جمعه, 07 آبان 1395

آخرین بروز رسانی02:05:16 AM GMT

محل تبلیغات شما

تعبیر خواب چادر - ستر پوش

فرستادن به ایمیل چاپ

محمدبن سيرين گويد: چادر درخواب ديدن، سترپوش زن است. اگر بيند چون زنان چادر پوشيده است، دليل كه در آن كار خير و شر است. لكن آن كار را از او مكروه دارند. اگر كسي بيند چادر را بدريد يا بسوخت، دليل كه در آن وقت ستروي درديه شود.

ابراهيم كرماني گويد: چادر شب در خواب زن است، اگر بيند چادر شب فرا گرفت، يا كسي بدو داد، دليل كه زن نو خواهد. اگر بيند چادر نو بخريد، دليل كه كنيزكي بخرد و از او فرزند آيد، اگر اين خواب زني بيند، دليل كه او را شوهر آيد. اگر زني بيند كه چادر شب او بسوخت، دليل كه شوهرش بميرد، يا او را طلاق دهد.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد: چادر درخواب بر سه وجه است. اول: قدر وجاه. دوم: مرد را زن و زن را شوهر، سوم: كدخداي سراي.

منوچهر مطيعي تهراني گويد : چادر در خواب ستر است و پوشاننده رازهاي بيننده خواب و حافظ شرف و آبرو . اگر مردي ببيند که چادر دارد رازداري مي کند و اين راز ممکن است مال خودش باشد يا متعلق به ديگران اما اگر ببيند چادر پوشيده چون مرد چادر نمي پوشد و اين يک کار غير طبيعي است نيکو نيست و در خواب نشان دهنده اين است که پوشنده چادر اعمال زشت و گناهان بزرگ خويش را از مردم پنهان نگه مي دارد و اين اعمال آن قدر زشت و بزرگ هستند که اگر بر ملا شوند مورد لعن و نفرين و حداقل مورد سرزنش و شماتت قرار مي گيرد. اگر بيننده خواب ببيند که چادري براي ديگري خريده يا چادر به کسي هديه مي دهد آن چادر رازي است که مي خواهد ديگران پوشيده نگه دارند و در صورت اطلاع حفظ کنند و آبرويش را نبرند. براي زنان ديدن چادر در خواب طبيعي است اما اگر زني در خواب ببيند که چادر نو پوشيده در محيط خانواده عزت و احترامش بالا ميرود و نزد شوهر عزيز مي شود. اگر ببيند که چادرش پاره است يا رازش فاش مي شود و يا اين که آبرويش در مخاطره قرار مي گيرد. به هر حال هر کسي چيزي پنهان دارد که دوست ندارد ديگران بدانند. کوشش در مسير حفظ همين پوشيدگي است که در خواب به شکل چادر نمايان مي گردد. چادر شب زن است و چادر کلا حرمت و عزت است که به زن بر مي گردد.

 

1ـ اگر خواب ببينيد در چادري به سر مي بريد ، نشانة آن است كه در زندگي شما دگرگوني و تحولاتي روي خواهد داد .

2ـ ديدن تعدادي چادر در خواب ، نشانة آن است كه به اتفاق دوستاني وفادار و صميمي به چند سفر خواهيد رفت .

3ـ اگر خواب ببينيد چادري كه قصد نصب آن را داريد پاره و غيرقابل استفاده است ، نشانة آن است كه با مشكلي جدي روبرو خواهيد شد .

4ـ اگر خواب ببينيد جايي چادري افراشته اند ، علامت آن است كه دوستان در صدد سوء استفاده از منافع شما هستند وشما با دقت و تفكر نقشه هاي آنان را نقش بر آب مي كنيد .

نظرات   

 
لعيا
+43 # چادرلعيا 1389-09-23 03:37
در خواب ديدم براي زيارت به عراق رفته ايم ولي چادر مشكي ام گم شده است و هر چه مي گردم پيدا نمي كنم وعراقيها به عنوان خانمي كه پوششي متفاوت دارد عكس مي اندازند. در صورتيكه با مانتو ولي كاملا پوشيده بودم.بعد مادرم چادر سفيد گلداري داد تا سرم كنم ولي بعد كه سرم كردم گفتم من چادر مشكي خودم را مي خوام و در آوردم و داخل مشما گذاشتم.
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
حسن
+9 # تعبیرخوابحسن 1391-02-10 20:49
سلام.خواب دیدم دختری روکه دوست دارم باپدرومادرش آمده اند خونمون.دیدم دخترموردعلاقم وپدرش خوابیده بودند.وروی صورتشون چادرسفید انداخته بودند ولی زنه نشسته بود وچادرسیاه سرش بود
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
صبحان
+3 # تعبیر خوابصبحان 1392-03-23 10:24
:sad: .زنی دیدم در خواب باچادر سفید به سر در صف نماز
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
حسن
+9 # تعبیرخوابحسن 1391-02-10 20:59
سلام.خواب دیدم دختر مورد علاقه ام بایکی از پسرای کلاسم که میشناسمش روی صندلی نشسته اندوباهم صحبت میکنندومیخندیدن دوپشتشون به من بود چون من آخر نشسته بودم.درضمن اوناسمت راست نشسته بودند ومن سمت چپ.درضمن دخترموردعلاقم گوشاش بزرگ بودو روسریشو طوری بسته بود که زیرگلوش وگوشاش دیده میشد(بهپشت سرش گره زده بود)بعدبهم نگاه کردیم وبه هم خندیدیم(خنده مون به صورت تبسم بود)یک دفعه همون لحظه دیدم آینه دستمه وصورتموکامل دیدم.وریشم کامل بود.شما روخداتعبیرش کنیدچون الان چندمدته که همچین خوابای عجیب غریب میبینم
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
افسانه
-1 # چادر سفیدافسانه 1395-02-23 01:54
سلام در خواب دیدم که در مراسم عزاداری مادر پدرشوهرم با چادر سفید وارد میشوم در حالی که بنا به دلایلی من نتونستم این مراسم عزاداری را شرکت کنم تعبیرش چیه؟
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
Guest
+14 # Guest 1390-01-10 17:31
hاگر خواب ببینی چادرش وصله داره تعبیرش چیه؟
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
solmaz
+30 # دیدن چادر درخوابsolmaz 1390-01-18 15:30
مردی را که دوست دارم درخواب دیدم که 3 عدد چادر نو خریده دوتا برای من ومادرم و یکی دیگه برای مادرش . رنگ چادر من ومادرم مشکی با گلهای ریز قرمزو صورتی بود اما چادر مادرش سفید بود و بدلیل ارزان قیمت بودن آن ، از دادن آن چادر به من امتناع کرد . مایلم تعبیر خواب را بدانم
ممنون
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
Orakhsh
+6 # اون باهات ازدواج نميكنه تعبيرش همينهOrakhsh 1393-02-28 16:57
نقل کردن solmaz:


مردی را که دوست دارم درخواب دیدم که 3 عدد چادر نو خریده دوتا برای من ومادرم و یکی دیگه برای مادرش . رنگ چادر من ومادرم مشکی با گلهای ریز قرمزو صورتی بود اما چادر مادرش سفید بود و بدلیل ارزان قیمت بودن آن ، از دادن آن چادر به من امتناع کرد . مایلم تعبیر خواب را بدانم
ممنون
تعبيرش همينه كه اون نميخواد باهات ازدواج كنه
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
شهناز
+15 # کیکشهناز 1390-01-19 23:14
در یک جایگاه مشخص عده ی زیادی در ظرفهای خیلی بزرگ کیک می پختن و تمامی مواد کیک در درون ظرفها قابل دیدن بود و عده ای دیگر در صف ایستاده بودن و بدون دادن پول کیک می گرفتن و من از انها خواستم تا به من هم بدهند گفتن برو تو صف تا بگیری و من به صف رفتم وقتی نوبت من شد مرا ندیدن و به نفر بعد از من کیک دادن و من ناراحت شدم و در حال تماشای دیگران بودم تمامی کیک ها بزرگ و زیبا بودن.
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
mina
+7 # چادرmina 1390-07-23 20:00
درخواب ديدم صبح شده دارم ميرم دانشگاه از خونه اومدم بيرون ديدم چادر سركردم و با شلوارخونه دارم ميرم دانشگاه!تصميم گرفتم برگردم شلوارمو عوض كنم توراه برگشت خونه كساني منو سوار ماشين كردن كه معلول جسمي بودن پياده كه شدم تومسير نزديك خونه گم شدم به جايي رسيدم كه مانند جاده شمال بودش سر سبزو پراز تونل .مايلم تعبيير خوابم را بدانم با تشكر
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
مينا
-1 # مرغ عشقمينا 1390-07-23 20:20
سلام
درخواب ديدم 2 تا مرغ عشق تو قفس دارم يكيشون آزاد كردم بعدش دلم براي اونيكه توقفس بودش سوخت گفتم از دوري اونيكي ميميره اونيكي مرغ عشقم اومدم آزادش كنم گفتم كاش باهم آزادشون ميكردم كه الآن تنها نباشه همينكه اومدم آزادش كنم ديدم اونيكي بيرون منتظر جفتشه بعدمنم آزادش كردم باتشكر فراوان تعبيير خوابمو ميخواستم :oops:
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
ff
+7 # چادرff 1390-08-08 16:13
خواب ديدم چادرسفيد کوتاهي سرم هست و وارد يک زيارتگاه در شهري ديگه شدم با چند نفر که انگار هم ميشناختمشون هم نه-پر از صدا و زمزمه بود- بعد يکهو توجه ام به چادرم جلب شد که کوتاه وکهنه است و خجالت کشيدم و گفتم واي همه دارن نگاهم ميکنن اما ديدم هيچکس نگاهم نميکنه و همه مشغول کار خودشون هستن- بعد که دوباره به چادرم نگاه کردم ديدم نه بنظرم کهنه است اما کهمه نيست بلکه قديميه و جنس خوبي داره و زيباست اما بنظر م کهنه امده اما کوتاه بود. و بعد از خواب بيدارشدم ازين خواب 1.5 سال ميگذره اما از ذهنم نميره-تعبيرش چيه؟
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
لیلی
+1 # لیلی 1390-08-18 14:13
خواب دیدم در جمع فامیل هستیم و خواهر شوهرم به من میگوید چادر سفدی که قبلا به تو سوغات دادم پس بیاور. اما هر چه گشتم چادر را پیدا نکردم فقط یک تکه کوچک از پارچه اش بود. اما یک چادر مشکی ندوخته دستم بود که در واقعیت مادر شوهرم به من داد. گفتم فقط همین هست. اما اگر این را میخواهی باید هرچه من هدیه داده ام پس بدهید. حرف من باعث شد همه مردهای فامیل آنها را مسخره کنند اما زنها عصبانی بشوند.

من 3 سال هست از شوهرم جدا شدم و همان خواهر شوهرم دوباره شوهرم را داماد کرد
تو رو خدا جواب بدید ممنون میشم
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
لیلی
+10 # چادرلیلی 1390-08-18 14:14
خواب دیدم در جمع فامیل هستیم و خواهر شوهرم به من میگوید چادر سفدی که قبلا به تو سوغات دادم پس بیاور. اما هر چه گشتم چادر را پیدا نکردم فقط یک تکه کوچک از پارچه اش بود. اما یک چادر مشکی ندوخته دستم بود که در واقعیت مادر شوهرم به من داد. گفتم فقط همین هست. اما اگر این را میخواهی باید هرچه من هدیه داده ام پس بدهید. حرف من باعث ش
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
کامران
-3 # تعبیر خوابکامران 1391-01-04 11:27
خواب دیده که تعدادی زیاد با چاذر های مشکی او را به جایی میبرند .و
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
سوسن
+6 # پوشيدن چادر من توسط شوهرسوسن 1391-02-10 16:21
اگر در خواب ببينم كه شوهرم دارد لباس من را مي پوشد و در آخر چادر را مي پوشد ، تعبير چيست
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
dgmohamd
+2 # خواب دخترdgmohamd 1391-02-17 09:30
من چندین با یه دختر همسایمون که خیلی بهش علاقه دارم توی خواب میبینم توی خواب میبینم که اون من دوس داره و میخواد.میخوام ببینم تعبیرش چی میشه.با تشکر
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
سمیرا
+8 # چادرسمیرا 1391-04-16 09:49
سلام من در خوابم دیدم که دوستم چادر سیاه سرش کرده چادر عربی و به منم میگفت که چادر بذارم من این خوابو 2شب پشت سرهم دیدم میخوام ببینم تعبیرش چی میشه ممنونم
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
فاطمه
+5 # پاسخ: چادرفاطمه 1393-02-04 09:43
سلام من خواب دیدم ک بدون حجاب وبالباس مردانه بادوستم ک چادر عربی داشت وارد زیارتگاه شدیم تعبیرش چیست؟
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
فاطی
+10 # تعبیر چادر سفیدفاطی 1391-04-24 12:01
سلام خواب دیدم که از اول شهر چادر وروسریسفید سرم کردم وبه خونه میرم وهمه اطرافیانم یا بدون چجادر بودن یا با چادر مشکی لطفا خواب منو تعبیر کنید
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
فاطمه
+7 # کادو گرفتن چادرفاطمه 1391-05-19 11:52
سلام خواب دیدم یکی از دوستام که مریض هم هست از مشهد و یا کربلا برام دو تا چادر نماز سفید کادو آورده
خودش هم قراره بره کربلا
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
طاهره قدیمی
+3 # تعبیر خوابطاهره قدیمی 1391-07-25 14:47
دومادمون خواب دیده که در عید قربان یه قربونی عین شکل و شمایل خودش قربونی کرده لطفا تعبیرش را میل کنید
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
دریا
+4 # تعبیر خواب سر کردن چادر دورنگدریا 1391-08-12 10:09
خواهرم مرا در خواب دید که چادر دورنگ مشکی و سفید بر سر دارم و در بلوار خیابان اصلی شهر خودمون میدوم بسیار مظطرب و نگران چادرم باد میخورد واو از دور میبیند وگریه میکند لطفا سریع تر تعبیرشو بگید دارم از نگرانی میمیرم ممنون
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
نسترن
+6 # پاسخ: تعبیر خواب چادر - ستر پوشنسترن 1391-08-14 10:38
اگه خواب ببینیم چادر مشکی کهنه میزاره تعبیرش چیه؟؟؟؟؟؟؟
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
پریسا
-1 # چادر کهنه هدیه گرفتن و سر کردنپریسا 1393-12-03 15:57
نقل کردن نسترن:
اگه خواب ببینیم چادر مشکی کهنه میزاره تعبیرش چیه؟؟؟؟؟؟؟


خواب دیدم زنی غریبه چادر کهنه به من داد و من مخالفت می کردم در سر کردن اما بالاخره سر کردم
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
راضيه
-2 # چادرراضيه 1391-08-21 18:22
سلام، خواهر من خواب ديده كه در اتاقي نشسته و در حالي كه چادر سفيدي بر سر داره از چند كودك مشغول نگهداريست، وقتي مادر يكي از بچه ها براي تحويل فرزندش مياد اون رو اونجا نميبينه و اخرسر بچه رو زير چادر خواهر من پيدا ميكنه.
ممنون ميشم اگه تعبير خواب رو بهم بگيد. با تشكر.
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
سعیده میرداودی
+1 # تعبیر خوابسعیده میرداودی 1391-08-24 09:51
سلام
در خواب دیدم روز است و هوا صاف و تمیز و همه چیز آرام است .در محل کار هستیم . یکی از همکاران اقا که ریش و موهای نسبتا بلندی دارد .بلوز وشلوار تنش شیری رنگ وتمیز بود.از اطاق من و همکارم رفت بیرون به طرف سرویس بهداشتی و وقتی برگشت موهایش را کاملا از ته کوتاه کرده بود.من از کارش تعجب کرده بودم و همه نگاهش می کردیم کسی چیزی نمی گفت.بعد وقتی می خواست از دفتر بیرو ن برود متوجه شدم ریش و سبیل را هم کوتاه کرده و یک چادر مشکی ضخیم سر کرد و مستقیم به جلو نگاه می کرد و در حال بیرون رفتن بود .بدون اینکه از کسی خداحافظی کند و یا چیزی بگوید.البته در خواب جای درب دفتر در جهت مخالف قرار کرفته بود و جلوی درب حیاط بود که در حالت واقعی جلوی درب دفتر حیاط نداریم.
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
مریم
-2 # مرغمریم 1391-09-05 11:55
سلام خواب دیدم در حیاط خانه چند مرغ خیلی چاق و به رنگ روشن (شیری رنگ) بودند .رفتم در حیاط دوری زدم وقتی برگشتم دیدم تعداد مرغ ها زیاد شده است و چاق تر هم شده اند اول از وجودشان ناراضی بودم ولی وقتی دیدم تعدادشان زیاد شده گفتم اشکالی ندارد که در خانه بمانند.به نظر می امد در میان مرغ ها خروسی که مشابه بقیه بود نیز وجود داشت ولی چون همه چاق و سفید بودند خروس قابل تشخیص نبود.نکته قابل ذکر این است که در همان شب خاله ی من همین خواب را دیدند ایشان خواب دیدند که در حیاط پر از مرغ و خروس چاق است که خاله ام هرچه تلاش میکرد مرغ و خروس ها را از خانه بیرون کند انها دوباره به حیاط بر میگشتند و پدرم فقط این صحنه را تماشا می کرد.
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
سارا
-1 # تعبیر خوابسارا 1391-09-11 17:57
من خواب دیدم که با دوستانم دور یک خانه زیبا میچرخیدیم و از بیرون نگاش میکردیم که یک دفعه دیدم مادر دوست پسرم که الان از هم جدا شدیم چادر سیاه پوشیده و جلوی آن خانه روی زمین نشسته و رو به آن خانه کتاب دعا میخواند لطفا تعبیرش را به من بگویید!!!!!
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
الهام
-1 # چادرالهام 1391-10-16 13:09
چادر هدیه گرفتم
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
سیمین
+4 # پاسخ: تعبیر خواب چادر - ستر پوشسیمین 1391-10-26 16:13
سلام من خواب دیدم چادر مشکی سر کردم ولی روی آن، چادر دیگری هم سر کردم ممنون اگر تعبیر را برایم بگویید.
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
ایدا
0 # چادرایدا 1391-12-06 08:36
من خواب دیدم چادرمشکی به سردارم ولی یک نفرابی برسرم ریخت وچادرم سفیدشد.لطفاتعبی ررابرام بگویید
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
ایدا
+6 # Bایدا 1391-12-06 08:39
خواب دیدم چادرمشکی به سردارم ولی یک نفرابی به سرم ریخت وچادرم سفیدشد
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
سارا
-1 # دختر چادر به سرسارا 1391-11-14 20:48
خواب دیدم دختر بچه ای که چادر سیاه عربی به سر داشت به من گفت دوست دارم به تو آب بدم . من گفتم نمی خوام ولی اون یه استکان آب بهم داد و من هم خوردم ممکنه بگین تعبیرش چیه
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
سارا
+1 # دختر چادر به سرسارا 1391-11-14 20:50
خواب دیدم یه دختر بچه که چادر مشکی عربی سرش بود گفت دوست دارم بهت آب بدم . من گفتم نمی خوام ولی اون یه استکان آب بهم داد و من هم خوردم
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
ایدا
-2 # چادرایدا 1391-12-06 08:32
خواب دیدم چادرمشکی ام راسرم کرده ام ولی یک نفری ابی به چادرم پاشیدوسفیدشد
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
اسما
+2 # پاسخ: تعبیر خواب چادر - ستر پوشاسما 1391-12-18 10:49
سلام.خواب دیدم یک چادر نخی سفید گلداری پوشیدم که که زیرش دوباره یه چادر سفید ساده از جنس ساتن هستش با یک هدبند ساتن سفید،که خیلی خوشگل شدمه ولی برام سنگین بود.باهاش رفتم بیرون،زن همسایه دیدم خیلی خوشش اومد باصدای بلند دعای خیر میکرد برام.لطفا برام تعبیر کنید .اگه امکانش هست تعبیرشو واسم ایمیل کنید
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
سحر
+2 # چادرسحر 1392-04-07 06:31
سلام.من خواب دیدم با چادر سفید بر سرم قران میخوانم
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
سحر
-1 # چادرسحر 1392-04-07 06:37
میشود تعبیر خواب من را زود روان کنید .بخاطر انترنیت برادرم میگیرد
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
فرشته
+3 # پاسخ: تعبیر خواب چادر - ستر پوشفرشته 1392-04-14 21:02
خواب دیدم که بی حجاب دارم در بازار می چرخم که تعدادی ادم دسته ای دختر ودسته ای پسر بودند و عضو نهی از منکر بودند به دنبال من و دوستم افتادند و من از ترس سریع چادرم را از کیف دوستم بیرون اوردم و سرم کردم(ان چادر ، چادر ملی سیاهی بود ) بعد از خواب جستم.
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
سهیلا
+1 # پاسخ: تعبیر خواب چادر - ستر پوشسهیلا 1392-05-29 11:52
سلام توروخدا تعبیرخوابمو به ایمیلم بزنید:
3شبه که از زیارت آقا امام رضا برگشتم عین 3شب الله اکبر اذان از خواب میپرم تا شب سوم که خواب دیدم تو حرم امام رضام به منو خواهرم چادر میدن و میریم زیارت چادر من صورتی و چادر خواهرم آبی یرمه ای بود خواهش میکنم جوابمو بدید خیلی واسم مهمه
(به ایمیلیم جواب بدید)
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
مریم
-6 # آتش گرفتن چادرمریم 1392-06-20 10:32
خواب دیدم توی یک امام زاده آتش روشن کرده بودن به مناسبت یه جشن و باد زد و شعله های آتش به چادر نماز و چادر مشکی من افتاد و هرچه تلاش می کردم آتش و خاموش کنم جای دیگری از چادرهام آتش می گرفت و چند جا از چادرم پاره شد از آتش و من کلی گریه کردم
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
اورخش
0 # تعبير خواباورخش 1393-02-28 17:00
نقل کردن مریم:
خواب دیدم توی یک امام زاده آتش روشن کرده بودن به مناسبت یه جشن و باد زد و شعله های آتش به چادر نماز و چادر مشکی من افتاد و هرچه تلاش می کردم آتش و خاموش کنم جای دیگری از چادرهام آتش می گرفت و چند جا از چادرم پاره شد از آتش و من کلی گریه کردم

تعبيرش اينه كه اگه ازدواج كردي شوهرت فوت ميكنه
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
ندا
-2 # چادری شدنمندا 1392-07-08 13:45
slm.dostam khab did ke man chedore meshki sar kardam, tabiresh chie lotfan javabe mano hatman bediid tashakooooooor.
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
ندا
0 # چادری شدنمندا 1392-07-08 13:46
slm,dostam khab diid man chadore meshki saram kardam tabiresho begid lotfan?
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
قصر عشق
+9 # چادرقصر عشق 1392-07-29 09:29
خواب دیدم چادر سفید بر سرم بود
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
سامان
0 # تعبیر خواب خیانتسامان 1392-08-04 13:02
خواب دیدم که زنم داره اقرار می کنه که بهم خیانت می کنه، البته اقرار زنم به خاطر قرصی که خواهر زنم بهش داد بی اراده خودش اتفاق افتاد، بعد من زنم و کتک زدم بعد می خواستم بکشمش که با یک چادر رنگی داشت از دستم فرار می کرد اما نتونست، تعبیرش چیه؟
خیلی ممنون
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
فاطمه
+2 # تعبیر خوابفاطمه 1392-09-04 15:55
در خواب دیدم که پدر شوهرم دو چادر نماز به من هدیه داده است لطفا تعبیرش را بگویید.
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
shirin
-2 # جادر سفيدshirin 1392-10-02 10:06
خواب ديدم ك در منزلمان خانواده بدريم جمع بودن ومن در اتاق در حال نماز خواندن بودم ك انها امدن و من ب دليل مناسب نبودن لباسم باهمان جادر نماز وارد جمع شدم وهمه با كرمي و خوشحالي باهم برخورد كردن و حس ميكنم خوشحالي زيادشون بابت جادر سركردنم بود اخه بعد ك نشستم ازم تعريف ميكردن بابت جادر
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
فاطمه
+18 # چادر سبزفاطمه 1392-10-06 22:06
خواب دیدم چادر سبز سرم است تعبیرش چیست؟
با تشکر
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
عاطفه
0 # تعبىر خواب چادرعاطفه 1392-10-27 16:18
من خواب دىدم عالمى که لباس روحانىت داشت با حال بىمارش به بازدىد از محل کار ما اومده بود که بعد از بازدىد حالش بد شد و بسترى شد که من کاراى پرستارىش رو انجام دادم بعد از رفتنش مطلع شدم که برام ىه چادر با زمىنه مشکى و پر از گلهاى رىز رنگى داده دست همساىمون که به دست من برسونن اما همساىه و دخترش از اىنکار ممانعت مىکردن من به زور ازشون گرفتم ىه بار پوشىدم و دوباره بهشون پسش دادم و گفتم برا شما باشه اما از اىن کار خىلى ناراحت بودم.ازتو خواهش مىکنم تعبىرش کنىد
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
نسرین
+3 # چادر و مقنعه سفیدنسرین 1392-11-29 00:49
در خواب دیدم خاله م که تو شهرستان زندگی میکنه یه بقچه سفید برام فرستاده که تو بقچه یه چادر و مقنعه سفید ساده و یه انگشتر طلا با یه نگین قهوه ای بزرگ برام فرستاده که این نگین قهوه ای مثل یه گل روی انگشتر نقش بسته بود که این انگشتر دستم گرفته بودم و نگاه میکردم و خیلی انگشتر زیبایی بود لطفا این خواب تعبیر کنید ممنون
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
الهام
0 # چادر بنفشالهام 1392-12-16 08:47
سلام
خواب دیدم من و مادرم به بازاری رفتیم. در انجا دو چادر یکی توسی و دیگری بنفش بود. من گفتم ااا مامان چادر ارزون هم هست و دست رو چادر توسی گذاشتم ولی مادرم چادر بنفش را برام خرید و گفت این بهتره. لطفا تعبیر خوابم رو بیان کنید.
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
مهدیه
+4 # چادر سبزمهدیه 1393-01-11 13:02
خواب دیدم یه چادر سبز سرم کردم و دلرم توی خیابون و مغاز ه ها میچرخم و چهره ای شاد داشتم.
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
مهنازقاسمی
0 # زنان چادریمهنازقاسمی 1393-01-20 12:13
سلام دیشب مادرمن در خواب دید:دو زن سیاه پوش با چادر عربی که چهره انان اصلا مشخص نیست در کنار پای او نشسته اند و وقتی مادر بنده از ترس جیغ میزند و مینشیند ان دو زن نگاه یکدیگر میکنند و بلند میشوند و میروند.این خواب را قبل از اذان صبح دیده است.
"لطفا هرچه زودتر با من از طریق ایمیلم مرا از تعبیر خوابم مطلع سازی" با تشکر
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
ارمان
-1 # دنبال دختر چادری دویدنارمان 1393-01-25 09:12
خواب دیدم دنبال دختر مورد علاقم میدوم که چادر سیاه سرش کرده (البته با هم 3 ماهی رابطه داشتیم اما به هم زدیم اما هنوز دوسش دارم)
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
neda rezaee
+1 # ازدواجneda rezaee 1393-09-02 01:30
دختر مورد علاقت داره ازدواج میکنه
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
فهیمه
0 # چادر مشکیفهیمه 1393-02-08 09:11
خواب دیدم با دوستام برای خرید رفته بودیم که چادر مشکی که سرم بود رو گم کردم توی مغازه
شب قبلش هم خواب دیدم که کسی که قبلا دوستش داشتم و الان ازدواج کرده برام از سفر حج چادر سوغات اوورده
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
الناز
+4 # پاسخ: تعبیر خواب چادر - ستر پوشالناز 1393-02-13 12:37
من خواب دیدم انجیر و زیتون را ذکر می گویم
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
behnazhassani
-1 # تعبیر خوابbehnazhassani 1393-02-14 14:06
سلام خسته نباشید : خواب دیدم درحالی که چادرنماز سرم بود ازدراتاق که به بالکن بازبود بالکن همسایه را می دیدم که گلهای اطلسی قرمز خیلی خوشرنگ روییده بود و من به همسرم کفتم ماهم بکاریم .ضمنا خودم رنگ قرمزرا دربیداری رنگ عشق می دانم ممنون میشم از تعبیرتون
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
رویا
+5 # خواب چادر سفیدرویا 1393-02-31 08:08
خواب دیدم چادر سفیدی برام آوردن کسی که برای خواستگاری آمده البته اون طرف قبلا ازم خواستگاری کرده والان متاهل است
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
مریم
+1 # چادر مشکیمریم 1393-03-11 20:52
سلام
من خواب دیدم مادر بزرگم در حالی که بیماری اش خوب شده چادر مشکی رنگی هم سرش کرده بود
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
faeze@@@@
0 # پاسخ: تعبیر خواب چادر - ستر پوشfaeze@@@@ 1393-03-17 07:08
سلام
یه خانمی ک فوق العاده پسرش عاشقم شده خواب دیده با چادر سفید در حرم امام رضا هستم
تعبیرش چیه ؟؟
ممنون میشم اگه جوابمو بدید
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
neda rezaee
0 # ازدواجneda rezaee 1393-09-02 01:32
چادر خیلی خوب اونم تو حرم بزودی ازدواج میکنی و به ارزوهات میرسی
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
yasamin
0 # تعبیر خوابyasamin 1393-04-01 13:59
سلام خواب دیدم سه تا چادرنماز رنگی داشتم نمیدونستم برانماز کدوم بپوشم اگه تعبیری داره لطفا بهم بگید.
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
yasamin
-2 # چادر سفیدyasamin 1393-04-01 14:01
سلام خواب دیدم سه تا چادر نماز داشتم نمیدونستم کدومشونو بپوشم برا نماز اگه تعبیر داره لطفا بگید ممنون
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
هدیه
0 # هدیه گرفتن چادر از یک پیرزنهدیه 1393-04-04 10:59
من خواب دیدم که یک پیرزن با بسیار مهربانی و خوشی با من احوال پرسی مکند بعد هم یک چادر سفید را به گونه هدیه بر سرم میاندازد و من از هدیه ایشان خوش حال میشوم و دست های ایشان را میبوسم . نمیدانم که تعبیر اش چی است ممنوم
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
هدیه
+1 # هدیه گرفتن چادر از یک پیرزنهدیه 1393-04-04 11:00
من خواب دیدم که یک پیرزن با بسیار مهربانی با من احوال پرسی میکند و بعد هم یک چادر سفید را به گونه هدیه بر سرم میاندازد و من دست های ایشان را میبوسم و خوش حال میشوم
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
مینا
+1 # پاسخ: تعبیر خواب چادر - ستر پوشمینا 1393-04-13 12:38
خواب دیدم چادرم گمشده سر برهنه ام و در مجلسی بودیم واز دختر خاله ام تقضای یک چادر میکنم اول به من یک روسری نو می دهد من قبول نمی کنم و بعدو دختر خاله ام به من یکی از چادرهایش را دادومن پوشیدم
لطفاجواب را به ایمیلم ارسال نمایید ممنون میشم
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
ساناز
-2 # چادرساناز 1393-04-16 16:50
در خواب دیدم زنی چادری سفسدی بر سر من انداخت و قیچی کرد.
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
neda rezaee
0 # ازدواجneda rezaee 1393-09-02 01:34
ی خانوم باعث بهم خوردن ازدواج یا مراسم خواستگاری تو میشه البته شایدم رابطه یا از دست دادن موقعیتی
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
جواد
+2 # پاسخ: تعبیر خواب چادر - ستر پوشجواد 1393-04-21 14:35
خواب دیدم کنج خونه چادر سفید نمازی افتاده بود و من برداشتم رو دستم گذاشتم تعبیرش چیه لطفا
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
نگین
+1 # چادرنگین 1393-05-12 09:12
سلام.من خواب دیدم تو یه خیابون شلوغ راه میرفتم همشونم نامحرم بودن.انگار عزاداری امام حسین بود.دیدم چادر مشکی سرمه ولی کامل سرم نبود رو شونه هام بود به خودم گفتم من که چادر سرمه بزار درس حسابی سرم کنم بعد چادر رو خوب سرم کردم.(من چادری نیستم) تعبیرش چی میشه
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
neda rezaee
0 # ازدواجneda rezaee 1393-09-02 01:37
خکب شما نذری داری برای ازدواج یا چیز دیگر البته برای ازوواج یا رابطه هست البته اگر نذر خودتو ادا کنی حتما ازدواج با کیس ثروتمند میکنی.البته ممکن هم هست تحولی تو زندگیت اتفاق بیفته که مسیر زندگیتو برعکس کنه و تو ی راه جدید قوم بر داری
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
نگین
0 # چادرنگین 1393-05-12 09:16
سلام خواب دیدم تو یه خیابون شلوغ که همشونم مرد بودن راه میرفتم انگار عزاداری امام حسین بود.دیدم چادر مشکی سرمه ولی کامل سرم نبود رو شونه هاو افتاده بود بعد گفتم من که چادر سرمه بزار درس حسابی سرم کنم بعد درستش کردم وکامل سرم کردم.(من چادری نیستم)تعبیرش چی میشه؟
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
نگین
0 # چادرنگین 1393-05-12 09:20
قبل خواب چادر همون شبم خواب دیدم تو یه جمع 5نفرم ایستادیم داریم اروم میرقصیم وفقط دستا وشونه هامونو تکون میدیم وخوشحالیم بعدش خواب چادر رو دیدم
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
neda rezaee
0 # ازدواجneda rezaee 1393-09-02 01:38
احتیاط بکن ممکن بخاطر ی اشتباه پشیمون بشی و شادی تو تبدیل به ناداحتی بشه
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
نگین
+1 # چادرنگین 1393-05-31 21:18
چرا خواب منو انتشار ندادین.جواب تعبیر خوابم کووووو؟؟؟؟؟؟ :cry:
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
فاطمه
+1 # چادرسفیدفاطمه 1393-06-18 11:36
سلام م18 سالمه خواب دیدم برام خاستگاراومده و یه چادرسفید برام آورده بودن و اون چادر رو انداختن روی سرم حالا میخوام بدونم تعبیرش چیه و حدودا کی تعبیر میشه خوابم طولانی بود من خیلی خلاصه گفتم در ضمن خوابمو حدودا ساعتای 1 یا 2 یا3 نصفه شب خواب دیدم ممنون میشم کمکم کنید :arrow:
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
نرگس
0 # تعبیرخوابنرگس 1393-07-23 19:04
سلام من خواب دیدم به همراه مادرم که فوت کرده درقبرستان چادرمشکی سرمون کردیمو حسابی باحجابیم داریم میریم وسوره قدرو هردومون میخونیم مامانم میگفت بخون که ثواب داره گناهان میره توروخدازودجواب بدید
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
neda rezaee
0 # ازدواجneda rezaee 1393-09-02 01:40
برای مادرتون خیرات بدین حجاب ستر و پوشش هست برای خانوما و ی نوع همچتین خیر و برکت قرار تو زندگیتون بیاد منوط به دعا والدینتون پسحتما واسشون خیرات بدید و قران بخونید
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
روح اله
+1 # مرد چادر به سرروح اله 1393-09-03 08:13
خواب دیدم خواهرم گفت چادر مشکی به سر کن.بعد با هم به بازار رفتیم.بعد برای نماز به مسجد رفتیم.
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
vahid mohammadi
0 # جوراب پارهvahid mohammadi 1393-09-04 18:06
سلام .خسته نباشید .دوستم رو دیشب خواب دیدم که دارد نماز میخواند به پایش که نگاه کردم دیدم جورابش پاره است .لطفا تعبیر آن را بفرمایید.ممنونم
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
بهاره
+1 # تعبير خوابمبهاره 1393-10-05 21:52
سلام. در عرض يكهفته دو خواب ديدم يكي ادمي با چادرسياه و بسيار بسيار قد بلند كه رو قفسه سينه ام نشسته بود و ديگري ادمي با چادر مشكي و بسيار بسيار كوتاه قد كه به سمتم ميدويد
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
بهاره
+2 # تعبير خوابمبهاره 1393-10-05 21:54
سلام. طي يك هفته دو خواب ديدم. در يكي ادمي با چادر مشكي و بسياربسيار قد بلند كه رويه قفسه سينه ام نشسته بود. و در شبي ديگر ادمي با چادر مشكي بسياربسيار كوتاه قد كه به سمتم ميدويد
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
گلابتون
0 # تعبیر خوابگلابتون 1393-10-21 00:13
اگر کسی خواب ببینه که رو سر دختر جوانی چادر میاندازد تعبیرش چیست ؟
اگر ممکنه برام ایمیل کنید
ممنون :-)
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
مینا
0 # تعبیرخوابمینا 1393-11-01 10:26
دیدن اینکه به یک زن متاهل چادربه عنوان خواستگاری به اومی دهند به چه معناست
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
asra
-1 # خوابasra 1393-11-04 22:14
من خواب دیدم میرم زیارت و یه چادر نماز
میخرم وقتی سرم میکنم چادر نادوخته هست
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
ساراگلی
0 # پاسخ: تعبیر خواب چادر - ستر پوشساراگلی 1393-12-14 15:30
من خواب دیدم چادر مشکیمو گم کرده بودم بین یه عالمه چادر،تعبیرش چیه؟؟من مجردم،میشه اگه کسی میدونه واسم ایمیل بفرسته
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
بهار
0 # سلام خواب دیدم میخوام جایی برم چادرسفیدنمازموس رم کردم ولی بعدپشیمون شدم یه چادر مشکی نووبلندی سرم کردم که خیلی بهم میومدوصورتموانگ ارجذاب کرده بود.یه بار قبل ترهم خواب یه چادرمشکی دیدم کهخوب بودفقط کمی کوتاه بود.لطفاتعبیرشو بهم بگیدباتشکربهار 1394-03-29 16:35
سلام خواب دیدم میخوام جایی برم که چادر سفیدنمازموسرم کردم که بعدپشیمون شدم که مناسب اونجا نیست چادرمشکی بلندی روسرکردم که احساس کردم خیلی بهم میادوصورتموانگا رجذاب کرده بود. یه بارقبل ترهم خواب یه چادرمشکی دیدم که بهم میومدولی یه کم کوتاه بود.ممنون میشم اگهتعبیرشوبهم بگید باتشکر
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
نوروزی
-1 # تعبیرخوابنوروزی 1394-04-26 02:01
خواب دیدم پشت صندوق وایسادم مشتری ها هم هستن یه زن چادری سفید رو میاد بهم میگه من 3تا پسردارما بعد من میگم خب چ ربطی داره بعدش میخندم.تعبیرش چیه میشه لطفا بگید؟
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
رها حاجیبور
+1 # پاسخ: تعبیر خواب چادر - ستر پوشرها حاجیبور 1394-04-26 22:53
سلام. در خواب دیدم یکی از اقوامم که فوت شده ازم درخواست چادر کرد بهش گفتم صبر کن تا چادره مشکیمو بیارم گفت نه چادره سبز میخوام. خواستم تعبیر خوابمو بدونم
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
هانیه
+1 # خوابهانیه 1394-05-30 14:55
خواب دیدم که چادر عقدی که پس داده بودیم را روی سرم انداختند و میخواستن عقد من و خواستگارم را بخوانند اما ما قبل از عقد نامزدی را بهم زدیم
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
tina
0 # پاسخ: تعبیر خواب چادر - ستر پوشtina 1394-06-21 17:14
خواب دیدم کسی چادربراقی بهم داد ک سرم کنه
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
فاطمه
0 # چادرفاطمه 1394-06-30 12:23
خواب دیدم چادر زرد پوشیدم؛ اگه کسی تعبیر درستشو میدونه لطفا برام ایمیل کنه
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
میروانا
0 # چادرزیارتمیروانا 1394-07-21 16:34
باسلام وتشکر
من مدتیه که خواب دیدم که رفتم زیارت حرم آقا اباعبدالله انگار بین الحرمین بودم
ولی حرم به شکل خیلی قدیمی وخاک وگلی بودومن هم خیلی خوشحال وهم
خیلی گریان بووم ولی چادر هم نداشتم که یکهو یک دوست صمیمی ام روبادخترش دیدم که آنها به من چادر دادند ولی ندیدن که به ضریح نزدیک شوم
اماازفضای آنجا که خیلی قدیمی وگلب بود دلم گرفت ووحشت زده از خواب
بیدارشدم .ممنونم خوابم رو تعبیر کنید .
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
سما
+2 # دیدن زنانی با چادر مشکی در خوابسما 1394-08-08 21:24
دیشب تو خواب دیدم ک توی خونه کاهگلی که چندین اتاق کوچک داشت
3 تا خانوم با چادر های مشکی در حال نماز خوندن بودند
احساس میکردم ک فامیلم هستن و میشناسمشون ولی نمیتونستم تشخیص بدم
من پشت سرشون بودم
هر کدوم از اون خانوم ها تو ی اتاق بودن
تو هر اتاق کوچک ی خانوم در حال نماز خوندن بودند
ممنون میشم تعبیرشو بفرمایین
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
sheyda
+1 # چادرsheyda 1394-09-02 12:12
سلام من خواب دیدم چند زن سیاهپوش و نقاب زده از در منزلمان وارد شدند فوری پدرم را صدازدم پدرم دستش را به طرف آنها حرکت میدادو فوت میکردند و آنها یکی یکی محو میشدند من به آنها فوش میدادم اما پدرم عصبانی میشد و میگفت نباید به آنها فوش بدی پدرم که اینطور گفت من یه لحظه احساس کردم حضرت زینب و حضرت زهرا هستند
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
شگوفه
0 # چادر مشکیشگوفه 1394-09-07 14:15
دیشب تو خواب دیدم که چادر مشکی ام گمشده هر قدر که تلاش میکردم.
نمیتونستم اون را دریابم بعد مادر جونم اون ره برایم میدهد...هر که میدونه .ممنون میشم تعبیر شو بفرمایین...
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
hananeh
0 # پاسخ: تعبیر خواب چادر - ستر پوشhananeh 1394-09-18 21:09
در خواب دیدم رفتم خونه دوستم مهمان مادر ش یه چادر به عروسش میده یه چادر عرب مشکی یادم نیست چادر خودم بود یا هدیه داد بعد پسرش اومد اون چادر رو سر من کرد لطفا بگید تعبیرش چیه
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
hananeh
0 # چادر سر کردنhananeh 1394-09-23 18:12
خواب دیدم رفتم خونه پسری که دوسش دارم بعد از اینکه حرف زدیم سرم چادر مشکی کرد
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
مژگان
0 # تعبیر خواب شال(روسری)مژگان 1394-10-05 18:02
سلام.من یک شب خواب دیم که روسری دور گردن بودوموی بلند داشتم وفورآبه داخل خونه آمدم لطفآتعبیر آن را برام بفرستید.با تشکر
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
miti
0 # چادرمشکیmiti 1394-10-13 02:34
سلام دوست من خواب دیده اومده خونه ما ومن چادر مشکی
خودمو بهش دادم سرش کرده.میخواستم بدونم تعبیرش
چی میشه ممنون میشم جواب بدید
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
atefe
+1 # پاسخ: تعبیر خواب چادر - ستر پوشatefe 1394-10-22 02:53
خواب دیدم برای پسرم زن گرفتم عروس تو یه حیاط بزرگ لود همه دورش جمع شده بودن من رفتم تو همه بهم تبریک گفتن عروس چادر سفیدی‌پوشیده بود ویه چادر مشکی دور کمرش بسته بود بعد چادر مشکی رو انداخت زمین وچادر سفید سرش ماند
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
موسوی
+1 # پاسخ: تعبیر خواب چادر - ستر پوشموسوی 1394-11-13 14:03
دوستم در خواب دیده که چادری نیستم در حالیکه من چادری ام. تعبیرش چی میشه؟
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
سحر
0 # چادر رنگیسحر 1394-12-02 09:07
سلام.خواب دیدم یه چادر تقریبا گلبهی و خشگل سرم کردم و از تهران داشتم میرفتم شهری که خواهرم هست...ولی خودم تنها بودم و پیاده میرفتم و تو راه از جاهای سختی عبور کردم و یه جا یه مزرعه بود که خیلی خار داشت و بالاخره رسیدم..انگار همه خانوادم اونجا منتظر وایساده بودن تا برسم...بعدش خواهرم که متاهله منو با چادر دید خندید...انگار مثلا به من نمیاد چادری باشم و اینا...خواهشا تعبیرشو هرکی میدونه بگه...ممنون
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
معصومه
-1 # چادر پاره پارهمعصومه 1394-12-06 00:56
سلام من خانمی هستم 38 ساله خواب دیدم با چادر پاره پاره دارم نماز میخوانم ولی چادر سفید نبود ،لطفا تعبیر شو بگید . ممنون
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
فروغ
0 # تعبیر خوابفروغ 1394-12-07 02:56
من در خواب دیدم یک زن از وابستگانم چادر رنگی عقد وچادر مشکی ام را برداشته.و من از این موضوع بسیار ناراحتم.تعبیرش چیست؟
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
مدتضی
0 # تعبیرخوابمدتضی 1395-01-18 08:22
سلام
دیشب خواب دیدم که چادر سفید نماز مادرم ک از مشهد براش گرفتم پوشیدم و ی کاسه توت سفید و رسیده دستمه
تعبیرش چیه ممنون
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
تبسم
-1 # چادر مجلسی و مانتوتبسم 1395-01-20 13:10
سلام من خانمی هستم چادری که پدرم 2ماه پیش فوت کردند درخواب دیدم که پدرم چادری مشکی نو و مجلسی به صورتی که لباس معلوم شود با یک مانتو مجلسی که به رنگ مشکی و قرمز به من هدیه داد و پوشیدم . لطفا تعبیر شو برام بفرستید؟ باتشکر
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
رها
+1 # خریدن چادررها 1395-02-21 18:42
سلام مادرم در خواب دیده ک قصد خریدن چادرسفید برای
من رو دارهدر حالیکه ک چند شب قبل هم خواب دیده
ک قصد خرید لباس برای من رو داره
تعبیر خواب چادر چیست؟؟
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
ليلا
0 # ديدن مغازه چادر فروشيليلا 1395-03-09 09:12
من تو خواب ديدم يه مغازه گل فروشي با گل هاي زيبا يه دفعه ديدم شد مغازه چادر فروشي با چادر هاي زياد ورنگارنگ تعبيرش چيه؟
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
محسن
0 # چادرمحسن 1395-03-10 06:35
خواب دیدم محل کارم چادر سر کردم و در راهرو به قسمت سرویس بهداشتی میروم . پشت سرم دخترا از وضعیت من تعریف میکنن و من هم بدم نیومد. به سرویس که رسیدم محل شلوغ بود و من نه میتوانستم وارد سرویس مردانه شوم نه زنانه. یکی از دخترا که انگار رازم رو می‌دانست میخواست کمک کنه ولی نتونست. تعبیرش چیه؟
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
فاطمه
0 # چادرفاطمه 1395-03-25 03:37
سلام میشه جواب بدین شوهرم خواب دیده یه مرد نامحرم میاد خونمون من تو خونه بی روسری و چادر بودم هرچی بهم میگفته چادرتو سر کن گوش نمیدادم میشه بگین تعبیر چیه
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
م
0 # خوابم 1395-03-31 14:31
چادرخودراگذاشتن .وچادردیگری.بهس رکردن
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
Nelo
0 # چادرNelo 1395-04-02 21:59
سلام پدرم خواب دید که زیاد. شمال میباشه چادر را میگره سر من و. مادرم میندازه چی تعبیر. داره لطفا سریع جوابم را ارسال کنی


تشکر :shock:
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
درنا
0 # تعبیر خواب چادر مشکی سر کردن چیستدرنا 1395-05-02 09:58
چادر مشکی سر بود و جای میرفتم و خیلی تمیز چادر سر کرده بودم
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
نیکی
0 # خواب چادر مشکینیکی 1395-05-08 13:47
خواب دیدم چادر مشکی سر کردم که بغل صورتش پاره شده و من میگم اشکال نداره میزنم تو پیدا نشه چادرم رو سر میکنم و اون قسمت رو میزنم تو که دیده نشه
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
پريسا
0 # چادرپريسا 1395-05-10 00:18
سلام خواب ديدم چادر مشكي خريده بودم و سر كرده بودم نشون ميدادم تعبيرش چيه؟؟؟؟ ممنونم
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
سما
0 # نداشتن چادرسما 1395-06-02 10:19
سلام
من خواب دیدم که با خواهرشوهرم رفتم یک فروشگاه بزرگ برای خرید وچادر سرم نبود چون من چادریم ویک ترس عجیبی داشتم که شوهرم منو نبینه و مادرشوهرمو تو راه منو دید و اون خیلی ناراحت شد از دیدن من با مانتو
لطفا تعبیر خوابمو بیان کنید چون یکسری اتفاق بدم تو زندگی افتاده فکر میکنم این خوابم تعبیر خاصی داره
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
سما
0 # پاسخ: تعبیر خواب چادر - ستر پوشسما 1395-06-09 00:18
سلام ببخشین تعبیر خواب من چی شد؟؟
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
سارا
0 # چادرسارا 1395-07-04 23:33
چندروز پيش به مشهد رفته بودم...بعد که با مادرم صحبت کردم..گفت که خواب ديدم با يه چادر مشکى و مقنعه وحجاب کامل از زيارت برگشتم خواهش ميکنم بگين تعبيرش چيه..
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
فائــــــزه
0 # پاسخ: تعبیر خواب چادر - ستر پوشفائــــــزه 1395-07-07 10:42
سلام من خواب دیدم یکی از اقوام برای من چادر سفید گل دار هدیه آورده تعبیرش چیه
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
مستی
0 # چادرمستی 1395-08-02 07:46
سلام
دیشب خواب دیدم پدر و مادر خواستگارم برای بار دوم اومدن خواستگاری و برای من 2 تا چادر اوردن یکی سفید و یکی مشکی با گلهای سفید مامانم چادر ها را سرش کرده و راه میره میگه این چادره ها که انگار استفاده شده اند چرا برای دخترم اینا را اوردی. منم سعی در اروم کردن مامانم بودم گفتم اشکالی نداره . مامانم گفت این چادرها براش بلند هست باید کوتاه کنیم.
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
مستی
0 # چادرمستی 1395-08-02 07:51
سلام
خواب دیدم خواستگارم برای بار دوم با پدر مادرش اومدن خواستگاری و برایم 2 تا چادر اوردن یکی سفید و یکی مشکی با گلهای سفید. بعد مامانم میگه این چادرهایی که اوردین قبلا استفاده شده چرا اینها را اوردین و مامانم سرش کرده و اندازه زد میگه اینها که برای دخترم بلند هست باید کوتاه بشه.
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 

اضافه کردن نظر


مطالب اتفاقی مرتبط

خواب هایی را که دیده اید تعریف کنید !

محل تبلیغات شما