جمعه, 09 مهر 1395

آخرین بروز رسانی08:05:16 PM GMT

محل تبلیغات شما
تعرفه قیمت تبلیغات شما در این محل : هفته ای فقط 8 هزار تومان !

تعبیر خواب چشمه - چشمه آب

فرستادن به ایمیل چاپ

چشمه

محمدبن سيرين گويد: چشمه در خواب مهتري بود و جوانمردي بخشنده. چون آب خوش طعم و خوشبو بود. اگر آبش تيره و گنده و ناخوش بود، دليل كه انجام وي غم و بيماري است. اگر بيند از آن چشمه مسح همي كرد، دليل كه از غم ها فرج يابد. اگر بيند آب چشمه زياد شد، دليل كه جاه و عزت و جوانمردي در آن ديار زياد شود. اگر بيند آب چشمه نقصان كرد، تاويلش به خلاف اين است. اگر بيند آب چشمه خشك شد، دليل كه مهتري جوانمرد از آن ديار رحلت كند.

ابراهيم كرماني گويد: اگر بيند درخانه او يا دردكان او چشمه آب پديد آمد، دليل كه او را غم و اندوه و گريستن است بر قدر و قوت آن چشمه. اگر آب را تيره و ناخوش بيند، غم و اندوه صعب تر است. اگر بيند در آن چشمه دست و روي بشست، دليل كه اگر بنده است آزاد شود. اگر غمگين است، از غم فرج يابد. اگر بيمار است شفاا يابد. اگر وام دارد، وامش گذارده شود. اگر گناهكار است، توبه كند. اگر حج نكرده باشد، حج كند.

جابرمغربي گويد: آب چشمه به خواب، دليل بر عمر صاحب خواب است، به آنقدر كه در چشمه آب بيند، خاصه كه دست در آن آب زند و آب ايستاده به تاويلش ضعيف تر از آب روان بود و بعضي از معبران گويند: چون آب چشمه ايستاده بود به تاويل، دليل بر خير و صلاح دين كند و چون روان بود، دليل بر غم و اندوه است.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد: ديدن آب چشمه در خواب، بر پنج وجه است. اول: مهتري جوانمرد. دوم: غم و اندوه. سوم: معصيت. چهارم: بيماري. پنجم: زندگاني يافتن.

منوچهر مطيعي تهراني گويد : چشمه در خواب کرم و بخشندگي است و مردي است کريم و بخشنده و راد. برخي از معبران نوشته اند چشمه در خواب منبع خير و برکت است که باز همان مرد کريم و راد مي شود.مردي که بدون چشم داشت مي بخشد و محبت مي کند. از جابر مغربي نقل است که چشمه نعمت و صحت است و اگر ساکن باشد خير و صلاح است و اگر روان باشد نشان غم و اندوه ، اما به هر حال خوردن آب آن و شستشو در آب چشمه به شرط آن که آبش صاف و روشن باشد بسيار نيکو است. از اما جعفر صادق _ ع _ نقل مي کنند که آب چشمه در موردي نشان جوانمردي است و در مواردي غم و اندوه و رنج. ديدن چشمه در خواب خوب است بخصوص اگر در جايي گرم و خشک چشمه آب ببينيد.

 

1ـ ديدن چشمه اي تيره در خواب كه زير نور خورشيد مي درخشد ، نشانة آن است كه ثروت هنگفتي به دست مي آوريد و با لذتي وجدآور به مسافرتهاي لذتبخش مي رويد .

2ـ ديدن چشمه اي جوشان در خواب ، نشانة آن است كه در معاشرت خود با دوستان و در روابط عاطفي و حرفة خود اوقاتي تلخ خواهيد داشت .

3ـ ديدن چشمه اي خشكيده در خواب ، علامت مرگ و پايان رندگي است .

4ـ اگر دختري خواب ببيند چشمه اي زير نور ماه مي درخشد ، نشانة آن است كه از روي ناداني لذتي خواهد برد و سرانجام با بي وفايي يار روبرو خواهد شد .

// //

نظرات  

 
+3 وضو در اب چشمه ابگرمharun سه شنبه 08 مرداد 1392 ، ساعت 08:52
مردی 40 ساله هستم و در ماه رمضان بعد از خواندن نماز صبح خواب دیدم: در کنار چشمه ای که ابش از زمین خارج میشد امده ام و در ابتدا اب ان کمی کدر بود و در داخل اب مقداری عذا و نان با اب مخلوط شده و رنگ اب را تغییر داده و از اب بخار گرم خارج میشد یعنی چشمه اب گرم بود.من هم ابتدا دست وپایم راوارد اب کرده و بعد شروع کردم به وضو گرفتن بطوری که بازوی خود را داخل اب کم عمق نموده و بخوبی وضو گرفتم و بعد یک دفعه اب زیادترورنگش ظلال تر شد و از ان بخارها خارج شد ,که از خواب پریدم.لطفا برایم تعبیر کنید.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-2 پاسخ: وضو در اب چشمه ابگرمکارون سه شنبه 21 مرداد 1393 ، ساعت 15:47
شما 40 سال دیگر عمر میکنید و بر اثر غذای آلوده در سن 80 سالگی از دنیا میروید.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 عمر دست خداستناشناس دوشنبه 18 اسفند 1393 ، ساعت 07:49
عمر دست خداست کسی نمی تواند بگوید کی چه موقع خواهد مرد؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 خاب چشمهفاطمه شنبه 29 آذر 1393 ، ساعت 21:09
سلام و خداقوت
چشمه ای درخاب دیدم زیر نور خورشید میدرخشید
درابتدا جوشش اززیرزمین داشت
بعد دیدم ارام و زیباست..هوابهاری بود
تو اب فرشته های کوچیکی اما جنس مذکر درحال شنا وبازیبودن وخیلی شادبودن
من فقط تماشگربودم وعمل خاصی انجام نمیدادم
لطفا تعبیرش برام لطف کنید
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 جوشیدن چشمه آبسپیده شنبه 04 بهمن 1393 ، ساعت 07:14
زنی ۳۳ ساله و باردار هستم در خواب دیدم در سرزمینی تاریک و ناهموار قدم گذاشته‌ام ولی از تاریکی هیچ هراسی ندارم در آنجا صدایی شنیدم که گفت نزدیک تپه برو آنجا چشمه‌ای می‌جوشد از آب آن وضو بگیر من هم همین‌کار را کردم، چشمه در آن تاریکی می‌درخشید و سنگهای کف آن کاملا شفاف دیده می‌شد و من همچنان از تاریکی متعجب بودم که ناگهان خود را در خانه در جمع خانواده یافتم و میخواستم این واقعه را تعریف کنم ولی نمی‌توانستم بعد از خواب بیدار شدم. تعبیر این خواب برایم مهم است لطفا تعبیر کنید.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 شستن سنگ قیر با آب چشمهسعید الیاسی شنبه 11 بهمن 1393 ، ساعت 04:48
سلام چند ماه پیش یه دوست داشتم که بطوری مشکوک از دنیا رفت جوون بود همسن خودم 28سال.
دیشب خواب دیدم با دونفردیگه رفتیم سر قبرش بعد سنگ قبرش خیلی قدیمی بود قبرش تو یه جای سنگلاخ مانند بود و بالای قبرش یه چشمه بود روان و زلال نه خیلی کم بود نه خیلی زیاد از اب چشمه هه سنگ قبر دوستمو که خیلی غبار داشت شستم . لطفا تعبیر نماید.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 دیدن چشمه از بالایی بام خانهfarhad سه شنبه 19 اسفند 1393 ، ساعت 01:49
سلام
من خواب دیدم که در بالایی بام خانه هستم و یک چشمه را دیدم که اب ساف داشت . و مار ماهی نیز در ان وجود داشت.
تعبیرش چیست؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 دیدن چشمه از بالایی بام خانهfarhad سه شنبه 19 اسفند 1393 ، ساعت 01:52
من خواب دیدم که در بالایی بام خانه هستم و یک چشمه اب صاف را دیدم که در ان مارماهی وجود داشت.
تعبیرش چیست؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: تعبیر خواب چشمه - چشمه آبفاطمه دوشنبه 24 فروردین 1394 ، ساعت 14:46
سلام دختری16ساله هستم وقت نماز صبح بوداول بیدارشدم درسم راخواندم بعدخوابیدم درخواب دیدم درچشمه روستای مادرم نشسته وآب چشمه تقریباگل آلودبودمن دستم رادرونش کردم خواستم آب بنوشم که دیدم گلآلوداست نخوردم بعدازدرون دهانه آن چشمه ماری بیرون آمدوآسیبی به من نزد!لطفاتعبیرکن یدممنون!
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: تعبیر خواب چشمه - چشمه آبغلامی پنجشنبه 10 دی 1394 ، ساعت 20:37
خواب دیدم که حضرت زهرا از ان بالا مرا نگاه میکردند و حواسشون بود درواقع مرا مدیریت میکردند مالک اشتر و ابوذر درگیر نبرد بودند بعد خانم دستور دادند که مرامالک اشتر ببرند یه جایی دهی گویا سوار موتور شدیم یک بیابان برهوت تاچشم کار میکرد من یک کتاب دستم بود نا گاه زیر چشمان مادرم حضرت زهرا یک نگاه به زمینی کنار یک خانه کردم چشمه ای جوشیدن گرفت در ان بیابان خشک بعد بهم گفتن نگران نباش حداقل تا 50 سالگی زنده ای چون من پرسیده بودم اجلم نزدیکه یانه تعبیر این را میشه به ایمیلم بفرستین
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 خواب چشمهاعظم یکشنبه 12 اردیبهشت 1395 ، ساعت 04:44
سلام خواب دیدم که آب از زمین خارج میشد به صورت دایره مانند عین چشمه بود
آبش سفید و زلال بود لطفا خوابم رو تعبیر کنید.ممنون میشم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 

افزودن نظر

قدرت گرفته از جی‌کامنت فارسی ، ترجمه و بازنویسی : سی‌ام‌اس فارسی

مطالب اتفاقی مرتبط

خواب هایی را که دیده اید تعریف کنید !

محل تبلیغات شما
تعرفه قیمت تبلیغات شما در این محل : هفته ای فقط 8 هزار تومان !