کنجد

محمدبن سيرين گويد: ديدن كنجد درخواب، مالي حلال بود كه هر روز زياده شود. اگر بيند كنجد بسيار داشت، دليل كه به قدر آن مال حاصل كند.

منوچهر مطيعي تهراني گويد: ديدن کنجد در خواب خوب و نشاني از افزوني معيشت و نعمت است. يعني چيزي بيش از رزق و روزي هميشگي است. اگر در خواب ببينيد ناني مي خوريد که بر آن کنجد پاشيده اند يا آن را يا کنجد پخته اند چيزي بيشتر از حقوق و در آمد مستمر نصيب شما مي شود. اگر در خواب ببينيد که از کنجد روغن مي گيريد لب و لباب و بهره مالي نصيب شما مي شود. اين مالي است که تحصيل آن به زحمت ممکن است ولي چون به  دست آورديد هيچ نوع زحمت و رنجي پديد نمي آورد.

//


// //

مجموع رتبه (0)

0 از 5 ستاره
  • اولین نظر را شما بدهید

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید

مطالب مرتبط اتفاقی

چرا پرندگان به هنگام خواب روی یك پا می خوابند

           

تعبیر خواب نوزاد - 2

1ـ ديدن نوزادي تازه متولد شده در خواب ، علامت آن است كه بزودي سرگرميها

تعبیر خواب چوپان - شبان

چوپان منوچهر مطيعي تهراني گويد : چوپان در خواب ديدن بسيار نيک

برای آقایان

loading...

برای خانمها

loading...

راهنمای خرید

loading...