جمعه ۰۴ فروردين ۱۳۹۶ ساعت ۱۹:۳۱

آخرین بروز رسانی03:05:16 AM GMT

محل تبلیغات شما

تعبیر خواب شیر - نوشیدنی

نامه الکترونیک چاپ

شير هر چند تازه تر و شيرين تر بود، منفعت آن بيشتر باشد و چون شير را در خمره بيند، دليل زيادتي مال است. اگر شير را ترش بيند، تاويل به خلاف اين است. اگر شير تازه خورد، دليل مال حلال است. اگر زني بيند كه شير در پستان او جمع شد، دليل كه او را فرزندي آيد. اگر بيند شير مي دوشيد و به عوض شير خون مي آمد، دليل است مال حرام يابد. اگر درخواب بيند كه از پستان خود شير مي خورد، دليل است در كسب خود نقصان كند. اگر كسي به خواب بيند كه كودك شده بود و شير مي خورد، دليل است كه از مرادها بازماند.

ابراهيم كرماني گويد: ديدن شيرِ چهارپايان دشتي، دليل بر مال اندك است. اگر بيند كه شير گورخر مي خورد، دليل صلاحيت بود. اگر بيند كه شيرِ اشتر خورد، دليل فراخي است. اگر بيند كه شيرِ آهو مي خورد، دليل است روزي بر وي فراخ شود. اگر بيند كه شيرِ بز خورد، دليل است كه از زني منفعت يابد. اگر بيند كه از شيرِ پلنگ نوشيد، دليل است بر دشمن ظفر يابد.

جابر مغربي گويد: اگر بيند كه شيرِ بر خورد، دليل است مال دشمن بستاند. اگر ديد كه شيرِ پيل خورد، دليل است كه از بزرگي مال حاصل كند. اگر ديد كه شيرِ گاوميش خورد، دليل كه از زني زحمت بيند، اگر ديد كه شير خوك خورد، دليل است كه بي خرد شود. اگر شيرِ گرگ خورد، دليل است كه عيالش با وي خيانت كند. اگر بيند كه شيرِ گوسفند خورد، دليل است كه مال حلال حاصل كند.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد: ديدنِ دوشيدن هر حيواني كه گوشت او حرام است، دليل غم است. اگر حلال است، دليل بر يافتن مال است.

يوسف نبي عليه السلام گويد:

ديدن شير خوردن روزي فراخ شود

ديدن شير نيک باشد

افزودن نظر


جوملا فارسی توسعه و پشتیبانی توسط شرکت نوید ایرانیان

خواب هایی را که دیده اید تعریف کنید !

محل تبلیغات شما