پنجشنبه ۱۰ فروردين ۱۳۹۶ ساعت ۱۶:۰۴

آخرین بروز رسانی03:05:16 AM GMT

محل تبلیغات شما

تعبیر خواب گرگ - حیوان

نامه الکترونیک چاپ

گرگ

محمدبن سيرين گويد: اگر بيند گرگ او را بدريد، دليل كه زن طلاق دهد. اگر بيند گرگ را بكشت و گوشت او بخورد، دليل كه به قدر آن ميراث يابد.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد: ديدن گرگ بر سه وجه است. اول: زن. دوم: كنيزك. سوم: خادم.

لوک اويتنهاو مي گويد :

گرگي که زوزه ميکشد : شخصي ميخواهد از شما سبقت بگيرد

گرگهايي که به صف راه ميروند : همسايه هاي بيرحم

 

يوسف نبي عليه السلام گويد:

ديدن گرگ دشمن است خود را از او نگهدارد

// //

افزودن نظر


جوملا فارسی توسعه و پشتیبانی توسط شرکت نوید ایرانیان

خواب هایی را که دیده اید تعریف کنید !

محل تبلیغات شما