1ـ اگر خواب ببينيد در جشن عروسي شركت كرده ايد ، علامت آن است كه به زودي در موقعيتي مطلوب قرار خواهيد گرفت ، و نوميدي و تلخيهاي زندگي از شما فاصله خواهند گرفت .تعبیر خواب عروسی

2ـ اگر دختري خواب ببيند بايد پنهان از چشم ديگران با مردي عروسي كند ، علامت آن است كه به وقايعي تلخ مواجه خواهد گشت .

3ـ اگر دختري خواب ببيند با مردي ثروتمند ازدواج مي كند ، علامت آن است كه مقامي برتر از مقام اطرافيان خود به دست مي آورد و به آرزوها و خواسته هاي خود دست مي يابد .

4ـ اگر دختري خواب ببيند ، خانواده اش با ازدواج او مخالفت مي كنند ، علامت آن است كه اقوام و اطرافيان از پيمان ازدواج او رنج خواهند برد .

5ـ اگر دختري خواب ببيند نامزدش با زن ديگري ازدواج مي كند ، علامت آن است كه نامزد او صادقانه به قولهاي خود عمل خواهد كرد .

6ـ اگر كسي خواب ببيند با ديگري پيمان ازدواج مي بندد ، نشانة غم انگيزي است زيرا تنها يك معجزه مي تواند او را از مرگ نجات بدهد .

7ـ اگر دختري خواب ببيند در جشن ازدواج خود كسي را با لباس عزا مي بيند ، علامت آن است كه زندگي زناشويي او همواره با دعوا و ناراحتي همراه خواهد بود .

مجموع رتبه (0)

0 از 5 ستاره
  • اولین نظر را شما بدهید

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید

مطالب مرتبط اتفاقی

تعبیر خواب ساعت

ديدن ساعت در خواب ، نشانة خطر از سوي دشمنان است . شنيدن ضربه هاي ساعت

تعبیر خواب دهنه اسب

دهنه اسب 1ـ ديدن دهنة اسب در خواب ، نشانة آن است كه از همة مو

تعبیر خواب آسیا

لوک اويتنهاو مي گويد : آسيا : سفر

برای آقایان

loading...

برای خانمها

loading...

راهنمای خرید

loading...