پنجشنبه ۱۰ فروردين ۱۳۹۶ ساعت ۱۶:۱۵

آخرین بروز رسانی03:05:16 AM GMT

محل تبلیغات شما

قانون کار

ماده 1
كليه كارفرمايان ، كارگران ، كارگاهها، موسسات توليدي ، صنعتي ، خدماتي و كشاورزي مكلف به تبعيت از اين قانون مي باشند .

ماده 2
كارگر از لحاظ اين قانون كسي است كه به هر عنوان در مقابل دريافت حق السعي اعم ا زمزد، حقوق، سهم سود و ساير مزايا به درخواست كارفرما كار مي كند .

ماده 3
كارفرما شخصي است حقيقي يا حقوقي كه كارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دريافت حق السعي كار مي كند. مديران و مسئولان و به طور عموم كليه كسانيكه عهده دار اداره كار كارگاه هستند نماينده كارفرما محسوب مي شوند و كارفرما مسئول كليه تعهداتي است كه نمايندگان مذكور در قبال كارگر به عهده مي گيرند . درصورتيكه نماينده كارفرما خارج از اختيارات خود تعهدي بنمايد و كارفرما آن را نپذيرد در مقابل كارفرما ضامن است .

ماده 4
كارگاه محلي است كه كارگر به درخواست كارفرما يا نماينده او در آنجا كار مي كند ، از قبيل موسسات صنعتي ، كشاورزي، معدني ، ساختماني ، ترابري ، مسافربري ، خدماتي ، تجاري ، توليدي ، اماكن عمومي و امثال آنها . كليه تاسيساتي كه به اقتضاي كار متعلق به كارگاه اند ، از قبيل نمازخانه ، ناهارخوري ، تعاونيها ، شيرخوارگاه ، مهدكودك ، درمانگاه ، حمام ، آموزشگاه حرفه اي ، قرائت خانه ، كلاسهاي سواد آموزي و ساير مراكز آموزشي و اماكن مربوط به شورا و انجمن اسلامي و بسيج كارگران ، ورزشگاه و وسايل اياب و ذهاب و نظاير آنها جزء كارگاه مي باشند .

ماده 5
كليه كارگران ، كارفرمايان ، نمايندگان آنان و كارآموزان و نيز كارگاهها مشمول مقررات اين قانون مي باشند .

ماده 6
براساس بند چهار اصل چهل و سوم و بند شش اصل دوم و اصول نوزدهم ، بيستم و بيست وهشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ، اجبار افراد به كار معين وبهره كشي از ديگري ممنوع و مردم ايران از هر قوم و قبيله كه باشند از حقوق مساوي برخوردارند و رنگ ، نژاد ، زبان و مانند اينها سبب امتياز نخواهند بود و همه افراد اعم از زن ومرد يكسان در حمايت قانون قرار دارند و هركس حق دارد شغلي را كه به آن مايل است ومخالف اسلام و مصالح عمومي و حقوق ديگران نيست برگزيند . براساس بند چهار اصل چهل و سوم و بند شش اصل دوم و اصول نوزدهم ، بيستم و بيست وهشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ، اجبار افراد به كار معين وبهره كشي از ديگري ممنوع و مردم ايران از هر قوم و قبيله كه باشند از حقوق مساوي برخوردارند و رنگ ، نژاد ، زبان و مانند اينها سبب امتياز نخواهند بود و همه افراد اعم از زن ومرد يكسان در حمايت قانون قرار دارند و هركس حق دارد شغلي را كه به آن مايل است ومخالف اسلام و مصالح عمومي و حقوق ديگران نيست برگزيند .


 

 

 

شماره عنوان مطلب بازدیدها
1 قانون کار - تعاریف کلی و اصول 3048
2 فصل 2 - قرارداد كار 2569
3 فصل 2 - مبحث تعريف قرارداد كار و شرايط اساسي انعقاد آن 3747
4 فصل 2 - مبحث تعليق قرارداد كار 4121
5 فصل 2 - مبحث خاتمه قرارداد كار 3446
6 فصل 2 - مبحث جبران خسارات از هرقبيل و پرداخت مزاياي پايان كار 2792
7 فصل 3 - مبحث مدت 2102
8 فصل 3 - شرايط كار 2324
9 فصل 3 - مبحث حق السعي 4128
10 فصل 3 - مبحث تعطيلات ومرخصي ها 4499
11 فصل 3 - مبحث شرايط كار زنان 4631
12 فصل 3 - مبحث شرايط كار نوجوانان 3578
13 فصل 4 - حفاظت فني وبهداشت كار 2412
14 فصل 4 - مبحث كليات 2190
15 فصل 4 - مبحث بازرسي كار 2789
16 فصل 5 - مبحث اشتغال 2056
17 فصل 5 - آموزش و اشتغال 1987
18 فصل 5 - مبحث اشتغال اتباع بيگانه 2386
19 فصل 5 - مبحث كارآموز و مراكز كارآموزي 2657
20 فصل 6 - تشكل هاي كارگري و كارفرمائي 2424
21 فصل 7 - مذاكرات و پيمان هاي دسته جمعي كار 3178
22 فصل 9 - مراجع حل اختلاف 2518
23 فصل 8 - خدمات رفاهي كارگران 3442
24 فصل 10 - شورايعالي كار 2245
25 فصل 11 - جرائم و مجازاتها 2798
26 فصل 12 - مقررات متفرقه 2610

خواب هایی را که دیده اید تعریف کنید !

محل تبلیغات شما