جمعه ۰۴ فروردين ۱۳۹۶ ساعت ۱۹:۲۶

آخرین بروز رسانی03:05:16 AM GMT

محل تبلیغات شما

تعبیر خواب شکستن

نامه الکترونیک چاپ

اگر به خواب بيند كه اندامي از اندامهاي او بشكست، دليل زيان است به سبب خويشي كه بدان اندام تعلق دارد.اگر بيند كه چيزي از آلات مناهي بشكست، مانند چنگ و رباب، دليل بود بر خير.

لوک اويتنهاو مي گويد :

شکستن: شما اطرافيانتان را وادار ميکنيد تا عقيده شما را بپذيرند

 

1ـ اگر خواب ببينيد استخوان دست يا پايتان شكسته است ، دلالت بر آن دارد كه در مديريت شكستهايي خواهيد خورد .

2ـ ديدن شكستن اسباب و وسايل خانه در خواب ، علامت دعوا و آشفتگي روحي ميان افراد خانواده است .

3ـ شكستن پنجره در خواب ، نشانة داغدار شدن است .

4ـ ديدن حلقة شكسته در خواب ، علامت آن است كه رقابتهاي حسادت آميز تبديل به شورش و دعواهايي خشونت آميز خواهد شد

افزودن نظر


جوملا فارسی توسعه و پشتیبانی توسط شرکت نوید ایرانیان

خواب هایی را که دیده اید تعریف کنید !

محل تبلیغات شما