چهارشنبه, 12 فروردین 1394

آخرین بروز رسانی08:05:16 PM GMT

عناوین

تعبیر خواب گاو - حیوان

فرستادن به ایمیل چاپ

گاو

يوسف نبي عليه السلام گويد:

و پادشاه [مصر] گفت من [در خواب] ديدم هفت گاو فربه است که هفت [گاو] لاغر آنها را مي‏خورند و هفت‏خوشه سبز و [هفت‏خوشه] خشگيده ديگر اي سران قوم اگر خواب تعبير مي‏کنيد در باره خواب من به من نظر دهيد. سوره يوسف آيه «43»

اي يوسف اي مرد راستگوي در باره [اين خواب که] هفت گاو فربه هفت [گاو] لاغر آنها را مي‏خورند و هفت‏خوشه سبز و [هفت‏خوشه] خشگيده ديگر به ما نظر ده تا به سوي مردم برگردم شايد آنان [تعبيرش را] بدانند. سوره يوسف آيه «46»

گفت هفت‏سال پي در پي مي‏کاريد و آنچه را درويديد جز اندکي را که مي‏خوريد در خوشه‏اش واگذاريد. سوره يوسف آيه «47»

آنگاه پس از آن هفت‏سال سخت مي‏آيد که آنچه را براي آن [سالها] از پيش نهاده‏ايد جز اندکي را که ذخيره مي‏کنيد همه را خواهند خورد. سوره يوسف آيه «48»

آنگاه پس از آن سالي فرا مي‏رسد که به مردم در آن [سال] باران مي‏رسد و در آن آب ميوه مي‏گيرند. سوره يوسف آيه «49»

ديدن ماده گاو زن خوب بود

ديدن گاو فربه آنسال خوب مي گذرد

ديدن گاو لاغر سال گراني وکمي غله

ديدن گاو ماده آنسال به فراخي بگذرد

حضرت دانيال گويد: اگر ديد بر گاو نشسته است، دليل عمل است از قِبَل پادشاه، اگر ملك او بود. اگر ديد گاوي نر درخانه او آمد، دليل كه حق تعالي درِ خير بر وي بگشايد. اگرديد گاو او را سه سر است، دليل كه غلامش به هر سري يك سال عمل كند.

ابراهيم كرماني گويد: اگر ديد گوشت گاو نر داشت و فروخت، دليل بر خريد و فروش در بيداري است. اگر ديد گاو نر در خانه يا در كوچه او آمد، دليل خير و بركت است. اگر ديد گاو نر او را به سر زد و بينداخت. اگر بيننده عمل داراست مغزول شود. اگر بازرگان است، دليل بر نقصان مال است. اگر پادشاه است، دليل كه از پادشاهي بيفتد.

جابرمغربي گويد: اگر بيند گاوي نر از گاوان را بكشتند و گوشت او را قسمت نمودند، دليل كه بزرگي رادر آنجا بكشند و مال او را ببرند. اگر بيند گاوان زمين مي شكافتند، دليل كه مال بسيار يابد. اگر ديد با گاوان نر جنگ كرد، دليل كه او را با بزرگي خصومت افتد.

محمدبن سيرين گويد: اگر ماده گاو لاغر بيند به خلاف اين است و گوشت گاو ماده ديدن، دليل مال است و پوست او، دليل برميراث است. اگر ديد ماده گاوي را دوشيد و شير آن راخورد، دليل كه مال او زياده شود. اگر اين خواب را بنده بيند، آزاد شود، اگر ذليلي بيند عزيز شود. اگر گاو را آبستن بيند، دليل اميدواري است. اگر بيند گاوي فربه بخريد، دليل كه زني توانگر بخواهد. اگر بيندماده گاوي بخريد وبااو سخن گفت، دليل كه عيش زندگاني بر وي فراخ شود. اگر ديد با مداه گاو جنگ نمود و او را بگزيد، دليل كه با زنش خيانت كند. اگر بيندماده گاوي در خانه او آمد دليل است بر مال و نعمت. حضرت امام جعفر صادق فرمايد: ديدن ماده گاو درخواب بر شش وجه است.اول: فرمانروائي. دوم: مال. سوم: بزرگي. چهارم: رياست. پنجم: سال نيكو. ششم: منفعت بسيار.

منوچهر مطيعي تهراني گويد: در همين کتاب در مورد گاو مکرر اشاره شد و نوشته ام که حيوانات حلال گوشت نعمت و برکت و خير و خوبي هستند و گاو بيشتر چون منبع روزي و منشا معيشت است خيرات و نعماتي که طي روزهاي آينده به ما مي رسند در خواب به صورت گاو ظاهر مي گردند و در اين مورد کليه معبران اتفاق نظر دارند. ديدن گاو به طور کلي خوب است ولي اگر در خواب گاو وحشي و شاخ دار ببينيد که حالت تهاجم دارد و شما از ديدنش متوحش بشويد تعبير ديگر حيوانات وحشي را دارد زيرا گاو در صورتي نعمت و روزي و خيرو خوبي است که اهلي و رام باشد. گاو وحشي و مهاجم که بيننده خواب از مشاهده اش دچار وحشت شود دشمني است که اصالت ذاتي دارد و مي توانسته خوب و مهربان باشد ولي در شرايطي قرار گرفته که خطر مي آفريند و زيان مي رساند. اگر در خواب ببينيد که گاوي داريد که متعلق به شما است به نعمت مي رسيد و اگر ببينيد گاو ماده اي را به شما داد از جانب او نعمت مي يابيد و اگر گاو نري به شما داد دهنده گاو شما را به کاري سود بخش تشويق و هدايت مي کند. اگر در خواب ببينيد بر گاو نري سوار هستيد و آن حيوان مطيع و فرمان بر است در انجام کاري دشوار توفيق حاصل مي کنيد و تسلط مي يابيد. اگر ببينيد سوار گاو نر مي شويد ارتقا مقام مي يابيد و اگر از گاو پائين بيائيد موقعيت و نعمت را از دست مي دهيد بخصوص اگر ببينيد گاو پس از پياده شدن شما به راه خويش مي رود يا کسي آن را از شما مي گيرد و مي برد دراين صورت از کار معزول مي گرديد. اگر در خواب ببينيد طويله اي گاو داريد به نعمت فراوان مي رسيد ولي اگر ببينيد طويله اي گاو هست اما از آن ميان فقط يک گاو به شما تعلق دارد در کاري سود بخش سهيم و از آن بهره مند مي شويد. گاو چاق و فربه نعمت فراوان است گاو لاغر تنگي روزي است. اگر در خواب ببينيد کسي گاوي از شما گرفت و چيزي به شما داد زيان مي کنيد آن چيز هر چه مي خواهد باشد. اگر گاو را بفروشيد و در عوض آن پول بگيريد و نعمت و روزي را از دست مي دهيد هم مبتلا و گرفتار مي شويد زيرا پول کلا در خواب خوب نيست و ابتلا و گرفتاري هاي زندگي تعبير شده است. اگر گاوي را در خواب بخريد خوب است يعني پول بدهيد و گاو فربهي که پستان هاي بزرگي دارد بگيريد نيکو است زيرا علاوه بر اين که از غم و رنج رهائي مي يابيد به نعمت و خير و برکت هم مي رسيد. گوشت گاو مال و بهره است . کرماني مي گويد پوست گاو ميراث است.

لوک اويتنهاو مي گويد :

گاو

کشتن گاو : کسب در آمد

ديدن آن : نيکبختي در تجارت

گاوچراني : مشکلات

گاو چاق : خوشبختي نزديک

گاو لاغر : قيمت بالا

گوشت گاو : روابط حسنه با اطرافيان

 

اگر خواب ببينيد گاوها آمادة شير دادن هستند ، نشانة رسيدن به تمامي اميد هاست .

// //

نظرات  

 
+5 تعبیر خوابنازنین سه شنبه 28 دی 1389 ، ساعت 05:02
سلام
خواب دیدم با تعدادی از آشنایان با هم به بیرون رفته بودیم و پس از بازگشت همه با تعجب فهمیدیم که یک گربه یک گاو را که مال یکی از همکارانم بود را خورده از گاو فقط سرش و قسمت هایی که قابل خوردن نبود باقی مانده بود خیلی ترسیدم و از خواب پریدم .
میشه خوابم را تعبیر کنید با تشکر
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-1 najib دوشنبه 02 اسفند 1389 ، ساعت 13:48
i have a dream of caw
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-2 vahidb2007 سه شنبه 10 آبان 1390 ، ساعت 13:53
سلام من خواب دیدم یه گاو سفید رنگ متوسط جثه که بدنش بدن گاو بود و کله اش کله انسان بود (نمشناختم ش ) و . و چند نفر دور و بر او بودند . و آن گاو انسا ن نما تمایلی نداشت که بمیرد و انگار که کاری من انجام داده بودم انها را مجبور به کشتن آن گاو انسان نما کرده بود ان رو اورند و سر ش را بریدند و خون از چشمان اش به آرامی بیرون آمد و به ارامی مرد بدون هیچ تکانی و...
تعبیر اش چیست؟؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 علی جمعه 21 شهریور 1393 ، ساعت 12:55
نقل قول از vahidb2007:
سلام من خواب دیدم یه گاو سفید رنگ متوسط جثه که بدنش بدن گاو بود و کله اش کله انسان بود (نمشناختم ش ) و . و چند نفر دور و بر او بودند . و آن گاو انسا ن نما تمایلی نداشت که بمیرد و انگار که کاری من انجام داده بودم انها را مجبور به کشتن آن گاو انسان نما کرده بود ان رو اورند و سر ش را بریدند و خون از چشمان اش به آرامی بیرون آمد و به ارامی مرد بدون هیچ تکانی و...
تعبیر اش چیست؟؟

احتمالا حق کسی به گردنتونه
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+2 پاسخ: تعبیر خواب گاو - حیوانnarges یکشنبه 17 اردیبهشت 1391 ، ساعت 10:33
من خواب دیدم که یک گاو قهوه ای چاق روی من افتاد ولی من چیزیم نشد
تعببیر ان چیست
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+3 پاسخ: تعبیر خواب گاو - حیوانnavid جمعه 05 خرداد 1391 ، ساعت 14:36
سلام خواب دیدم که یه گاو قهوه ای چاق به من حمله کرد و من بالای درخت رفتم چند لحظه بعد 3 یا 4تا گاو لاغر اضافه شد و منتظر بودن من بیام پایین خیلی ام عصبانی بودن.. لطفا تعبیرش رو بگید...
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-2 ابدمحمود چهارشنبه 29 آذر 1391 ، ساعت 11:18
درخواب دیدم که گاوی به من شاخ زد و چاله ای کند ومرا دفن کرد واسبی سفیدروی من اب میریخت
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 گاوهای درشت هیکلسید رضا . م پنجشنبه 21 دی 1391 ، ساعت 10:23
در خواب دیدم تعداد زیادی گاو نر شاخدار درشت هیکل وارد خانه ام شده اند،فی الواقع از آنان بسیار ترسیدم چون بخیال خود پنداشتم قصد آسیب به من را دارند . ولی آرام از کنارم رد شدند در حالیکه بدنشان به من مالیده میشد.
براستی تعبیر خوبی خواهد داشت؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-4 گاوجلال سه شنبه 07 خرداد 1392 ، ساعت 08:26
خواب دیدم سوار گاو قوی شدم گاو مرا انداخت به من حمله کرد من فرار کردم. اما چند نفر در انجا بودن و مرا جلوی گاو پرت کردن و گاو مرا شاخ میزد
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: تعبیر خواب گاو - حیوانآیسا پنجشنبه 16 خرداد 1392 ، ساعت 04:03
خواب دیدم پدرم دو تا گاو شاخدار را قربانی کرد (سر برید) و هم تنشان را و هم سرشان را در صندوق ماشین گذاشت تا به خانه بیاوریم.ایا تعبیر خوبی دارد؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-6 زايمان كردن گاوادرينا شنبه 18 خرداد 1392 ، ساعت 06:44
درخواب ديدم هشت گاو ماده آبستن دورتادورم حلقه زدند و يك يكي درحال زايمان كردن هستن.من هم به گاوهاي درحال زاييدن كمك ميكردم وازگاوها شير ميدوشيدم وبه گوساله هايشان ميدادم.ودرآخرگوساله ها را در يك اتاق مي گذاشتم.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-2 جفت گیری گاو هاmasoud دوشنبه 17 تیر 1392 ، ساعت 12:57
سلام دوستان
خواب دیدم که یه قسمت از حیاط یه جا که نمیدونم کجا بود چندتا گاو بودن که 2تاشون جفت گیری کردن
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-2 خوردن گاو چاق توسط گاو لاغرمو پنجشنبه 20 تیر 1392 ، ساعت 04:23
خواب دیدم سه تا گاو چاق دارم و من هم در طویله در کنار انها نشسته بودم ، گاهی گاهی از انها می ترسیدم ، اما آنها یک جوری سعی می کردند ارامم کنند انگار که درکم می کردند.
یک دفعه یک گاو لاغر از بیرون طویله به طرف من امد من ترسیدم ولی از کنارم رد شد ،این گاو لاغر بلافاصله سر یکی از گاو های مرا گرفت و قصد خوردن ان را کرد ، اما پدرم خیلی زود طناب گردن گاو لاغر را گرفت و اجازه این کار را به او نداد.
تعبیر خوابم هر چند واضحه و من در تدارک یک کار بسایر بزرگ هستم . و می دانم که گاو لاغر یک تهدید برای توسعه کار های من هستش اما می خواهم از زبان خود شما هم بشنوم!
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-2 پاسخ: تعبیر خواب گاو - حیوانصدف دوشنبه 14 مرداد 1392 ، ساعت 04:24
من خواب دیدم تعداد زیادی سگ اطراف خانه ما هستند و من وحشت کرده ام درهمین زمان 3 یا 4 گاو قوی هیکل که شاخ هم داشتند به آنها حمله کردند و باهم درگیرشدند وتقریبا سگها پراکنده شدند
لطفا تعبیرش را بفرمایید
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+2 پاسخ: تعبیر خواب گاو - حیوانpr1nce پنجشنبه 04 مهر 1392 ، ساعت 23:03
سلام. خواب دیدم یه گاو چاق توسط یه ببر سیاه که برزگتر از گاوه بود خورده شد. ببره اول گردن گاو رو چند بار گاز زد بعد فقط سر گاو رو بلعید و بدنشو نخورد. چه تعبیری داره؟ ممنون.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+6 پاسخ: تعبیر خواب گاو - حیوانمینا جمعه 12 مهر 1392 ، ساعت 12:47
من خوابه 14 تا گاو زخمی رو دیدم تعبیرش یعنی چی؟؟؟؟؟ البته رنگ گاوا قهوه ای بو.و نرو مادشو نمیدونم.ن لاغر بودن ن چاق.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 خواب گاوسهیل یکشنبه 08 دی 1392 ، ساعت 10:12
با عرض سلام و خسته نباشید
من در خواب دیدیم گاوهایی دارم که در خیابان در حال حرکتند و ماشینهای خیابان را لیس می زنند.بعد یکی از گاوها به جلوی در ب یک خانه رفت و گاو دیگری که بزرگتر از آن بود به سمتش رفت و با او جفتگیری کرد لطفا تعبیر این خواب را بگویید
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 خواب گاو نرمريم چهارشنبه 09 بهمن 1392 ، ساعت 05:14
با سلام و خسته نباشي؛
در خواب ديدم گاو نري چاق با كوهاني بزرگ بر پشت، در كوچه اي ايستاده است و من از كنار او رد مي شوم با اينكه گاو هيچ عكس العملي از خودش نشان نمي داد ولي من ترسيدم. لطفاً تعبير آن را بگوييد
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 گاو سفیدسارا یکشنبه 29 دی 1392 ، ساعت 20:02
سلام تعبیر دیدن گاو سفید شاخ دار و زیبا چیست؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 پاسخ: تعبیر خواب گاو - حیوانفاطمه یکشنبه 10 فروردین 1393 ، ساعت 13:31
باسلام
من خواب ديدم كه سه گاونرچاق داريم كه قصدفروشش راداريم ولي ازفروش ان منصرف شده وانهاراميخواهيم قرباني كنيم.دوتاازگاوهاراقر باني كرده وان يكي يكي ازفرباني هاروخورد درصورتيكه دم قرباني بيرون بود گاودرحال جان دادن بود لطفاتعبيركنيد
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 خواب گاوامین چهارشنبه 13 فروردین 1393 ، ساعت 13:51
سلام خسته نباشید من خواب دیدم ی گاو چاقی رنگش یادم نیس یا زرد بود یا قرمز بود در خونه رو میزد تعبیرش چیه لطفا؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 گاومامانی شنبه 06 اردیبهشت 1393 ، ساعت 03:50
سلام من خواب دیدم یک گورکن از خونه ما رفت بیرون و یک گوساله ناز ابلق که همش میخورد آمد داخل خانه من و پسر سه ساله ام خیلی ترسیدیم و همسرم هر کاری کرد نتونست اونو بیرون کنه به او قند داد بردش تو حمام گوساله بسیار آرام بود و فقط نشخوار می کرد بعد همسرم رفت سر کار من هم می ترسیدم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-1 پاسخ: تعبیر خواب گاو - حیوانسونیا جمعه 30 خرداد 1393 ، ساعت 07:22
من خواب دیدم که یک گاو سفید و شاخ دار از کنارم رد میشود
اول میترسم اما گاو بسیار به ارامی راه خود را ادامه میدهد و میرود
ودر پشت سرش چند گوسفند سفید حرکت میکنند
تعبیرش چیست
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-1 تعبیر خوابعالیه دوشنبه 07 مهر 1393 ، ساعت 22:47
سلام. من خواب دیدم 2تا گاو به منو دختر خوالم حمله کردن.گاو ی که به اون حمله کرد نر بودو تونست اونو بزنه ولی گاوی که به من حمله کرد ماده بود طوری که تو خواب توجهم سمت پستانهای اون گاو جلب میشد که پر شیر بود اما وقتی خواست حمله کنه بالای دیواری وایسادمو به اون گاو گفتم تورو به فاطمه زهرا نیا جلو و اون افتاد جلو هیچی نشد و از خواب پریدم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-1 پاسخ: تعبیر خواب گاو - حیوانزهرا شنبه 19 مهر 1393 ، ساعت 04:21
سلام من خواب ديدم يه گاو ماده راه مى رفت وزايمان مى كرد
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 تعبیر خواب گاوParisa Zare دوشنبه 05 آبان 1393 ، ساعت 05:26
با سلام من خواب دیدم ک در دوردستها بر روی یک تپه ک دید کاملی داشت چهار گاو بسیار بسیار بزرگ هستند ک میانشان گاوهای معمولی ک قدشان تا به انتهای رانشان هم نمیرسید انجا بودند ، از این چهار گاو خیلی بزرگ سه تا عینه هم بودند یعنی قهوه ای روشن با بدنی کاملا ورزیده و دیگری کمی بزرگتر و قهوه ای تیره تر با ظاهری متفاوت تر ، ک بعد از پایین امدن از تپه وارد حیاط مادر بزرگم شدند ک ما انجا بودیم ، لطفا تعبیرش را بگید ، ممنونم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 ذبح گاو قهوه اىفرزان چهارشنبه 07 آبان 1393 ، ساعت 01:59
خواب ديدم رفته بوديم كه دخترم را كه تازه فهميده بوديم فرزند خانواده ديگرى است به آنها بدهيم در خيابان يك گاو را زنده پوست كنددند و سپس ذبح كردند لطفا تعبير كنيد من فقط شاهد ماجرا بودم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 پاسخ: تعبیر خواب گاو - حیوانزهره کمالی پنجشنبه 15 آبان 1393 ، ساعت 01:27
سلام من خواب دیدم که مادرم درحال رانندگی بودیدفعه زدبه یه گاو طوری شدکهگاوه مردودستوپاهایش ازهم جداشدن ولی خون هم دیدم .ایا خوابم تعبیردارد.تعبیرخوابم چیست .مادرم مریضه آیا به مریضیش ربط داره . یا نه
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 گاو در خواب دیدمkarim یکشنبه 18 آبان 1393 ، ساعت 11:52
سلام دوستان خوبم راستش دیشب خواب دیدم که یک گاو خوب چاق میخواهد مرا بزند منم وهشت زده هر طرف فرار میکنم و میبینم که هر جا میروم دنبالم میآید خیلی ترسیده بودم اگر به تعبیر خوابم چیزی میدانید لطفا بگوید تشکر
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 

افزودن نظر

قدرت گرفته از جی‌کامنت فارسی ، ترجمه و بازنویسی : سی‌ام‌اس فارسی

مطالب اتفاقی مرتبط

خواب هایی را که دیده اید تعریف کنید !

محل تبلیغات شما
تعرفه قیمت تبلیغات شما در این محل : هفته ای فقط 8 هزار تومان !