پنجشنبه ۱۰ فروردين ۱۳۹۶ ساعت ۱۶:۰۹

آخرین بروز رسانی03:05:16 AM GMT

محل تبلیغات شما

تعبیر خواب سیب

نامه الکترونیک چاپ
1ـ ديدن سيب قرمز به درختان سبز ، نشانة آن است كه براي بينندة خواب حوادث مطلوبي رخ خواهد داد . 2ـ اگر خواب ببينيد سيب كال يا كرم زده مي خوريد ، تعابير خوبي به دنبال نخواهد داشت . اما اگر خواب ببينيد سيبي سالم را گاز مي زنيد ، دلالت بر آن دارد كه به اهدافي كه داشتيد ، به درستي آگاه شويد و بي هيچ ترديدي به سمت اهداف خود گام برداريد . 3ـ اگر خواب ببينيد سيبي بر سر درخت رسيده است ، مانند هشداري است كه بيش از اندازه بلند پروازي مي كنيد . 4ـ اگر خواب ببينيد سيبها بر زمين افتاده اند ، نشانة آن است كه دوستان با چرب زباني شما را فريب مي دهند 5ـ اگر در خواب سيب كرم خورده ببينيد ، نشانة آن است كه كوشش ها بيهوده خواهد بود و به ثمر نخواهد رسيد .

افزودن نظر


جوملا فارسی توسعه و پشتیبانی توسط شرکت نوید ایرانیان

خواب هایی را که دیده اید تعریف کنید !

محل تبلیغات شما