خوابها وا مي گذاريم چرا که با در نظر گرفتن مطالب گفته شده تشخيص آسان مي شود. اين نکته نيز بايد افزوده شود که زنان خويشاوند هم در زمره زنان معروف هستند و تعبيري ندارند.

لوک اويتنهاو مي گويد :

زن : شانس در عشق

ديدن يک زن : ناتواني

ديدن چندين زن : افترا

زن مو بور : اتفاقي خوشايند

زن مو قهوه اي : بيماري

زن مو قرمز : نامعقولات

زن ضعيف : خبرهاي دلگرم کننده

زن عريان : عزاداري در خانواده

شنيدن صداي يک زن : عزم سفر کردن

بوسيدن يک زن : استفاده مادي

زن باردار: شادماني

پير زن : دعوا

زن چادري : مرگ

 

يوسف نبي عليه السلام گويد:

ديدن صحبت کردن با زن زيبا آن سال را به خوشي ونيکي بگذراند

نظرات  

 
+34 تعبير خوابهستي سه شنبه 18 آبان 1389 ، ساعت 00:52
من حامله هستم و در خواب آلبالو خشك ديدم كه مي خورم تعبيرش چيست ؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+29 uعسل پنجشنبه 31 شهریور 1390 ، ساعت 10:41
در خواب دیدیم که شوهرم با زن دیگری که قبلا میشناخته جماع کرده و من فیلم ان را در خواب دیدم.چه تعبیری داره؟؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+4 تعبیرحسن سه شنبه 15 بهمن 1392 ، ساعت 06:55
نقل قول از uعسل:
در خواب دیدیم که شوهرم با زن دیگری که قبلا میشناخته جماع کرده و من فیلم ان را در خواب دیدم.چه تعبیری داره؟؟

شما نسبت به شوهرتان حساس هستید و هیچ صحت واقعه بینانه ندارد.
در ضمن شما به فیلم های مبتذل هم نگاه مکنید و باعث فرو رفتن فکر در ضمیرتان میشود
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+3 جواب تعبیر خواب شمافرزاد دوشنبه 05 اسفند 1392 ، ساعت 13:41
ببخشید من فکر میکنم تعبیری نداره .شما خانمها از بس به فکر ما مردها هستید که هر لحظه کجا بوده و چه میکنه شبها هم دچار توهم و بد خوابی میشین و خواب بد میبینید .ایشالا خیره
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+4 سعید سه شنبه 05 فروردین 1393 ، ساعت 08:02
بیشتر خوابهای ما نشات گرفته از کارها وافکار روزانه ما است احتمالا چنین گمانی را در مورد شوهر خود را برده اید و همین باعث شده است چنین خوابی ببینید
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 پاسخ: تعبير خوابوحید پنجشنبه 19 دی 1392 ، ساعت 07:21
دلیلش از شما به چیزای ترش عادت دارید واز خوردن ان لذت می برید پس یادتو ن نره الو بخورید
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 جواب تعبیر خواب شمافرزاد دوشنبه 05 اسفند 1392 ، ساعت 13:37
امیدوارم که تعبیر من از خواب شما درست نباشه .دیدن خود البالو نشانه ثروت و قدرت هست .اما چون شما خواب دیدینکه الوی خشک بوده شاید بلا به دور فقیر و تنگدست بشین .مقایسه کنید گاوهای چاق و فربه رو با گاوهای لاغر
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+23 زهرا چهارشنبه 03 آذر 1389 ، ساعت 02:17
اگر زني بين كه با شوهرش ازدواج ميكند :roll::
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+7 Vida el جمعه 22 شهریور 1392 ، ساعت 18:45
خواب دیدم دوباره با شوهرم ازدواج کردم با همون جشن عروسی تعبیرش چیه؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+37 زهرا چهارشنبه 03 آذر 1389 ، ساعت 02:18
اگر زني در خواب بيند كه با شوهرش عروسي ميكند
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+4 تعبیر خوابزهره چهارشنبه 03 مهر 1392 ، ساعت 03:22
من حواب دیدم عروسی خودم با شوهرم هست.من یه چادر سفید رو سرم بود.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+5 تعبیر خوابزهره چهارشنبه 03 مهر 1392 ، ساعت 03:23
خواب دیدم عروسی خودم با شوهرم هست.من یه چادر سفید رو سرم بود
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+9 Guest جمعه 06 اسفند 1389 ، ساعت 12:44
اگرمردی ببیند.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+11 womanfawad پنجشنبه 09 تیر 1390 ، ساعت 12:25
با عرض سلام من یک زن چادری که نمی شناختم را در خواب دیدم که به دنبال او روان هستم تا جایی که او وارد یک مسجد میشود. من در شهر تهران هستم و دنبال ادرس بهشت زهرا میگردم و دیر وقت هم است.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-2 زنsayeh یکشنبه 19 تیر 1390 ، ساعت 11:52
خواب دیدم زی چادری بچه مردی را دزدید تعبیرش چیه؟البته مرد هم ترسیده بود
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+6 زنsayeh یکشنبه 19 تیر 1390 ، ساعت 11:52
خواب دیدم زی چادری بچه مردی را دزدید تعبیرش چیه؟البته مرد هم ترسیده بود
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+3 زنsayeh یکشنبه 19 تیر 1390 ، ساعت 11:52
خواب دیدم زی چادری بچه مردی را دزدید تعبیرش چیه؟البته مرد هم ترسیده بود
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+2 زنsayeh یکشنبه 19 تیر 1390 ، ساعت 11:53
خواب دیدم زی چادری بچه مردی را دزدید تعبیرش چیه؟البته مرد هم ترسیده بود
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 zan dovom pedarsaman دوشنبه 17 مرداد 1390 ، ساعت 13:24
man dar khab dedam ke pedaram zane dovome gerefte lotfan taaber koned .
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 saman دوشنبه 17 مرداد 1390 ، ساعت 13:25
zane dovome pedar dar khab
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 فرناز یکشنبه 30 مرداد 1390 ، ساعت 10:24
با سلام خواب دیدم که از خونه در اومدم 2تا پیرزن چادربه سرکه لباسهاشون هم کثیف بود اذیتم میکنن منم میخوام فرار کنم خیلی خواب بدی بود
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+7 خواب ازدواجزهره یکشنبه 07 اسفند 1390 ، ساعت 15:18
من عقد کرده هستم و خواب دیدم شخصی به خواستگاری من آمده.مادرم گفت چون عقدت طولانی شده باید باهاش ازدواج کنی.لطفا تعبیرشو برام بگین!
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+14 زن دوممحمد پنجشنبه 31 فروردین 1391 ، ساعت 12:15
در خواب دیدم که زن دوم گرفته ام. زن خودم هم اونجا هست
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+11 زن دومالهام یکشنبه 17 اردیبهشت 1391 ، ساعت 08:46
خواب ديدم شوهرم به من گفت من عاشق شدم ومن اون زن چشم سبز وخشكل روديدم البته خواهرم داشت تعريف ميكردكه شوهرم گفته منو دوست نداره واون زن رودوست داره يعني من اززندگي برم كنار
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+6 پاسخ: زن دومعلي یکشنبه 15 بهمن 1391 ، ساعت 16:33
jufdvo,hf vhfvhdl ftvsjdn
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: زن دومs-m سه شنبه 28 مرداد 1393 ، ساعت 20:06
خوش به حالت :lol:
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 asalasal جمعه 05 خرداد 1391 ، ساعت 12:35
خواب دیدم که یه زن خیلی خوش سیما که خیلی هم نورانی بود و موهایی بین بور و قهوه ای داشت سر منو رو پاش گذاشته بود و موهامو نوازش میکرد ازم پرسید چرا ناراحتی گفتم نمی دونم یهو خندید یه آرامشی داشتم با این که تو خواب حس می کردم یه غریبه اس بعد از خندیدن گفت تا حالا شده کسی بهت بگه که خیلی خوشگلی؟؟
تعبیر این خوابم چیه
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+8 zan 2mehdi جمعه 19 خرداد 1391 ، ساعت 09:59
در خواب دیدم که زن دوم گرفته ام. زن خودم هم اونجا هست
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+8 پاسخ: تعبیر خواب زن - 2لیلا پنجشنبه 12 مرداد 1391 ، ساعت 11:51
همسرم در خواب دیده که من یک مرد غریبه همبستر شده ام وبعد او با دیدن این منظره ان مرد را میکشد. تعبیر خوابم را می خواستم ممنون.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+9 زن گرفتنزهرا2 چهارشنبه 22 شهریور 1391 ، ساعت 14:55
برادرم در خواب ديده كه شوهرم با زني ديگه ازدواج كرده ومنو رها كرده تعبيرش چيه ؟ ممنون
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+16 مردی که با ولع گردن مرا میخوردزیبا یکشنبه 23 مهر 1391 ، ساعت 08:58
من خواب دیدم که مردی که او را میشناسم با شوق و خوشحالی گردنمو میبوسید و میخورد /تعبیرش چی میتونه باشه
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 دوستم زن مردی بود که من عاشق او هستمMONA شنبه 30 دی 1391 ، ساعت 10:51
در خواب دیدیم مردی که عاشق او هستم شوهر دوست من است و مردی که من عاشق او هستم میخواهد دوستم را طلاق بدهد و با من ازدواج کند. تعبیرش چیست
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+2 tabir khabmrl شنبه 12 اسفند 1391 ، ساعت 20:34
khabe arusiye khaharamo mididam ke moteahele
va in chandomin bare ke in khabo mibinam
va tu khab man midunam ke khaharam moteahele
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+4 پاسخ: تعبیر خواب زن - 2نسیم دوشنبه 21 اسفند 1391 ، ساعت 05:58
سلام من خواب دیدم نامزدم که الان چند وقت باهم مشکل داریم با یک خانمی غریبه و چاق اشنا شده میشه بفرمایید تعبیرش چیه ؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+6 تعبیر خوابمحبوبه دوشنبه 06 خرداد 1392 ، ساعت 11:53
سلام دوشب پشت سر هم خواب دیدم شوهرم با من نزدیکی میکنه خوابم خوابه شیطانی نبود تعبیرش چیه
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: تعبیر خوابآقا سه شنبه 05 شهریور 1392 ، ساعت 13:51
خوب عزيم بيشتر به شوهرت برس و بيشتر باهاش نزديكي كن احتمالا دير به دير تو بغلشي .از همين امشب شروع كن احتمالا مشكلت حل بشه
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+5 تهرانمژگان پنجشنبه 16 آبان 1392 ، ساعت 06:22
سلام دوست عزیز.تعبیرخوابت خوبه.چون باشوهرت همبستربوده ای رسیدن ب آرزو.ورواشدن حاجت میباشد.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+5 همسر پادشاهمونا جمعه 14 تیر 1392 ، ساعت 06:57
سلام من خواب دیدم همسر پادشاه هستم میشه تعبیرش رو بفرمایید؟
تا حالا چند بار خواب دیدم از خاندان پادشاه هستم و ستاره ای که در آسمان دارم باعث شده من از خاندان پادشاه باشم.
ممنون میشم تعبیر خوابم رو بفرمایید
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+5 همسر پادشاهمونا جمعه 14 تیر 1392 ، ساعت 07:00
سلام من خواب دیدم همسر پادشاه هستم میشه تعبیر خوابمو بگین؟
چندین بار تا حالا خواب دیدم که از خاندان پادشاه هستم و بخاطر ستاره ای که در آسمان دارم من از خاندان پادشاه شدم
ممنون میشم تعبیر خوابمو بطور صحیح بگین چیه؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+3 پاسخ: تعبیر خواب زن - 2زینب پنجشنبه 20 تیر 1392 ، ساعت 08:06
با سلام
ببخشید اگر در خواب ببینیم که زنی تبدیل به مرد شده یا بالعکس چه تعبیری دارد؟
خیلی گشتم تعبیرشو پیدا نکردم
با تشکر فراوان
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 پاسخ: تعبیر خواب زن - 2سیما دوشنبه 24 تیر 1392 ، ساعت 02:05
خانم بیست ساله هستم. خواب دیدم خونه ی نامزدم بودم. بحث ب نزدیکی افتاد. بهم گفت دیگه صحبتش رو نکن. دلم میخواد. گفتم یعنی دلت نمیخواد با من رابطه برقرار کنی؟ گفت دیگه تو خونه ی بابام نه..
(من قبلا با نامزدم رابطه داشتم)تعبیر خوابم رو میدونین؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 تعبیرخوابsaba سه شنبه 25 تیر 1392 ، ساعت 06:24
سلام من خواب دیدم بدرم رفته زن دوم گرفته تعبیراین خواب چی میشه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+2 زنم فرزند پسر زاييده و سخن ميگويدمسعود پنجشنبه 27 تیر 1392 ، ساعت 08:33
با سلا و خسته نباشيد - امروز صبح زنم خواب ديده كه پسري بدنيا آورده كه بچه دو سه روز است كه بدنيا آمده و آن بچه حرف ميزده لطفاً تعبير اين اين خواب را تعبير كنيد. ( در اكثر كتب نگاه كردم تعبير بدي داشت ميخواستم تعبير درستش را بدانم) ممنون ميشم اگه زود جواب بديد و منو راهنمايي كنيد.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+8 پاسخ: تعبیر خواب زن - 2سمیرا پنجشنبه 17 مرداد 1392 ، ساعت 02:16
خواب دیدم. پسری که دوسش دارم با من نزدیکی میکنه و هر دو راضی هستیم و لذت میبریم. ا البته جدا از خواب و در واقعیت نمیدونم اون پسر دوسم داره یا نه
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+2 dubaiمریم یکشنبه 27 مرداد 1392 ، ساعت 08:33
سلام من زن بیوه ایی هستم و از فرزندانم دورم من دبیم دو تا فرزندم ایران چند روز پیش خواب دیدم ازدواج کردم با مردی خوشگل و خوشتیپ و پولدار بچه هام هم کنارم بودن همدیگرو خیلی دوست داشتیم ولی من نگران بودم بگم من بچه دارم که مبادا رهام کنه تعبیر خوابم چی میشه
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+7 پاسخ: تعبیر خواب زن - 2زهرا جمعه 01 شهریور 1392 ، ساعت 04:23
سلام خواب دیدم شوهرم جلوی من ومادرم بازن دیگری نزدیکی میکند
تعبیرش چی میشه
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+4 پاسخ: تعبیر خواب زن - 2زهرا جمعه 01 شهریور 1392 ، ساعت 04:54
خواب دیدم شوهرم جلوی من ومادرم با زن دیگری نزدیکی میکند
تعبیرش چی میشه
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+6 تعبیر خوابمالناز یکشنبه 10 شهریور 1392 ، ساعت 08:29
سلام اگر امکان داره میخوام تعبیر خوابم رو بدونم!
من دوست پسر دارم ولی نزدیکی با پسر دوست خانوادگیمون رو که اصلا فکرشم نکردم رو تو خوابم دیدم و برام از نظر احساسی و محبت خوش آیند بود!!!!!!!!!!!! !!
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-1 دوست خانوادگیالناز سه شنبه 12 شهریور 1392 ، ساعت 12:26
سلام.من دوست پسر دارم ولی خواب دیدم با پسر یکی از دوستان خانوادگی که اصلا بهش فکر هم نکردم ، در شرف رابطه جنسی هستیم و من از ین مسئله لذت می بردم.تعبیرش چی هست؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+2 خواب زن دیوانهاسماعیل سه شنبه 12 شهریور 1392 ، ساعت 16:32
من رفتم خواستگاری و پیگیر کارهام هستم - خواب دیدم دختره دیوانس ؟؟؟؟؟؟
کمک کنید
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-1 نزدیکی با خواهرفرزاد پنجشنبه 14 شهریور 1392 ، ساعت 09:55
طی دوهفته دوبار خواب دیدم ک با خواهرم نزدیکی میکنم، بار اول مهتلم شدم ولی بار دوم نه، تکرار این خواب برایم عجیب است. تعبیر خواب و دلیل تکرار آن چیست؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+2 پاسخ: نزدیکی با خواهرسهرینا چهارشنبه 27 شهریور 1392 ، ساعت 12:04
salam chan vaght pish khab didam ba khaharam dar hale nazdiki hastam va khaharam alate mardane darad.dobare disha b khab didam ba ye khanoome ke nemibinamesh dar hale nazdiki hastam.tabiresh chie?
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 تعبیر ازدواج زن با زننیلی جمعه 05 مهر 1392 ، ساعت 19:36
من خواب دیدم ک با یک زن بیوه ک میشناختمش ازدواج دارم میکنم ک اصلا هم راضی نبودم به این کار تعبیرش چی میتونه باشه؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+3 دادخواست طلاق وازدواج موقت همزمان نگه داشتن زن اول وبچهمنا شنبه 20 مهر 1392 ، ساعت 14:20
برادرم وزنش باهم باعشق زندگی نمی کنند مدتی پیش مادر زنش باخواهرم تلفنی دعوا کردن وروابط تیره شد زنش اظهار به دوستی ما والبت پشت سرمااینطور نیست برادرم حرفایش را باور کرده ودعوا را ما مقصر دانست پاک برادرم ایمانش را باخته حق وباطل را نمی فهمد.خواب دیدم کارشان به دادگاه کشیده برادرم میخواست زنش را طلاق دهد و میگفت به دروغهایت پی بردم وباید طلاق بگیریم زنش التماس میکرد نمیخواست طلاق بگیرد.قسمت دیگر خواب دیددم یکی از دوستانم زنش شده وبرادرم ا را تحت مدیریت داشت و قوانین خاصی وضع کرده بود.اما زن اولش در خانه نبود ولی گفتن طلاقش نداده بخاطر بچه وپدر ومادرش چون انها از او خواسته اند وتک فرزند است.تغبیرش را لطفا بفرمائید زندگی ما و برادرم طی این دوسال ازدواجش واقعا زیرورو شده است
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 نزدیکی کردن مرد غریبه با یک زنعطیه جمعه 24 آبان 1392 ، ساعت 08:30
خواب دیدم یک ادم غریبه که در یک هتل با هم بودیم میاید وبا من به نزدیکی میپردازد
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 كندو و عسلنسيم دوشنبه 11 آذر 1392 ، ساعت 11:41
من باردارم.خواب ديدم شخصي كندوي عسل زيادي داشت .ابتدا مقدار زيادي عسل روي نان سنگك ريخت و به من داد و سپس يك كندوي عسل كوچك به من داد.تعبيرش چيست؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-1 تعبیر خوابسپیده پنجشنبه 21 آذر 1392 ، ساعت 07:04
من در خواب دیدم با همسر خود دارم نزدیکی می کنم در حالی که خواهر و مادرم بی اجازه وارد اتاق می شوند و شوهرم بی توجهبه آنها کارش را ادامه می دهد تعبیرش چیست؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 شوهرم به خواستگاری دختری رفته که قبلا ازش خواستگاری کرده.زهرا جمعه 22 آذر 1392 ، ساعت 01:55
با سلام.یک ساعت قبل از اذان صبح خواب دیدم با شوهرم توی ماشینم که شوهرم به یه نفر زنگ میزنه و آدرس خونه خانمی رو که قبلا ازش خواستگاری کرده میپرسه(من دختره رو که مدیر آموزش دانشگاه بود دیدم و الان متاهله تو یه شهر دیگه)منم خیلی ناراحت شدم ولی به روی خودم نیاوردم تا اینکه مستقیم رسیدیم در خونه همون خانم. مادر شوهرم اینا هم اونجا بودن و من به شوهرم با گریه اصرار کردم که برگرده ولی بهم توجهی نکرد و بعد یه لحظه دختره اومد تو حیاط سلام کرد و منم جواب دادم و رفت داخل. بعد من با گریه و دل شکسته از اون حیاط زدم بیرون مادر شوهرم گفت نمیمونی تو کارها کمک کنی و من بیشتر رنجیدم. تو کوچه مادر شوهرمو دیدم که بهم گفت نبات نداری؟ منم سه تکه نبات زرد که شوهرم تو ماشین بهم داده بود بهش دادم و جلوش خیلی گریه کردم و گفتم من همیشه شما رو دوست داشتم ولی اون ناراحت نبود.تعبیرش چیه؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-1 پاسخ: تعبیر خواب زن - 2زهره جمعه 27 دی 1392 ، ساعت 18:04
من خواب دیدم برادرم که متاهل هم هست رفتهک زن دیگه گرفته اولش همه خیلی خوشحال بودیم بعد تازه یادم اومد که علی زن داره واسه چی رفته یک زن دیگه گرفته در حالیکه زن دوم هم قد کوتاه بود زیاد هم خوشگل نبود. و خیلی هم کوچیکتر بود از لحاظ سنی. بعد تازه فهمیدم زن دومش طلاق گرفته است و یک بچه کوچیک هم داره. بعد از اینکه این موضوع رو فهمیدم خیلی ناراحت شدم و همش داداشم را سرزنش می کردم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 زن نورانیصدف یکشنبه 13 بهمن 1392 ، ساعت 13:36
سلام
من در خوابم زنی نورانی با چادر مشکی و مانو مغنعه ی سبز دیدم کمی شبیه معلمم بود دستکش سیاه داشت و روی انگشت حلقه ۲ تا انگشتر یاقوت داشت و دست راستش روی شونه ی راست یه پسر بچه ی تپل و سفید بود زنه بهم نگاه نمیکرد لطفا برام توایمیلم تعبیرشو بزارید ممنون.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-1 خواب زن حاملهایلار شنبه 19 بهمن 1392 ، ساعت 07:54
خواب یه زن حامله رو دیدم که در حال زایمان بود و درد زیادی داشت و بچشم هر چی به خودش زور میزد به دنیا نمیومد چند روز قبلم یکی از خواننده های معروف ترکیه رو دیدم که اونم حامله بود خواهشا ج بدید تعبیرشو بگید ممنون
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 جماعجواد جمعه 02 اسفند 1392 ، ساعت 05:57
مرد هستم خواب دیدم زنی که فامیلم هست و جزء محارم هست با من جماع میکنه تعبیرش چیه؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 تعيرخوابسارا سه شنبه 13 اسفند 1392 ، ساعت 10:34
خواب ديدم پدرشوهرم همسر دوم گرفتن وخيلى خوشحالن و براشونم مهم نبودکسى بفهمه.اين خواب تعبيرش چيه؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-1 ..Masumeh M شنبه 02 فروردین 1393 ، ساعت 17:41
من دختر مجردی هستم تو خواب دیدم با پسر عموم ازدواج کردم ولی زیاد خوشحال نیستم البته تازگیا شنیدم پسرعموم با یه دختری دوس شده چن روز بعد هم دوباره خواب دیدم با یه پسری ازدواج کردم خیلی هم ازش خوشم میاد اونم منو دوست داره از خوشحالی تو خواب هردومون گریه کردیم ...تعبیر این خواب ها چیه؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-1 تعبیرخوابالهام شنبه 23 فروردین 1393 ، ساعت 11:01
خواب دیدم برادرشوهرم برای خواستگاری زن دوم بامادرشوهرم رفتند خواستگاری واین مطلب راازمن میخواستندپنهان کنند
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+7 خواب دیدم شوهرم به من خیانت کرده است و با زن دیگری رابطه داردنسیم یکشنبه 21 اردیبهشت 1393 ، ساعت 04:54
خواب دیدم همسرم خیانت کرده و با زن دیگری رابطه دارد
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-2 تعبیر خوابندا چهارشنبه 24 اردیبهشت 1393 ، ساعت 05:17
با سلام...زنی هستم 25 ساله ...مدتی است که در خواب میبینم با زنان مختلف و در مکانهای مختلف جماع و عشقبازی میکنم ولی قبل از انکه اتفاقی بیفتد از خواب بیدار میشوم...من از این خوابها زیاد میبینم...لطفا مرا راهنمایی کنید..با تشکر
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-1 تعبیر خوابندا چهارشنبه 24 اردیبهشت 1393 ، ساعت 05:52
زن جوانی هستم که اکثر اوقات در خواب میبینم که با زنان جماع میکنم و به عشقبازی میپردازم...این خواب واقعا مرا شرمنده میکند...لطفا به من بگویید تعبیرش چیست؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-3 پاسخ: تعبیر خواب زن - 2حبيب دوشنبه 09 تیر 1393 ، ساعت 09:00
سلام من حدود ساعت 6الي 7صبح خوابي عجيب ديدم كه باز شوهر داري فرار كرديم وباماشين ازيه سربلائي گذشتيم و ماشين خراب شد شوهرش اومد ونزديك بود باهم دعواكنيم كه من يه دفعه گفتم تقصير من چيه زنت خودش بامن اومده اونم ناراحت شد و در اونطرف همه شاد بودند ميگفتند عروسي مبارك ويه زني ديگه اونجا بود اصلانشناختم كي بود لطفا خواب مرا تعبير كنيد
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-2 تعبیر خوابسیما چهارشنبه 18 تیر 1393 ، ساعت 10:23
سلام من حدودا یک و چند ماه است که ازدواج کردم اما در خواب دیدم عروسی من است و به جای لباس عروس یک لباس آلبالویی تن من است و هیچ آرایشی هم نداشتم شوهرم در خواب نبود اما میدانستم داماد اوست. در خواب هم همه به من احترام می گذاشتند و خوشحال بودند اما من به خاطر لباس و آرایش کمی نگران بودم و سعی می کردم چشمانم را آرایش کنم. تعبیرش چی
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 تعبیر خوابسپیده غلامی شنبه 21 تیر 1393 ، ساعت 08:29
سلام ..من دو بار خواب دیدم که دارم بجای مرد با دختر ازدواج میکنم...تعبیرش چیست؟؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-1 پاسخ: تعبیر خواب زن - 2مژگان دوشنبه 30 تیر 1393 ، ساعت 03:11
متن خواب دیدم یک مرد غریبه که یگ گنج به شکل یک قندان داشت مندرقندونش ازش گرفتم واونو تولباسم پنهان کردم ولی میترسیدم که لو برم میخوام ببینم تعبیرش چیه ؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-1 پاسخ: تعبیر خواب زن - 2مژگان دوشنبه 30 تیر 1393 ، ساعت 03:15
خواب دیدم یک پرنده خریدم اون دستم نوک زد تعبیرش چیه؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-1 تعبیر خواب زن گرفتنمحمد داود دوشنبه 06 مرداد 1393 ، ساعت 05:55
من خواب دیده ام که پدرم برایم زن گرفته است تعبیراش چی است ؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 تعبیرسعیده جمعه 14 شهریور 1393 ، ساعت 05:09
خاب دیدم روی تخت خابی که ماله من نبود یه لایه گل و لای بود و یک تار عنکبوت محکم بالاش آویزون بود نمیدونم تعبیرش چیه
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-1 پاسخ: تعبیر خواب زن - 2م.ج جمعه 11 مهر 1393 ، ساعت 13:51
سلام من دختری هستم ۲۰ ساله قبل از اذان صبح خواب دیدم ک برادرم به من نزدیک شده است و من را بوس و در آغوش میگیرد و.... قبل از خواب همین حرفا را که برادرم در خواب با من انجام می داد را داشتم با کسی که قرار است چند روز دیگر عقد کنیم میزدم...لطفا به من بگویید تعبیرش چیست. باتشکر
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 پاسخ: تعبیر خواب زن - 2مهتاب دوشنبه 21 مهر 1393 ، ساعت 07:02
من دختر نوجوانی 13 ساله هستم که امروز دم صبح در خواب دیدم که در حیاط مدرسه قبلیمان هستم که الان خراب شده است.همه در حیاطند ولی همه دوستان دوره قبلم و دختر.من مانتویم را از روی آب سرد کن برداشته و تنم میکنم.آن وقت همه به داخل کلاس ها میروند وبه منم میگویند که زود بیا.من یکدفعه متوجه یک مرد شدم که الان که فکر میکنم قیافه اش برایم آشناست ولی یادم میاید!وقتی من میخواستم شلوارم را پام کنم ،ٱن را پیدا نکردم و متوجه شدم که آن مرد دارد نزدیک به صورتم میشود!وقتی نزدیک شد شلوار من هم پیدا شد.گفتم بروید میخواهم شلوارم را بپوشم.اما اون به آن جای مخصوص خانم ها نزدیک شد و لمس کرد.من داد زدم ولی صدایم کم بود.اون هم فرار کرد.در دفتر مدرسه مان سه مرد بودند که والیبالیست ها ی کشورمان بودند.یکی سعید معروف و محمد موسوی و آن یکی را ندیدم!داد زدم سعید.اون سریع آمد بیرون و این را برایش تعریف کردم.وگفت وای.بعد من از خواب پریدم!خواهش میکنم زود جواب بدید.ممنون
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-1 تعبیرحامد دوشنبه 28 مهر 1393 ، ساعت 04:45
من در خواب دیدم ک نامزدم با مردی دیگر ازدواج کرده و در خانه ای زندگی میکنند میشه برام تعبیر کنی مرسی
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 

افزودن نظر

قدرت گرفته از جی‌کامنت فارسی ، ترجمه و بازنویسی : سی‌ام‌اس فارسی

مطالب اتفاقی مرتبط

خواب هایی را که دیده اید تعریف کنید !

محل تبلیغات شما
تعرفه قیمت تبلیغات شما در این محل : هفته ای فقط 8 هزار تومان !