دوشنبه, 05 مهر 1395

آخرین بروز رسانی08:05:16 PM GMT

محل تبلیغات شما
تعرفه قیمت تبلیغات شما در این محل : هفته ای فقط 8 هزار تومان !

تعبیر خواب زن - 2

فرستادن به ایمیل چاپ

محمدبن سيرين گويد: زن جوان درخواب، شادي و مقصودي مرد باشد و زن پير، دنيا باشد و شغل اين جهان و نيز ديدن زنان بر قدر و نيكوئي و جمال و فربهي و لاغري و زشتي بود. بهترين زنان را كه در خواب بيند، زناني باشد كه معروف نباشند و زن خوب فربه، فراخي نعمت باشد زن زشت لاغر قحطي و تنگي بود و زن شادمان آراسته، مرادهاي اين جهاني بود و پيرزن ترش روي چركين، بدحال و بد مرادي باشد.

ابراهيم كرماني گويد: اگر زني بيند كه او را چون مردان قضيب بود، دليل بر خير و صلاح دين و دنياي او بود. اگر زني بيند كه او را قضيب بود و مجامعت مي كرد، دليل كه او فرزندي بود يا آبستن شود و فرزند آورد. اگر زني جوان بيند، كه پير شده بود، دليل كه از او كاري زشت دروجود آيد. اگر مردي بيند زنش از سوي پس با او جماع مي كرد، دليل است حرمت و بزرگي او زايل شود. اگر زني بيند كه مرد شد و جامه مردان را پوشيد، اگر آن زن مستور بود، دليل خير و صلاح او بود. اگر زن مفسد باشد، دليل است بر شر و فساد او.

جابرمغربي گويد: زن مفسد درخواب، اهل دنيا را زيادتيِ دنيا بود و اهل صلاح را، زيادتيِ صلاح و علم و زن غريب بهتر از زن آشنا باشد. اگر مردي بيند كسي دست درازي با زن او كرد، دليل باشد كه اهل آن زن توانگر گردند. اگر بيند زن او به نزد مردمان بيگانه به فساد باشد، دليل است بدو منفعت و نيكي رسد وي را با شوهر دار از آن مرد و اگر بيند كسي زن او را نيزه يا شمشير داد، دليل كه پسري آورد، اگر بيند كه كسي او را دوا داد، دليل كه دختري آورد. حضرت امام جعفر صادق فرمايد: ديدن زن درخواب بر شش وجه است. اول: شادي و مقصود. دوم: دنيا. سوم: شغل اين جهان. چهارم: فراخي نعمت. پنجم: قحطي و تنگي. ششم: توانگري.

محمدبن سيرين گويد: اگر زني بيند كه دختري دارد، دليل كه خير و نيكي بدو رسد و از خويشان و اهل خود خرم شود. اگر بيند پسري آورد، دليل كه غمگين و اندوهناك شود. اگر مردي بيند كه زنش پسر آورد، دليل كه به رنج و صعب چيزي بدست آورد به روزگار دراز. اگر بيند كه دختر زاد، منفعتش بيشتر باشد.

ابراهيم كرماني گويد: اگر زن پادشاه بيند كه دختري به زاد، دليل است شوهرش گنج يابد. اگر بيند پسر زاد، دليل غم و انديشه بود. اگر مردي بيند كه دختري بزاد، دليل كه غمگين و مستمند شود. اگر بيند كه پسرزاد، دليل كه كارنيكوئي از وي صادر شود و از آن كار او نام نيكو در عالم منتشر شود. اگر دختري دوشيزه بيند كه فرزندي زاد، دليل و تاويلش اين است كه گذشت. حضرت امام جعفر صادق فرمايد: اگر زني بيند كه پسري زاد و در زمان با آن پسر سخن گفت، دليل مرگ او باشد، اگر بيند دختر زاد، دليل است كه از نسل او فرزندي پديد آيد كه مهتر اهل بيت خويش بود.

منوچهر مطيعي تهراني گويد: ابن سيرين نوشته زن جوان در خواب شادي و مقصود مرد است و گرفتاري هاي آن مرد . معبران ديگر نيز تقريبا همين نظر را ابراز داشته اند. خانم آيتانوس مي گفت زن در خواب براي مرد هدف است و براي زن دشمن و رقيب. ديدن زن شناخته شده و معروف در خواب هيچ تعبيري ندارد. حتي اگر زني را در خواب ببينيد که هيچ شباهتي بين او و زن شناخته شده نباشد اما در عالم خواب فکر يا احساس کنيد که مثلا او آن زن معروف است باز هم خواب شما بي تفاوت و قابل تعبير مي باشد. زن موقعي در خواب صاحب تعبير مي شود که مجهول و نا شناخته باشد و شما در خواب فقط او را به عنوان زن ببينيد و بشناسيد. در چنين صورتي ديدن زن در خواب براي مرد هدف و مقصود است و براي زن رقيب و دشمن. زيبايي و زشتي آن زن عظمت يا حقارت هدف را باز مي گويد و همين طور براي زنان بي خطر يا خطرناک بودن رقيب و دشمن را حکايت مي کند.معبران حتي چاقي و لاغري زن را دخيل دانسته اند ولي چون معيار پسند زن در زمان هاي مختلف فرق مي کند ، چاقي و لاغري را معيار نمي گيريم. مثلا نوشته اند زن خوب و فربه فراخي نعمت باشد و زن زشت و لاغر قحطي و تنگي. از امام صادق عليه السلام نقل مي کنند که زن در خواب شادي و مقصود است و شغل موفق و فراخي نعمت. توضيح درباره زن بسيار طولاني مي شود لذا با درک معني زن در خواب تعبير و تشخيص خواب ها را به خود بينندگان خوابها وا مي گذاريم چرا که با در نظر گرفتن مطالب گفته شده تشخيص آسان مي شود. اين نکته نيز بايد افزوده شود که زنان خويشاوند هم در زمره زنان معروف هستند و تعبيري ندارند.

لوک اويتنهاو مي گويد :

زن : شانس در عشق

ديدن يک زن : ناتواني

ديدن چندين زن : افترا

زن مو بور : اتفاقي خوشايند

زن مو قهوه اي : بيماري

زن مو قرمز : نامعقولات

زن ضعيف : خبرهاي دلگرم کننده

زن عريان : عزاداري در خانواده

شنيدن صداي يک زن : عزم سفر کردن

بوسيدن يک زن : استفاده مادي

زن باردار: شادماني

پير زن : دعوا

زن چادري : مرگ

 

يوسف نبي عليه السلام گويد:

ديدن صحبت کردن با زن زيبا آن سال را به خوشي ونيکي بگذراند

نظرات  

 
+37 تعبير خوابهستي سه شنبه 18 آبان 1389 ، ساعت 00:52
من حامله هستم و در خواب آلبالو خشك ديدم كه مي خورم تعبيرش چيست ؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+34 uعسل پنجشنبه 31 شهریور 1390 ، ساعت 10:41
در خواب دیدیم که شوهرم با زن دیگری که قبلا میشناخته جماع کرده و من فیلم ان را در خواب دیدم.چه تعبیری داره؟؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+3 تعبیرحسن سه شنبه 15 بهمن 1392 ، ساعت 06:55
نقل قول از uعسل:
در خواب دیدیم که شوهرم با زن دیگری که قبلا میشناخته جماع کرده و من فیلم ان را در خواب دیدم.چه تعبیری داره؟؟

شما نسبت به شوهرتان حساس هستید و هیچ صحت واقعه بینانه ندارد.
در ضمن شما به فیلم های مبتذل هم نگاه مکنید و باعث فرو رفتن فکر در ضمیرتان میشود
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+3 جواب تعبیر خواب شمافرزاد دوشنبه 05 اسفند 1392 ، ساعت 13:41
ببخشید من فکر میکنم تعبیری نداره .شما خانمها از بس به فکر ما مردها هستید که هر لحظه کجا بوده و چه میکنه شبها هم دچار توهم و بد خوابی میشین و خواب بد میبینید .ایشالا خیره
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+6 سعید سه شنبه 05 فروردین 1393 ، ساعت 08:02
بیشتر خوابهای ما نشات گرفته از کارها وافکار روزانه ما است احتمالا چنین گمانی را در مورد شوهر خود را برده اید و همین باعث شده است چنین خوابی ببینید
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+3 پاسخ: تعبير خوابوحید پنجشنبه 19 دی 1392 ، ساعت 07:21
دلیلش از شما به چیزای ترش عادت دارید واز خوردن ان لذت می برید پس یادتو ن نره الو بخورید
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+2 جواب تعبیر خواب شمافرزاد دوشنبه 05 اسفند 1392 ، ساعت 13:37
امیدوارم که تعبیر من از خواب شما درست نباشه .دیدن خود البالو نشانه ثروت و قدرت هست .اما چون شما خواب دیدینکه الوی خشک بوده شاید بلا به دور فقیر و تنگدست بشین .مقایسه کنید گاوهای چاق و فربه رو با گاوهای لاغر
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: تعبير خوابقلی چهارشنبه 29 اردیبهشت 1395 ، ساعت 02:46
ازبس که شما بسیار شکم پرست هستین
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+22 زهرا چهارشنبه 03 آذر 1389 ، ساعت 02:17
اگر زني بين كه با شوهرش ازدواج ميكند :roll::
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+9 Vida el جمعه 22 شهریور 1392 ، ساعت 18:45
خواب دیدم دوباره با شوهرم ازدواج کردم با همون جشن عروسی تعبیرش چیه؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+38 زهرا چهارشنبه 03 آذر 1389 ، ساعت 02:18
اگر زني در خواب بيند كه با شوهرش عروسي ميكند
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+8 تعبیر خوابزهره چهارشنبه 03 مهر 1392 ، ساعت 03:22
من حواب دیدم عروسی خودم با شوهرم هست.من یه چادر سفید رو سرم بود.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+5 تعبیر خوابزهره چهارشنبه 03 مهر 1392 ، ساعت 03:23
خواب دیدم عروسی خودم با شوهرم هست.من یه چادر سفید رو سرم بود
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+7 Guest جمعه 06 اسفند 1389 ، ساعت 12:44
اگرمردی ببیند.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+11 womanfawad پنجشنبه 09 تیر 1390 ، ساعت 12:25
با عرض سلام من یک زن چادری که نمی شناختم را در خواب دیدم که به دنبال او روان هستم تا جایی که او وارد یک مسجد میشود. من در شهر تهران هستم و دنبال ادرس بهشت زهرا میگردم و دیر وقت هم است.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-1 زنsayeh یکشنبه 19 تیر 1390 ، ساعت 11:52
خواب دیدم زی چادری بچه مردی را دزدید تعبیرش چیه؟البته مرد هم ترسیده بود
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+6 زنsayeh یکشنبه 19 تیر 1390 ، ساعت 11:52
خواب دیدم زی چادری بچه مردی را دزدید تعبیرش چیه؟البته مرد هم ترسیده بود
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+5 زنsayeh یکشنبه 19 تیر 1390 ، ساعت 11:52
خواب دیدم زی چادری بچه مردی را دزدید تعبیرش چیه؟البته مرد هم ترسیده بود
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+2 زنsayeh یکشنبه 19 تیر 1390 ، ساعت 11:53
خواب دیدم زی چادری بچه مردی را دزدید تعبیرش چیه؟البته مرد هم ترسیده بود
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+3 zan dovom pedarsaman دوشنبه 17 مرداد 1390 ، ساعت 13:24
man dar khab dedam ke pedaram zane dovome gerefte lotfan taaber koned .
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 saman دوشنبه 17 مرداد 1390 ، ساعت 13:25
zane dovome pedar dar khab
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+3 فرناز یکشنبه 30 مرداد 1390 ، ساعت 10:24
با سلام خواب دیدم که از خونه در اومدم 2تا پیرزن چادربه سرکه لباسهاشون هم کثیف بود اذیتم میکنن منم میخوام فرار کنم خیلی خواب بدی بود
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+9 خواب ازدواجزهره یکشنبه 07 اسفند 1390 ، ساعت 15:18
من عقد کرده هستم و خواب دیدم شخصی به خواستگاری من آمده.مادرم گفت چون عقدت طولانی شده باید باهاش ازدواج کنی.لطفا تعبیرشو برام بگین!
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+23 زن دوممحمد پنجشنبه 31 فروردین 1391 ، ساعت 12:15
در خواب دیدم که زن دوم گرفته ام. زن خودم هم اونجا هست
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+16 زن دومالهام یکشنبه 17 اردیبهشت 1391 ، ساعت 08:46
خواب ديدم شوهرم به من گفت من عاشق شدم ومن اون زن چشم سبز وخشكل روديدم البته خواهرم داشت تعريف ميكردكه شوهرم گفته منو دوست نداره واون زن رودوست داره يعني من اززندگي برم كنار
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-4 تعبيرش جيهمريم دوشنبه 18 آبان 1394 ، ساعت 12:17
خواب ديدم شوهرم يه زنو صيغه كرده اعصابم خورده تعبيرش جيه
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+6 پاسخ: زن دومعلي یکشنبه 15 بهمن 1391 ، ساعت 16:33
jufdvo,hf vhfvhdl ftvsjdn
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 پاسخ: زن دومs-m سه شنبه 28 مرداد 1393 ، ساعت 20:06
خوش به حالت :lol:
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-2 asalasal جمعه 05 خرداد 1391 ، ساعت 12:35
خواب دیدم که یه زن خیلی خوش سیما که خیلی هم نورانی بود و موهایی بین بور و قهوه ای داشت سر منو رو پاش گذاشته بود و موهامو نوازش میکرد ازم پرسید چرا ناراحتی گفتم نمی دونم یهو خندید یه آرامشی داشتم با این که تو خواب حس می کردم یه غریبه اس بعد از خندیدن گفت تا حالا شده کسی بهت بگه که خیلی خوشگلی؟؟
تعبیر این خوابم چیه
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 خوشگل بودنتali چهارشنبه 27 اسفند 1393 ، ساعت 03:15
سر به سرت گذاشته،اونطوری گفته ک دلتو خوش کنه
زیاد جدی نگیر حرفاشو :lol:
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+9 zan 2mehdi جمعه 19 خرداد 1391 ، ساعت 09:59
در خواب دیدم که زن دوم گرفته ام. زن خودم هم اونجا هست
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+13 پاسخ: تعبیر خواب زن - 2لیلا پنجشنبه 12 مرداد 1391 ، ساعت 11:51
همسرم در خواب دیده که من یک مرد غریبه همبستر شده ام وبعد او با دیدن این منظره ان مرد را میکشد. تعبیر خوابم را می خواستم ممنون.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+10 تعبیر خیانت همسر در خوابی‌پورا سه شنبه 15 دی 1394 ، ساعت 23:54
خواب دیدم کسی با همسرم نزدیکی میکرد'شکل او را نمیدادم اما بدنش را میدیدم و خیلی ناراحت بودم'بعد همسرم را کتک زدم که پدرش آمد وبرای او هم گفتم که او هم ناراحت شد'تعبیرشه برام بگید ممنون
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+12 زن گرفتنزهرا2 چهارشنبه 22 شهریور 1391 ، ساعت 14:55
برادرم در خواب ديده كه شوهرم با زني ديگه ازدواج كرده ومنو رها كرده تعبيرش چيه ؟ ممنون
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+5 تعبیر خوابمریم سه شنبه 25 فروردین 1394 ، ساعت 06:00
چند شبی هست در خواب میبینم همسرم عاشق کس دیگه ای شده و میگه منو نمیخواد و میخواد با اون ازدواح کنه.ختی اون خانمم تو خواب دیدم اون خانمم شوهر داشت انگار اما چهرش یادم نمیاد تعبیرش چیه.البته اینم بگم خیلی ادم وسولس و حساسی هستم نسبت به زندگیم جوابمو بدین تو رو خدا
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+17 مردی که با ولع گردن مرا میخوردزیبا یکشنبه 23 مهر 1391 ، ساعت 08:58
من خواب دیدم که مردی که او را میشناسم با شوق و خوشحالی گردنمو میبوسید و میخورد /تعبیرش چی میتونه باشه
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+4 دوستم زن مردی بود که من عاشق او هستمMONA شنبه 30 دی 1391 ، ساعت 10:51
در خواب دیدیم مردی که عاشق او هستم شوهر دوست من است و مردی که من عاشق او هستم میخواهد دوستم را طلاق بدهد و با من ازدواج کند. تعبیرش چیست
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+3 tabir khabmrl شنبه 12 اسفند 1391 ، ساعت 20:34
khabe arusiye khaharamo mididam ke moteahele
va in chandomin bare ke in khabo mibinam
va tu khab man midunam ke khaharam moteahele
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+7 پاسخ: تعبیر خواب زن - 2نسیم دوشنبه 21 اسفند 1391 ، ساعت 05:58
سلام من خواب دیدم نامزدم که الان چند وقت باهم مشکل داریم با یک خانمی غریبه و چاق اشنا شده میشه بفرمایید تعبیرش چیه ؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+12 تعبیر خوابمحبوبه دوشنبه 06 خرداد 1392 ، ساعت 11:53
سلام دوشب پشت سر هم خواب دیدم شوهرم با من نزدیکی میکنه خوابم خوابه شیطانی نبود تعبیرش چیه
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+2 پاسخ: تعبیر خوابآقا سه شنبه 05 شهریور 1392 ، ساعت 13:51
خوب عزيم بيشتر به شوهرت برس و بيشتر باهاش نزديكي كن احتمالا دير به دير تو بغلشي .از همين امشب شروع كن احتمالا مشكلت حل بشه
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+7 تهرانمژگان پنجشنبه 16 آبان 1392 ، ساعت 06:22
سلام دوست عزیز.تعبیرخوابت خوبه.چون باشوهرت همبستربوده ای رسیدن ب آرزو.ورواشدن حاجت میباشد.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+7 همسر پادشاهمونا جمعه 14 تیر 1392 ، ساعت 06:57
سلام من خواب دیدم همسر پادشاه هستم میشه تعبیرش رو بفرمایید؟
تا حالا چند بار خواب دیدم از خاندان پادشاه هستم و ستاره ای که در آسمان دارم باعث شده من از خاندان پادشاه باشم.
ممنون میشم تعبیر خوابم رو بفرمایید
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+5 همسر پادشاهمونا جمعه 14 تیر 1392 ، ساعت 07:00
سلام من خواب دیدم همسر پادشاه هستم میشه تعبیر خوابمو بگین؟
چندین بار تا حالا خواب دیدم که از خاندان پادشاه هستم و بخاطر ستاره ای که در آسمان دارم من از خاندان پادشاه شدم
ممنون میشم تعبیر خوابمو بطور صحیح بگین چیه؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+3 پاسخ: تعبیر خواب زن - 2زینب پنجشنبه 20 تیر 1392 ، ساعت 08:06
با سلام
ببخشید اگر در خواب ببینیم که زنی تبدیل به مرد شده یا بالعکس چه تعبیری دارد؟
خیلی گشتم تعبیرشو پیدا نکردم
با تشکر فراوان
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 پاسخ: تعبیر خواب زن - 2سیما دوشنبه 24 تیر 1392 ، ساعت 02:05
خانم بیست ساله هستم. خواب دیدم خونه ی نامزدم بودم. بحث ب نزدیکی افتاد. بهم گفت دیگه صحبتش رو نکن. دلم میخواد. گفتم یعنی دلت نمیخواد با من رابطه برقرار کنی؟ گفت دیگه تو خونه ی بابام نه..
(من قبلا با نامزدم رابطه داشتم)تعبیر خوابم رو میدونین؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 تعبیرخوابsaba سه شنبه 25 تیر 1392 ، ساعت 06:24
سلام من خواب دیدم بدرم رفته زن دوم گرفته تعبیراین خواب چی میشه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+6 زنم فرزند پسر زاييده و سخن ميگويدمسعود پنجشنبه 27 تیر 1392 ، ساعت 08:33
با سلا و خسته نباشيد - امروز صبح زنم خواب ديده كه پسري بدنيا آورده كه بچه دو سه روز است كه بدنيا آمده و آن بچه حرف ميزده لطفاً تعبير اين اين خواب را تعبير كنيد. ( در اكثر كتب نگاه كردم تعبير بدي داشت ميخواستم تعبير درستش را بدانم) ممنون ميشم اگه زود جواب بديد و منو راهنمايي كنيد.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+11 پاسخ: تعبیر خواب زن - 2سمیرا پنجشنبه 17 مرداد 1392 ، ساعت 02:16
خواب دیدم. پسری که دوسش دارم با من نزدیکی میکنه و هر دو راضی هستیم و لذت میبریم. ا البته جدا از خواب و در واقعیت نمیدونم اون پسر دوسم داره یا نه
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 dubaiمریم یکشنبه 27 مرداد 1392 ، ساعت 08:33
سلام من زن بیوه ایی هستم و از فرزندانم دورم من دبیم دو تا فرزندم ایران چند روز پیش خواب دیدم ازدواج کردم با مردی خوشگل و خوشتیپ و پولدار بچه هام هم کنارم بودن همدیگرو خیلی دوست داشتیم ولی من نگران بودم بگم من بچه دارم که مبادا رهام کنه تعبیر خوابم چی میشه
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+6 پاسخ: تعبیر خواب زن - 2زهرا جمعه 01 شهریور 1392 ، ساعت 04:23
سلام خواب دیدم شوهرم جلوی من ومادرم بازن دیگری نزدیکی میکند
تعبیرش چی میشه
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+6 پاسخ: تعبیر خواب زن - 2زهرا جمعه 01 شهریور 1392 ، ساعت 04:54
خواب دیدم شوهرم جلوی من ومادرم با زن دیگری نزدیکی میکند
تعبیرش چی میشه
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-1 پاسخلقمان جمعه 07 فروردین 1394 ، ساعت 03:05
شوهر شما در کاری سرمایه گذاری میکند و شما هم از آن با اطلاع خواهید شد.
والله اعلم.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+9 تعبیر خوابمالناز یکشنبه 10 شهریور 1392 ، ساعت 08:29
سلام اگر امکان داره میخوام تعبیر خوابم رو بدونم!
من دوست پسر دارم ولی نزدیکی با پسر دوست خانوادگیمون رو که اصلا فکرشم نکردم رو تو خوابم دیدم و برام از نظر احساسی و محبت خوش آیند بود!!!!!!!!!!!! !!
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 دوست خانوادگیالناز سه شنبه 12 شهریور 1392 ، ساعت 12:26
سلام.من دوست پسر دارم ولی خواب دیدم با پسر یکی از دوستان خانوادگی که اصلا بهش فکر هم نکردم ، در شرف رابطه جنسی هستیم و من از ین مسئله لذت می بردم.تعبیرش چی هست؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+3 خواب زن دیوانهاسماعیل سه شنبه 12 شهریور 1392 ، ساعت 16:32
من رفتم خواستگاری و پیگیر کارهام هستم - خواب دیدم دختره دیوانس ؟؟؟؟؟؟
کمک کنید
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+2 نزدیکی با خواهرفرزاد پنجشنبه 14 شهریور 1392 ، ساعت 09:55
طی دوهفته دوبار خواب دیدم ک با خواهرم نزدیکی میکنم، بار اول مهتلم شدم ولی بار دوم نه، تکرار این خواب برایم عجیب است. تعبیر خواب و دلیل تکرار آن چیست؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+6 پاسخ: نزدیکی با خواهرسهرینا چهارشنبه 27 شهریور 1392 ، ساعت 12:04
salam chan vaght pish khab didam ba khaharam dar hale nazdiki hastam va khaharam alate mardane darad.dobare disha b khab didam ba ye khanoome ke nemibinamesh dar hale nazdiki hastam.tabiresh chie?
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 نزدیکی با محرمسارا پنجشنبه 02 مهر 1394 ، ساعت 09:05
خواب دیدم برادرم با من نزدیکی میکنی واین مساله بین تمام افراد خانواده اتفاق افتاده
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 تعبیر ازدواج زن با زننیلی جمعه 05 مهر 1392 ، ساعت 19:36
من خواب دیدم ک با یک زن بیوه ک میشناختمش ازدواج دارم میکنم ک اصلا هم راضی نبودم به این کار تعبیرش چی میتونه باشه؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+6 دادخواست طلاق وازدواج موقت همزمان نگه داشتن زن اول وبچهمنا شنبه 20 مهر 1392 ، ساعت 14:20
برادرم وزنش باهم باعشق زندگی نمی کنند مدتی پیش مادر زنش باخواهرم تلفنی دعوا کردن وروابط تیره شد زنش اظهار به دوستی ما والبت پشت سرمااینطور نیست برادرم حرفایش را باور کرده ودعوا را ما مقصر دانست پاک برادرم ایمانش را باخته حق وباطل را نمی فهمد.خواب دیدم کارشان به دادگاه کشیده برادرم میخواست زنش را طلاق دهد و میگفت به دروغهایت پی بردم وباید طلاق بگیریم زنش التماس میکرد نمیخواست طلاق بگیرد.قسمت دیگر خواب دیددم یکی از دوستانم زنش شده وبرادرم ا را تحت مدیریت داشت و قوانین خاصی وضع کرده بود.اما زن اولش در خانه نبود ولی گفتن طلاقش نداده بخاطر بچه وپدر ومادرش چون انها از او خواسته اند وتک فرزند است.تغبیرش را لطفا بفرمائید زندگی ما و برادرم طی این دوسال ازدواجش واقعا زیرورو شده است
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+4 نزدیکی کردن مرد غریبه با یک زنعطیه جمعه 24 آبان 1392 ، ساعت 08:30
خواب دیدم یک ادم غریبه که در یک هتل با هم بودیم میاید وبا من به نزدیکی میپردازد
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-2 پاسخ: نزدیکی کردن مرد غریبه با یک زنس جمعه 22 آبان 1394 ، ساعت 20:11
نقل قول از عطیه:
خواب دیدم یک ادم غریبه که در یک هتل با هم بودیم میاید وبا من به نزدیکی میپردازد
فک کنم شما با هوس خوابیدین
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 كندو و عسلنسيم دوشنبه 11 آذر 1392 ، ساعت 11:41
من باردارم.خواب ديدم شخصي كندوي عسل زيادي داشت .ابتدا مقدار زيادي عسل روي نان سنگك ريخت و به من داد و سپس يك كندوي عسل كوچك به من داد.تعبيرش چيست؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+2 تعبیر خوابسپیده پنجشنبه 21 آذر 1392 ، ساعت 07:04
من در خواب دیدم با همسر خود دارم نزدیکی می کنم در حالی که خواهر و مادرم بی اجازه وارد اتاق می شوند و شوهرم بی توجهبه آنها کارش را ادامه می دهد تعبیرش چیست؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخلقمان جمعه 07 فروردین 1394 ، ساعت 03:03
شوهرتان در حال کمک به شماست که خواهر و مادرتان هم به خانه شما خ?اهند آمد و او را در حال کمک خواهند دید.
والله اعلم.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 شوهرم به خواستگاری دختری رفته که قبلا ازش خواستگاری کرده.زهرا جمعه 22 آذر 1392 ، ساعت 01:55
با سلام.یک ساعت قبل از اذان صبح خواب دیدم با شوهرم توی ماشینم که شوهرم به یه نفر زنگ میزنه و آدرس خونه خانمی رو که قبلا ازش خواستگاری کرده میپرسه(من دختره رو که مدیر آموزش دانشگاه بود دیدم و الان متاهله تو یه شهر دیگه)منم خیلی ناراحت شدم ولی به روی خودم نیاوردم تا اینکه مستقیم رسیدیم در خونه همون خانم. مادر شوهرم اینا هم اونجا بودن و من به شوهرم با گریه اصرار کردم که برگرده ولی بهم توجهی نکرد و بعد یه لحظه دختره اومد تو حیاط سلام کرد و منم جواب دادم و رفت داخل. بعد من با گریه و دل شکسته از اون حیاط زدم بیرون مادر شوهرم گفت نمیمونی تو کارها کمک کنی و من بیشتر رنجیدم. تو کوچه مادر شوهرمو دیدم که بهم گفت نبات نداری؟ منم سه تکه نبات زرد که شوهرم تو ماشین بهم داده بود بهش دادم و جلوش خیلی گریه کردم و گفتم من همیشه شما رو دوست داشتم ولی اون ناراحت نبود.تعبیرش چیه؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 پاسخ: تعبیر خواب زن - 2زهره جمعه 27 دی 1392 ، ساعت 18:04
من خواب دیدم برادرم که متاهل هم هست رفتهک زن دیگه گرفته اولش همه خیلی خوشحال بودیم بعد تازه یادم اومد که علی زن داره واسه چی رفته یک زن دیگه گرفته در حالیکه زن دوم هم قد کوتاه بود زیاد هم خوشگل نبود. و خیلی هم کوچیکتر بود از لحاظ سنی. بعد تازه فهمیدم زن دومش طلاق گرفته است و یک بچه کوچیک هم داره. بعد از اینکه این موضوع رو فهمیدم خیلی ناراحت شدم و همش داداشم را سرزنش می کردم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 زن نورانیصدف یکشنبه 13 بهمن 1392 ، ساعت 13:36
سلام
من در خوابم زنی نورانی با چادر مشکی و مانو مغنعه ی سبز دیدم کمی شبیه معلمم بود دستکش سیاه داشت و روی انگشت حلقه ۲ تا انگشتر یاقوت داشت و دست راستش روی شونه ی راست یه پسر بچه ی تپل و سفید بود زنه بهم نگاه نمیکرد لطفا برام توایمیلم تعبیرشو بزارید ممنون.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 خواب زن حاملهایلار شنبه 19 بهمن 1392 ، ساعت 07:54
خواب یه زن حامله رو دیدم که در حال زایمان بود و درد زیادی داشت و بچشم هر چی به خودش زور میزد به دنیا نمیومد چند روز قبلم یکی از خواننده های معروف ترکیه رو دیدم که اونم حامله بود خواهشا ج بدید تعبیرشو بگید ممنون
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 جماعجواد جمعه 02 اسفند 1392 ، ساعت 05:57
مرد هستم خواب دیدم زنی که فامیلم هست و جزء محارم هست با من جماع میکنه تعبیرش چیه؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-1 تعيرخوابسارا سه شنبه 13 اسفند 1392 ، ساعت 10:34
خواب ديدم پدرشوهرم همسر دوم گرفتن وخيلى خوشحالن و براشونم مهم نبودکسى بفهمه.اين خواب تعبيرش چيه؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-1 ..Masumeh M شنبه 02 فروردین 1393 ، ساعت 17:41
من دختر مجردی هستم تو خواب دیدم با پسر عموم ازدواج کردم ولی زیاد خوشحال نیستم البته تازگیا شنیدم پسرعموم با یه دختری دوس شده چن روز بعد هم دوباره خواب دیدم با یه پسری ازدواج کردم خیلی هم ازش خوشم میاد اونم منو دوست داره از خوشحالی تو خواب هردومون گریه کردیم ...تعبیر این خواب ها چیه؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-1 تعبیرخوابالهام شنبه 23 فروردین 1393 ، ساعت 11:01
خواب دیدم برادرشوهرم برای خواستگاری زن دوم بامادرشوهرم رفتند خواستگاری واین مطلب راازمن میخواستندپنهان کنند
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+4 خواب دیدم شوهرم به من خیانت کرده است و با زن دیگری رابطه داردنسیم یکشنبه 21 اردیبهشت 1393 ، ساعت 04:54
خواب دیدم همسرم خیانت کرده و با زن دیگری رابطه دارد
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+3 تعبیرجوابپرستو دارایی یکشنبه 24 اسفند 1393 ، ساعت 05:35
نقل قول از نسیم:
خواب دیدم همسرم خیانت کرده و با زن دیگری رابطه دارد

نقل قول از نسیم:
خواب دیدم همسرم خیانت کرده و با زن دیگری رابطه دارد

منم همیشه این خوابو میبینم ولی نمیدونم تعبییرش چیه واقعا وحشت ناکه.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-1 تعبیر خوابندا چهارشنبه 24 اردیبهشت 1393 ، ساعت 05:17
با سلام...زنی هستم 25 ساله ...مدتی است که در خواب میبینم با زنان مختلف و در مکانهای مختلف جماع و عشقبازی میکنم ولی قبل از انکه اتفاقی بیفتد از خواب بیدار میشوم...من از این خوابها زیاد میبینم...لطفا مرا راهنمایی کنید..با تشکر
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 تعبیر خوابندا چهارشنبه 24 اردیبهشت 1393 ، ساعت 05:52
زن جوانی هستم که اکثر اوقات در خواب میبینم که با زنان جماع میکنم و به عشقبازی میپردازم...این خواب واقعا مرا شرمنده میکند...لطفا به من بگویید تعبیرش چیست؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-4 پاسخ: تعبیر خواب زن - 2حبيب دوشنبه 09 تیر 1393 ، ساعت 09:00
سلام من حدود ساعت 6الي 7صبح خوابي عجيب ديدم كه باز شوهر داري فرار كرديم وباماشين ازيه سربلائي گذشتيم و ماشين خراب شد شوهرش اومد ونزديك بود باهم دعواكنيم كه من يه دفعه گفتم تقصير من چيه زنت خودش بامن اومده اونم ناراحت شد و در اونطرف همه شاد بودند ميگفتند عروسي مبارك ويه زني ديگه اونجا بود اصلانشناختم كي بود لطفا خواب مرا تعبير كنيد
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-2 تعبیر خوابسیما چهارشنبه 18 تیر 1393 ، ساعت 10:23
سلام من حدودا یک و چند ماه است که ازدواج کردم اما در خواب دیدم عروسی من است و به جای لباس عروس یک لباس آلبالویی تن من است و هیچ آرایشی هم نداشتم شوهرم در خواب نبود اما میدانستم داماد اوست. در خواب هم همه به من احترام می گذاشتند و خوشحال بودند اما من به خاطر لباس و آرایش کمی نگران بودم و سعی می کردم چشمانم را آرایش کنم. تعبیرش چی
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 تعبیر خوابسپیده غلامی شنبه 21 تیر 1393 ، ساعت 08:29
سلام ..من دو بار خواب دیدم که دارم بجای مرد با دختر ازدواج میکنم...تعبیرش چیست؟؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: تعبیر خواب زن - 2مژگان دوشنبه 30 تیر 1393 ، ساعت 03:11
متن خواب دیدم یک مرد غریبه که یگ گنج به شکل یک قندان داشت مندرقندونش ازش گرفتم واونو تولباسم پنهان کردم ولی میترسیدم که لو برم میخوام ببینم تعبیرش چیه ؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: تعبیر خواب زن - 2مژگان دوشنبه 30 تیر 1393 ، ساعت 03:15
خواب دیدم یک پرنده خریدم اون دستم نوک زد تعبیرش چیه؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-1 تعبیر خواب زن گرفتنمحمد داود دوشنبه 06 مرداد 1393 ، ساعت 05:55
من خواب دیده ام که پدرم برایم زن گرفته است تعبیراش چی است ؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 تعبیرسعیده جمعه 14 شهریور 1393 ، ساعت 05:09
خاب دیدم روی تخت خابی که ماله من نبود یه لایه گل و لای بود و یک تار عنکبوت محکم بالاش آویزون بود نمیدونم تعبیرش چیه
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+3 پاسخ: تعبیر خواب زن - 2م.ج جمعه 11 مهر 1393 ، ساعت 13:51
سلام من دختری هستم ۲۰ ساله قبل از اذان صبح خواب دیدم ک برادرم به من نزدیک شده است و من را بوس و در آغوش میگیرد و.... قبل از خواب همین حرفا را که برادرم در خواب با من انجام می داد را داشتم با کسی که قرار است چند روز دیگر عقد کنیم میزدم...لطفا به من بگویید تعبیرش چیست. باتشکر
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+3 پاسخ: تعبیر خواب زن - 2مهتاب دوشنبه 21 مهر 1393 ، ساعت 07:02
من دختر نوجوانی 13 ساله هستم که امروز دم صبح در خواب دیدم که در حیاط مدرسه قبلیمان هستم که الان خراب شده است.همه در حیاطند ولی همه دوستان دوره قبلم و دختر.من مانتویم را از روی آب سرد کن برداشته و تنم میکنم.آن وقت همه به داخل کلاس ها میروند وبه منم میگویند که زود بیا.من یکدفعه متوجه یک مرد شدم که الان که فکر میکنم قیافه اش برایم آشناست ولی یادم میاید!وقتی من میخواستم شلوارم را پام کنم ،ٱن را پیدا نکردم و متوجه شدم که آن مرد دارد نزدیک به صورتم میشود!وقتی نزدیک شد شلوار من هم پیدا شد.گفتم بروید میخواهم شلوارم را بپوشم.اما اون به آن جای مخصوص خانم ها نزدیک شد و لمس کرد.من داد زدم ولی صدایم کم بود.اون هم فرار کرد.در دفتر مدرسه مان سه مرد بودند که والیبالیست ها ی کشورمان بودند.یکی سعید معروف و محمد موسوی و آن یکی را ندیدم!داد زدم سعید.اون سریع آمد بیرون و این را برایش تعریف کردم.وگفت وای.بعد من از خواب پریدم!خواهش میکنم زود جواب بدید.ممنون
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-1 تعبیرحامد دوشنبه 28 مهر 1393 ، ساعت 04:45
من در خواب دیدم ک نامزدم با مردی دیگر ازدواج کرده و در خانه ای زندگی میکنند میشه برام تعبیر کنی مرسی
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-1 تعبیر حوابمهشاد جمعه 07 آذر 1393 ، ساعت 06:15
من خواب دیدم که یه دختری همش جلو شوهر م خودنمایی میکنه ژا دستشو میزاذه رو پاش یا باش همش حرف میزنه منم تو خواب خیلی ناراحت بودم تعبیرش چی میشه :cry: :cry: :cry: :sad:
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-2 خواب لواطامير علي چهارشنبه 12 آذر 1393 ، ساعت 09:50
من پسري هستم ٢٥ ساله همش خواب ميبينم پسرا و مردا با من لواط ميكنند و من نيز خوشم مياد ، به طوري كه تو بيداري هم دوست دارم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-1 پاسخ: تعبیر خواب زن - 2کوروش یکشنبه 23 آذر 1393 ، ساعت 07:56
سلام میشه واسم تعبیر کنی "

نامزدم با یکی دیگر ازدواج کرده و موقعی که ازش پرسیدم رابطه داشتین گفت آره داشتیم دیگه زنشم"
من با کوهی از غم برگشتم و گریه کردم و نامزدم اومد دلنوازیم میکرد
من هی میگفتم چرا اینکارو کردی رابطه داشتی"
تعبیرش چیه
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: تعبیر خواب زن - 2کوروش یکشنبه 23 آذر 1393 ، ساعت 08:45
سلام
خواب دیدم نامزدم ازدواج کرده و وقتی پرسیدم ازش که باهاش رابطه داشتی گفت اره داشتم و برهنه دیدمشون
بعد حالم گرفته شد اومد دلنوازیمو میداد اما بنده کوهی از غم بودم
میشه تعبیرش کنین
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 تعبیر خوابomid دوشنبه 01 دی 1393 ، ساعت 05:04
سلام ازتون خواهش میکنم جوابمو بدید من خواب دیدم با زن همسایه که نزدیک به 60 سالشه و مثه مادرم میمونه برام جماع کردم خیلی ممنون میشم اگه جوابمو بدید
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 شهوتسامان سه شنبه 02 دی 1393 ، ساعت 11:02
لطفا بگویید نزدیکی با عشقه قبلی ک الان دیگر نیست...تعبیرش چیست؟مرسی
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+3 تعبير خوابالهه چهارشنبه 10 دی 1393 ، ساعت 03:27
در خواب ديدم كه همسرم قبلا زنى گرفته و بمن نگفته و از او پسرى هم دارد و خيلى گريه ميكردم البته من ١٥ سال است كه ازدواج كردم و دو بچه دارم و در خواب او بعد از چهار سال كه از ازدواجمون گذشته بود او زن گرفته بود
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+2 نزدیکی با خواهر خودمهمان شنبه 20 دی 1393 ، ساعت 23:03
خواب دیدم با خواهر خود نزدیکی میکنم و در اخر بوس از لباش کردم تعبیرش را لطفا برایم ایمیل کنید
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 نزديكي با پسر بچهنجمه دوشنبه 06 بهمن 1393 ، ساعت 06:08
خواب ديدم پسري ١٠ساله كه ميشناسم به من تجاوز كرد.منم هيچ كاري انجام ندادم.ارضا شد و جالب اين كه در اين سن از او مايع مني خارج شد
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 نزديكي با پسر بچهنجمه دوشنبه 06 بهمن 1393 ، ساعت 06:10
پير بچه ١٠ساله به من تجاوز كرد و من حركتي انجام ندادم.جالب اين كه او أرضا شد و در اين سن از او مايع مني خارج شد
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 تغبیر خوابمینو چهارشنبه 15 بهمن 1393 ، ساعت 02:02
خواب دیدم من با شوهرم و یک خانمی از کارمنداش در خانه هستیم و این خانم لخت در مقابل ما ایستاده ولی عورتش معلوم نیست و دست شوهرم روگرفته و داره ازش خداحافظی می کنه و شوهرم هم هی به من میگه مافقط سه بار با هم خوابیدیم فقط سه بار
خواهش می کنم خوابم را تعبیر کنید و برایم بفرستید
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 پاسخ: تعبیر خواب زن - 2سعید سه شنبه 05 اسفند 1393 ، ساعت 17:55
نقل قول از مژگان:
خواب دیدم یک پرنده خریدم اون دستم نوک زد تعبیرش چیه؟
گرفتاری های یک نفر به دست شماست که شما می توانید کمکش کنید
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 زن دوم.الف.ب چهارشنبه 06 اسفند 1393 ، ساعت 04:46
با سلام.من زنی هستم که خواب دیدم شوهرم زن دیگری گرفته وبا اطلاع خودم این کارو کرده..اولش گفت انگار صیغه ایه ولی وقتی شناسنامشو دیدم فهمیدم اسم زنه تو شناسنامه ش بود اما اسم من پاک شده بود.. .اسم عجیبی هم داشت.من هم شناسنامشو پاره کردم.بعدش هم زدم زیر گریه و گفتم طلاق میخوام.لطفا هر چه زودتر تعبیرشو بهم بگین..خیلی حالم گرفته ست..ممنونم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 پاسخ: تعبیر خواب زن - 2مریم دوشنبه 03 فروردین 1394 ، ساعت 19:45
تو عزیزم شکلات زیادی خوردی خنگول
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+4 پاسخ: تعبیر خواب زن - 2v شنبه 15 فروردین 1394 ، ساعت 00:56
خواب دیدم زنم با کس دیگری نزدیکی میکرد تعبیرش چیست
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-1 تعبیرپری جمعه 21 فروردین 1394 ، ساعت 09:16
با سلام در خواب دیدم مردی متاهل را دوست دارم ک باهاش قطع رابطه کردها. ام و او در مقابل چشمان من با همسرش نزدیکی میکند سپس متوجه شدن ک من همه چیز را دیده ام و در هنگام نزدیکی شان زن ابتدا در زیر بود سپس روبروی هم ایستاده بودند.تعبیرش چیست؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+2 تعبير خوابمونا یکشنبه 17 خرداد 1394 ، ساعت 10:25
من سالهاست كه درخواب شوهرم رو بازن هاى مختلف مى بينم .درصورتى كه اصلا به شوهرم شك ندارم .خسته شدم ازاين خواب واقعا .من حتى فراموش مى كنمخوابم رو .ولى بازدوباره مى بينم يادم مى افته
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-1 پاسخ: تعبیر خواب زن - 2زری دوشنبه 18 خرداد 1394 ، ساعت 06:16
خواب دیدم به خانه ام آمدم وديدم همسرم نماز میخواند و زن غریبه ای از او عکس میگیرد که همسرم را می شناخت در خواب فهمیدم که آن دو باهم رابطه دارند تعبیرش چیست
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 تعبیر خوابمهرنوش سه شنبه 19 خرداد 1394 ، ساعت 03:42
من چند مدت ک از عشقم خبر ندارم و خواب دیدم ک ازدواج کرده بازنی و ب خانه ما آمده تعبیرش چیست؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 پاسخ: تعبیر خواب زن - 2پریسا شنبه 23 خرداد 1394 ، ساعت 05:51
با سلام من یه زن 32 ساله ام دو پسر دارم و جدیدا رابطه با شوهرم به سردی
گرائیده و در زندگی مشکلات فراوانی دارم این توضیحات رو دادم شاید بر روی خوابم تاثیر داشته اند
من دیشب خواب دیده ام با پسر کوچکم که 5 ساله است نزدیکی کرده ام
میخواستم تابیرش را بدانم خواهش میکنم جوابم رابدهید چون هیچ جا تعبیر همچنین خوابی را ندیدم و فکر من را آشفته کرده
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-1 خواب عریانیفرزان جمعه 29 خرداد 1394 ، ساعت 08:44
خواب دیدم عریانم و عورتم را پوشاندم و از اطرافیان خجالت مبکشم،در خیابان یک نفر را عریان در حال پیاده روی میبینم که اصلا از این موضوع نگران نیست،،،مدتی در گوشه ای عریان ایستادم که ناگهان خودم رو درون لباس پوشیده دیدم،،،تعجب کردم،،،از کس سوال کردم گفتند تو دو روز است اینجایی ولی منن گذر زمان را حس نکردم و به یاد نمی آوردم،،،کسی به من گفت در این دو روز که اینجا بودی،زنان کسبه با تو نزدیکی کردند،ولی باز از این واقعه هم خاطره ای نداشتم... کلا در خواب گذر زمان رو در خاطرم نداشتم،برای من خواب عجیبی بود،،،لطفا تعبیرش را بفرمایید
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 تعبیر خوابasal پنجشنبه 04 تیر 1394 ، ساعت 01:22
در خوابم دیدم ک با مردی مشهور رابطه جنسی داشتم و هر لحظه بوسه ب لبانم میزد تعبیرش چیست؟؟؟؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 خواب بدحامد شنبه 13 تیر 1394 ، ساعت 12:57
در خواب دیدم که همسرم با مردی دیگه که میشناسم از مقعد نزدیکی کرد ، به خاطر مشکل مالی و دریافت پول ، خیلی پریشان شدم تعبیرش چیه
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: تعبیر خواب زن - 2hanie پنجشنبه 01 مرداد 1394 ، ساعت 03:19
سلام چند بار تا به حال خواب دیدم شوهرم دوتا شده ...یکی کنارم و یکیش دشمنم روبروم و مثل غریبه اونی که کنارم ستایش میکنم.اما با اونی که انگار غریبست دائم دعوام میشه.تعبیرش چیه.ولی تو خوابم جفتشون یه آدم هستن همسرم نسبتشون با من فرق میکنه.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 خیلی خاصصصصصنیلو شنبه 03 مرداد 1394 ، ساعت 05:45
سلام .من دیشب در خواب دیدم که من و همسری که اصلا ندارم با هم خوشحال و شادمان بر تخت سلطنت نشسته ایم که خیلی ها ارزوی ان را دارند و بر ان غبطه می خورند. هم چنین من احساس کردم که ان زن پولدار و معروف ان مرد مشهور هستم هم چنین من انقدر در خواب تعجب کردم و خوشحال بودم و حس فوق العاده ای داشتم که به همسرم گفتم ادم در اینجا احساس می کند که جهان زیر پایش است.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-2 پاسخ: تعبیر خواب زن - 2افسانه چهارشنبه 14 مرداد 1394 ، ساعت 05:00
سلام خسته نباشید.من خواب دیدم که الت مردانه دارم و رویش پر مدفوع است و همانطور که با اب میشورمش بزرگ و بز رگتر میشه. ممنون میشم تعبیرشو بفرمایین
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+2 کمک ب دو دخترمحمد یکشنبه 18 مرداد 1394 ، ساعت 03:12
سلام دیشب خواب دیدم ب دوزن ک یکی حدود 30سال ودیگری نزدیک50سال داشت کمک میکردم ان دو درحال گذاشتن بتن بروی جوب بودن ومن هم ک دیدم انهازن هستند گفتم کمکشان کنم جلوتر ک رفتم دیدم ان دو بازیگرهستند ومن میشناسمشان و مکان راهم شناختم،برای انهایک بتن راجازدم ودوبتن دیگر ک بتن های اخربود جا بجا کردم،دراخرانهاب سیارتشکرکردندوم ن ازانجارفتم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 سلاممحمد جمعه 30 مرداد 1394 ، ساعت 05:15
من تو خواب دیدم که اون دختر بازیگر معروف هری پاتر اما واتسون دیدم که تو یه جاده ازم دور میشه و من نمیتوتم بهش برسم وتو خواب احساس خطر میکنم معنیش چی میتونه باشه تورو خدا جواب بدین
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: تعبیر خواب زن - 2bahar یکشنبه 22 شهریور 1394 ، ساعت 10:02
man khab didam k alate mardane daram k kheili ham kochik bod.va dashtam b zani nazdiki mikardam k fek mikonam adame maroofi bod vali nemidonam ki bod.namzadamam in sahnaro did.va man aslan t hale khodam nabodam.bad azinke erza shodam ba on zan.on zan behem goft k vaghti ba ham nazdiki mikardim u be namzadet badobira gofti a onam ghahr karde.bad az in etefagh tamame modat t khab donbale namzadam ba on zan migashtam k azash mazerat khahi konam.tabiresh chi mitone bashe?
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: تعبیر خواب زن - 2Jafari دوشنبه 23 شهریور 1394 ، ساعت 04:07
ببخشید خواب دیدم شوهرم از یه زن دیگه بچه داشت و با اون زنه همش حرف میزد و منم آخر گرفتم شوهرمو حسابی زدم زنه رو هم زدم ولی همچنان باهاش حرف میزد انگار دوسش واشت بعد شوهر اون زنه همه من و زنش و چن نفر دیگه رو کرد زندان ولی من فرار کردم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 خواب زنعلی سه شنبه 24 شهریور 1394 ، ساعت 00:41
سلام من چند شب بازن قبلی خودم نزدیکی می کنم ولی جنوب نمیشم من الان ۴۵سالمه .
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 تعبير خوابصدف شنبه 04 مهر 1394 ، ساعت 08:13
من خواب ديدم لباس خوشگل پوشيدم و به خودم رسيدم، رفتم خونه مادر بزرگم. پدر بزرگم وقتي منو ديد جلوي چشم مادر بزرگم باهام نزديكي كرد، من سعي ميكردم فرار كنم ولي نميشد، مادر بزگمم هيچي نميگفت، بعدشم پدر بزرگم رفت حمام فهميدم مني ازش خارج شده. خيلي حالم بده لطفأ كمكم كنيد
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 خیانت زن به همسرشfati پنجشنبه 09 مهر 1394 ، ساعت 05:21
خواب دیدم که مادرم به یک مرد دیگر در یک بستر بود هر کار میکردم پدرم از خواب بیدار نمیشد و من در خانه رو قفل کردم وهم مادر هم مردقربیه را تحت به عذاب دادان و اذیت کردن میکردم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: تعبیر خواب زن - 2نازی جمعه 01 آبان 1394 ، ساعت 04:25
با سلام من خواب دیدم ک پیر زن بی سرپناهی خودش بدون اجازه وارد خونه میشه و قصد موندن داره تا خونه ما دزد نیاد تعبیرش چیه؟؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-1 خیانتmahsa چهارشنبه 06 آبان 1394 ، ساعت 08:31
خواب دیدم بهترین دوستم ک ازدواجم کرده با نامزد من درحال بوسه باازیست وهواهم گرگ ومیش بود تعبیرش چیه ممنون
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-1 کشتن زن قبلیم در حال بوسیدن دست مردی آشناismail سه شنبه 26 آبان 1394 ، ساعت 04:28
کشتن زن قبلیم در حال بوسیدن دست مردی آشنا . در حالیکه صورت زنم را ندیدم وبا پارچه ای صورت خودرا پوشانده بود با مشت به صورتش زدم در پایان با یک قطعه از ماشین شکمش را پاره کنم بیدار شدم صبح 26 آبانماه بود خواهشمندم تعبیر این خواب را برایم توضیح دهید 13 سال پیش طلاقش داده ام و هنوز بیوه هستش
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 اهمیتم خ سه شنبه 26 آبان 1394 ، ساعت 12:23
بچه ها زیاد به این خوابهاتون اهمیت ندید، خیلی از این خوابها بخاطر افکار و حالات روزانه و فیلمهایی که میبینید هست. بهشون اهمیت ندید خواهشا.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 جواب همسراحمد جمعه 29 آبان 1394 ، ساعت 06:25
سلام،من خانوم هستم درخواب دبدم که همسرم بادوست صمیمیم جلوی من ودخترم که اول خواب بود بعدکه داشت بیدارمیشد من به شوهرم تذکردادم ولی شوهرم اهمیت نداد،من ناراحت شدم به خانه خودمان که اصلاخانه خودمان همنبودرفتم،چون همسرم وسط خیابان بادوست صمیمیم خواب بودن،منعصبانی شدم همسرم راصدازدم دوستم هم آمد،دوستم راکتک میزدم،شوهرم را دعوا میکردم واومیخندید.تعبیرخوابم چیه؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 خوابنيوشا دوشنبه 02 آذر 1394 ، ساعت 06:53
من در خواب ديدم كه نامزدم قبلا زن داشته و به من چيزي نگفته هم زن هم بچه و من تازه فهميدم تعبير ان چيست؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 خانمAtiqullah دوشنبه 09 آذر 1394 ، ساعت 03:41
خواب ديدم كي تمام أعضاء فأميل يكجا هستيم ودر ميان ما خانم من مياد و به يك كسي درست يادم نموده بؤسه ميكند
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 تعبیره خوابه زنه شوهر دارمانی پنجشنبه 12 آذر 1394 ، ساعت 04:30
من زنی را که شوهر دارد مدت زمان 7 ماه است که دوست دارم و البته او مرا.در خواب دیدم که شوهرش بعد از بحث و گفتگو در یک جیگر فروشی زنش را رها کرد و به من واگذار کرد و رفت.از آنجایی که او با عصبانیت بیرون رفت ما تصمیم گرفتیم برای خوردن ناهار به جایه دیگه برویم.فروشنده بابت جیگرهایی که درست کرده بود و ما منصرف شده بودیم هرار تومان از من گرفت و من یه تراول 50 تومانی دادم و او 49 تومانه دیگه داد و ما به جایه دیگه رفتیم.خواستم ببینم تعبیرش چیه.ممنووووووونم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 خیانت همسرالهام چهارشنبه 16 دی 1394 ، ساعت 07:19
خواب دیدم که شوهرم با کسی تو خونمون رابطه داره من از پشت در میشنوم اما نمیدونم زنه یا مرد تا میام تو خونه شوهرمو لخت میبلینم اما زنی یا مردی نمیبینم حالم خوب نیست خواهشا تعبیر خوابمو بگین ممنون
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+2 جماع دو زن باهمصادقی شنبه 26 دی 1394 ، ساعت 03:53
قبل از نماز صبح خواب دیدم که با دو تا از دختر خاله هام که جفتشون هم با خدا و یکیشون متاهل و دارای فرزنده رابطه برقرار کردم و بعد از اون هم خیلی خوشحال بودم،د ،در صورتی که در واقعیت هیچ نگاه سویی به این دو ندارم،و در خواب یک مرد هم با ما بود.تعبیرش چی میتونه باشه؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: تعبیر خواب زن - 2افسون شنبه 26 دی 1394 ، ساعت 23:27
زنی متاهل هستم. خواب دیدم پسرخاله ام که از او بدم نی آید به من نظر دارد و درباره بدنم لا من صحبت میکند و من خیلی ناراحت و متنفر و کلافه بودم و او بسیار سمج بود. تعبیرش چیست؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+2 شوهرم با خواهرشroza سه شنبه 29 دی 1394 ، ساعت 12:18
سلام من دیشب یک خواب وحشتناک دیدم توی خواب شوهرم با خواهرش در حمام هستن این تعبیرش چی میتونه باشه ؟در ضمن من با خواهرشوهرم رابطه ندارم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: تعبیر خواب زن - 2رضا دولتی سه شنبه 29 دی 1394 ، ساعت 17:19
من درخواب دیدم دیختری مدارم به من نگاه میکنه بعد میاد جلو از من شماره میخواد واز من خوشش میادد
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 زنه سابقامین سه شنبه 06 بهمن 1394 ، ساعت 13:19
سلام من۴ساله که زنم راطلاق دادم .بعد از چهارسال دیشب خواب دیدم زنم شده زنه برادرم .ومن توخواب داشتم دیوونه میشدم و با برادرم دعوا میکردم.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 پاسخ: تعبیر خواب زن - 2سعید دوشنبه 19 بهمن 1394 ، ساعت 03:23
در خواب دیدم پیرزنی با چهره ی زشت بهم گفت تو زیاد زنده نیستی تعبیرش چیه
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 دیدن یه زن مانتوییحسین سه شنبه 18 اسفند 1394 ، ساعت 13:00
من درخواب زنمم باهام بود دیدم زنی مانتویی مشکی با روسری از اتاق خانمان بیرون امد ومن از او معذرت خواهی کردم و او هم گفت من رو میبخشه ولی نفهمیدم چرا وبه چه دلیل از اون زن معذرت خواهی کردم وخواب در روز 28 جمادی الاول بودش
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 .پری دوشنبه 16 فروردین 1395 ، ساعت 02:47
سلام دوستان.من خواب دیدم که خونه پدر بزرگم هستیم و خیلی شلوغه به علت یه جشن اونجا جمع شدیم و توی همون جشن یکی از پسرای بد فامیلی که به چشم ناپاک بودن مشهور هست از خواهرم خواستگاری کرده و در خواب خواهرم و مادر راضی هستن و حتی خواهرم با خوشحالی داره باهاش عکس میگیره توی خواب بشدت عصبانی شدم حتی زمانی که از خواب بیدار شدم بشدت ناراحت بودم و اصلا نتونستم دوباره بخوابم.
لطفا تعبیر این خواب رو بگید.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 تعبیرخوابامیری دوشنبه 16 فروردین 1395 ، ساعت 07:52
سلام من چندین شی پشت سرهم خواب میبینم زنم بامردان دیگه زنا میکنه ومن توخواب گریه میکنم
تعبیرشوبرام ایمیل کنیدخییییلی ممنون میشم
واقعادارم دیونه میشم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 علاقه زنی بهدهمسرزهرا شنبه 21 فروردین 1395 ، ساعت 03:45
سلام خواب دیدم زنی در خواب به همسرم ابراز علاقه میکند و من فهمیدم با او دعوا کردم جلوی همسرم و به او گفتم تو میخواهی زندگی منو با بچه هام خراب کنی و گفت منم خدایی دارم ساعت 7.30 بود از صدای گریه بچه ام بیدار شدم جواب بدید لطفا
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 پاسخ: تعبیر خواب زن - 2m-h یکشنبه 22 فروردین 1395 ، ساعت 08:05
خواب دیدم با مردی نامحرم که آلتی بزرگ داشت نزدیکی داشتم. لطفا تعبیر خوابم را بگید.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+2 یک خواب را چند دفه ب شکل مختلف دیدنسجاد یکشنبه 29 فروردین 1395 ، ساعت 08:21
سلام من چند باری خواب یک خانومی را که میشناسم دیدم که در حال نامزدی یا شیرینی خورون هستیم تعبیرش چیست.من بعداز هر خواب تاچند روز آشفته و بعد از آن خواب را فراموش میکنم.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+2 تعبیر چیه ؟بهار چهارشنبه 08 اردیبهشت 1395 ، ساعت 09:28
سلام در یک هفته دو خواب مشابه به هم دیدم اول خواب دیدم نامزدم خواننده شده و مشهور شده و بعد هم خواب دیدم دیشب که بازیگر شده و مشهور شده . البته تو این هفته کمی بینمون شکر ابه . چه تعبیری داره ؟؟؟؟؟؟؟ میترسم یه وقت بد نباشه :cry:
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 تعبیر خوابمنو بگید لطفاVenus پنجشنبه 09 اردیبهشت 1395 ، ساعت 04:55
من خواب دیدم ک همسرم چند زن گرفته ولی منو هم دوس داره اما اون زنا باعث میشن تا شوهرم ولم کنه من حامله هستم و تو خواب هم حامله بودم و اون بچش هم براش مهم نبود بارون میومد و من تنها بودم ب همه جاها در زدم و ب حرم رفتم و ی عالم گریه کردم تو رو خدا هر کی می دونه تعبیرشو بگه
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 لطفااااااااVenus پنجشنبه 09 اردیبهشت 1395 ، ساعت 05:36
لطفا تعبیر خواب مو بگین دارم دق میکنم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 امیزش با شوهرخودمنرگس شنبه 11 اردیبهشت 1395 ، ساعت 12:21
سلام،برای چندمین بار است که در خواب میبینم با شوهر خودم نزدیکی میکنم ولی مادرم مارو میبینه تعبیرش چیه؟؟؟
لطفا خواهش میکنم جواب بدین من برای چندمین بار است که بدجور اشفته شدم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 سلامدیلا دوشنبه 13 اردیبهشت 1395 ، ساعت 14:55
سلامن خواب دیدم به خونه ی رفتم اون خونه یه اتاق بزرگ داشت ازاول اتاق تا آخرش یه سفره پهن کرده بودن پرازشمع ومیوه /من رفتم اول سفره نشستم اونجایه صندلی بودکه یه مداح مرداومدواسه حضرت زینب یه نوحیه خوند همه گریه کردن چ مرد وچ زن تعبیرش چیه ؟؟؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 تعبیر خوابطاها یکشنبه 19 اردیبهشت 1395 ، ساعت 06:05
من دیدم که با یه زن یا یه دختر نفهمیدم کدوم هستش دارم باهاش رابطه نامشروع برقرار میکنم اونم در خانه که دارم در روستا بعد اب من ریخت از خواب بلد شدم دیدم ابم ریخته تعبیر چیست
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 زن دومحدیث چهارشنبه 22 اردیبهشت 1395 ، ساعت 05:19
سلاممممم من خواب دیدم بابام زن دوم گرفته خیلیم خوشگله البته مامانمم خیلی خوشگله ها بعد دوبار عین هم این خوابو دیدم.
اگه میشه تعبیرشو سریع بگید پیلیززززززززززز ززززززززززززززز زز :sad: :-x
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 پاسخ: تعبیر خواب زن - 2مرجان یکشنبه 02 خرداد 1395 ، ساعت 08:16
سلام من خواب دیدم که آلت تناسلی شوهرم زنونه شده بود میخواستم ببینم تعبیرش چیه.در ضمن من باردار هستم آیا ممکنه به بارداریم یا جنسیت بچم مربوط بشه؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 

افزودن نظر

قدرت گرفته از جی‌کامنت فارسی ، ترجمه و بازنویسی : سی‌ام‌اس فارسی

مطالب اتفاقی مرتبط

خواب هایی را که دیده اید تعریف کنید !

محل تبلیغات شما
تعرفه قیمت تبلیغات شما در این محل : هفته ای فقط 8 هزار تومان !