سه شنبه, 06 مهر 1395

آخرین بروز رسانی08:05:16 PM GMT

محل تبلیغات شما
تعرفه قیمت تبلیغات شما در این محل : هفته ای فقط 8 هزار تومان !

تعبیر خواب گوسفند - 2

فرستادن به ایمیل چاپ

گوسفند

محمدبن سيرين گويد: ديدن گوسفند درخواب، دليل غنيمت است. اگر بيند كه گوسفند مي چرانيد، دليل كه بر قومي مهتري يابد. اگر ديد كه گوسفند بسيار داشت و دانست كه ملك اوست، دليل است كه نعمت بسيار حاصل كند. اگر بيند كه گوشت گوسفند پخته مي خورد، دليل كه به قدر آن غنيمت يابد. اگر بيند كه گوسفند بكشت، دليل كه بر دشمن ظفر يابد و مال او را بخورد.

ابراهيم كرماني گويد: اگر در خواب بيند كه بز و ميشي داشت، دليل كه از بزرگي مال حاصل كند. اگر بيند كه شاخهاي بز و ميش، قوي بود، دليل كه بيننده خواب توانا شود. اگر بيند كه بز و ميش بسيار داشت و دانست كه ملك اوست، دليل است به قدر آن منفعت يابد و نيز گويند به عدد هر ميشي، بزرگي يابد.

جابرمغربي گويد: ديدن ميش در خواب، دليل بر زني بزرگ است. اگر بيند كه ماده ميشي داشت، دليل كه زني بزرگ زاده بخواهد. اگر بيند كه گوسفند با او سخن گفت، دليل ا ست روزي بر وي فراخ شود.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد: ديدن گوسفند درخواب بر پنج وجه است. اول: مهتري. دوم: زني بزرگ. سومك مال. چهارم:فرمان روا. پنجم: جاه و منفعت يافتن.

منوچهر مطيعي تهراني گويد: گوسفند نيز از حيوانات حلال گوشت است و ديدنش در خواب مبارک است و نيکو. تعبير قوچ و گوسفند را در جاي خود نوشته ام که چون ديدنش ريشه مذهبي و عقيدتي دارد داراي تعبير خاصي است اما گوسفند ماده و شيرده در خواب غنيمت است و روزي. اگر در خواب ببينيد گوسفند فربه اي داريد روزي شما فراخ مي شود و نعمت و برکت خواهيد يافت. اگر گسي گوسفندي به شما بدهد او شما را متنعم مي کند و چنانچه گوسفندي لاغر باشد نشان عسرت است و تنگدستي.اگر گوسفند فربه اي داشته باشيد در خواب ببينيد آن را مي فروشيد کفران نعمت مي کنيد و نشان آن است که به همين علت نعمت و روزي شما تنگ و گرفته مي شود ولي اگر گوسفند چاقي را در خواب بخريد بسيار نيکو است و خبر از اين است که روزي مي يابيد و نعمت بر شما زياد مي شود. برخي نوشته اند گوسفند ماده نعمتي است که از سوي يک زن به بيننده خواب مي رسد. اگر در خواب ببينيد گله هست و شما چوپان آن گله هستيد به رياست و بزرگي مي رسيد و عده اي به فرمان شما در خواهند آمد که البته اين بستگي به شغل و حرفه شما دارد. جواني در خواب ديد که چوپان شده و گله اي گوسفند را در صحرا مي چراند. معبر به او گفت(بر قومي مهتري خواهي يافت . سالي چند گذشت. جوان که تصادفا آن معبر را ديد به او گفت (به خاطر داري؟ تو يک روز به من گفتي بر قومي مهتري خواهم يافت نه فقط مهمتر يک قوم نشده ام بلکه پدرم را که نان آور خانه بود از دست دادم ) معبر پرسيد (الان چه مي کني ؟) گفت ( دکان پدرم را اداره مي کنم و با درآمد همان دکان هم زن و فرزند خودم را هم نان مي دهم و هم مادر و چهار خواهر و برادرم را نگه داري مي کنم )معبر گفت ( پس من خلاف نگفتم چرا که الان مهتر قومي هستي که آن ها چون گوسفندان در پناه تو هستند و چنانچه آن ها را به حال خود واگذاري به وسيله گرگان دريده خواهند شد )به هر حال ديدن گوسفند در خواب نيکو است و گوشت گوسفند نيز نعمت است اما پخته آن بهتر از خام آن است.

لوک اويتنهاو مي گويد :

گله ، رمه : بوسيله صرفه جوييهايتان به خوشبختي خواهيد رسيد

در چراگاه : يک برد در بازي لاتاري

چاق : يک اتفاق خوش

لاغر : لحظات مشکلي خواهيد داشت

گله داري کردن : يک شادي در انتظارتان است

 

يوسف نبي عليه السلام گويد:

ديدن گوسفند روزي حلال باشد

// //

نظرات  

 
-2 Guest جمعه 03 دی 1389 ، ساعت 08:07
خواب دبدم که یه کالسکه با اسب و کبوتر رو از دوستم امانت گرفتم یه کبوتر رو کالسکه بود اسبهم مریض بود و فرار کرد از دستمون
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+5 تعبیر خوابندا جمعه 03 دی 1389 ، ساعت 08:10
تو خواب دیدم اسب و کالسکه و کبوتر سفیو ویه بز مریض بز فرار رد و رفت خونه همسایه منون من دنبالش رفتم وپیداش کردم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 پاسخ: تعبیر خوابجابر پنجشنبه 07 آبان 1394 ، ساعت 11:37
خیر باشد
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+6 Guest دوشنبه 21 شهریور 1390 ، ساعت 10:58
با سلام .من خواب دیدم گوسفندی وحشی به این طرف و آن طرف میدود وخود را به در ودیوار می کوبد من هم ناراحت بودم ناگهان دیدم گوسفند تبدیل شد به پسر بچه ای که همان پسر خودم بود .همان طور که گریه میکردم پاکت بزرگی از پشم همان گوسفندها را دیدم که قهوه ای رنگ بود.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+4 پاسخ: تعبیر خواب گوسفند - 2rashin سه شنبه 23 خرداد 1391 ، ساعت 09:58
با سلام. مرسی
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: پاسخ: تعبیر خواب گوسفند - 2میکائیل شنبه 03 بهمن 1394 ، ساعت 20:53
نقل قول از rashin:
با سلام. مرسی

من خواب بز وحشی دیدم که خودش را به من میزد؟؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: تعبیر خواب گوسفند - 2علیرضا جمعه 24 آذر 1391 ، ساعت 14:54
تعبیر خواب اشتباه است چون من در خواب دیدم چند گوسفند دارم تعبیرش مال ثروت بزرگی از زبان بزرکان اما پدرم گفت مالت رو از دست میدی وهمینتور شد و بنده ورشکست شدم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 پاسخ: پاسخ: تعبیر خواب گوسفند - 2منتظر سه شنبه 26 دی 1391 ، ساعت 03:31
احتمالا آن مالی که ازدست دادی مال حرام بوده
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-1 پاسخ: تعبیر خواب گوسفند - 2mery دوشنبه 14 اسفند 1391 ، ساعت 20:15
خواب دیدم یه گله اهو اومدن چندتا گوسفندو خوردن معنیش چیه منم روی قله کوه بودم نوک کوه مرسی از شما
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-3 پاسخ: تعبیر خواب گوسفند - 2زهرا شنبه 31 خرداد 1393 ، ساعت 13:38
خواب دیدم بعد از یه عالمه راه طولانی توی ی خرابه ی گوسفند پیدا کردم و ازش مواظبت میکردم.خیلی هم دوسش داشتم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 پاسخ: تعبیر خواب گوسفند - 2علیرضا شنبه 26 مهر 1393 ، ساعت 01:13
من در خاب دیدم یه گله گوسفند با تندی میان به طرفم یکی از اونه خیلی وحشی بو د و میخست منو شاخ بزنه منم به سرعت به پشت بامی وانداختم و گوسفند سعی داش از دیوار بیاد بالا منم به محضی که لغد بزنمم بهش بیفته پاین از خاب بیدار شدم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: تعبیر خواب گوسفند - 2صادق سه شنبه 16 دی 1393 ، ساعت 08:10
دیدن خیلی زیاد گوسفندمثلا 10000 تا که چوپانش مشخص نبود
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-2 بچه و گوسفندلی لی سه شنبه 23 دی 1393 ، ساعت 06:36
سلام من چند شبه همش خواب بچه و بچه ها رو می بینم
دیشب خواب دیدم بچه های بامزه و تعدادی گوسفند خواب دیدم که این گوسفندها همه رو ی پا ایستادند و با تک تک این بچه ها دست می دهند .ممنون میشم که تعبیر کنید.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 دیدن گوسفند در خوابZahrA سه شنبه 28 بهمن 1393 ، ساعت 11:39
در خواب دیدم شخصی گوسفند نه کوچیک و بزرگ ، شایدم بره بود ولی رنگش قهوه ای و خوشکل بود بم داده و به شوهرم گفتم این گوسفند باید قربونی کنیم ،خواستم تعبیرشو بدونم ممنون
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+4 تعبیر خواب گوسفندsaeed جمعه 07 فروردین 1394 ، ساعت 06:18
سلام
من خواب دیدم یه گوسفند کشته دارم ولی پوست اونو رو نکنده با شلنگ آب دارم گوسند رو باپوست می شورم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+2 گوسفندsaeed جمعه 07 فروردین 1394 ، ساعت 06:25
سلام خواب دیدم یک گوسفند کشته دارم که پوست اون کنده نشده بود من هم با شلنگ آ گوسفد را میشستم که بعد از مدتی افتاد وبه جایی مثل دره سقوط کرد ویا ارتفاع کمتر
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+3 پاسخ: تعبیر خواب گوسفند - 2سحر پنجشنبه 31 اردیبهشت 1394 ، ساعت 17:12
خواب ديدم روي يه ساختمان بلنديم و كوسفندا بالاي ساختمان خودشونو ميندازن
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+2 سك گوسفند سرباز فرار كردناامير یکشنبه 24 خرداد 1394 ، ساعت 03:03
باسلام خواب ديدم دارم از دست جند نفر فرار مي كنم بعد از گذر جاهاي خطر ناك به يه جايي رسيدم كه انگار ميدونستم كجاست ولي اشنا نبود بعد از گزر از خونه هاي مردم به توي روستا رسيدم يه بچه نشسته بود بهش سيگار دادم كشيد نمي دونم اخرش نزديك بود سيگارو بخوره يا چپه كشيد بعد كه رفت رفيقم كه سرباز نيس داشت دنبال گروهان خودش ميگشت من گفتم كه بريم سوال كنيم يه گله گوسفند با چوپانش اومد با اونا همراه شديم دربين راه يه سگ ماده بزرگ كه با پستوناي بزرگ به من حمله ور شد كه چوپان جلوشو گرفت بعد گوسفندا رفتن داخل يه خرابه اي من رفتم اونارو اوردم بيرون ولي چندتا توله سگ كه مونده بودن بيرون نيومدن هركار كردم و به من پارس مي كردن توله اشم سفيد بود سه تاهم بودن تو ذهنم بود برم اين سگه سفيده خوب سگيه كه بيدار شدم....ممنون ميشم اگه تعبير كنيد
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+2 گوسفندصادق پنجشنبه 16 مهر 1394 ، ساعت 23:15
خواب دیدم ک گوسفند شدم و بقیه هم گوسفند هستن و قراره همه قربانی بشیم همه هم خوشحال بودیم بعد ی نفر میاد ک انسانه نمیبینمش ولی حس میکنم همه میرن پیشش ولی وقتی من میرم ب من میگ تو همیشه جات اینجاست.بعد همهداشتیم در مورد اینک چرا این شکلی شدیم حرف میزدیم میشه تعبیر کنید برام
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 Tabir KhabBabak دوشنبه 27 مهر 1394 ، ساعت 07:43
Salam
Man dishab Khab didam ke ye ghosfand ke shakh ham dasht to zamin foro rafte bood va faghat saresh biron bood man biron avordamesh bad omad az khak biron kheily chagh bood kheily ghondeh va pore ghosht bood va rah oftad raft
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 خوابمحسن جمعه 15 آبان 1394 ، ساعت 02:42
خواب دیدم تو خونه یکی از اشناهام بعد یه گوسفند یه گوسفند دیگه رو گاز گرفت زخمیش کرد بعد من رفتم سر زخمیه رو بریدم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 تعبیر خواب گوسفندگیتا شنبه 24 بهمن 1394 ، ساعت 07:30
با سلام،در خواب دیدم که دو گوسفند داشتم که دو بچه داشتند در یک لحظه نگاه کردم دیدم که یک بره دیگر اضافه شده ،گوسفندان و بره ها همگی سفید بودند،اما روی کمر بره تازه کمی صورتی رنگ بود،تعبیرش چیست،با تشکر
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 تعبيرجاويد سه شنبه 31 فروردین 1395 ، ساعت 04:33
من خواب ديدم كه گوسفند را گيرفتم دارم اول گوسفند بهوش بود بعد در هوش امد همه ميگفت زنده شد تعبيرش چه است مرسي
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 خواب گوسفندمینا یکشنبه 19 اردیبهشت 1395 ، ساعت 23:37
سلام من خواب دیدم یه گله گوسفند رو اوردن وسط خیابون خونی زخمی بارون اومد همه سرحال شدن بعدش ی عده از گوسفندا مث سگ هار مردم رو می ترسوندند و عده ای مث خرگوش قایم میشدند. اوناایی ک رفتار سگ.داشتند ترسناک شدند .و من از خواب پریدم و الان دیگه نمیتونم بخوابم خیلی درگیر خوابمم :-( ..تعبیر خاصی داره یا ن؟ ممنون میشم پتسخ بدید :sad:
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 

افزودن نظر

قدرت گرفته از جی‌کامنت فارسی ، ترجمه و بازنویسی : سی‌ام‌اس فارسی

مطالب اتفاقی مرتبط

خواب هایی را که دیده اید تعریف کنید !

محل تبلیغات شما
تعرفه قیمت تبلیغات شما در این محل : هفته ای فقط 8 هزار تومان !